Välfärdsförvaltningens strategiska plan för boende och daglig

Välfärdsförvaltningens
strategiska plan för boende och
daglig verksamhet enligt LSS
2015-2018
Antagen av:
Dokumentnamn:
Ärendebeteckning:
Humanistiska nämnden
§ 32/2015
Omsorgsnämnden
§ 26/2015
Välfärdsförvaltningens
strategiska plan för boende
och daglig verksamhet enligt
LSS 2015-2018
Osn 2013:61
Humn 2014:63
Dokumentägare:
Dokumentansvarig:
Publiceras:
Avdelningschef LSS
Verksamhetsutvecklare LSS
Örnkom,
www.ornskoldsvik.se
Ersätter dokument:
Revideras
Utvärderas:
-
Vid behov
2018
Datum
2015-02-20
2 (14)
Innehåll
1. Bakgrund ................................................................................................................................ 3
1.1 Syftet med välfärdsförvaltningens strategi för boende och daglig verksamhet enligt LSS. 3
1.2 Inledning .............................................................................................................................. 3
1.2.1 Mål med insatser för människor med funktionsnedsättning ............................................. 3
1.2.3 Vilka omfattas av LSS? .................................................................................................... 4
1.3 Bärande principer enligt LSS ............................................................................................... 4
1.3.1 Fem bärande principer ...................................................................................................... 4
1.3.2 Självbestämmande och inflytande .................................................................................... 4
1.3.3 Tillgänglighet .................................................................................................................... 5
1.3.4 Delaktighet ........................................................................................................................ 5
1.3.5 Kontinuitet ........................................................................................................................ 5
1.3.6 Helhetssyn ......................................................................................................................... 5
2 Önskat läge för LSS-verksamheten ........................................................................................ 5
3 Välfärdsförvaltningens mål för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ................................... 6
3.1. Strategier för att uppnå målen för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ........................... 7
4 Välfärdsförvaltningens mål för bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS ....................... 7
4.1. Strategier för att uppnå målen för bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS ............... 8
5 Välfärdsförvaltningens mål för kompetensförsörjning avseende avdelningen för LSSverksamhet ................................................................................................................................. 9
5.1. Strategier för att uppnå målen för kompetensförsörjning avseende avdelningen för LSSverksamhet ................................................................................................................................. 9
6 Välfärdsförvaltningens mål för teknikutveckling avseende avdelningen för LSS-verksamhet
.................................................................................................................................................. 11
6.1. Strategier för att uppnå målen för teknikutveckling avseende avdelningen för LSSverksamhet ............................................................................................................................... 11
7. Välfärdförvaltningens mål för verksamhet enligt LSS som riktar sig till barn och ungdomar
.................................................................................................................................................. 12
7.1. Strategier för att uppnå målen för verksamhet enligt LSS som riktar sig till barn och
ungdomar ................................................................................................................................ 12
8. Till sist.................................................................................................................................. 14
Datum
2015-02-20
3 (14)
1. Bakgrund
Humanistiska nämnden och omsorgsnämnden behandlade den 16 april 2013 § 43 respektive
den 17 april 2013 § 33 förslag om översyn samt framtagande av strategiplan för LSSverksamheten.
Omsorgsnämnden uppdrog tillsammans med humanistiska nämnden till välfärdsförvaltningen
att genomföra en översyn av kommunens LSS-boende och daglig verksamhet. Målet med
översynen var att utveckla en strategisk plan 2015-2018 som utgår ifrån lagkrav,
målgruppernas 1 behov och LSS-verksamhetens verksamhetsidé: ”Vårt stöd ger möjligheter
till ett bra liv”.
Översynen har genomförts i två etapper. Den första etappen har bestått av att genomföra en
nulägesanalys (” Nulägesanalys etapp 1/Strategiplan LSS”).
Den andra etappen har bestått av att arbeta fram innehållet i denna strategiska plan.
