Helenelundsskolans plan mot diskriminering och kränkande

 Helenelundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015­09­01 ­ 2016­08­31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Fritidsgård Rektor har ansvar för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare utvärderas. Vår vision Helenelundsskolan är en en F​
­9 skola som är öppen för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religiös övertygelse eller annan trosuppfattning. På Helenelundsskolan får det inte förekomma någon mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever eller vuxna. Varje elev och vuxen ska känna sig respekterad, betydelsefull och ha tillit till sin egen förmåga. Elevernas delaktighet​
Eleverna deltar i arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen genom samtal i klassen på Olweuslektioner samt genom sina representanter i elevråden och i elevrådsstyrelsen. Vårdnadshavarnas delaktighet ​
Vårdnadshavarna görs delaktiga i arbetet med planen på föräldramöten samt via föräldraråden Personalens delaktighet​
Personalen deltar i arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen genom arbetslagsmöten, Olweusträffar och gemensam kompetensutveckling på skolan. Förankring av planen ​
Planen görs känd och förankras hos elever genom Olweus klassmöten, i elevråden, i elevrådsstyrelsen och på kamratstödjarnas möten; hos personal genom arbetslagsmöten och Olweusgruppernas möten; samt hos föräldrarna genom föräldramöten, föräldraråd och skolans hemsida. Årets plan ska utvärderas senast 20160617 Utvärdering av den nya planen kommer att ske i elevrådsstyrelsen, i arbetslagen, i EHT samt i skolledningen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Utvärdering av planen görs i ledningsgruppen, i EHT, i arbetslagen samt i elevrådsstyrelsen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan har varit elever, personal och skolledningen. Värdegrundsfrågor har varit ett tydligt fokus bland alla medarbetare med ett mer enhetligt agerande från samtliga vuxnas sida. Det har varit ett större lugn i verksamheten och positiv stämning. I utvärderingen har också framkommit nya mål och åtgärder. Vi kommer i vår nya plan förtydliga skolans främjande respektive förebyggande arbete Främjande insatser Våra främjande insatser syftar till att ge goda förutsättningar för vårt arbetet med likabehandling och att följa en tydlig röd tråd i alla våra verksamheter. Mål och uppföljning: Alla på skolan ska lära känna varandra bättre och på så sätt öka förståelsen för varandras likheter och olikheter samt av hur det egna agerandet påverkar andra. Alla barn/ vuxna på skolan ska känna sig trygga på skolan och respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Detta följs upp i en årlig kundundersökning, i en årlig Olweusenkät och i utvärderingen av elevens val och​
​
för personalen på medarbetarsamtalen. Så här arbetar vi främjande: Tydliga handlingsplaner. Våra handlingsplaner, krisplan, olweus´kvalitetsplan och handlingsplan mot mobbning ligger lättillgängligt på skolans hemsida och på personalsiten.. Arbeta med likabehandlingsplanen Vi arbetar med likabehandlingsplanen i klassrummet för att göra eleverna delaktiga och medvetna. Att arbeta med språkbruket. Alla ska reagera på olämpligt språkbruk. Att ha tydligt arbete mot rasism. Arbetet pågår hela tiden genom bl a föreläsningar, diskussioner och temaarbeten. Pedagogisk lunch i matsalen Personal äter med eleverna, vi har bestämda bord för olika årskurser för att öka tryggheten. Elevens val Schemabrytande aktiviteter för mellan­ och högstadiet där grupperna åldersblandas Uppstartsdagar vid terminsstarterna Vi lägger fokus på gruppstärkande övningar Medvetet normativt arbetssätt Vi utgår från normativa värderingar när vi planerar och genomför våra lektioner Olweusprogrammet Olweustema på lektionstid för elever och obligatoriska olweusmöten för personal för därav avsatt tid. Grupper och placeringar. Medveten gruppindelning och placering. Medarbetar­ och uppföljningssamtal för personal Genomförs 2 gånger per år med närmsta chef. Ansvarig ​
All personal på skolan. Rektor har det yttersta ansvaret för att handlingsplanerna årligen följs upp, utvärderas och revideras. Datum när det ska vara klart​
Arbetet pågår under hela läsåret. Kartläggning Kartläggningsmetoder ​
