PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN Folkhälsan

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN
1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN
Serviceproducent
Privat serviceproducent
Serviceproducentens namn
Kommun
Kommunens namn
Folkhälsan Syd ab
Serviceform och klientgrupp för vilken servicen produceras
Förläggningskommun
Dagverksamhet / personer med minnessjukdom
Helsingfors
Förläggningskommunens kontaktuppgifter
Helsingfors stad svensk social service /äldreomsorgen, dagverksamhetskoordinator Gun Sjöblom
tfn 040 33 40629
Serviceproducentens officiella namn
Serviceproducentens FO-nummer
Folkhälsan Syd ab
1801682-8
Verksamhetsenhetens namn
Folkhälsans dagverksamhet för äldre i Seniorhuset
Verksamhetsenhetens postadress
Mannerheimvägen 97
Postnummer
Postort
00280
Helsingfors
Namnet på den som ansvarar för verksamheten
Telefon
Camilla Fagerström
09-3155634
Postadress
Mannerheimvägen 97
Postnummer
Postort
00280
Helsingfors
E-post
fö[email protected]
Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice)
Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/Valviras
Datum för beviljande av ändringstillstånd
tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet
runt)
Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice)
Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan
Datum för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut
1.3. 2008
24.10. 2012
Ansvarsförsäkringens giltighetstid (ska styrkas på begäran)
Fortlöpande
2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER
Verksamhetsidé
Dagverksamheten för äldre med minnessjukdom har två uppgifter. 1) stödjande och aktiverande
verksamhet med fokus på kognitiv och fysisk tränig samt social gemenskap och 2) möjlighet till
ledig dag för närståendevårdare.
avi21u1
1/14
Värderingar och verksamhetsprinciper
Dagverksamheten gör årligen upp verksamhetsplan och utvärderar verksamheten med
verksamhetaberättelse. Organisationens värderingar; omsorg, kompetens, engagemang fungerar
som referensram i verksamhetsplanen och i den individuella vård- och servichetsplan som görs för
varje kund.Verksamheten utvärderas årligen med kundenkät från Helsingfors stad och
Folkhälsan Syd Ab.
Uppdateringsplan
Inom Folhälsan Syd Ab finns obligatoriska mätare för varje verksamhets kvalitet. Dessa är:
1.Antalet spontan skriftlig positiv och negativ respons samt antalet åtgärder i förhållande till
negativ respons. Enheten åtgärdar all negativ respons och rapporterar vidare till ledningen.
2.Riktad respons. Årlig kundförfrågan i form av enkät till kunder och anhöriga för att mäta
kundtillfredsställelsen. Rapportering årligen till bolagets ledning.
3.Antal avvikelser i verksamheten och uppföljning av dessa. Månatlig rapportering till bolagets
ledning.
4.Antalet läkemedelsavvikelser. Månatlig rapportering till bolagets ledning.
Enhetsansvarig för enheten ansvarar för att planen för egenkontroll uppdateras enligt följande:
1. Då det sker en förändring i någon av de punkter eller bilagor som hör till denna plan
2. Under september månad årligen och sänder planen till äldreomsorgschefen för godkännande.
Tidigare versioner av plan för egenkontroll överförs i en mapp avsedd för ändamålet och förvaras
i 10 år.
3. ORGANISERING OCH LEDNING AV SAMT ANSVARIGA PERSONER FÖR EGENKONTROLLEN
Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter
Äldreomsorgschef Kira Exell-Paakki - Godkänner planen
Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter
Enhetsansvarig Camilla Fagerström
Telefon 09-3155634
E-post fö[email protected]
Ansvarar för att planen är uppdaterad och motsvarar myndighetskrav. Ansvarar för att
verksamheten följer planen för egenkontroll.
De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar)
Enhetsansvarig
Närvårdare
Ergoterapeut
Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som del i verksamhetsenhetens inskolningsplan)
Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen
1. Egenkontrollplanen gås igenom minst en gång per år på personalmöten
2. Egenkontrollplanen gås igenom i samband med introduktion i arbetet.
För introduktionen finns en skriftlig plan där den för introduktionen ansvariga personen
bekräftarmed datum och underskrift att introduktionen verkställts.
avi21u1
2/14
4. DELAKTIGHET FÖR KLIENTER OCH ANHÖRIGA SAMT KLIENTRESPONS
Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från
klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av
verksamheten)
Till klientrespons finns riktade och spontana muntliga och skriftliga responsmöjligheter.