1.1 Syftet med välfärdsförvaltningens strategi för boende och daglig
verksamhet enligt LSS
Syftet med välfärdsförvaltningens strategiska plan för boende och daglig verksamhet enligt
LSS är att tydliggöra långsiktiga mål och strategier som möter målgruppens behov inom
boende och daglig verksamhet.
Dokumentet ska vara vägledande för verksamheten och utgöra ett underlag för de kommande
årens planering av verksamheterna boende och daglig verksamhet.
Det stöd och den omsorg som verksamheterna erbjuder ska säkerställa individens delaktighet
och inflytande. Detta görs genom att alla erbjuds en övergripande individuell plan enligt LSS
samt en genomförandeplan i den/de för individen aktuella verksamheterna.
1.2 Inledning
1.2.1 Mål med insatser för människor med funktionsnedsättning
LSS – ”5 §. Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde
får möjlighet att leva som andra.”
Sedan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS trädde i kraft den 1 januari
1994 har personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning flyttat ut i samhället.
De vårdhem som ännu fanns kvar då LSS infördes, har lagts ned och de som bodde på
institutionerna har sedan länge flyttat till egna lägenheter i gruppbostad eller servicebostad,
enligt LSS.
1
Personer som omfattas av någon av de tre personkretsarna enligt LSS.
Datum
2015-02-20
4 (14)
Idag har vi en ny generation unga - den ”första integrationsgenerationen 2” som har vuxit
upp i ett samhälle som präglats av mer acceptans och som gett möjlighet till ökad delaktighet
jämfört med tidigare generationer.
Målgruppen har gått från att vara passiva mottagare av samhällets resurser till att vara aktiva
användare av samhällets insatser. Dessa människor är inte en homogen grupp utan unika
individer med individuella förutsättningar, behov, önskemål och intressen.
1.2.3 Vilka omfattas av LSS?
Den som får insatser enligt LSS tillhör någon av personkretsarna vilka beskrivs i tre grupper:
1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Det finns ett stort spektrum av vilka som omfattas eller kan tänkas omfattas, av de
personkretsar som anger vilka som har rätt att beviljas insatser enligt LSS. Det åligger
verksamheten att erbjuda ett individuellt anpassat stöd åt samtliga med beslut om insats eller
insatser vilket kräver en tydlig målbild för verksamheten och en långsiktig planering utifrån
identifierade behov.
1.3 Bärande principer enligt LSS
1.3.1 Fem bärande principer
LSS har fem bärande principer som grund:
• Självbestämmande och inflytande
• Tillgänglighet
• Delaktighet
• Kontinuitet
• Helhetssyn
1.3.2 Självbestämmande och inflytande
LSS-insatser ges endast om den enskilde själv eller genom att hens legale företrädare begär
det. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och
integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över de insatser som ges (6 § LSS), i planering, utformning och
genomförande av insatsen (Prop.1992/93:159, s. 50-51).
2
Inifrån utanförskapet – Om att vara annorlunda och delaktig, Anders Gustavsson, Studentlitteratur, 1998.
Datum
2015-02-20
5 (14)
1.3.3 Tillgänglighet
Tillgänglighetsbegreppet har i detta sammanhang en vid betydelse. Insatserna ska utformas så
att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem. När det gäller fysisk utformning
ska lokaler och bostäder vara tillgängliga och användbara.
Alla människor ska ha möjlighet att ta del av information. Den ska vara lätt åtkomlig och
förståelig för alla oavsett funktionsnedsättning vilket kräver att den utformas utifrån
mottagarens förutsättningar att ta emot den.
Tillgänglighet i ekonomisk bemärkelse kan innebära att den enskilde inte ska ha extra
kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.
1.3.4 Delaktighet
Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet för personer som omfattas av lagens personkrets (5 § LSS). Insatserna ska
förebygga och minska följderna av funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas så att de
stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv(Prop.1992/93:159,
s. 50-51).
Utgångspunkten ska vara att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra (5 § LSS). Vid
behovsbedömningen ska en jämförelse göras med den livsföring som kan anses vanlig för
personer i samma ålder.