Personal observerar i den egna verksamheten samt har diskussioner i arbetslagen, EHT och på olweusträffar, olweusenkät, kundundersökning för föräldrar till elever i förskoleklass, åk 1, åk 2, åk 5 och åk 8 samt elever i åk 5 och åk 8. Hälsosamtal hos skolsköterskan i år 1, år 4 och år 8 med hälsoenkät. Trivselsamtal hos kurator i år 7. Individuella samtal i år 9 med Studie ­ och yrkesvägledaren. I olweusprogammet ingår enskilda samtal mellan handledare och elever. Områden som berörs i kartläggningen: ​
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen: ​
Eleverna har besvarat olweusenkäten samt deltagit i klassvisa diskussioner. Elever i åk 5 och i åk 8 har besvarat kundundersökning. Elevrådsstyrelsen har deltagit i analysen av kartläggningen. Samtal med skolsköterska, kurator, studie­och yrkesvägledaren samt handledare sker kontinuerligt. Hur personalen har involverats i kartläggningen: ​
Diskussioner i arbetslag, EHT, olweusträffar samt under kompetensutvecklingsdag. Resultat och analys I kundundersökningen 2015 svarar föräldrar till barn i år 2, 5 och 8 på frågan “Mitt barn är tryggt i skolan”. I år 2 svarar 94% av föräldrarna att det stämmer mycket bra eller ganska bra, i år 5 är motsvarande siffra 95% och i år 8 svarar 90% av föräldrarna att deras barn är trygga i skolan. I olweusenkäten svarar 70,4 % av eleverna i år 4­6 och 43,2 % i år 7­9 att vuxna i skolan “ofta” eller “nästan alltid” stoppar mobbing. Siffran för de äldre årskurserna har glädjande nog gått upp lite men är fortfarande för låg samtidigt som de yngre elevernas siffra har sjunkit lite. Enligt olweusenkäten är skolgården, och för de äldre även korridoren, de ställen där man oftast utsätts för kränkande behandling. Här behöver vi se över rastvaktsrutinerna ordentligt, på alla nivåer. Kränkningar på nätet har tidigare varit ett fokusområde och som flera årskurser på olika sätt har arbetat med. I år svarar 4,8 % av eleverna att det har blivit mobbade på nätet eller på mobilen de senaste månaderna vilket är i stort sett oförändrat sedan förra året. Det är ett område som vi alltid måste diskutera. Efter hälsosamtalen i år 8 reagerade vi på den psykiska hälsan hos eleverna. De var bl a mycket mer stressade än tidigare och mådde sämre. Vi började därför med en föreläsning om grunderna i god hälsa, sömn och kost, för eleverna i år 6,7 och 8 och deras föräldrar. Många lärare har också fortsatt jobba med det temat i klasserna. Förebyggande åtgärder ​
Arbetslag Palmen (år F­1) Gjorda insatser och uppföljning: Nya mål och uppföljning: Bestämd lek på lunchrasten för barnen. Klassrast en gång per vecka. Sociogram för att se över statusen i barngrupperna Ansvariga: Datum när det ska vara klart: ​
Arbetet pågår under hela läsåret. Arbetslag Kastanjen (år 2­3) Gjorda insatser och uppföljning: Vi har haft genomtänkta gruppindelningar och är duktiga på detta. Vi har jobbat med gruppstärkande övningar inom och mellan klasserna. Klassrasten blev populär och eleverna har tagit över planeringen för den. En fast uteaktivitet på lunchrast och eftermiddag, organiserad av en vuxen, har genomförts även om kommunikationen mellan personalgrupperna bör förbättras. Kompisbänk kvarstår men kanske under andra former än vi tänkt från början. Nya mål och uppföljning: Nya rastvärdsrutiner med nytt schema och uppgifter ska följas vilket betyder att vi behöver diskutera nya former för klassrasten och kompisplatsen. Vi måste få de nya rutinerna att fungera ihop med våra övriga arbetsuppgifter. Ansvariga: Datum när det ska vara klart: ​
Arbetet pågår under hela läsåret. Arbetslag Rönnen (år 4­6) Gjorda insatser och uppföljning: Vi har jobbat med att skapa trygghet för eleverna genom att samtala, enskilt och i grupp, med dem, skapa tillfällen att blanda eleverna i olika grupper och att följa upp detta. Vi kan bli bättre på att “ta tempen i klassen” mer regelbundet så vi ser om vårt arbete ger resultat. Nya mål och uppföljning: Vi fortsätter att jobba för att öka tryggheten för eleverna. Vi ska arbeta aktivt kring alla människors lika värde vid olika temaveckor. Ansvariga: Datum när det ska vara klart: Arbetslag Björken (år 7) Gjorda insatser och uppföljning: ​