Responsen förs vidare till äldreomsorgschefen och ledningen och åtgärdas omedlebart då det är
frågan om negativ respons
Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten
Enhetsansvariga ansvarar för att en person som gett respons och gett sina kontaktuppgifter får
muntligt eller skriftligt svar inom 3 dagar.
Resultatet från riktad respons enkät presenteras för kunder och anhöriga.
Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten
Positiv respons framförs till enhetens personal. Negativ respons gås igenom med berörda personer
och en plan för förbättring görs upp. Planen kan innehåll stödsamtal/ utbildning. Negativ respons
av mer allmän art behandlas på enhetens personalmöten och gemensamma riktlinjer för att
förbättra verksamheten överenskommes.
Plan för utvecklandet av klientresponssystemet
Årliga riktade enhetsvisa kundtillfredsställs enkäter för kunder och närstående.
Rapportering månatligen av positiv och negativ respons till ledningsgruppen
5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller
avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en
beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och
informationen om skadliga händelser och tillbud.
Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer
Verksamhetsenheten har en uppdaterad säkerhetsplan vilken innehåller direktiv för brand,
räddning, utrymning, bortkomna kunder, våld och olycksfall. Personalen går kontinuerligt igenom
handlingsplanerna. Årliga utbildningstillfällen ordnas i förfarande vid brand och utrymning samt
I hjälp.
Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden
Avvikelser dokumenteras för ändamålet avsedd blankett.Tillbudet rapporteras till enhetsansvarig
som ansvarar för att behövliga åtgärder vidtas. Enhetsansvarig arkiverar blanketten och
rapporterar om händelsen vidare till äldreomsorgschefen.
Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden
Enhetens personal kontaktar hemvården/ svensk social service/närstående om någon form av
missförhållanden hos kunden upptäcks.
avi21u1
3/14
Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder
Via telefonkontakt eller ordnade vårdmöten diskuteras korrigerande åtgärder.
Mer information om detta i bland annat SHM:s publikation 2011:15: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för
ledningen och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 (på
finska)
6. PERSONAL
Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal
(bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom
socialvården samt i tillsynsprogrammen)
Vårdpersonalen består av:
Enhetsansvarig, närvårdare, ergoterapeut.
Matservice från Folkhälsans kosthåll, städservice från Folkhälsans städenhet, fastighetsservice
från Folkhälsans fastighetsunderhåll.
Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten,
kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.)
Enhetsansvariga rekryterar vårdpersonal. Sökande förutsätts ha utbildning inom vård och
tillräcklig kunskap och erfarenhet av minnessjukdomar och demensvård. Alla anställningar
föregås av personlig intervju samt av kontroll av referenser från tidigare arbetsgivare.
Frånvarande personal ersätts med vikarier från Folkhälsans vikariepool.
Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även
punkt 3)
Dagverksamheten för äldre har utskirven introduktionsplan där stadigvarande personal punkt för
punkt introducerar vikarie/studerande/nya anställd i arbetet.
Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen
(t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning
av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan
utarbetas för personalen)
Personalen deltar i 2 utbildningsdagar per år. Personalen erbjuds kultur och motionssedlar för att
främja det egna ansvaret för hälsan. Frånvarodagar anmäls till enhetsansvariga som följer med
och agerar om sjukfrånvaron överskrider 10 dagar per år. Utvecklingssamtal hålls regelbundet minst en gång per år men oftare om så krävs, trepartsamtal utförs om situationen så kräveer.
Utvecklingsplan för personalfrågor
7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING
I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de
används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna
fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d.
avi21u1
4/14
Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.)
Dagverksamheten omfattar inte lokaler för personligt bruk.
Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och
aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.)
