DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
Plats och tid
Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25
Paragrafer
49-58
Beslutande
Torsten Sjögren (M), ordförande
Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice
ordförande
Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande
Jan Lindqvist (M)
Eva Hiort (M)
Anna Sarkany (M)
Eva Lindman Marko (C)
Marcus Engström (C), tj ers
Jan Backman (FP)
Övriga deltagare
1(11)
Ersättare
Sven Carlsson (M), t.o.m § 53 kl. 20:00
Carl Gustav Pfeiffer (M), t.o.m § 53
kl. 20:05
Lennart Meldahl (C)
Saga Bowallius (FP)
Christina Söderström Lind (FP)
Håkan Johanson (KD)
Carolin Robson (MP)
Lars Eliasson, teknisk direktör
Linn Nordström, nämndsekreterare
Marie Stahl, stabschef
Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef
Anna Helin, projektledare bygg
Utses att justera
Eva Lindman Marko (C)
Justeringens plats och tid
Tekniska kontoret, 2015-09-15 kl. 08:30
Underskrifter
Sekreterare ................................................................................................................
Linn Nordström
Ordförande ................................................................................................................
Torsten Sjögren (M)
Justerande ................................................................................................................
Eva Lindman Marko (C)
_______________________________________________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Fastighetsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-10
Datum för anslags uppsättande
2015-09-16
Förvaringsplats för protokollet
Tekniska kontoret
Underskrift
................................................................................................................
Datum för anslags nedtagande
2015-10-12
Linn Nordström
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
2(11)
§ 49
Närvarorätt
Ärendet
Fastighetsnämnden beviljar Anna Helin, projektledare bygg, närvarorätt på
sammanträdet.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
3(11)
§ 50
Teknisk direktör informerar
Fastighetschef Kristin Åberg Nilsson informerar att Mörbyhallen kommer
att få solcellspaneler.
Vidare informerar Kristin Åberg Nilsson att byggnadsnämnden har gjort en
detaljplan för idrottshall vid Brageskolan, och för att se hur denna plan
förväntas påverka trafiksituationen samt hur den nya trafiken kan hanteras
inom fastigheten och närområdet har tekniska kontorets tagit fram en
trafikutredning.
Kristin Åberg Nilsson informerar även om planerna för framtida
Kevingeskolan.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 51
4(11)
FN 2014/0079
Delårsbokslut och prognos 2 2015
Ärendet
Tekniska kontoret överlämnar delårsbokslut och prognos 2 2015 till
kommunstyrelsen.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-24 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut
och prognos 2 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
___________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 52
5(11)
FN 2015/0176
Budget 2016 med plan 2017-2018
Ärendet
Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2016 med plan
2017-2018.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-24 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Deltar inte i beslut
Eva Lindman Marko (C) och Marcus Engström (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet om budget 2016 då Danderydscentern kommer att redovisa
sitt förslag vid kommunfullmäktiges behandling av budget.
Anette Jellve (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2016
med plan 2017-2018 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
___________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 53
6(11)
FN 2015/0178
Jungfrun 2, Kevingeskolan, paviljonger
Ärendet
Ombyggnationsprojektet av Kevingeskolan har vid fastighetsnämndens
sammanträde 2015-03-19, § 18 avbrutits och fastighetsnämnden inväntar
direktiv från kommunstyrelsen.
Under tiden är det av stor vikt att arbetsmiljön i skolan är godtagbar för
elever och personal. Tekniska kontoret har i samråd med
produktionskontoret kommit fram till att paviljonger för två klasser till stor
del kommer att förbättra den befintliga arbetsmiljön genom att befintliga
klassrum i souterrängplan då ej behöver nyttjas. Ytterligare mindre åtgärder
i den befintliga skolan sker inom planerat underhåll.
Tekniska kontoret avser avropa ramavtalade skolmodulleverantörer PCS
Projektservice AB för uppdraget.
Finansiering av investeringen sker inom ramanslag FN. Den totala
bedömda kostnaden för paviljongerna är ca 4200 tkr, inklusive hyra av
paviljong-byggnad, exkl. drift, i 5 år.