1.3.5 Kontinuitet
Den enskilde ska kunna lita på att insatserna ges så länge de behövs. Kontinuiteten ska kunna
garanteras så att den enskilde ska kunna planera sitt liv. Kontinuiteten innebär också att
insatserna ska ges av ett begränsat antal personal med god kännedom om den enskilde.
1.3.6 Helhetssyn
Samarbete ska ske med andra samhällsorgan och myndigheter och insatserna ska vara
samordnade. Vid handläggning ska hela behovet av stöd bedömas. Olika insatser kan
komplettera varandra och vid nya behov tas hänsyn till de insatser som redan ges.
Förändrade behov kan leda till omprövning av redan beviljade insatser, antingen därför att
behovet blivit mer omfattande eller för att behovet har upphört.
Insatserna ska anpassas till individuella behov och ska ta tillvara personens egna
förutsättningar och de resurser hen har. Till kvalitetsaspekterna hör att insatserna ska
utformas efter närhetsprincipen så att de är lättillgängliga för dem som behöver dem. De ska
möjliggöra och underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv.
2 Önskat läge för LSS-verksamheten
Den 13 februari 2014 genomfördes en workshop med deltagare i olika yrkesroller från
välfärdsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen.
Närvarande var även en del intresseorganisationer samt representanter från humanistiska
nämnden och omsorgsnämnden. Under workshopen utarbetades ett önskat läge för LSSverksamheten som sedan har vidareutvecklats till följande i strategiarbetet:
Datum
2015-02-20
6 (14)
LSS-verksamheten präglas av individuellt anpassat stöd där den enskildes unika behov står i
fokus. Verksamheten är ändamålsenligt organiserad för att främja närhet och hög
tillgänglighet. Det finns lättillgänglig information om verksamheten som är enkel att hitta
och förstå.
I den samverkan som råder mellan olika aktörer i brukarens omgivning står brukaren i fokus.
Den enskilde och dennes anhöriga möts av engagemang och lyhördhet av en verksamhet med
rätt kompetens på alla nivåer i organisationen. Det stöd som ges ska utföras med god kvalité
och helhetssyn där lagen (LSS) och dess intentioner präglar det dagliga arbetet.
Den enskilde ska ha ett självklart inflytande över sitt eget liv.
Detta utgör utgångspunkten för formulering av mål och strategier för att nå det önskade läget.
3 Välfärdsförvaltningens mål för daglig verksamhet enligt 9 § 10
LSS
Önskat läge 2019:
Mål 1. Avdelningen för LSS-verksamhet erbjuder enskilda med beslut om daglig
verksamhet en individuellt utformad sysselsättning utifrån dennes önskemål och behov
där hen känner:
• Gemenskap
• Stimulans
• Utveckling av de egna förmågorna
• Meningsfullhet
Mål 2. Möjligheten att få arbete på den öppna arbetsmarknaden prövas regelbundet
• Ett övergripande mål med insatsen är att på kortare eller längre sikt utveckla den
enskildes möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarkanden när den enskilde så
önskar
• Färdigheter/kunskaper som bedöms som attraktiva av den öppna arbetsmarknaden
utvecklas på den dagliga verksamheten i samråd med den enskilde
• Allt fler personer har sin dagliga verksamhet på en arbetslik verksamhet
• Det finns ett väl etablerat samarbete med berörd funktion på arbetsförmedlingen
och det lokala näringslivet
• Det finns ett väl etablerat samarbete med de kommunala förvaltningarna och
bolagen i fråga om praktikplatser och i en förlängning, någon form av reell
anställning
Mål 3. Det finns en större intern rörlighet i de olika dagliga verksamheterna
• Det ska vara möjligt för den enskilde att byta daglig verksamhet
Datum
2015-02-20
7 (14)
3.1. Strategier för att uppnå målen för daglig verksamhet enligt 9 §
10 LSS
Strategi för att uppnå mål 1: Antalet befintliga platser ska årligen ses över. Inkommande
ärenden är betydligt fler än avslutade ärenden. Idag finns det begränsade möjligheter att ta
emot nya personer, särskilt de som är beroende av utrymmeskrävande hjälpmedel. Detta
ställer krav på en genomgång av befintliga lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och
utredning av behovet av nya lokaler och eventuell resurstilldelning i form av fler handledare
och arbetsanpassare. Det ska också tas i beaktande att antalet personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ökar.