Dagverksamheten för äldre är belägen i Folkhälsans Seniorhus på Mannerheimvägen 97 i
ingångsvåningen i gatunivå. Dagverksamhetens utrymmen består av egna separata, trivsamma
och bekväma handikappanpassade utrymmen. Utrymmena består av: vardagsrum och matsal
samt fullt inrett öppet kök, 2 toaletter varav den ena är handikapputrustad och 1 personaltoalett.
Dessutom finns sällskapshörna med hall, kontor och vilorum, förvaringsrum för hjälpmedel och
material, stor uteterass med trädgårdsmöbler och blommor - direkt ut- och ingång från
dagverksamheten. Enheten ligger avsides i Seniorhuset och kan låsas så att alla tryggt och fritt kan
röra sig inom enheten. Seniorhusets gemensamma utrymmen används också - speciellt vid tillfällen
då program av olika slag erbjuds. Seniorhuset omges av en stor vacker trädgård som lämpar sig
för stimulans, aktivitet och vila. Läget nära centralparken ger även möjlighet till utevistelse med
promenader och naturupplevelser för dagverksamhetsgrupperna.
Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna
På dagverksamheten betonas hemtrevlig lugn miljö. All verksamhet försigår i huvudsak på egna
enheten som har möjlighet till både gemenskap, vila och ostördhet. Vårdpersonalen leder
diskussioner och aktiviteter och beaktar var och en deltagare så att alla kan uppleva att de har en
plats i sin grupp. Frukost, lunch och eftermiddagskaffe åtnjuts gemensamt och matsituationerna
görs lugna och trevliga med satsning på dukning och servering. Avslappning till musik och vilning
erbjuds deltagarna mitt på dagen. Vilorum med sängar finns att tillgå och lägesjusterbara fåtöljer.
Personalen tar fasta på vars och ens deltagares behov och erbjuder därmed den form av
gemenskap, aktivitet eller vila som för tillfället är aktuell hos var och en. Program som uppförs i
Seniorhusets gemensamma Ljusgård står också till förfogande för dagverksamheten. Ytterligare
har dagverksamhesenheten möjlighet att nyttja Seniorhusets konditionssal, gymnastiksal,
bibliotek cafe´ och trädgård.
Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering
Städning av enhetens utrymmen görs dagligen av Folkhälsans städenhet. Grundligare städning
och fönster tvätt görs en gång per år.
Enheten har direktiv för avfallshantering och personalen följer detta.
Tvätthantering på dagverksamheten sköts av personalen, dynvar, lakan, stolsskydd etc tvättas och
byts minst en gång i veckan eller oftare vid behov. Hemtextiler som borddukar byts och tvättas
efter behov. Dagverksamhetsdeltagarnas egna kläder tvättas inte i princip på enheten.
Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av
inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.)
FH Syd Ab:s fastighetsorganisation ansvarar för fastighetens skötsel.
Verksamhetspersonalen meddelar felanmälningar direkt till fastighetsskötaren eller
fastighetsservicefirman. .
Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten
Enheten har blodtrycks- och blodsockermätare samt febertermometer. Enhetsansvariga ansvarar
för att dessa är funktionsdugliga.
Kontaktuppgifter till ansvarspersonen
Enhetsansvarig Camilla Fagerström, 09-3155634, fö[email protected]lkhalsan.fi
Fastighetschef: Dan Brander, 019-27811 (växel), fö[email protected]
avi21u1
5/14
Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och
blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i 24–26 § i lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvården (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens bestämmelse 4/2010. Anmälan om
risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas
säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller
utrustning iakttas.
Länk till Valviras föreskrifter:
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/f/o/foreskrift_4_2010_anmalan_om_riskhandelse_anvandare.pdf
Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning
Alla i personalen har ansvar för att kontrollera att lokaler, produkter och utrustning är
funktionsdugliga. Brister rapporteras i Ryhti-programmet.
8. KLIENTSÄKERHET
För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt
klientarbete behandlas
Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet
Camilla Fagerström, 09 315 5634, fö[email protected]älsan.fi
Kerstin Niemi/Laura Dubin 050 338 07 92
Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet
och service till handikappade och åldringar ska beaktas)
Miljön på dagverksamheten är planerad för att vara trygg och anpassad till verksamheten med
tanke på personer som lider av minnessjukdomar. Golvmaterialet är valt med tanke på att
undvika fallolyckor och utrymmena är anpassade för att personer skall kunna röra sig obehindrat
med hjälpmedel. Spisen i köket är utrustad med automatisk avstängning.