Tilläggshyreskontrakt kommer att tecknas med Kevingeskolan med
maxhyra enligt Danderyds kommuns hyresmodell, belopp om ca 470 tkr/år.
Driftbudgeten belastas av mellanskillnaden i hyresförlust om ca 500 tkr/år.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-25, rev 2015-09-10
lämnat en redogörelse i ärendet.
Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar att uppdra till tekniska kontoret att avropa
skolpaviljonger för två klasser.
___________
Exp:
Kommunstyrelsen
Produktionsstyrelsen
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 54
7(11)
FN 2015/0179
Danderyd 3: 165 Mörbybadet renovering, förstudie
Ärendet
Mörbybadet är byggd 1984 och har som många badhus stora
underhållsbehov. Byggnadens fuktiga och klorhaltiga inomhusmiljö medför
stort slitage på alla byggnadsdelar. 1994 renoverades Mörbybadet första
gången och 2004 utfördes ytterligare renoveringar. Idag visar byggnaden
indikationer på att översyn av renoveringsbehov är nödvändigt
Förstudien föreslås innehålla en statusbeskrivning avseende fukt, urlakning
betong, installationer, elkrav, energieffektivisering och takkonstruktion av
befintlig byggnad. Med anledning av detta föreslår tekniska kontoret att
fastighetsnämnden uppdrar till kontoret att genomföra en förstudie.
Kostnaden för förstudien beräknas uppgå till 700 tkr.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-24 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra en
förstudie för renovering av Mörbybadet.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 55
8(11)
FN 2015/0177
Djursholm 2:218, Stationsvägen 18, LSS-boende
Ärendet
Fastighetsnämnden beslutade 2012-09-21, § 61, om uppförande av ett nytt
gruppboende omfattande sex lägenheter på fastigheten Diskusen 2 i
Enebyberg. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-12-09
kommunledningskontoret i uppdrag att hitta alternativt läge för boendet.
Kommunledningskontoret har i samråd med socialkontoret och tekniska
kontoret lokaliserat en fastighet på Stationsvägen 18 i Djursholm Ekeby,
strax norr om Roslagsbanans station, som lämplig för ett nytt gruppboende.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-30, § 51
1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på
fastigheten Djursholm 2:218.
2. Kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att inom ramen
för anslagna medel påbörja projektering fram till
bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för gruppboende
inom Djursholm 2:218.
Tekniska kontoret kommer att projektera fram bygglovshandlingar och
förfrågningsunderlag för gruppboende inom Djursholm 2:218 till en
kostnad av 2 500 tkr.
På grund av tomtens geografiska läge kommer dagvattenhanteringen på
tomten utredas och även avrinningsområdet i anslutning till tomten att
beaktas i projekteringen. Byggnaden projekteras i ett plan för gravt
funktionsnedsatta boende och enligt normen för Passivhus, Feby 12.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-25 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra
projektering fram till bygglovshandlingar på fastigheten Djursholm 2:218
till en kostnad av 2500 tkr.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
9(11)
§ 56
Övriga frågor
Jan Lindqvist (M) frågar om tillträde till Mörbyhallens omklädningsrum.
Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, svarar att allmänheten enbart har
tillgång till hallen vid bokning med pinkod.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 57
10(11)
FN 2015/0005
Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets
delegationsbeslut 2015
Ärendet
För fastighetsnämndens kännedom anmäls:
Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 8/2015.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-10
DANDERYDS KOMMUN
Fastighetsnämnden
§ 58
11(11)
FN 2015/0004
Anmälningar 2015-09-10
• In- och utgående handlingar, 2015-07-30 – 2015-08-27
1. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-06-29: Beslut – Tillstånd
att inrätta värmepumpanläggning. Dnr: DJ 2015/0010
2. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-08-17: Beslut – Ansökan
om bygglov för nybyggnad av tillfällig skollokal, Danderyd 3:165.
Dnr: FN 2015/0027
3. Kommunstyrelsen 2015-08-17 § 35: Beslut – Sammanträdesdagar
för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
kungörelseförfarande 2016 (samt tidplaner)Dnr: FN 2015/0175
4. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-08-26: Remiss – Detaljplan
för Berga backe, del av Danderyd 2:1, Danderyds kommun
Dnr: FN 2015/0180
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................