Det ska skapas mer variation i form av alternativa verksamheter med inriktning mot
exempelvis utemiljö samt estetisk och skapande verksamhet som foto, data och djur. Även
den dagliga verksamhet som riktar sig till personer som har större behov av olika
sinnesstimulerande aktiviter snarare än regelrätt sysselsättning, ska utvecklas så att den
tillgodoser den enskildes behov och önskemål.
Inom verkställigheten ska en modell tydliggöras som klart anger verksamhetsinriktning
kopplat till den enskildes behov. Verksamheten ska utifrån denna modell erbjuda olika
former och inriktningar av daglig verksamhet som matchar den enskildes behov och
önskemål. Exempel på detta kan vara:
- Verksamhet i egna lokaler på både individ och gruppnivå
- Extern företagsinriktad verksamhet på både individ och gruppnivå
Strategi för att uppnå mål 2: Ett strukturerat och kontinuerligt samarbete ska utvecklas med
olika arbetsmarknadsaktörer med en tydlig målsättning att öka möjligheterna för målgruppen
att få någon form av reell anställning. Detta är inte ett realistiskt alternativ för samtliga
personer ur målgruppen men väl för vissa av dem. Åtgärder av detta slag är helt i linje med
lagstiftningens intentioner att:
…”Verksamheten bör generellt sett ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till
förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller vara
orealistiskt”.
Verksamheten ska bedriva en kontinuerlig marknadsföring till företag och kommunala
förvaltningar/bolag samt vara synlig i samhället och på olika arenor där kontakter kan knytas
i syfte att hitta/skapa fler platser.
Strategi för att uppnå mål 3: Ovanstående strategier skapar fler alternativ vilket i sig skapar
möjligheten för en större intern rörlighet där den enskilde har möjlighet att utifrån behov och
önskemål i större utsträckning byta verksamhet.
4 Välfärdsförvaltningens mål för bostad med särskild service enligt
9 § 9 LSS
Önskat Läge 2019:
Mål 1. Avdelningen för LSS-verksamhet erbjuder bostäder utformade utifrån
individuella behov
Datum
2015-02-20
8 (14)
• Det finns tillgång till lämpliga bostäder utifrån behov
• Det stöd som ges inom ramen för boendet är anpassat på individnivå och skapar
möjligheter för de boende att leva som andra
• Bostäderna ska vara anpassade så att den enskilde kan bo kvar även om behovet av
fysiskt utrymme och annan anpassning ökar
• Det finns kvalitetsgarantier avseende vad som kan erbjudas i boendet vad gäller
deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
• Det sker ett strukturerat och kontinuerligt samarbete med en tydlig målsättning mellan
välfärdsförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen, skola samt habilitering
• Det finns en utökad möjlighet för den enskilde att ansöka om alternativa insatser enligt
SoL som ett alternativ till bostad med särskild service enligt LSS. Detta främjar
grundtanken av att kunna ”leva som andra”
4.1. Strategier för att uppnå målen för bostad med särskild service
enligt 9 § 9 LSS
Strategi för att uppnå mål 1: Insatser enligt LSS är omfattande men lagstiftningen är
begränsad och innehåller endast tio tydligt avgränsade insatser. Den enskildes behov måste
också stämma överens med insatsens syfte för att kunna få ett gynnande beslut. Det finns i
kommunen ett väl etablerat boendestöd vilket beviljas enligt Socialtjänstlagen, främst till
personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar. Kompetensen bland
boendestödjarna är också främst riktad till den typen av funktionsnedsättningar.
