plan mot diskriminering och kränkande behandling

BJURHOLMS KOMMUN
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH
KRÄNKANDE BEHANDLING
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
2015
C A S T O R1S K O L A N
Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................. 3
Till dig som elev ..................................................................................................................... 3
Till dig som förälder/vårdnadshavare ..................................................................................... 3
Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ........................... 4
Mål och vision ........................................................................................................................ 5
Ansvar ..................................................................................................................................... 5
Främjande arbete .................................................................................................................... 6
Kartläggning och nulägesanalys ............................................................................................. 8
Kartläggning ....................................................................................................................... 8
Resultat och analys av genomförd enkät............................................................................. 8
Förebyggande insatser .......................................................................................................... 10
Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling ................................... 13
Kartläggning inför plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 ................. 13
Åtgärdande arbete ................................................................................................................. 14
Skolans värdegrund och uppdrag ......................................................................................... 16
Skollagen och Diskrimineringslagen ................................................................................ 17
Diskrimineringsgrunder .................................................................................................... 17
Rutiner och samtalsunderlag ................................................................................................ 19
Rutin vid samtal med elever och vårdnadshavare ............................................................. 19
Bilaga 1. Förklaringar och begrepp ...................................................................................... 20
Bilaga 2. Anmälan till rektor gällande kränkande behandling……………………………..22
Bilaga 3. Utredning i ärende gällande diskriminering/kränkning…………….……………23
2
Inledning
En trygg miljö i skola och fritidshem är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas.
Forskning visar att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Likabehandlingsarbetet
handlar om barns mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention.
Castorskolans ledning och personal främjar likabehandling och förebygger diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling samt förstärker respekten för allas lika värde. Det
gäller kränkningar mellan elever såväl som mellan personal och elever. Med begreppet
likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och
möjligheter.
Ledning och personal på Castorskolan tar klart avstånd från alla former av kränkande
behandling och arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet
då alla ska känna trivsel och uppleva trygghet. Det dagliga arbetet präglas av barns inflytande
och delaktighet, där lyhörd personal omtänksamt och konsekvent uppmärksammar varje
enskilt behov.
Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn
eller en elev känner sig kränkt. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att
förhindra fortsatta kränkningar. Detta gäller även fritidshemmet.
Till dig som elev
Vår ambition är att du som elev ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och
andra elever. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall ske.
Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling vill vi att du
genast kontaktar din klasslärare/mentor eller annan vuxen som du känner förtroende för på
skolan/fritidshemmet. Detta gäller även dig som upplever att någon annan är utsatt.
Till dig som förälder/vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering eller kränkande
behandling vill vi att du genast kontaktar klasslärare/mentor, fritidshemmets personal, rektor,
eller elevhälsan.
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn utsätter andra men om det förekommer måste du
göra något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra elever för diskriminering eller
kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte
accepterar detta och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende.
3
Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling
Alla elever har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevens upplevelse av
kränkningen får inte avfärdas eftersom det är den utsatte som avgör om ett beteende eller en
handling är oönskad eller kränkande. Personalen har alltid ett vuxenansvar att skydda eleven
från att fara illa. Utifrån detta perspektiv agerar personalen skyndsamt enligt nedan angiven
arbetsgång.
Vid samtal med elever strävar vi alltid mot att vara två närvarande personal, en som håller i
samtalet och en som dokumenterar. Samtal med den eller de som utfört handlingen och
eventuella medlöpare bör ske under samma dag. Vid samtal med den/de som är utsatt för
handlingen och den/de som de utfört handlingen skall vårdnadshavare kontaktas och om
möjligt närvara.
Rektor lämnar kontinuerligt information till Kultur- och utbildningsnämnden om avslutade
och/eller pågående ärenden.
Arbetsgång – kränkande handling utförd av personal/rektor:
1. Om en elev eller en personal känner sig kränkt av personal, rektor eller skolchef ska
detta anmälas till rektor, skolchef eller huvudman.
2. Händelsen dokumenteras, hur händelsen blivit löst, eventuella åtgärder samt hur och
när uppföljning ska ske. Då situationen kräver det ansvarar rektor eller skolchef för att
göra en anmälan till andra myndigheter som polis eller socialtjänst.
Arbetsgång – diskriminerande handling:
1. En elev som upplever att diskriminering förekommer anmäler detta till ansvarig rektor
eller annan person som eleven har tillit till. Upplever en elev att diskriminering från
rektor eller skolchef förekommer anmäls detta till skolchef eller huvudmannen.
2. Rektor, skolchef eller huvudman dokumenterar händelsen samt beslutar om åtgärder
och uppföljning av händelsen.
