Jakobsgårdskolans plan mot diskriminering och kränkande

Jakobsgårdskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen är Grundsärskola och utvecklingsgrupp
grundskolan
Läsår 2015/2016
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundsärskolan, fritidshem och utvecklingsgrupp grundskolan på Jakobsgårdskolan samt
Skogstäppans skola och fritidshem.
Ansvariga för planen
Biträdande rektor Marienette Larsson Hast, Fritidshemsansvarig Helena Lilja ersättare Carina
Eriksson arbetslag grundsär 1-4 Gunilla Sidenmark ersättare Ann-Britt Yxfeldt, arbetslag
grundsär 4-9 Susanna Skarhed ersättare Kristoffer Molinder, Arbetslag utvecklingsgrupp
grundskola 1-9 Markus Fjellstedt ersättare Kerstin Hartmann samt Skogstäppans skola och
fritidshem Mimmi Krouwel ersättare Mimmi Carlsson
Vår vision
Våra verksamheter ska präglas av respekt för människors olikheter. Våra verksamheter ska
vara trygga för våra elever och fri från diskriminering och annan kränkande behandling.
Planen gäller från
2015-10-08
Planen gäller till
2016-06-23
Elevernas delaktighet
Fortlöpande kommunikation mellan lärare och elever. Klassråd med ansvarig lärare. Elevråd
med rektor och biträdande rektor.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Fortlöpande kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare. Föräldramöten, föräldraråd
samt samrådsmöten med FUB och Autism - och Aspergerförbundet.
Personalens delaktighet
En arbetsgrupp med representanter från samtliga arbetslag träffas 4 gånger per läsår samt vid
behov. Gruppen kallas Kris - och likabehandlingsgruppen.
Förankring av planen
Vid varje skolstart ska alla anställda ta del av planen. Personalen tar del av ny information och
signerar att de tagit del av informationen. Kris och likabehandlingsgruppen ansvarar för att
detta sker. Vårdnadshavare har tillgång till planen på skolans hemsida som omnämns vid
skolstart. Diskussioner förs med eleverna fortlöpande. Vid behov aktualiseras planen i den
mån som behövs.
Utvärdering av planen läsåret 2014-2015 mot diskriminering och annan
kränkandebehandling. Planen under de sista tolvmånaderna utvärderas.
Arbetsgruppen har utvärderat planen tillsammans med övrig personal utifrån nedanstående
frågeställningar.
Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför och vem
bär ansvaret?
Har vi nått vårt mål? Om inte varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna
felaktiga eller otillräckliga?
Vi uppnådde målen. Beror det på åtgärderna eller var det annat som påverkade?
Hur använder vi dessa erfarenheter till nästa planering?
Vad gjorde vi som fick effekt? Vad har inte fungerat? Hur ser det ut idag jämfört med
tidigare läsår? Går det åt rätt håll?
Nulägesanalys – Tema fysiska miljön.
Är lokalerna tillgängliga för samtliga elever och vuxna? Rullstolsburna, hörsel, syn,
astma, diabetes, dyslexi, ADHD. Vilka behov finns på vår skola?
Vilka platser upplevs som otrygga?
Förekommer klotter som kan upplevas som kränkande?
Skolmaten. Kan alla elever äta skolmaten oavsett funktionshinder eller religion?
Nulägesanalys – Tema social miljö.
Förekommer språkbruk eller jargong bland eleverna och vuxna som kan upplevas som
kränkande?
Hur ser elevernas frånvaro ut?
Förekommer diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i vår
verksamhet? I sådana fall på vilket sätt?
Skolans ordningsregler. Följer vuxna och elever dessa? Är det kända för alla, elever,
vårdnadshavare, personal?
Skolresor, raster. Kan alla delta oavsett funktionshinder eller religion?
Har vi inskaffat en multireligiös almanacka som stäms av med tanke på datum för
skolresor eller föräldramöten bestäms?
Nulägesrapport – Tema pedagogiska verksamheten.
Har personal kunskap om lika villkor?
Erbjuds tillfällen för personal, elever och föräldrar att reflektera kring frågor om
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?
Hur integreras mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågorna i den pedagogiska
verksamheten?
Vilket material använder vi?
Vilka berättelser läser vi och förekommer det stereotypa och kränkande framställningar
om olika grupper i dessa?
Nulägesanalys – Tema delaktighet och inflytande.
Hur introduceras nya elever och föräldrar i verksamheten?
Har alla vårdnadshavare informerats ang. planen? Genom tolk eller översättningar?
Har elever och vårdnadshavare inflytande och är delaktiga i verksamheten?
Hur involveras vårdnadshavarna i verksamheten?
Hur fungerar klassrådet? Beskriv. Hur ofta genomförs klassrådet?
Hur utses representanter till elevrådet?
Elevhälsovård
Vid behov vänder vi oss till Elevhälsan. Vi har bra kontakt med skolsköterskan dit vi vid
frågor kring elevers hälsa. Vi har även personal med undersköterskeutbildning som kan göra
en först bedömning vid skador och sjukdomar.
Vi anser att elevhälsovården fungerar bra. Den arbetar både förebyggande och hälsofrämjande
och vi kan använda oss av EHT-trappan när vi känner att det behövs. Skolsköterskan träffar