Det ska utredas om ett boendestöd som riktar sig till personer vilka omfattas av personkrets
1-2 ska införas. Det förekommer att personer ansöker om bostad med särskild service enligt 9
§ § 9 LSS i form av servicebostad utan att ha något egentligt behov eller önskemål om, social
samvaro och gemensamma aktiviteter med andra på servicebostaden vilket insatsen är tänkt
att tillgodose. Det behov av vardagsstöd som personen har skulle i flera fall kunna
tillgodoses med boendestöd enligt Socialtjänstlagen under förutsättning att de som utför
stödet har kompetens för att bemöta personer med exempelvis lindrig intellektuell
funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk problematik. Ett sådant boendestöd kan vara ett
kvalitativt alternativ och även säkerställa att befintliga boendeplatser används på bästa sätt.
Det finns ett stort behov av att säkra tillgången på bostäder enligt LSS i form av
servicebostad (mindre lägenheter). Särskild tonvikt ska framåt ligga på utökad samverkan
med det kommunala hyresbolaget och övriga lokala fastighetsbolag/ägare. Inflödet av nya
personer är betydligt större än utflödet (avslutade verkställigheter). Det finns behov av att
årligen utvärdera huruvida verksamhetens fasta bostäder räcker till eller om det behövs
tillskapande av nya bostäder. Lokalförsörjningsstrategin för välfärdsförvaltningen 3 beskriver
att verksamheten inte står optimalt rustad att hantera nya personer med utpräglade behov av
anpassat boende utifrån endera utåtagerande beteende eller de med omfattande behov av
hjälpmedel.
3
Osn/2014:91
Datum
2015-02-20
9 (14)
Även personer med intellektuell funktionsnedsättning blir äldre vilket ställer krav på att
erbjuda dem omsorg/omvårdnad mitt i livet och även en kvalitativ äldreomsorg. Hänsyn ska
tas både till den enskilda åldrande människans behov och till de behov som de övriga i
boendet utan åldrandeproblematik har.
Specialmotiveringen till LSS betonar särskilt att vad gäller boende att gruppens
sammansättning är viktig ur kvalitetssynpunkt. Vad innebär det för en åldrande person att
dela en gruppbostad där det bor yngre människor med ett annat tempo i livet?
Vad innebär det för samvaron i gruppbostaden när ljus, ljud, möblernas anpassning,
önskemål om aktiviteter, psykosocial miljö m.m. förändras för den åldrande människan
medan yngre har en annan livsstil och andra önskemål?
Vilka krav ställs på yngre med funktionsnedsättning när man delar gruppbostad med en
äldre, sjuk människa som behöver mycket vård och som ej förväntas bli återställd?
I bostad med särskild service för vuxna oavsett boendenivå ingår omvårdnad, möjlighet till
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Med kvalitetsgarantier blir det tydligt för den
enskilde vad hen kan förvänta sig i en bostad med särskild service (en miniminivå) och det
blir lättare för den enskilda verksamheten att planera.
Det ska i samverkan med kultur – och fritidsavdelningen också särskilt arbetas med
möjligheterna att ta del av och vara en del av kultur – och fritidsaktivitetsutbudet.
5 Välfärdsförvaltningens mål för kompetensförsörjning avseende
avdelningen för LSS-verksamhet
Önskat läge 2019:
Mål 1. Personal söker sig till och vill stanna kvar inom verksamheten
Mål 2. Varje individ möts av personal med rätt kompetens för uppdraget
Mål 3. Personalen står på samma stabila värdegrund och delar en tilltro till den
enskildes egna förmågor
Mål 4. Det finns en tydlig titulatur hos personalen med tillhörande kompetenskrav
Mål 5. Det finns en tydlig kravbild avseende kompetens/utbildning vid rekrytering
5.1. Strategier för att uppnå målen för kompetensförsörjning
avseende avdelningen för LSS-verksamhet
Strategi för att uppnå mål 1: Personalen är den viktigaste resursen för att kommunen
ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot medborgarna. En god kompetensförsörjning
innebär att vi kan attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens.
Lagstiftningen ställer krav på att vi kontinuerligt och aktivt säkerställer att rätt kompetens
finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. En kompetensförsörjningsstrategi för hela
välfärdsförvaltningen (inkluderat LSS-verksamheten) ska utarbetas under 2015.
Datum
2015-02-20
10 (14)
En ökad marknadsföring ska ske mot allmänheten, skola/utbildningsanordnare.
Verksamheten kommer därför att vidareutveckla arbetet med välfärdsambassadörer
(tidigare vårdambassadörer) med ett specifikt uppdrag att sprida kunskap om yrket och
visa sin yrkesstolhet genom att vara positiva förebilder.
Verksamheten ska redan innan yngre väljer studieinriktning profilera sig på olika sätt i
samverkan med skola och andra utbildningsarrangörer.
Särskild vikt ska även läggas på att öka mångfalden bland personalen i verksamheten i
enlighet med kommunens personalidé.
För att kvalificerade medarbetare ska vilja stanna kvar ska bilden av LSS-verksamheten
som en attraktiv arbetsplats stärkas.
Strategi för att uppnå mål 2: För att uppnå målen ska en kompetensanalys 4 genomföras
i verksamheten som ligger till grund för kompetensplaneringen.
Det ska formuleras en kravprofil kopplat till titulatur om vilken kompetens personal som
arbetar inom LSS-verksamheten ska ha.
Det ska årligen planeras och genomföras ett antal internutbildningar utifrån kravprofilen.
Samtlig personal som inte sedan tidigare har motsvarande kompetens ska delta i dessa
utbildningar.
Utöver kravprofilen finns i verksamheten behov av fördjupad kompetens för att lyckas
med uppdraget att ge ett individuellt anpassat stöd. Därför ska det på motsvarande sätt
årligen planeras och genomföras fördjupade utbildningsinsatser för personal som är i
behov av detta. Kompetenshöjning om missbruk, psykisk ohälsa och multidiagnoser är
några exempel på fördjupade utbildningar som verksamheten har behov av.
Ett antal internutbildare från verksamheten ska utses och användas i utbildningsinsatserna.
Strategi för att uppnå mål 3: Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar
kräver en medvetenhet hos all personal om vad det innebär att leva med
funktionsnedsättning. En sådan medvetenhet kräver kunskap men också känslomässig
insikt. En gemensam värdegrund ska ha fast förankring i all verksamhet och hos all
personal. Detta kräver möjlighet för återkommande diskusisoner och reflektion bland
medarbetarna.
Det pågående arbetet med nationell värdegrund för LSS-verksamhet ska följas och
implementeras. I lagstiftningen och dess intentioner framkommer följande:
§ 5 Verksamhet skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktiget i samhällslivet
och målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
§ 6 Verksamhet skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och
integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges.
Värdegrunden ska efter utformande brytas ner och konkretiseras inom verksamheten.
4
Identifiering av kompetensbehov, kartläggning av befintlig kompetens utifrån uppställda krav samt jämförelse av
kompetensbehov med tillgänglig kompetens för att identifiera kompetensgap.
Datum
2015-02-20
11 (14)
Strategi för att uppnå mål 4: Kravprofilen ska tydliggöras i en titulatur som är
gemensam för hela verksamheten. LSS-verksamheten ställer sig bakom det pågående
regionala och nationella arbetet med titulatur för LSS-verksamhet: stödassistent samt
stödpedagog. Det ska finnas en tydlighet i vad som kompetensmässigt krävs för
respektive titulatur.
Strategi för att uppnå mål 5: En grundmall ska utformas och användas vid rekryteringar
av stödassistent och stödpedagog. Grundmallen ska bygga på de kvalifikationer som krävs
för respektive tjänst.
6 Välfärdsförvaltningens mål för teknikutveckling avseende
avdelningen för LSS-verksamhet
Välfärdsteknologi och utvecklingen av tekniska och kommunikativa hjälpmedel är idag en
alltmer etablerad faktor i samhället och ett stöd för den enskilde individen att kunna vara så
självständig som möjligt. Välfärdsteknologin innebär också nya möjligheter att ge stöd på ett
nytt sätt. Tekniken ska ses som ett komplement till mänskligt stöd – inte en ersättning.
Önskat läge 2019:
Mål 1. Samtliga boende har möjlighet till internetuppkoppling i sin bostad
Mål 2. Personal och enskilda på boende och daglig verksamhet har tillgång till och
kompetens om nödvändiga tekniska och kommunikativa hjälpmedel
Mål 3. Personal har tillgång till dator eller motsvarande med uppkoppling på samtliga
verksamheter inom boende och daglig verksamhet
Mål 4. Personal på boende och daglig verksamhet har kompetens och behörighet i
dokumentationssystemet för att säkerställa att lagstadgad dokumentation kring varje
enskild kan göras direkt av personalen i verksamheten
6.1. Strategier för att uppnå målen för teknikutveckling avseende
avdelningen för LSS-verksamhet
Strategi för att uppnå mål 1: En plan ska utarbetas och genomföras för internetuppkoppling
i samtliga bostäder.
Strategi för att uppnå mål 2: Tekniska och kommunikativa hjälpmedel ska finnas
tillgängliga i större utsträckning för enskilda i samtliga LSS-verksamheter. Det ska finnas en
större omvärldsbevakning när det gäller att hålla verksamheten uppdaterad i utvecklingen av
olika tekniska hjälpmedel. Personal ska fortlöpande utbildas i att hantera tekniska hjälpmedel.
Strategi för att uppnå mål 3: En plan ska utarbetas och genomföras för att säkerställa
personalens tillgång till dator eller motsvarande med uppkoppling i samtliga LSSverksamheter.
Datum
2015-02-20
12 (14)
Strategi för att uppnå mål 4: Berörd personal ska själv sköta dokumentationen i den
enskildes journal. Personal ska fortlöpande utbildas i att dokumentera enligt lag, föreskrifter
och riktlinje/rutin.
7. Välfärdförvaltningens mål för verksamhet enligt LSS som riktar
sig till barn och ungdomar
Önskat läge 2019:
Mål 1. Barnperspektivet är ett levande begrepp i all LSS-verksamhet som möter barn och
unga
Mål 2. Avdelningen för LSS-verksamhet och övriga berörda avdelningar,
huvudmän/aktörer arbetar utifrån en gemensam modell för samverkan. Modellen
bygger på hälsofrämjande, preventiva och riktade insatser
Mål 3. Bostad med särskild service för barn ska så långt det är möjligt ges i form av
familjehem. Barn som av olika skäl inte stadigvarande bor i sitt föräldrahem, gör
detta i en så hemlik och icke-institutionslik miljö som möjligt.
7.1. Strategier för att uppnå målen för verksamhet enligt LSS som
riktar sig till barn och ungdomar
Strategi för att uppnå mål 1: LSS-verksamheten ska arbeta utifrån de fyra
huvudprinciperna som identifierats i barnkonventionen:
Den första grundprincipen (artikel 2) anger att rättigheterna i konventionen gäller varje barn
utan åtskillnad av något slag. Artikeln innebär också att samhället aktivt skall verka mot alla
former av diskriminering.
Den andra principen (artikel 3) slår fast att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa utgör värdegrunden vid tolkningen av
övriga artiklar.
Den tredje grundprincipen (artikel 6) att barn har rätt till liv och utveckling, innebär bl.a. att
barn har rätt till optimal fysisk, psykisk, andlig, psykologisk och social utveckling som skall
tillgodoses på ett sådant sätt att barnet förbereds på ett självständigt liv. Barnet har
följaktligen rätt till omvårdnad och skydd, rätt till kärlek och trygghet samt ett stabilt och
varaktigt förhållande till föräldrarna. Barnet har också rätt att få utvecklas i en miljö som
tillgodoser dess behov av stimulans.