Utifrån målet att jobba mot segregation i klasserna nådde vi inte dit. Vi bröt upp grupper, jobbade med placeringar och sökte stöd från andra som inte gav något nytt. Vi måste börja jobba redan i år 7 med dessa frågor, i våra nior var det för sent. Nya mål och uppföljning: Skapa harmoniska klasser med god gemenskap där alla mår bra genom att vara observanta och inte vänta med att vidta åtgärder. Vi ska göra smarta gruppval och placeringar och inte ha låsta grupper och klasser. Ansvariga: ​
Arbetslaget Datum när det ska vara klart:​
Pågående under året, utvärdering om ett år. Arbetslag Linden (år 8) Gjorda insatser och uppföljning: Gruppindelning och bordsplacering har gjorts av lärare utifrån bl a genustänk. Olämpligt språkbruk och kränkande symboler har uppmärksammats, då kontaktas vårdnadshavare Nya mål och uppföljning​
: Kvar från förra året: Uppmärksamma högtider från olika kulturer genom att t ex visa på internTV och laga internationell mat på hemkunskapen Vi ska fokusera mer på vårt normkritiska förhållningssätt i undervisningen och samarbeta om detta på arbetslagsmötena. Efter föreläsningen för eleverna om jämställdhet ska vi planera aktiviteter på detta tema. Ansvariga​
: berörda lärare och pedagoger samt övrig personal på skolan Datum när det ska vara klart:​
Arbetet pågår under hela året. Arbetslag Eken (år 9) Gjorda insatser:​
Hjälpt till med placeringar i klassrummen. Följer upp för elever som kommer sent, sett till att det blir könsblandat vid bordsplacering. Försökt att blanda sig med eleverna och sitta tillsammans med dem i matsalen. Rutiner för att lägga rastvaktstid då det behövs mest. Nya mål och uppföljning: Fortsätter med bordsplacering i lektionssalarna för ökad trygghet. Matsalsplacering utifrån utrymme, lärare vara på plats i tid vid lunchstart för hålla lugnt. Träna elever att sätta gränser, ett nej är ett nej. Tänka på hur vi bemöter elever för att öka andelen elever som har förtroende för någon vuxen på skolan. Tänka på att jobba normbrytande. Se till att det finns lärare som kan uppsöka båda omklädningsrummen om problem skulle uppstå. Både en kvinnlig och manlig lärare finns att tillgå. Vi är uppmärksamma och säger tydligt ifrån när kränkande/diskriminerande/negativa ord används. Ansvarig: ​
Berörda lärare och pedagoger samt övrig personal på skolan. Datum när det ska vara klart: ​
Arbetet pågår under hela året. ​
Arbetslag Granen (Elevhälsa m.fl.) Gjorda insatser och uppföljning: Arbetat med att förbättra i matsalen, infört fasta bordsplaceringar årskursvis. Märkt upp toalettdörrar och sett till att det är fräscht på toaletterna. Nya mål och uppföljning: Hjälpa till att bygga relationer mellan elever och mellan elever och vuxna. Ansvariga. Arbetslaget Datum när det ska vara klart: Pågår under året. Arbetslag Lunden (Fritidsklubb/fritidsgård) Gjorda insatser och uppföljning: Vi jobbar aktivt med och uppmärksammar språkbruket. Vi ordnar aktiviteter för att barnen ska lära känna varandra och för att öka trygghet och gemenskap med varandra och med vuxna i verksamheten. Vuxna sitter bland barnen vid mellis. Vi deltar i skolans gemensamma olweusträffar men skulle behöva verktyg för att arbeta med programmet på fritids. Nya mål och uppföljning: Vi vill vara mer delaktiga i skolans temadagar. Vi ska synliggöra våra ordningsregler. Vi ska skapa en dokumentationsbok för speciella händelser. Ansvariga: ​
All personal Datum när det ska vara klart: Pågår under året Rutiner för akuta situationer Policy:​
På Helenelundsskolan har vi alltid ett värdegrundsperspektiv där alla aktivt arbetar för att vi ska ha en god miljö med bra relationer mellan elever och mellan elever och vuxna. På skolan ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Bland elever: Ratsvaktsschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid. Kamratstödjare i skolår 7​
­9. Enskilda samtal med elever i den dagliga verksamheten. Utvecklingssamtal.Olweuslektioner i alla klasser. Kännedom om likabehandlingsplanen. Bland vuxna: Sträva efter en organisation som präglas av öppenhet, där personalen känner sig trygga och delaktiga samt har inflytande genom bl a regelbundna medarbetarsamtal där bl a frågor om trivsel och arbetsklimat tas upp, samtalsgrupper med all personal enligt Olweusmodellen, skyddsronder där dessa frågor tas upp, samtal i vardagen. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till: Elever och föräldrar ska i första hand vända sig till klasslärare/handledare, ämneslärare eller fritidspersonal. De kan även vända sig till övrig personal på skolan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Klassläraren/handledaren ansvarar under skoldagen och fritidspersonalen under fritidstid. De har en objektiv, problemlösande hållning och lyssnar först på den som känner sig utsatt. Därefter genomförs samtal med den andra parten utan att skuldbelägga och döma. Situationen går kanske att lösa på detta tidiga stadium. Eleven erbjuds stöd. Personalen dokumenterar händelsen. Vid konstaterande av kränkande behandling kontaktar klassläraren/handledaren eller fritidspersonalen en kollega utan dröjsmål. Tillsammans har de enskilda samtal med involverade elever. Dokumentation görs. Elevernas vårdnadshavare kontaktas av ansvarig. Bitr rektor informeras. Vid behov görs polisanmälan och/eller anmälan till socialtjänsten enligt kommunens plan för trygghet och studiero. Vid konstaterande av mobbning kontaktas kuratorn med omedelbar verkan. Kuratorn kontaktar skolans samtalsledare vid mobbning som genomför samtal enligt modell med inblandade parter. Vårdnadshavare kontaktas. Rektor informeras. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av persona​
l Om en elev blir kränkt av en personal ska eleven ta kontakt med sin handledare, fritidspersonal, kurator, skolsköterska, annan personal eller berätta för sin vårdnadshavare som för ärendet vidare till skolledningen. Skolledningen har först samtal med den som känner sig utsatt och därefter med den personal som eleven upplever sig kränkt av för att ta reda på fakta om situationen. Skolledningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Vid konstaterande av kränkande behandling: Skolledningen har samtal med den medarbetare som kränkt eleven och informerar om det oacceptabla beteendet. Rektor dokumenterar händelsen och informerar skolchefen. Vid upprepad förseelse anmäler rektor medarbetaren till kommunens personalavdelning alternativt till barn ​
och ungdomsnämnden. Rutiner för uppföljning Uppföljning sker genom samtal med den som blivit kränkt samt med den som har kränkt. Detta sker efter 1​
2 veckor av den som är ansvarig för utredningen och åtgärderna i varje enskilt fall. Vid mobbning följs samtalen upp av de samtalsledare som höll i samtalen. Utvärdering av åtgärderna och resultatet görs tillsammans med ansvarig biträdande rektor alternativt med rektor. Rektor informeras. Rutiner för dokumentation Alla händelser av kränkande behandling ska dokumenteras fortlöpande under utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering. Ansvaret ligger på den som är ansvarig för utredningen. Dokumentationen förvaras i särskilda pärmar i varje arbetslag. Dokumentation gällande mobbning förvaras hos kuratorn. Ansvarsförhållande Rektor har det yttersta ansvaret för att en plan med rutiner finns och årligen utvärderas och revideras. Varje medarbetare som är anställd på skolan är ansvarig för att läsa igenom och utföra sin del av rutinerna. Närmaste chef har ansvar för att följa upp att medarbetarna känner till och följer rutinerna. Kuratorn har ansvar för att nya medarbetare får kännedom om skolans Rutiner för akuta situationer. Länk till lagen: ​
http://www.do.se/sv/Fakta/Diskrimineringslagen/ Medföljande bilaga: Olweus kvalitetsplan Bilaga KVALITETSPLAN Hur vi arbetar med olweusprogrammet på Helenelundsskolan lå 2014/2015 Vi utgår från Olweus standard och dess 12 punkter på följande sätt: Minst två gånger om året träffas personalen och diskuterar antimobbningsarbete. Efter vårterminens slut utvärderas antimobbningsarbetet och man tittar på resultaten från olweusenkäten och identifierar förbättringsområden. Under uppstartsdagarna träffas man och planerar aktiviteter utifrån dessa områden. I anslutning till när vi gör vår skolgårdsundersökning diskuteras var vi har otrygga områden och anpassar vårt rastvaktsschema efter det. Olweusarbetet finns på dagordningen på arbetslagens möten, varannan vecka. Vi har även pratat om att ha ett temapass för personalen under uppstartsdagen på vårterminen. Det skall genomföras minst 5 möten per läsår i samtalsgrupper för personalen. Vi har förbättrat förutsättningarna för alla att vara med i samtalsgrupperna och få en bättre blandning i grupperna genom att stänga fritidshemmet tidigare och ha alla grupperna samtidigt, på eftermiddagarna. Våra samtalsledare har gått en påfyllnadskurs för att få ny energi och erbjuds inspirationsföreläsningar via kommunens