elever och vårdnadshavare för hälsosamtal, vaccinationer m.m.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Arbetsgruppen har diskuterat tillsammans med arbetslaget ovanstående frågeställningar och
arbetar fram en analys.
Årets plan ska utvärderas senast
2016-06-23
Årshjulet
Höstterminen 2015
Augusti: Information på gruppnivå till vårdnadshavarna om arbetslagets arbete med planen.
Extra viktig är informationen till nybörjarna.
September: Möte med arbetsgruppen. Biträdande rektor kallar till mötet. Avstämning på
organisation-, grupp- och individnivå.
Oktober: Arbete på gruppnivå enligt planering.
November: Möte i arbetsgruppen. Biträdande rektor kallar till mötet. Avstämning på
organisations – grupp - och individ nivå.
December: Arbete med planen på gruppnivå.
Vårterminen 2016
Januari: Klasserna arbetar med planen på gruppnivå.
Februari: Möte i arbetsgruppen på organisationsnivå. Biträdande rektor kallar till mötet.
Mars: Arbete på gruppnivå utifrån förbättringsområden.
April: Varje arbetslag diskuterar planen och lämnar ut utvärderingsfrågorna,
utvecklingsåsikter/förslag lämnas till gruppansvarig.
Maj: Möte med arbetsgruppen på organisationsnivå. En sammanställning utifrån analys
frågorna. Dessa lämnas till biträdande rektor. Ansvarig är gruppansvarig i Kris och
likabehandlingsgruppen.
Juni: planen revideras.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Biträdande rektor Marienette Larsson Hast i samarbete med arbetsgruppen.
Främjande insatser
Områden som berörs av insatsen
Kön
Mål och uppföljning
På vår skola ska alla elever bemötas likvärdigt oavsett kön för att främja jämställdheten.
Insats
•Satsa på att ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten – och lika stort
utrymme.
•Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas
av stereotypa könsroller.
•Tillsammans med eleverna granska undervisningsmaterial och diskutera vilka fördomar och
stereotypa föreställningar om kön som kan förekomma i media eller läromedel.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Vår skola ska arbeta aktivt mot kränkande behandling. Om kränkning sker ska det finnas en
väl utarbetad plan.
Insats
•Vi ska se till att elevernas väl och trivsel är en fråga som rör all personal.
•Vi ska se till att det finns alternativ för social gemenskap på skolan, exempelvis bra utelek
för de yngre och biljardspel och pingis och andra spel för de äldre.
•Våra lokaler och mötesplatser ska möjliggöra att elever och personal träffas och umgås på
lektionsfri tid då det främjar sammanhållningen och gemensam trivsel.
•Vi ska träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis
utseende, ekonomisk status, kroppsstorlek, religion, sexuell läggning och personlig stil.
•Vi ska använda metoder såsom värderingsövningar och forumspel, för att belysa olika
värdegrundsfrågor. Det är viktigt att välja rätt frågeställningar och formuleringar i
värderingsövningarna för att inte skapa eller förstärka nedsättande värderingar och stereotypa
föreställningar på de temaområden som behandlas.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning
På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter eller
möjligheter.
Insats
•Inköp av mångkulturell almanacka.
•Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen
kompetensutveckling i mångkulturell pedagogik.
•Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar
om olika etniska grupper som kan förekomma i media eller läromedel.
•Uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt, till exempel genom att ge
modersmålsundervisningen utrymme och resurser i skolans verksamhet för att på så sätt
synliggöra och höja statusen på den undervisningen.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
Vår skola ska ge alla samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller annan
trosuppfattning.
Insats
•Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen
kompetensutveckling i mångkulturell pedagogik.
•I undervisningen ska vi belysa hur religioner såsom judendomen och islam har bidragit till
västerländsk kultur och vetenskap.
•I syfte att skapa religiös och kulturell samexistens ska vi tillämpa en undervisningsmetod
som betonar det gemensamma inom till exempel judendom, kristendom, islam, buddhism och
hinduism.
•Tillsammans med eleverna ska vi analysera och diskutera fördomar och stereotypa
föreställningar om olika religiösa grupper som kan förekomma i media eller läromedel.
•Vi ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att
begränsas av stereotypa föreställningar om olika religiösa grupper.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor och all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Fortbildning
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
All personal skall vara förtrogna med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och
barnkonventionen, samt ha kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund.
Insats