På enheten finns brandvarnare utplacerade enligt gällande rekommendationer. På enheten finns
brandsläckare och brandfilt synligt placerade i vardagsrum och kök Dagverksamhetsenheten är
alltid låst under verksamhetstiden. Deltagarna kan tryggt och fritt röra sig inom den egna enheten.
Vårdpersonalen har personliga nycklar och går alltid tillsammans med gruppdeltagarna utanför
enheten. Utanför dagverksamheten finns en dörrklocka för allmänheten och en extra nyckel för
eventualiteter. Deltagarna lämnas aldrig ensamma på enheten - vid behov tillkallas extra personal
till dagverksamheten från Seniorhusets information.
Vid brandalarm i huset går personal från gemensam service till dagverksamheten för att hjälpa
gruppdeltagare och vårdpersonal att lämna dagverksamhets enheten och Seniorhuset. Man går ut
till Mannerheimvägen genom A trappans ingång som är direkt belägen utanför
dagverksamhtenhetens dörr. Däreftergår man ner till samlingsplatsen på Tilkalänken 5 var vidare
direktiv fås.
Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs
Seniorhuset var dagverksamheten verkar har övervakningkameror vid huvudingången.
Informationen vid Seniorhusets ingång är bemannad under hela dagverksamhetens verkningstid.
avi21u1
6/14
Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens
larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt
säkerställande att larmresponsen fungerar osv.)
Larmsystem finns inte på dagverksamheten för äldre. Vårpersonalen lämnar aldrig enheten eller
deltagarna oövevakade. På enheten finns 2 fasta telefonförbindelser utplacerade.
Dagverksamhetens gsm telefon finns ständigt till hands för vårdarna.
Utvecklingsplan för klientsäkerhet
Ny personal introduceras i klientsäkerhetsfrågor i samband med introduktionen
Kontinuerlig genomgång och uppdatering av enhetens säkerhetsplan
Kontinuerlig genomgång för hur agera och förfara vid olycksfal, sjukdomsattack, bortkommen
kund.
9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER
Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet
av serviceavtal/förvaltningsbeslut och service-/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av
klientens deltagande i beslut
Helsingfors stads svenska socialservice förmedlar ansökningar till Folkhälsans dagverksamheten
Vård- och serviceplanen görs upp tillsammans med kunden och de anhöriga. Daglig uppföljning
dokumenteras i det elektroniska dokumenteringsprogrammet RaiSoft.
Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand
Då en ansökan om plats blivit godkänd kontaktar vårdarna på dagverksamheten kundens
närstående /hemvård och bjuder in till ett bekantningsbesök. Under besöket visas deltagare och
medföljare runt på dagverksamheten och får information om dagverksamhetens personal,
dagsrutin och program. Man kommer preliminärt överens om lämplig veckodag för deltagning i
dagverksamheten. Efter bekantningsbesöket besluter gruppdeltagaren tillsammans med
närstående/hemvårvden om och när dagverksamheten påbörjas.
Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och
om avtalsändringar.
Helsingfors stad informerar om avgifter på dagverksamheten. Privatbetalande kunder gör upp ett
avtal med Folkhälsan Syd ab där innehållet i servicen och vården definieras samt avgiften
fastställs.
Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig
frihet, okränkbarhet; 7 och 10 § i grundlagen, 8–10 § i klientlagen)
På dagverksamheten tar man hänsyn till kundens rätt att besluta själv i olika situationer.
Självbestämmanderätten för personer med minnessjukdom eller nedsatt funktionsförmåga kan i
vissa fall kräva konsultationshjälp av närstående/hemvård eller annan expertis.
Självbestämmanderätten får inte leda till att vården försummas.
Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som
ansvarar för denna egendom
Personalen bevittnar inte juridiska eller ekonomiska handlingar. Personalen befattar sig inte
heller med klienternas ekonomiska ärenden.