Arbetsgång – kränkande handlingar mellan elever:
1.
Klasslärare/mentor, fritidshemmets eller annan personal samtalar med elev/elever
samt vidtar nödvändiga åtgärder.
Berörda vårdnadshavare informeras då misstanke om kränkande handlingar
förekommer samt inbjuds att delta vid samtal.
Händelsen dokumenteras, liksom eventuella åtgärder samt hur och när händelsen ska
följas upp.
Klasslärare/mentor informeras då annan personal samtalat med elev/elever.
Skolvärden informeras vid behov.
2. Då beteendet upprepas eller ytterligare åtgärder krävs kallas vårdnadshavare till träff.
Samtalet dokumenteras.
3. Kvarstår situationen eller upprepas händelsen efter träff med vårdnadshavare anmäls
ärendet till elevhälsan. Dokumentation från tidigare händelser ska medfölja anmälan.
Elevhälsan beslutar om nödvändiga åtgärder. Om situationen så kräver ansvarar rektor
för att göra en anmälan till andra myndigheter som polisen eller socialtjänsten.
4
Mål och vision
Castorskolans och fritidshemmets mål och vision är att alla elever är sedda, trygga och känner
stort förtroende för elever, lärare och övrig personal på skolan och fritidshemmet. Alla elever
upplever att de är värdefulla och viktiga samt får utveckla sina förmågor och når uppsatta mål
utifrån sina egna förutsättningar. Ingen elev utsätts eller upplever att någon annan utsätts för
någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Arbetsmiljön kännetecknas av
trygghet, omtanke och respekt.
Ansvar
Ytterst ansvarig för planens upprättande och verksamhetens arbete för likabehandling samt
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är rektor. Ansvariga för att
aktuella åtgärder utförs är rektorer, trygghetsteam (se sidan 17), elevhälsopersonal och
personal i samarbete med eleverna. Planen gäller under 2015.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara aktuell, utvärderingsbar och
kunna påvisa om utförda insatser givit önskat resultat.
Personalens ansvar är att följa verksamhetens arbete med planen mot diskriminering och
kränkande behandling och vara väl insatt i dess innehåll samt ifrågasätta och reflektera över
de normer och värderingar som han/hon förmedlar. Personalen har skyldighet att arbeta
utifrån planen samt att arbeta för att den är väl förankrad i verksamheten.
5
Främjande arbete
Personalen i verksamheterna arbetar målinriktat för att
främja lika rättigheter och möjligheter för de elever
och den personal som deltar i verksamheten. Detta
oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning. Eleverna ska
uppleva att de har lika stort värde och är sedda och
hörda varje dag. Personalen arbetar även för att ingen
elev eller medarbetare ska utsättas för någon form av
diskriminering, trakasserier eller kränkande handling.
FRÄMJANDE arbete syftar till att
förstärka respekten för allas lika värde,
omfattar alla diskrimineringsgrunderna,
riktas mot alla och bedrivs utan
förekommen anledning samt är en
naturlig del i det vardagliga arbetet.
Skolverkets allmänna råd.
Exempel:
 Ge pojkar och flickor lika stort inflytande
och utrymme i verksamheten.
 Belysa rasismens idéhistoria.
 Använda litteratur som belyser olika
typer av familjebildningar eller olika
minoriteter.
Som en naturlig del i det dagliga arbetet, uppmärksammar personalen brister i miljö,
förhållningssätt och attityder samt reflekterar själva och i arbetslaget över detta. Personalen är
närvarande, uppmärksam och hjälper, stödjer och arbetar för att stävja samt lösa uppkomna
konflikter. De kontinuerliga samtalen med elevernas vårdnadshavare är viktiga inslag i arbetet
med likabehandling.
Personalen har under höstterminen tolkat Skolverkets Allmänna råd ”Arbete ned att främja
närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan”. Utifrån dessa har
rutiner arbetats fram. Castorskolans gemensamma regler ”Trygghet och studiero” ingår i den
information som är tryckt i Skolkatalogen vilken årligen lämnas ut till alla elever. Skolans
regler har reviderats i samverkan mellan elever, personal och vårdnadshavare och förväntas
vara klara i slutet av januari 2015. Alla klasser och fritidshemmet har möjlighet att utforma
egna regler som komplement till skolans huvudregler.
Personalen arbetar för att alla elever ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden,
respektera andra människors egenvärde samt ta avstånd från alla former av kränkande
handlingar.
Arbetet strävar även till att alla elever ska utveckla en vilja att förstå och handla utifrån andra
människors upplevelser och känslor.
Personalens främjande arbete sker löpande och utvärderas genom enkätundersökningar, klass/elevråd, föräldrasamtal/-möten och personalträffar. Inför utvärdering av plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2013 har en sammanställning och ny kartläggning
genomförts.
Nedan beskrivs personalens främjande arbete i skola och fritidshem:






Vi använder planen mot diskriminering och kränkande behandling som ett viktigt
verktyg i vardagen.
Vi utarbetar tydliga regler och rutiner tillsammans med eleverna både för skolan som
helhet, i samtliga klasser och fritidshemmet.
Vi har trivselsamtal med eleverna.
Vi uppmuntrar och stöttar eleverna att lösa konflikter.
Vi samtalar regelbundet om hur man är en god kamrat.
Vi försöker lyfta eleverna positivt för att öka självförtroende och mod.
6














Vi arbetar för att lokaler och miljöer hålls anpassade för aktuella behov, stimulerande
och trivsamma för alla som vistas i skola och fritidshem.
Vi arbetar för en trivsam och lämplig ljudnivå i skolans och fritidshemmets lokaler.
Vi har ett nära samarbete med och regelbunden kontakt med hemmen.
Vi föregår med goda exempel.
Skola, fritidshem och förskoleklassens verksamheter integreras under skoltid,
exempelvis i idrott och simundervisning.
Vi har personal tillsammans med elever under rasterna, ”rastvärdar”.
Vi arbetar för att språkbruket ska vara fritt från diskriminerande eller kränkande ord.
Vi ser, respekterar och uppmärksammar alla elevers behov.
Vi strävar mot att alla elever oavsett kön ska få lika stort inflytande över och utrymme
i undervisningen samt i fritidshemmets verksamhet.
Vi pratar om kulturella likheter och olikheter som ett naturligt inslag i undervisningen.
Vi pratar om olika religioners innebörd och högtider som naturliga inslag under året.
Vi samtalar om de funktionshinder som finns för att skapa förståelse för de olika
förutsättningar som finns, bland både elever och personal.
Vi planerar all verksamhet efter de behov som finns så att alla elever oavsett
eventuella funktionshinder ska kunna delta på likvärdiga villkor.
Vi samtalar om olika familjebildningar och allas lika värde oavsett sexuell läggning.
7
Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggning
Varje år görs kartläggningar för att identifiera och ge information om styrkor och svagheter i
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Kartläggningarna ligger som grund för
verksamhetens förebyggande åtgärder. De sju diskrimineringsgrunderna beaktas i
kartläggningen.
Dessa kartläggningar ligger till grund för 2015 års förebyggande åtgärder:




Observationer och samtal med elever och personal.
Samtal och insamling av åsikter från vårdnadshavare.
Förda diskussioner och samtal bland personalen på fortbildningsdagar.
Enkätundersökning bland elever december 2014.
Enkäten är utarbetad i samråd med skolanspersonal och elever för att kunna användas
årligen. Syftet med detta är att fakta ska kunna vara jämförbart år från år.
Resultat och analys av genomförd enkät
Sammanställningen av enkätsvaren ger viktig information om upplevelsen i skola samt
indikatorer på styrkor och svagheter i verksamheterna. Enkäten är uppdelad i åk 1 – 6 och 7 –
9. Grundsärskolans elever ingår i enkäterna. I förskoleklassen används information från
skolhälsovårdens hälsosamtal. Elevintervjuer som handlar om trivsel och trygghet görs även
inför utvecklingssamtalen. Procentsatserna nedan är satta i relation till frågans svarsfrekvens.
Ca 83 % av eleverna i åk 1 – 6 har svarat på enkäten.
I enkätsvaren åk 1 – 6 framkommer:














att 94 % av eleverna trivs i sin klass och 96 % trivs i skolan.
att 98 % anger att man har en kompis att vara med på skolan.
att 96 % upplever att de behandlas bra av vuxna på skolan.
att 93 % av eleverna anser att de har en vuxen de kan vända sig till på skolan.
att 69 % anser att man blir behandlad bra av andra elever, samt 23 % tycker att det
stämmer ”ganska bra.”
att 95 % anser att det finns vuxna som hjälper till om någon behandlas illa.
att 95 % av eleverna känner sig trygga i skolan.
att 96 % av eleverna känner sig trygga på rasterna.
att 95 % av eleverna känner sig trygga när de åker till och från skolan.