Vi ska ta reda på vilken kunskap som finns om de olika diskrimineringsgrunderna och
hur behovet av fortbildning ser ut.

Efter kartläggning ska vi utbilda all personal, så att de har tillräckligt med kunskap för
att kunna fullgöra sina uppdrag.

För att öka elevernas möjligheter att ha inflytande och vara delaktiga i skolans
likabehandlingsarbete behöver de ha kunskap om såväl sina rättigheter som
skyldigheter.

Vi ska använda utvalda APT (arbetsplatsträffar) till värderingsövningar kring
diskriminering och människors lika värde. Även eleverna skall få arbeta med
värderingsövningar.

Vi ska vara varsamma för att få rätt frågeställningar och formuleringar i
värderingsövningarna för att inte skapa eller förstärka nedsättande och stereotypa
föreställningar om olika grupper. Mänskliga rättigheter är inte en åsiktsfråga utan just
rättigheter.

Skolan kommer att bjuda in utomstående från organisationer som kan informera,
fortbilda och vägleda utifrån deras arbete. Dessa planerade utbildningssatsningar i
planen kommer att beskrivas utförligare efter kartläggningen för att visa hur de
anknyter till likabehandlingsarbetet.
Ansvarig
Rektor
Minst ett APT/ termin viks till detta.
Tillgänglighet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Funktionsnedsättning och Ålder.
Mål och uppföljning
Vår skola ska ha en miljö som är tillgänglig för alla oavsett ålder, funktionsnedsättning eller
kön. Miljön innefattar både skolans område samt val av friluftsdagarnas placering.
Dörröppnare skall finnas där de behövs. De elever som behöver skall ha tillgång till större
tangentbord.
Insats