Folkhälsans gemensamma kutym är att personalen inte tar emot gåvor och testamenten av
klienter. Ifall klienten vill ge pengar skall detta avböjas vänligt men bestämt (även smärre belopp).
Gåvor som en blommor, sötsaker eller tårta kan komma ifråga.
Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras
Begränsande vårdåtgärder förekommer endast i form av låst ytterdörr till enheten.
avi21u1
7/14
Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och
uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om
utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen)
Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas
Begränsande vårdåtgärder förekommer endast i form av låst ytterdörr till enheten.
Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande
Varje vårdare är skyldig att ingripa vid misstanke om osakligt eller kränkande bemötande.
Enhetsansvarig samtalar med personalen ifråga och kommer överens om hur garantera att
liknande situationer inte uppkommer i fortsättningen. En varning uttfärdas om förutsättningarna
för en sådan uppfylls. Är personalens kränkande beteende återkommande övervägs ifall
arbetsförhållandet kan fortsätta.
Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör
(förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.)
Då en kund avslutar sitt deltagande i dagverksamheten sker detta alltid i samspråk med
närstående/hemvården och socialarbetare på Svensk social service. Då vårdförhållandet upphör
meddelar dagverksamhetens personal taxiföretagen om att transport från och till adressen inte
mera behövs. Därmed blir dagverksamhetsplatsen ledig för ny klient som Svensk social service
besluter om och meddelar Folkhälsans dagverksamhet om.
En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten
eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den
myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010).
Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas
Svensk social service /äldreomsorgen, koordinator Gun Sjöblom tfn 0403340629
Socialombudsmannens kontaktuppgifter
Socialombudsmännen: Andra linjen 4 A 00530 Helsingfors, tfn (09) 310 43 365.
Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet
Eventuella anmärkningar behandlas alltid av äldreomsorgschefen. En anmärkning föranleder en
omedelbar utredning. Om den som gjort anmärkningen har lämnat sina kontaktuppgifter
kontaktas personen omedelbart. Skriftligt svar på anmärkningar ges inom utsatt tid eller högst
efter en vecka.
Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och
service
Helsingfor stads dagverksamhetskoordinator eller socialarbetare/socialhandledare kontaktas vid
frågeställningar gällande klientens vård och service. Under verksamhetsåret ordnas möten där
dagverksamhetens personal och svensk social servicepersonal deltar för att utvärdera den aktuella
situationen för var och en kund.
Beskrivning av information som gäller konsumentskydd
I avtalet med privata klienter ingår information om att meningsskiljaktigheter avgörs som
konsumenttvisteärende.
avi21u1
8/14
Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter
Enheten behandlar på personalmöte årligen frågor som berör klientens ställning och rättigheter.
10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET)
Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Valviras webbplats:
http://www.valvira.fi/
Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt
klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
Folkhälsans äldreomsorg bygger på ett hälsofrämjande arbetssätt. Det innebär att se människans
resurser och ge henne möjlighet att använda dem i det vardagen. Det hälsofrämjande arbetssättet
på dagverksamheten har som mål att hjälpa den äldre att upprätthålla, återfå eller förbättra sin
funktionsförmåga och uppleva en meningsfull tillvaro.
Personalen är lyhörd för den äldres åsikter, förväntningar och önskemål och uppmuntrar den
äldre till aktivitet och till att försöka klara av vardagen själv, så långt det är möjligt. Den äldre
skall alltid vara delaktig i det som sker, i tanke, känsla och/eller handling oberoende av
funktionshinder. Anhöriga och närstående är och viktiga samarbetsparter. Estetiken är en viktig
del av en meningsfull tillvaro man satsar på vacker dukning och vacker omgivning överlag med
blommor och hemtrevnad. Likaså är det viktigt att den äldre får vistas ute och få njuta av
naturen. Man strävar till dagliga promenader för att upprätthålla fysiken utomhus eller inomhus
beroende på väderlek. Det generationsöverskridande mötet med barn och ungdomar bidrar till
glädje i vardagen och årligen besöks dagverksamheten av skolungdomar och förskolebarn som
uppför musik, sång eller dans av olika slag.
Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna,
nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.)
Ansvaret för matservicen handhas av Folkhälsanhuset i Seniorhusets kök. Köket följer för
verksamheten centrala näringsrekommendationer och har tillräcklig och komptent personal.
Köket har färdighet att leverera specialkost enligt ordination. Hygienbestämmelser,
kvalitetskontroller och myndighetskrav beaktas vid tillverkning och distribution. Morgonmål och
eftermiddagskaffe tillreds på enheten.
Under dagen serveras morgonmål, lunch, och eftermiddagskaffe. Vid framdukning beaktas
estetik. Personalen på enheten har hygienpass.
Statens näringsdelegation:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/se/naringsrekommendationer/
Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning
Kostservicechef Maria Eklin, tfn. 09 315 5507 , fö[email protected]
Enhetsansvarig Mikaela Skog, tfn 09 315 53 61, fö[email protected]
Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning,
utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas
utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.)
På dagverksamheten bygger man upp dagen med att möta deltagarna vid ankomst, hjälpa av med
ytterkläder, visa till frukostbordet. Under frukosten samtalar man om frågor som berör
tidsorientering ( årstid, datum, veckodag, klockslag, väder, vind, namsdagar etc) och
platsorientering ( dagverksamheten på Folkhälsan på Mannerheimvägen). Efter frukost samlas
avi21u1
9/14
man för samvaro med viktigaste nyheter, högläsning ur dagstidning och diskussioner som
gruppdeltagarna tar initiativ till. Resten av dagen delas in i kognitivträning ( aktivering av
tankeverksamhet, ord, siffror, gestaltning, frågesport, musik, spel etc) och fysisk träning ( övning
av muskelstyrka, balansövningar, promenader inne i Seniorhuset med trappövningar och utomhus
med frisk luft, sittdans, dans etc). Dagen avbryts mellan aktiveringsprogrammen med lunch,
avslappning och vila. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe och summering av dagen varefter
gruppdeltagrana följs till taxiskjutsar som för var och en deltagare hem.
THL:s motionsrekommendationer för olika åldersgrupper:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta (på finska)
Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier
En kund som är sjuk deltar inte i dagverksamheten.
Tvätthantering: Personalen på dagverksamheten ansvarar för att dynvar, lakan, stolskydd tvättas
minst en gång i veckan eller oftare vid behov.
Till handhygienen används engångspappersark och handdesinfektionsmedel, händerna tvättas
regelbundet efter toalettbesök och före måltider. Personalen hjälper till vid nagelklippning och
smörjning av nariga händer. Personalen använder engångshandskar vid hjälp på toalett och i
situationer som så kräver det.
Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten
Årligen görs en verksamhetsplan upp för eneheten. Verksamhetsplanen utvärderas genom
verksamhetsberättelse och självutvärdering.Till verksamhetsplanen fogas bilagor för
handlingdplaner vid krissituationer.
11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN
Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna
ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar,
undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.)
Dagverksamheten kan vid behov kontrollera blodsockernivån, kroppstemperaturen och blodtryck
och puls. Vid misstanke om behov av läkarutredning kontaktas närstående / hemvården som
ansvarar för vidare vård.
Minnestest i form av MMSE eller CERAD + IADL/PADL kan göras på enheten.
Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i ickebrådskande situationer
Vid icke brådskande fall kontaktar dagverksamhetspersonalen närstående/hemvården som
ansvarar för att kunden får fortsatt vård.
avi21u1
10/14
Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård
Vid akuta sjukdomsanfall eller olyckor ger vårdpersonalen på dagverksamheten genast första
hjälp och tillkallar ambulans för vidare transport till sjukhus eller hälsostation. Personalen
skickar med en ifylld blankett med basinformation om patienten samt poängterar att patienten
har en minnessjukdomsdiagnos. Närstående /hemvården kontaktas alltid för information om
situationen och vart den insjuknade är förd.
Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk
vård osv.)
Dagverksamheten använder sig inte av specialiserad sjukvård.
Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av
uppföljningen av planens genomförande
(Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker
läkemedelsbehandling (2005:32).) SHM:s handbok finns på adressen: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 (på
finska)
Enheten handhar inte klienternas läkemedelsbehandling. I enstaka fall har
dagverksamhetsdeltagaren med sig sin dagsmedicin som hemvården/närstående skickat med och
ansvarar för. Dagverksamhetspersonalen ombesörjer att medicinen blir tagen under dagen.