De platser som eleverna upplevs som otrygga är duschar och toaletter 25 %, parkering
20 %, skolgård 10 %, C-hallen 8 %, och klassrummet 6 %..
att 95 % av eleverna tycker att lärarna på skolan tar hänsyn till elevernas åsikter
att 91 % av eleverna känner till skolans regler.
att 13 % anger att de inte har någon arbetsro, 45 % av eleverna anger att de har
arbetsro i klassrummet, och ytterligare 41 % anger att det stämmer ganska bra.
att 87 % av eleverna känner sig trygga när de surfar på internet.
att 28 % av eleverna anger att de inte känner till att det finns en plan mot
diskriminering och kränkande behandling, 58 % av eleverna känner till att det finns en
plan, och 13 % anger att det stämmer ganska bra.
8
I enkätsvaren åk 7 – 9 framkommer:
Ca 90 % av eleverna i åk 7 – 9 har svarat på enkäten
















att 95 % av eleverna trivs i sin klass och 89 % trivs i skolan.
att 93 % anger att man har en kompis att vara med på skolan.
att 90 % upplever att de behandlas bra av vuxna på skolan.
att 13 % som anger att de inte har någon vuxen de kan vända sig till på skolan, 87 %
av eleverna anser att de har en vuxen de kan vända sig till på skolan.
att 90 % av eleverna anser att de blir behandlad bra eller ganska bra av andra elever.
att 12 % anser att det inte finns vuxna som hjälper till om någon behandlas illa, 87 %,
anser att det finns vuxna på skolan som hjälper till om någon behandlas illa.
att 92 % av eleverna känner sig trygga i skolan.
att 95 % av eleverna känner sig trygga på rasterna.
att 92 % av eleverna känner sig trygga när de åker till och från skolan.
De platser som eleverna upplevs som otrygga är duschar och toaletter 35 %, C-hallen
15 %, bussen, taxin till och från skolan 13 %, klassrum och idrottshall 7 %.
att 87 % av eleverna tycker att lärarna på skolan tar hänsyn till elevernas åsikter, 12 %
anser att lärarna inte tar hänsyn till elevernas åsikter.
att 95 % av eleverna anser att lärarna på skolan hjälper till vid skolarbetet om de
behöver.
att 93 % av eleverna känner till skolans regler.
att 82 % av eleverna anger att det stämmer bra eller ”ganska” bra att de har arbetsro i
klassrummet, och 16 % anger att de inte har arbetsro.
att 86 % av eleverna känner sig trygga när de surfar på internet.
att 88 % av eleverna känner till att det finns en plan mot diskriminering och kränkande
behandling, 12 % av eleverna svarar nekande på frågan.
69 % anser att de inte har blivit särbehandlade på skolan, 22 % anger att det har hänt
vid enstaka tillfällen och 8 % anger att det skett vid upprepade tillfällen. (44 % på
grund av kön, 19 % av etnisk härkomst, 19 % på grund av funktionshinder, 13 % på
grund av religion och tro, 6 % på sexuell läggning).
Måluppfyllelse av föregående plan mot diskriminering och kränkande
behandling 2013
2013 år plan hade 3 konkreta mål.
Mål 1: Alla ska känna till planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Enkäten (2014) visar att måluppfyllelsen ökat från 55 % till 84 % på låg- och mellanstadiet
och till 88 % på högstadiet.
Mål 2: Alla områden på skolan och fritidshemmet ska upplevas trygga.
Planens delmål är uppfyllda, dvs. det finns rastvakter ut på rasterna efter upplagt schema.
Personal finns tillgänglig vid luncherna. Tillgången på toaletter har ökat genom utbyggnad av
två nya toaletter.
Mål 3: Skolans lokaler ska vara tillgängliga för alla elever
9
Målet är till viss del uppfyllt. Tillgången på toaletter har ökat genom tillbyggnad. Översynen
av skolans utrymmen har aktualiserats till fastighetsingenjören. Dock kommer det att behövas
ytterligare översyn och en helhetlig plan för att komma till rätta med behoven av lokaler.
FÖREBYGGANDE arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling och omfattar endast områden som i en kartläggning av
verksamheten identifierats som riskfaktorer.
Skolverkets allmänna råd.
Exempel:
 Att genomföra värderingsövningar utifrån identifierade behov.
 Att ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga.
Förebyggande insatser
Utifrån genomförd kartläggning och analys av verksamheten har följande målområden
identifierats och nedanstående åtgärder planeras.
Planerade åtgärder genomförs löpande, dock senast det som anges i tidsplanen nedan.
Uppföljning kommer att ske genom enkätundersökningar, utvecklingssamtal, klass- och
elevråd samt kvalitetsredovisning.
Mål 1 : Alla ska känna till planen mot diskriminering och kränkande behandling
Motivering
I kartläggningen framkom att majoritet av eleverna på Castorskolan känner till planen mot
diskriminering och kränkande behandling samt vet var de kan ta del av innehållet.
Målet att 100 % av eleverna ska känna till planen kvarstår.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Lärarna går igenom planen med
eleverna i början av varje termin,
samtalar om var den finns att tillgå
samt informerar fortlöpande nya
elever.
Rektor
Terminsvis
Planen görs tillgänglig för elever och
vårdnadshavare med annat modersmål
än svenska
Rektor
Vid behov
En sammanfattad version av planen
skall göras tillgänglig för alla
vårdnadshavare.
Rektor
Under året
Presentation och samtal med eleverna
klassvis omkring elevhälsa
Elevhälsans
personal
Våren 2015
Utfört den:
Klasslärare/mentor
10
Maj 2015
Mål 2: Öka elevernas kunskaper om rätten till trygghet och studiero
Motivering
I enkätundersökningen har ca 15 % av eleverna svarat att man inte har studiero.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Implementering av skolans regler
Rektor, all personal
Löpande
Presentation och samtal med eleverna
klassvis omkring elevhälsa och rätten
till trygghet och studiero.
Elevhälsans
personal
Våren 2015
Utfört den:
Maj 2015
Mål 3: Alla områden på skolan och i fritidshemmet ska upplevas trygga
Motivering
Kartläggningen visar att inte alla områden på skola och fritidshem upplevs trygga.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Rastvärdar ska röra sig över hela
skolans område, där eleverna befinner
sig.
Rektor, all personal
Löpande
Översyn av parkeringsplatser och
tillfarter till skolan
Rektorer
skolsköterska
Under 2015
Utfört den:
Mål 4: Skolans lokaler ska vara tillgängliga för alla elever
Motivering
I årsskiftet 2014, 2015 skärptes diskrimineringslagstiftningen vad gäller tillgängligheten i
offentliga lokaler.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Översyn av skolans behov av lokaler
Skolchef, rektorer i
samråd med
fastighetsingenjör
2015
Översyn av dusch- och
omklädningsrum.
Rektor i samråd med Budgetåret
fastighetsingenjör
2015
Översyn av toaletter
Rektor i samråd med Budgetåret
fastighetsingenjör
2015
11
Utfört den:
Mål 5: Öka kulturkompetensen
Motivering
Vid Castorskolan finns 15 olika nationaliteter. Mångfalden och kulturutbyten är viktiga för
utvecklingen av vårt samhälle och ökar förståelsen och värdet av olikhet.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Utfört den:
Fortbildningsinsatser
Rektor, samtlig
personal
Våren 2015
Maj 2015
Aktiviteter
Rektorer och
pedagogisk personal
2015
Gruppinsatser
Rektor,
elevhälsopersonal
och pedagogisk
personal
2015
Mål 6: Att ingen elev på Castorskolan ska känna sig särbehandlad på grund av sitt
funktionshinder
Motivering
Ur kartläggningsmaterialet kan man utläsa att några elever från åk 7-9 känner särbehandlade
på grund av sitt funktionshinder.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Utfört den:
Fortbildningsinsatser
Rektor, samtlig
personal, elevhälsan
Våren 2015
Maj 2015
Aktiviteter
Rektorer och
pedagogisk personal
2015
Värdegrundsdiskussioner
Rektorer/ personal
2015
Mål 7: Att ingen elev på Castorskolan ska känna sig särbehandlad på grund av sitt
kön
Motivering
Ur kartläggningsmaterialet kan man utläsa att några elever i åk 7-9 anser att de blivit
särbehandlade på grund av kön.
Förebyggande insatser
Ansvar
Tidsplan
Utfört den:
Aktiviteter i klasser
Elevhälsan
Våren 2015
Maj 2015
Värdegrundsdiskussioner
Rektorer/ personal
2015
12
Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Under våren 2014 sammanfattades de insatser som genomförts på Castorskolan. Skolans
likabehandlingsarbete har förändrats från hösten 2014, en större förändring är att planen
numera gäller kalenderår. En styrgrupp, trygghetsteam har bildats med representanter från
arbetslag, fritidshem, särskola samt elevhälsan. Styrgruppens uppdrag, se nedan.
Vidare har skolans ordningsregler reviderats och förankrats bland elever och personal. Planen
för 2016 skall revideras under hösten 2015.