En utav hemkunskapssalarna handikappsanpassades hösten 2014. Friluftsdagarna
läggs där det passar för varje grupp/klass.
Ansvarig
Rektor all personal.
Arbetet sker kontinuerligt samt skyddsrond en gång per år.
Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning
Mål och uppföljning
På vår skola ska alla elever oavsett sexuell läggning ha samma rättigheter eller möjligheter
och behandlas likvärdigt.
Insats
• Vi ska ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat samt behandla queerkulturen.
•Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar
om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma.
•Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas
av stereotypa föreställningar som baseras på sexuell läggning.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor och all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Normkritiskt förhållningssätt
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder .
Mål och uppföljning
Att ge eleverna redskap för att reflektera och analysera reklam, tidningar, filmer och Internet
utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Insats
•Att diskutera och analysera media i flera ämnen. T ex göra en bildanalys i ämnet bild,
granska reklam i ämnena SO eller samhällskunskap, diskutera hur budskap har formulerats i
svenska.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
Vår skola ska ge alla elever samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionsnedsättningar.
Insats
•Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och ge personalen
kompetensutveckling i hur samhället och skolan förmedlar normer kring funktionsförmåga
och funktionsnedsättningar.
•Vi ska anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta.
Det kan handla om att hitta sätt att kunna hänga med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt
visar vi genom handling att alla elever är lika mycket värda.
•I undervisningen ska vi belysa de olika reformerna för utvecklingen av rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Vi ska även ta upp rashygienens mörka historia och vad
detta innebar för människor med olika funktionsnedsättningar.
•Vi ska analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar med eleverna om
människor med olika funktionsnedsättningar när sådana dyker upp i media eller läromedel.
•Vi ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att
begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på funktionsförmåga. Detta är även
angeläget vid studie- och yrkesvägledning inför val av kurser och praktikplatser samt fortsatt
utbildning och framtida yrkesval.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16 samt skyddsrond
Ålder
Områden som berörs av insatsen
Ålder
Mål och uppföljning
På vår skola ska alla elever oavsett ålder ha samma rättigheter eller möjligheter och behandlas
likvärdigt.
Insats
•Se till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där elever i
olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar exempelvis temaarbeten,
idrottsdagar, elevens val etc.
•Tillsammans med eleverna analysera och diskutera om det i skolan finns normer kring ålder
som är extra påfallande, exempelvis att äldre i verksamheten får förmåner som de yngre inte
får, och som kan skapa hierarkier.
•Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
Rektor samt all personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Läromedel och undervisning
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
Vår skola ska arbeta med att medvetandegöra hur vissa läromedel förmedlar en stereotyp bild
utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionsnedsättning eller ålder.
Insats

Analysera och problematisera läromedlen. Kan vissa läromedel uppfattas som
kränkande utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder?

Se till att eleverna deltar i den kritiska granskningen. Variera de exempel som används
under lektionerna så att de inte förmedlar en stereotyp och normgivande bild av vissa
grupper och osynliggör andra.

Samtliga insatser utgår från mognad och behov.
Ansvarig
All personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Nya elever och vårdnadshavare
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
Vår skola ska få nya elever och vårdnadshavare. De ska alla känna sig varmt välkomna till
våra verksamheter och de ska känna att de bemöts med intresse och respekt utav kunnig
personal.
Insats

Inför en inskrivning av en ny elev bör berörda lärare få ta del av aktuell information.
Vid behov ska kontakt tas med de instanser som kan bistå skolan med att göra ett bra
mottagande.
Ansvarig
Rektor, specialpedagoger samt personal
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16
Schemaläggning
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning.
Mål och uppföljning
Vår skola ska medvetet lägga schema för att ta hänsyn till elevers olika behov.
Insatser

Vid schemaläggning ska vi ta hänsyn till om elevers olika förutsättningar att orka mer
krävande lektioner och moment.

Rasterna skall vara tillräckligt långa så att elever med funktionsnedsättning hinner
med att gå på toaletten och förflytta sig mellan klassrummen mellan lektionerna.
Ansvarig
Alla som lägger schema samt personal som planerar friluftsdagar och provtillfällen.
Vid höstterminens start eller när det behövs en omläggning.
Elevhälsovård
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
Vår skola ska se till att ha en fungerande elevhälsovård som arbetar förebyggande och
hälsofrämjande.
Insats

Vår skola är en organisation som delas i grundsärskola och grundskola. Därför
kommer elevhälsovården se olika ut beroende av organisation, men målet är dock
detsamma.

