PLAN FÖR ANVÄNDNING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER OCH

PLAN FÖR ANVÄNDNING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER OCH DÄR
TILLHÖRANDE FÖRFARINGSSÄTT
Föreskrift 92/011/2014
INNEHÅLL
PLAN FÖR ANVÄNDNING AV DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER OCH DÄR TILLHÖRANDE
FÖRFARINGSSÄTT ..................................................................................................................................................1
1
PLAN FÖR ANVÄNDNING AV DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER OCH DÄR TILLHÖRANDE
FÖRFARINGSSÄTT
I lagen om grundläggande yrkesutbildning (L 630/1998, (förändring 787/2014), 28 §)
stipuleras om studerandes rätt till en trygg studiemiljö. Enligt 28 § ska
utbildningsanordnaren i samband med att läroplanen utarbetas, utarbeta en plan för att
skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri samt verkställa planen och
övervaka att den iakttas och genomförs. Dessutom ska utbildningsanordnaren utarbeta
en plan för användning av disciplinära åtgärder och för de tillhörande förfaringssätten.
Utbildningsstyrelsen har meddelat dessa föreskrifter i sin föreskrift Samarbetet mellan
hem och skola och studerandevården (94/011/2014) i kapitlet Utarbetandet av
studerandevård i punkt 4.
Vid utarbetandet av planen för användning av disciplinära åtgärder och för de tillhörande
förfaringssätten ska följande beaktas:
-
-
-
-
Målet med planen är att trygga läroanstaltens arbetsro, inre ordning,
förverkligandet av tillgängliga studier samt läroanstaltssamfundets trygghet och
trivsel.
Målet med planen är att försäkra sig om att utbildningsanordnarens
verksamhetsprinciper är enhetliga och rättvisa vid användandet av disciplinära
åtgärder och ordningsregler samt att binda olika parter vid överenskomna
verksamhetssätt.
Då man använder disciplinära åtgärder ska man följa de allmänna
rättskyddsprinciperna inom förvaltningen. Åtgärderna ska grunda sig på sakliga,
allmänt godkända och objektiva orsaker. Likadana gärningar ska oberoende av
gärningsman, få likadana följder, dock så att upprepade gärningar kan beaktas
som en försvårande omständighet.
De disciplinära åtgärderna ska vara i förhållande till gärningen.
Ändamålsbundenhetsprincipen å sin sida innebär att disciplinära åtgärder inte får
användas i t.ex syfte att hämnas eller kränka.
Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan för användningen av disciplinära åtgärder
och förfaringssätt i samarbete med studeranden, lärare, övrig personal, vårdnadshavare
samt företrädare för social-och hälsovården samt övriga myndigheter.
Utbildningsanordnaren ska höra personalen och studerandekåren innan planen godkänns
eller uppdateras.
Planen ska innehålla följande helheter:
-
samarbetsformer med olika myndigheter och vårdnadshavare
2
-
förfaringssätt vid förseelser och störningar, ansvarsfördelning gällande utredning av
frågor, arbetsfördelning samt förfaringssätt vid hörande och dokumentering
principer för hur man följer de allmänna rättskyddsprinciper inom förvaltningen vid
användandet av disciplinära åtgärder
göra personalen förtrogen med och försäkra att de har kunskap om användandet av
disciplinära befogenheter
informera om denna plan, ordningsregler och de lagstadgade disciplinära åtgärderna
till olika håll
förfaringssätt för att följa upp planen samt utvärdera förverkligandet och effekten