Kartläggning inför plan mot diskriminering och kränkande behandling
2016
Arbetet med utvärdering och kartläggning av skolans likabehandlingsarbete ska fortsätta att
baseras med det redskap som utarbetades under 2014 det vill säga elevenkäter, information
från hälsosamtal och samtal med vårdnadshavare.
13
Åtgärdande arbete
Personalen agerar skyndsamt utifrån Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling sid 4 då misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling förekommer.
ÅTGÄRDANDE arbete
 kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling
 ska påbörjas genast när det kommit signaler om att en elev känner sig
diskriminerad, trakasserad eller kränkt
 innebär att verksamheten, måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas
för att förhindra att kränkningarna upprepas.
Skolverkets allmänna råd
Exempel:
 Utifrån den aktuella situationen föra samtal på individ och gruppnivå.
14
Det är viktigt att planen mot diskriminering och kränkande behandling är känd och förankrad
hos elever, personal och vårdnadshavare. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen:
Rektor ansvarar för:










Att planen upprättas, förankras, revideras och följs upp.
Att planen är känd.
Att planens innehåll lyfts med personalen inför varje nytt år.
Att planen förmedlas ut till samtliga anställda efter den årliga revideringen.
Att planen finns tillgänglig för alla nyanställda och vikarier.
Att tryckta exemplar av planen finns i personalrum, arbetsplatsrum samt på
expedition.
Att planen läggs ut på Castorskolans hemsida efter revidering.
Att Kultur- och Utbildningsnämnden får ta del av planen efter den årliga revideringen.
Att kompetensutveckling sker.
Att ansvara för att en kartläggning årligen genomförs
Trygghetsteamet ansvarar för:

Att arbeta främjande och förebyggande på organisationsnivå
Elevhälsoteamet ansvarar för:


Att arbeta förebyggande och främjande.
Bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande och hälsa
Personalen ansvarar för:









Att gå igenom planen tillsammans med eleverna i inledningen av varje termin
Att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande som ett naturligt inslag i
undervisningen.
Att vårdnadshavare får information om aktuellt innehållet i planen.
Att eleverna vet var planen finns att tillgå.
Att i alla sammanhang vara lyhörd till och notera synpunkter och händelser som är
viktiga i skolans utredande och åtgärdande arbete samt planens årliga uppföljning.
Att informera nya elever och vårdnadshavare om likabehandlingsarbetet och arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling.
Att i samverkan med rektor se till att elever med annat modersmål än svenska får
tillgänglighet till planen (värdegrund).
Att årligen sammanställa de insatser som gjorts förebyggande och främjande.
Att till rektor/elevhälsan inlämna anmälan om kränkande behandling.
15
Skolans värdegrund och uppdrag
Inriktningen på skolans arbete fastställs i läroplanens övergripande mål, där anges de normer
och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
(Lgr11)
Vuxnas förhållningssätt påverkar
elevernas förståelse och respekt för de
rättigheter och skyldigheter som gäller i
ett demokratiskt samhälle. I
likabehandlingsarbetet ska skolan beakta
bestämmelserna i Diskrimineringslagen
(SFS 2008:567) samt Skollagen 6 kap.
Åtgärder mot kränkande behandling
(Skollagen 2010:800).
Skollagen slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska
inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla elevers
utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. Utbildningen ska förmedla
och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Var och en
som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av
kränkande behandling. (Skollagen
2010:800)
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning
eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.(Lgr11)
Om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska
huvudmannen, enligt diskrimineringslagen och skollagen, vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. (Skolverkets
allmänna råd)
16
Skollagen och Diskrimineringslagen
Personalen har skyldighet att anmäla om kännedom finns om att ett barn eller elev anser sig
ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling till förskolechefen eller rektorn som
i sin tur ska anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda
omständigheterna samt vidta skäliga åtgärder (Skollagen 6 kap 10§, Diskrimineringslagen 2
kap 7§)
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller elev för repressalier på grund av
att barnet/eleven medverkat i en utredning gällande diskriminering eller kränkande
behandling. (Skollagen 6 kap 11§)
Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och
diskriminering. (Skollagen 6 kap 6§, Diskrimineringslagen 3 kap 14§)
Huvudmannen ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering
och kränkande behandling (Skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§)
Huvudmannen ska se till att det årligen upprättas en plan/likabehandlingsplan (Skollagen 6
kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§)
Diskrimineringsgrunder
De klassificeringsrubriker som innebär en större risk för att bli negativt särbehandlad har
uppmärksammats i lagstiftningen. De kallas diskrimineringsgrunder och är sju till antalet.
I bilden Förklaringar av begrepp, (Bilaga 1), tydliggörs termer och
begrepp.
Fem av diskrimineringsgrunderna ska beaktas vid utformningen av
skolans planarbete, nämligen kön, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, funktionshinder och religion eller annan trosuppfattning.
Även diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet och
ålder beaktas dock i framtagande och uppföljning av denna plan.
Nedanstående definitioner/begrepp inklusive sidhänvisningar är hämtade från Skolverkets
Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling:




Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering
handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som
diskriminerar.( Skolverket 2012, sid 7)
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än
någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket 2012, sid 28)
Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken
missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund,
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.
(Skolverket 2012, sid 28)
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda
diskrimineringsgrunderna. (Skolverket 2012, Sid 8)
17


Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. (Skolverket 2012, sid
29)
Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och
möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock
inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
(Skolverket 2012, sid 28)
18
Rutiner och samtalsunderlag
Rutin vid samtal med elever och vårdnadshavare
Vid samtal med elever strävar vi alltid mot att vara två närvarande personal, en som håller i
samtalet och en som dokumenterar. Samtal med den eller de som utsätter och eventuella
medlöpare bör ske under samma dag så att kommunikation dem emellan inte är möjlig. Vid
samtal med den/de som är utsatt och den/de som de utsätter ska vårdnadshavare kontaktas och
om möjligt närvara.
Samtal med den/de som utsatts för trakasserier eller kränkande behandling
 Ta reda på vad som hänt, elevens upplevelse av händelsen
 Befann sig någon vuxen i närheten
 Rör det sig om enstaka händelser eller är det upprepade händelser och i så fall under
hur lång tid
 Finns ledare – finns medlöpare
 Har andra fått information om det som hänt, exempelvis föräldrar, kompisar, andra
vuxna, lärare
 Har någon annan sett det som hänt, exempelvis föräldrar, kompisar, andra vuxna,
lärare
 Dokumentera vad som framkommit samt åtgärder och tid för uppföljning
Samtal med den/de och eventuella medlöpare som utsatt någon/några för trakassering
eller kränkande behandling
 Prata alltid med dem en och en
 Inled samtalet genom att beskriva att en händelse inträffat där någon/några upplevt sig
kränkt/trakasserad och eleven varit delaktig
 Ge eleven möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen
 Ge eleven möjlighet att själv identifiera vad som kan ha upplevts kränkande
 Beskriv sedan det du, som personal, fått information om utan att gå händelserna i
förväg, var tydlig och saklig
 Beskriv vad som är kränkande handlingar och att beteende inte accepteras
 Skilj på sak och person och var tydlig med att det är beteendet som är felaktigt
 Ge eleven möjlighet att ge förslag till åtgärder för att handlingen inte ska upprepas.
 Beskriv likabehandlingsplanens åtgärdsplan och förklara vad skolans personal enligt
lag är skyldiga att göra.
 Enas om en åtgärdsplan.
 Dokumentera vad som framkommit samt åtgärder och tid för uppföljning.
Samtal med berörda vid diskriminering eller kränkande behandling från personal
Om en personal är del i diskriminering, trakasseri eller kränkning, ligger utredningsansvaret
på rektor, skolchef eller huvudman. En modifierad samtalsmall av den som presenterats ovan
används till detta.
19
Bilaga 1. Förklaringar och begrepp
DISKRIMINERING
KRÄNKANDE BEHANDLING
Regleras i Diskrimineringslagen
Diskriminering – är när barn eller elever
missgynnas i verksamheten och på osakliga
grunder behandlas sämre av skäl som har
samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering kan ske både direkt och
indirekt. Indirekt diskriminering kan ske när
skolan tar beslut eller följer bestämmelser som
verkar vara neutrala, men som i praktiken för en
elev blir missgynnande och diskriminerande.
Regleras i Skollagen
Kränkande behandling – är när barn och elever utsätts för
handlingar som kränker deras värdighet.
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer
och kan vara riktad mot en eller flera individer.
Kränkande behandling kan förekomma vid enstaka tillfällen
eller vara systematisk och återkommande.