olweusteam. Vi har åtta samtalsgrupper och tio samtalsledare. Det ska hållas minst en endagars introduktionskurs för nyanställda som handlar om olweusprogrammet. Vi anmäler alla nyanställda till halvdagen på kommunen och alla får Dan Olweus´ bok Mobbning i skolan. Vi ordnar också en halvdag i skolan för att informera och diskutera om hur vi jobbar med olweusprogrammet på Helenelundsskolan. När den ligger i tiden avgörs bl a av när den kommungemensamma halvdagen ligger. Det ska genomföras en undersökning med Olweus frågeformulär om mobbning en gång om året. Vår koordinator förbereder enkäten genom att lägga ut lösenord och skicka ut instruktioner till lärarna i god tid innan vi genomför den för att lärarna ska hinna prata och påminna eleverna om vad mobbning är m.m. Vi gör enkäten på vårterminen. Rastvaktsschemat ses över, utvärderas/granskas kritiskt och eventuellt revideras minst en gång om året. I samband med att vi gör skolgårdsundersökningen där eleverna får kryssa i otrygga platser, diskuteras rastvakteriet och ses över. Vi gör skolgårdsundersökningen två gånger per år, i september och februari för att få syn på skillnaderna under olika årstider och därmed olika rastverksamhet. Pedagoger och övrig personal använder sig aktivt av de fyra skolreglerna mot mobbning och praktiserar dem så konsekvent som möjligt. Skolreglerna repeteras varje höst i elevgrupperna och man jobbar aktivt med sina grupper för ökad gruppkänsla och inkludering. Skolreglerna ska sitta uppe i varje klassrum för att man enkelt ska kunna peka på dem vid behov. Övrig personal får möjlighet att diskutera reglerna i samtalsgrupperna och praktisera dem i möten med eleverna i och utanför klassrummet. Handledare har minst två olweusmöten i elevgruppen i månaden om mobbning och närliggande teman. Alla klasser har olweuslektioner schemalagda. Vissa har det varje vecka medan andra, främst på högstadiet, har varannan vecka. Vi kommer att diskutera och repetera klassmötenas innehåll och upplägg i våra samtalsgrupper för att alla ska veta vad som förväntas och att kvaliteten ska höjas. Vi har ett skåp i biblioteket med material där lärarna kan hämta inspiration och idéer. Mobbning tas upp som tema på minst två möten per år i elevrådet. De ansvariga för elevråden planerar in teman för alla åldrar för att vi ska diskutera samma saker. På hösten diskuteras bl a skolgårdsundersökningen och tryggheten i skolan, på våren tar vi bl a upp olweusenkäten och vad våra resultat visar. Handledaren ska vid enskilda elevsamtal beröra temat mobbning. Handledarna plockar ut elever för korta samtal där de bl a kollar av hur de har det med kompisar och hur stämningen i klassen är minst en gång per läsår. Föräldrar ges god information om skolans förebyggande och problemlösande antimobbningsarbete på minst 1 föräldramöte/år samt under utvecklingssamtalen. Vi har föräldramöten minst 2 tillfällen per läsår och informerar om olweusprogrammet vid ett av dem och även om hur vår mobbningsplan fungerar. Skolan ska ha god kännedom och kunna använda de procedurer som finns beskrivet i olweusprogrammet och som skall användas i arbetet med mobbningsärenden. Vi kommer att repetera olweus åtgärdsprogram och diskutera i samtalsgrupperna utifrån de olika kapitlen för att all personal ska känna till grunderna och all ny personal får kännedom om hur vi arbetar här på skolan och vår handlingsplan mot mobbning. Skolan ska utarbeta en kvalitetsplan som visar hur skolan kommer att arbeta för att säkra kvaliteten för åtgärderna i denna standard. Planen kommer att ingå som en bilaga till vår likabehandlingsplan och utvärderas tillsammans med den. Uvärdering Under året har flera arbetslag haft temadagar och föräldramöten om nätet och nätetik eftersom man ansett att det förekommit kränkningar på nätet bland eleverna. Arbetet kommer att fortsätta eftersom våra siffror i olweusenkäten visar på något högre frekvens av kränkningar på mobil/dator bland de yngre eleverna. Vi kommer också arbeta för att eleverna ska se att vi jobbar aktivt med mobbning, det är ­ och har varit ­ ett förbättringsområde under lång tid. Detta startar vi i samtalsgrupperna med diskussioner som ska leda till att vi reagerar, tar tag i saker, ingriper när vi ser situationer som kan vara mobbning, trakasserier eller kränkningar. ALLA ska veta vad man ska göra och hur man gör det.