Personal som deltar i medicingivningen tilldelas ett personligt skriftligt lov för medicinhantering.
Det skriftliga lovet ges av Folkhälsan Syd Ab:s läkare.
Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen
Patientombudsmannens kontaktuppgifter
Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård
12. HANTERING AV KLIENTUPPGIFTER
(Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet)
Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet
Kundens grunduppgifter, vårdplan och daglig dokumentation sker med hjälp av det elektroniska
dokumentations programmet Raisoft. Varje kund har även egen mapp med uppgifter. Helsingfors
stads regler för dokumentering och arkivering följs.
Syftet med dokumentationen är att skapa förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården och
servicen. Dokumentationen skall ge en klar bild av den äldres totala vårdbehov, av
målsättningarna, med vilka metoder de uppnås och vilka resultat som uppnåtts. I
dokumentationen ingår vårdplan, uppföljning av funktionsförmåga och hälsotillstånd och
anteckningar om hur vård- och servicearbetet utförs. Alla uppgifter som dokumenteras är
sekretessbelagda och skall hanteras konfidentiellt.
Ny personal introduceras systematiskt i dokumentering och journalhantering.
Kunderna har rätt att ta del av de journalhandlingar som berör deras person. Anhöriga får ta del
av journalhandlingar med kundens medgivande eller i egenskap av intressebevakare.
avi21u1
11/14
Personuppgiftslagen och hanteringen av klientuppgifter inom den privata socialvården:
http://www.tietosuoja.fi/uploads/url67adp78.pdf
Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig
Jan Selén
Telefon: 019/27811 (växel) [email protected]
Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar www.tietosuoja.fi
Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: http://www.tietosuoja.fi/uploads/pyt8v09dr3cvr.pdf och
http://www.tietosuoja.fi/uploads/20v8k_2.pdf
jan
Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataskyddsombudsmannens handbok
http://www.tietosuoja.fi/uploads/z0fmxdt_1.pdf
Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område
säkerställs (närmare information i socialvårdens klientdokument: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf (på finska))
Introduktionen av nyanställd personal tar fasta på dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning
Enhetsansvarig ansvarar för att personalens kunnande är tillräckligt inom området.
En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen
även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler.
Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett:
http://www.tietosuoja.fi/uploads/sx3lwv97l_1.pdf och http://www.tietosuoja.fi/uploads/3f7o1lq64njkim_3.pdf
Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan http://www.tietosuoja.fi/27255.htm: Behandlingen av uppgifter i användarlogg
enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som
ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen
Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med
klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten)
En kunds handlingar återlämnas till Helsingfors stads svenska social service då vårdförhållandet
upphört.
Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten
Kontakt vid behov genom telefonsamtal eller möten med stadens hemvård eller svensk social
servcie personal.
Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter
Fortsatt kontinuerlig utbildnig för personalen i dokumenthantering
13. EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS
avi21u1
12/14
Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer
Förteckning över underleverantörer
-
Utvecklingsplan
14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN
Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll
Enhetsansvariga har ansvar för att egenkontrollplanen alltid är uppdaterad och gällande.
Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll
Enhetsansvarig för enheten ansvarar för att planen för egenkontroll uppdateras enligt följande:
1. Då det sker en förändring i någon av de punkter eller bilagor som hör till denna plan
2. Under september månad årligen och sänder planen till ansvarig ledningsgruppsmedlem för
äldreomsorg för godkännande.
Tidigare versioner av plan för egenkontroll överförs i en mapp avsedd för ändamålet och förvaras
i 10 år. Uppdateringarna godkänns av äldreomsorgschefen.
Egenkontrollplanen finns till påseende i sin helhet inklusive bilagor över handlingsplaner på
Dagverksamheten för äldre i Folkhälsans Seniorhus
Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål
införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats.
Ort och tid
Helsingfors 15.12 2014
avi21u1
Underskrift
(Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens
ansvariga föreståndare)
Namnförtydligande Camilla
Fagerström
13/14
avi21u1
14/14