Trakasserier är en form av kränkande behandling.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
Trakasserier och kränkande behandling kan vara:
 kön
 fysisk
t ex slag, knuffar och ovälkomna handlingar;
 etnisk tillhörighet – dvs. nationellt eller
etniskt ursprung,
hudfärg eller annat
liknande förhållande;
 verbala
t ex hot, svordomar, könsord, nedsättande
kommentarer och öknamn;
 religion eller annan trosuppfattning
 funktionshinder – dvs. varaktiga fysiska,
psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga, som till
följd av en skada eller en sjukdom fanns
vid födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå;
 sexuell läggning – dvs. homosexuell,
bisexuell eller heterosexuell läggning;
 könsöverskridande identitet eller uttryck
– dvs. någon som
inte identifierar sig
med sin biologiska könstillhörighet, som
kvinna eller man, eller genom sin klädsel
eller på annat sätt
ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön;
 ålder
I skolan är det bara huvudmannen eller
personalen som kan göra sig skyldig till
diskriminering, eftersom diskriminering och
missgynnande förutsätter någon form av makt
hos den som diskriminerar. Barn och elever kan
alltså inte diskriminera varandra.
 psykot ex utfrysning, grimaser och negativt
sociala kroppsspråk;
 i text och t ex teckningar, lappar, sms, mms, och
bild
inlägg på olika sociala medier.
Trakasserier
Kränkande
behandling
Om det kränkande
uppträdandet kan
härledas till någon av de
sju
diskrimineringsgrunderna
är det fråga om
trakasserier.
Om det inte finns något
samband med
diskrimineringsgrunderna,
så kallas uppträdandet
enbart för kränkande
behandling.
Både skolpersonal, elever och
barn kan göra sig skyldig till
trakasserier.
Både skolpersonal, elever och
barn kan göra sig skyldig till
kränkande behandling.
Befogade tillsägelser
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad
tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande.
20
Exempel på diskriminering:
Exempel på kränkande behandling:
På skolavslutningen ropade skolans rektor upp
Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är
alla elever individuellt och tackade av var och en
den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. (trakasserier
förutom särskoleklassen, som hon ropade upp
pga kön)
som grupp. (diskriminering pga funtionshinder )
Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFIundervisningen med motiveringen ”Huvudduk är
ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att
Leila utestängs från sin utbildning.
(diskriminering pga religion och annan
trosuppfattning)
På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och
Anna, som är ett par, får inte dansa den första
uppvisningsdansen tillsammans. (diskriminering
pga sexuell läggning)
Malte är ett år yngre än sina kasskamrater och blir ofta retad på
grund av detta. (trakasserier pga ålder)
Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på
hennes skåp. (trakasserier pga religion och annan
trosuppfattning)
Carl blir ofta kontaktad via sociala medier av elever på skolan.
Där kallar de honom ”pucko” och ”tjockis”. De har också lagt ut
bilder på Carl på internet. Bilderna har tagits i duschen efter
gymnastiken. (kränkande behandling)
Vissa exempel ovan är hämtade från Förebygga diskriminering och kränkande behandling Främja
likabehandling utgiven av DO, BEO & Skolinspektionen,
21
Bilaga 1
Anmälan till rektor gällande kränkande behandling
En personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. Ur skollagen 6 kap.
Definition av kränkande behandling
Med kränkande behandling avses: Kan vara Fysiska: ex. slag och knuffar. Verbala: ex.
muntliga hot eller att bli kallad för hors, bög, tönt eller liknande. Psykosociala: ex. att vara
utsatt för utfrysning eller ryktesspridning. Text eller bildburna: ex. genom klotter, sms, epost, lappar. Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är
kränkande. Ur Likabehandlingsplanen i Bjurholms kommun.
Namn
Personnummer
Klass
Skola
Klassföreståndare/mentor
Datum när kränkningen skedde
Datum för när anmälan/upptäckten eller liknande nådde skolan
Namn på personalen som gör denna anmälan
Anledningen till anmälan och fortsatt utredning. Vad har hänt? Vad har gjorts?
Vilka är inblandade?(Namn och personnummer)
Datum för anmälan till rektor sker
Utredning pågår
Ansvarig utredare
Utredning avslutad, datum:__________________
Underskrifter
Ansvarig anmälare
Ansvarig rektor/delegat
22
Bilaga 2
Utredning i ärende gällande diskriminering och/eller kränkande behandling
Personuppgifter
Namn:
Personnummer
Skola
Mentor/klassföreståndare
Utredare
Datum för start av utredningen
Ansvarig rektor
Vårdnadshavare:
Andra närvarande vid samtalet
närvarande:
ja
nej
-------------------------------------------
kontaktad:
ja
nej
-------------------------------------------
Anledning till utredning
Datum när anmälan el likn. nådde skolan
Den utsattes beskrivning av sin situation
Andra inblandade personers beskrivningar
Förslag på åtgärder
Åtgärdsplan
Datum
Åtgärd
Ansvarig
Uppföljning
Datum
Utredning avslutad
Datum
Underskrifter
_______________________________________Ansvarig utredare
23