Den fjärde grundprincipen (artikel 12) är barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor
som rör barnet och att dessa respekteras. De skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad.
Två av barnkonventionens huvudprinciper återfinns i LSS:
1. ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.” (6 a §
LSS).
2. ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas.
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (8 §, LSS).
Datum
2015-02-20
13 (14)
Barnperspektivet ska beaktas i alla led från handläggning till verkställighet. En checklista ska
tas fram med ett antal frågeställningar utifrån ovanstående vilka ska besvaras inför både
beslut och verkställighet. Vid större förändringar i verkställighet eller beslut ska samma
checklista användas.
Det är även viktigt att beakta eventuella syskon till det funktionsnedsatta barnet som även ska
tas hänsyn till.
Strategi för att uppnå mål 2: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en
kravfylld vardag där omfattande omvårdnads och tillsynsbehov står i fokus. Det är viktigt att
kommunen och övriga huvudmän/aktörer stöttar upp dessa föräldrar med ett individuellt
anpassat stöd. Det är lika viktigt att stöttande och avlastande insatser är tillgängliga och håller
hög kvalité som att samverkan både internt och externt är optimalt organiserad.
Välfärdsförvaltningen ska bjuda in andra huvudmän/aktörer till dialog för att hitta former och
struktur till en gemensam modell för samverkan med särskild fokus på ärenden där barn och
unga förekommer. Modellen ska bygga på hälsofrämjande, preventiva och riktade insatser –
t.ex. att stärka förälderns kommunikation och relation med barnet, att hjälpa föräldrarna med
samordning av barnets insatser eller se till att föräldrarna får en väl fungerande avlastning.
Strategi för att uppnå mål 3: I LSS finns två olika boendeformer för barn – familjehem och
bostad med särskild service för barn. Behovet av insatsen kan bero på olika omständigheter.
Barnet kan ha ett så omfattande behov av stöd och omvårdnadsinsatser att familjen, trots stöd,
inte klarar av detta. I dessa fall ska familjehem vara det första alternativet.
Ett beaktande av barnperspektivet på en generell nivå innebär här att barnet har rätt att växa
upp under så hemlika förhållanden som möjligt – en likhet som familjehem har i större
utsträckning än en bostad med särskild service. Det kan dock finnas barn med så pass
omfattande behov av stöd och tillrättalagd miljö att bostad med särskild service för barn kan
bli en nödvändighet.
Avdelningen för LSS-verksamhet ska lägga stor vikt vid marknadsföring och information utåt
för att intressera och rekrytera lämpliga familjehem – detta redan innan behovet av ett sådant
uppstår för att undvika att akuta behov inte kan tillgodoses på grund av brist på familjehem.
Familjehemmen ska också erbjudas god utbildning och handledning inför och under tiden ett
barn vistas där.
I Örnsköldsviks kommun finns idag en bostad med särskild service för barn. För att
säkerställa att verksamheten står rustad att möta både nuvarande och eventuellt kommande
behov bör verksamheten utvärderas utifrån barnperspektivet och övrig verksamhet så som
skola och möjlighet till kultur- och fritids aktiviteter. Särskild vikt ska läggas vid att verka för
att boendet är utformat under så hemlika förhållanden som möjligt. I boendeformen bostad
med särskild service för barn ska en så hög personalkontinuitet som möjligt eftersträvas.
Datum
2015-02-20
14 (14)
8. Till sist
Syftet med välfärdsförvaltningens strategiska plan för boende och daglig verksamhet enligt
LSS är att tydliggöra långsiktiga mål och strategier som möter målgruppens behov inom
boende och daglig verksamhet. Strategin ska göras väl känd för all personal och de aktiviteter
som planeras utifrån strategin ska konkretiseras i verksamhets- och enhetsplaner. Strategin
ska vara ett levande dokument och en grund för kommande utvecklingsarbete. En tydlig
vägvisare för LSS-verksamheterna inom Örnsköldsviks kommun för att uppnå bästa möjliga
kvalitet i det stöd och den omsorg som ges.