Grundskolan: Samtliga elever tillhör hemskolans elevhälsovård, men vi har en
skolsköterska knuten till oss. Hon träffar elever för samtal kontinuerligt. Lärarna
rådgör vid behov med skolsköterskan och när det behövs kontaktas hemskolans
elevhälsa.
Ansvarig
Lärare och skolhälsan
Arbetet sker kontinuerligt under läsåret 15/16 och elevsamtal en gång per år med
skolsköterskan.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen utgår från en nulägesanalys och från utvärderingen som görs i maj.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Planerade samtal samt tid för spontana samtal, klassråd och elevråd. Elevenkäter som berör
trivsel och trygghet i skolan ska genomföras.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Samtal kring planen vid en APT (arbetsplatsträff).
Förebyggande åtgärder
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
Vår skola ska använda förebyggande åtgärder för att förhindra att kränkning och
diskriminering sker.
Åtgärd
Enkätundersökning ska genomföras samt trygghetsvandringar.
Tät elevkontakt möjliggör åtgärder kontinuerligt.
Ansvarig
Rektor, kris- och likabehandlingsgruppen samt all personal
Datum när det ska vara klart
2016-06-23
Bilaga 1. Anmälan till rektor.
Bilaga 2. Dokumentation utredning
Bilaga 3. Dokumentation åtgärder
Rutiner för akuta situationer
Policy
Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier eller kränkande behandling på vår skola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vara lyhörd för vad elever säger och vad de gör. Skolsköterskan har hälsosamtal en gång per
år.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
I första hand vänder elever och föräldrar sig till klasslärare. Känner elever och föräldrar att de
inte får tillräcklig respons så kan de ta kontakt med rektor eller biträdande rektor.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Vid kännedom om kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas skyndsamt.
Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och
den/de som utövat kränkningen.
Vårdnadshavare till elever som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska
informeras skyndsamt. Vårdnadshavare till den kränkte och den/de som kränkt ska kontaktas
när skolan har fått in berördas versioner.
Skolan ger vårdnadshavaren en kontaktperson på skolan. Vi ska arbeta för att vårdnadshavare
känner trygghet och förtroende inför det fortsatta arbetet med händelsen.
Vid kränkningar har vi samtal med återkoppling efter behov, t ex en vecka och om så behövs
en månad.
I vissa situationer använder vi ett beteendeavtal. Om den kränkte vill kan medlingssamtal
genomföras.
Vid grövre kränkningar gör vi upp en plan för hur kommunikationen mellan rektor, lärare,
elever och vårdnadshavare ska se ut. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur
allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan
behöver hjälp av andra insatser som t ex psykolog.
Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram som
beskriver nuvarande situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå
målet. Om den/de som kränkt går på samma skola ska skolpersonal höra deras version.
Om den/de går på en annan skola ska rektor på den skola kontaktas. Vid grova brott som t ex
misshandel och sexuella övergrepp, överväger alltid rektor avstängning eller hemundervisning
för den/de som begått brottet.
Representanter skall närvara vid rättegångar som gäller brott på skolan eller mellan elever på
skolan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
När personal misstänks ha kränkt elever ska rektor alltid ansvara för utredning. Utredningens
syfte är att undersöka vad som hänt och tillsammans hitta en lösning. Kränkningarna måste
upphöra omedelbart. Uppföljningssamtal ska alltid ske.
Rutiner för uppföljning
Vid samtal bestäms när uppföljningssamtal ska ske. Då lyssnar vi igen om alla håller det vi
bestämt.
Rutiner för dokumentation
Kränkningar och åtgärderna dokumenteras kortfattat utav de lärare/personer som är med vid
samtalen.
Ansvarsförhållande
Ansvaret för att ta itu med kränkningar ligger på de som uppmärksammar dem. Den som
uppmärksammar kränkningar tar kontakt med klass/gruppläraren. Klass/gruppläraren tar den
hjälp som behövs. Det kan vara att ta upp det på ett EHT(elevhälsateam) möte, men det kan
även vara att kontakta hem, rektor, skolsköterska, BUP (barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken).