Rosendalsskolans plan mot diskriminering och

Rosendalsskolans plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola åk 1-6 inklusive fritidshem
Läsår: 2015-2016
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass, grundskola åk 1-6 inklusive fritidshem
Ansvariga för planen
Rektor Hans Svensson
Vår vision
Rosendalsskolan-Vägen till ett gott liv
Rosendalsskolan skall vara en skola fri från trakasserier, diskriminering och/eller kränkningar verbalt
fysiskt eller via nätet. Alla skall känna att de får vara med i gemenskapen.
Alla som arbetar i skolan och på fritidshemmet har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka alla
former av kränkande behandling som en naturlig del i det vardagliga arbetet.
Planen gäller från
2015-03-05
Planen gäller till
2016-03-05
Läsår
2015-2016
Elevernas delaktighet
Planen tas upp för genomgång och diskussion i klassråd och elevråd. I dessa samtal har eleverna
bland annat identifierat otrygga platser, så kallade riskområden. Eleverna har tillsammans med
lärare/arbetslag utformat klassens trivselregler. Eleverna i åk 2 och
5 har också svarat på Göteborgs stads enkät Markör.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Planen lyfts i Forum för samråd. Planen görs tillgänglig för samtliga vårdnadshavare på Hjärntorget
Skolinfo.
Personalens delaktighet
Information om och diskussion kring planen sker vid olika arbetslagsmöten. Återkommande
diskussioner kring planen sker vid elevhälsans möten. Beslut tas på arbetsplatsträff.
Förankring av planen
Planen förankras hos elever via klassråd och elevråd. Efter beslut publiceras planen på Hjärntorget
skolinfo för elever, personal och vårdnadshavare.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärderingen av förra årets plan genomfördes av elevhälsa med fokus på studiedagen i januari i
samarbete med arbetslagen.
För elever genomfördes utvärderingen i samtal på klassråd och elevråd under januari månad samt
genom resultatet från enkät och tillbudsrapporter.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Alla lärare, elevhälsa och elever har varit delaktiga i utvärderingen.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Rastvaktschemat behöver ses över och det är viktigt att lärarna cirkulerar mera på ängen och runt de
riskområden som eleverna har uppgett. Det är också viktigt att lärare som skall rastvakta är ute den
tid som de är schemalagda. Det ska framgå av rastvaktsschemat var riskområdena finns för
rastvaktande lärare. Vi ska bli ännu bättre på att använda gula rastvaktsvästar för att synliggöra de
vuxna för eleverna.
Ett arbete för att öka utbudet av planerade uteaktiviteter under skol- och fritidshemstid har
påbörjats och fortsätter under våren. Tisdagsdiscot har varit positivt.
För att öka matron i matsalen så får det inte vara ett drop-in system utan varje klass skall släppas in
av lärare och sitta vid bestämda bord. Det är av stor vikt att mattider hålls för att minska köer.
Ett spår har deltagit i Hej-projektet. Några lärare har avsatt tid varje vecka för att samtala om hur
man är mot varandra och vad som är ok. Arbete med språkbruk och nätetik behöver fördjupas och
följas upp tydligare.
Vi behöver bli bättre på att dokumentera upplevd kränkande behandling och skicka in till
rektor/biträdande rektor.
Vi behöver fortsätta samtalen om hur vi bättre kan arbeta med elever med särskilda behov. Vi har
just nu ett flertal som behöver olika insatser.
Eleverna på skolan har utvärderat skolans riskområden, otrygga platser på skolan. Man har bland
annat nämnt bakom längan, toaletterna i idrottshallen, bandyplanen, pingisborden, ängen,
brandtrappan bakom idrottshallen och källarkorridorerna.
Personalens och elevernas medvetenhet om Likabehandlingsplanen ska öka för att den ska vara ett
aktivt och konkret dokument. Planen ska genomsyra hela skolans verksamhet, både lektioner, raster
och fritidshemsverksamhet.
Årets plan ska utvärderas senast
2016-02-01
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärderingen sker genom enkäter, diskussioner i klassråd, elevråd, arbetslagen samt elevhälsa.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Hans Svensson
Främjande insatser
Namn
Främjande av ett gott klimat.
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Främjande arbete utgår från skolans uppdrag att arbeta för demokratiska värderingar och respekt
för de mänskliga rättigheterna. Träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde.
Uppföljning sker via trivselenkät alternativt samtal.
Insats
Genomgång och samtal kring skolans ordningsregler i klassen.
Varje klass utformar tillsammans klassens trivselregler.
Återkommande värdegrundsamtal och värderingsövningar i alla klasser om kamratskap, respekt
och hänsyn.
Ansvarig
Lärare
Datum när det ska vara klart
2016-03-05
Namn
Kompetensutveckling
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Målet är att göra skolans personal mer medveten om sin egna värderingar hur vi kan ha en
normkritisk hållning i vårt förhållande till skolans elever.
Insats
Erbjuda personalen kompetensutveckling i genuspedagogik.
Ge personalen förutsättningar till kollegialt utbyte av erfarenheter och goda exempel för praktisk
tillämpning i arbetet med elever.
Ansvarig
Skolledning
Datum när det ska vara klart
2016-03-05
Namn
Främjande insatser för social gemenskap och trygghet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling och Ålder
Mål och uppföljning
Målet är att förbättra det sociala klimatet samt att motverka kränkningar mellan elever.Skapa
förutsättningar för elever i olika åldrar att känna trygghet och gemenskap.
Insats
För att öka samvaron och gemenskapen mellan elever i olika åldrar och med målet att öka
tryggheten, förbättra det sociala klimatet och motverka kränkande behandling så har vi infört
fadderverksamhet på gruppnivå i spåren.
Under olika spåraktiviteter, elevens val, Olympiska spel är eleverna indelade i tvärgrupper.
Skolan genomför under läsåret också en rad traditioner under både skol- och fritidshemstid då
eleverna ingår i olika tvärgrupper.
Ansvarig
lärare
Datum när det ska vara klart
2016-03-05
Namn
Hälsofrämjande förhållningssätt
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
All personal skall ha ett hälsofrämjande förhållningssätt i möten med elever. Detta innebär att
alla skall engagera sig för att skapa goda relationer till eleverna.
Insats
All personal skall uppmuntra och förstärka elevernas positiva handlingar. All personal skall ge
eleverna tid, vara nyfikna och lyssna på dem.
Ansvarig
All personal
Datum när det ska vara klart
2016-03-05
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Metoder för kartläggning av elevernas miljö.
All personal har fokus på att vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar och följa de
rutiner som finns kring utredning, dokumentation och åtgärder, se under rubriken Rutiner för akuta
åtgärder.
Eleverna i åk 2 och åk 5 besvarar Göteborgs stads skolenkät Markör.
Skolsköterska har hälsosamtal med alla elever i åk 2 och åk 4.
Arbetslagsmöte, där frågor kring diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling lyfts.
Utvecklingssamtal
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna har deltagit i klassvisa diskussioner. Elevrådet har deltagit i analysen av kartläggningen och
kommit med synpunkter kring det fortsatta likabehandlingsarbetet.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussioner på kompetensutvecklingsdagar, elevhälsans möten och arbetsplatsträffar.
Resultat och analys
Resultatet från Göteborgs stads skolenkät visar att de flesta elever upplever att de har någon vuxen
att vända sig till på skolan och att de känner sig trygga.
Förebyggande åtgärder
Namn
Motverka kränkningar och trakasserier
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Rosendalsskolan skall vara fri från kränkningar och trakasserier i verksamheten.
Alla elever ska få möjlighet till att vara delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar.
Åtgärd
Skolan har uppdaterade trivsel- och ordningsregler.
Lärare ansvarar för att organisera och planera verksamheten utifrån individuella behov och
förutsättningar.
Lärare arbetar för att eleverna skall få en acceptans för varandras olikheter.
All personal skall med kunskap, omsorg och engagemang förebygga kränkningar genom att vara
tydliga förebilder, som sätter klara gränser och agerar när det händer något.
Följande förhållningssätt gäller i mötet elev till elev och personal till elev:
Respektera varandras åsikter och olikheter när det gäller kön/könsidentitet/könsuttryck/etnisk
tillhörighet/trosuppfattning/funktionsnedsättning/sexuell läggning/ålder. Tala med varandra, inte
om varandra.
Ha en respektfull och tydlig kommunikation.
Skilj på sak och person, alltså på vad som har hänt och hur personen är.
Ge varandra stöd, uppmuntran och trygghet.
Motivera åtgärd
Det förekommer verbala kränkningar och hot bland elever i flera klasser.
Ansvarig
Lärare
Datum när det ska vara klart
2016-03-05
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Rastvaktsschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid och
under fritidshemstid.
Utvecklingssamtal där även den sociala delen av skoldagen som ex kamratskap och trygghet tas upp.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Hans Svensson, rektor
UllaBritt Gustafsson, biträdande rektor
Anna Jacobsson, skolsköterska
Magnus Olsson, skolkurator
Lena Schmidt, specialpedagog
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Åtgärder skall påbörjas genast av lärare/arbetslag när det kommit signaler om att en elev upplever
sig diskriminerat, trakasserat eller kränkt.
Lärare/arbetslag genomför en utredning och dokumenterar kränkningen i blankett
A. Dokumentationen skickas via epost till rektor, skolkurator och lärare som ansvarar för den kränkta
eleven och den elev som kränker.
Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kontaktas snarast möjligt.
Vid grövre kränkningar såsom våld och hot avgör rektor om polis- och/eller anmälan till
socialtjänsten skall göras.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Elev eller elevens vårdnadshavare kontaktar rektor/biträdande rektor i ärendet.
Rektor/biträdande rektor ansvarar för att utredning genomförs, att ärendet dokumenteras på
blankett A och B samt att adekvata åtgärder sätts in.
Rutiner för uppföljning
Lärare/arbetslag för den kränkta eleven ansvarar för att åtgärder dokumenteras på blankett B och
bestämmer tid för uppföljning.
Uppföljning upprepas så länge det finns behov.
Vårdnadshavare får kontinuerlig återkoppling. Anser arbetslaget att ytterligare stöd behövs kopplas
elevhälsan in.
Rutiner för dokumentation
Upptäckande personal anmäler på Blankett A
Incidentrapport/anmälan till huvudman om kränkande behandling
Ansvarig lärare för den kränkta eleven dokumenterar på Blankett B
Utredning-bedömning-åtgärder kränkande behandling. Skolkurator finns som hjälp kring Blankett B.
Blanketterna finns att hämta på Hjärntorget.
Rektor/biträdande rektor anmäler till huvudman.
Ansvarsförhållande
Personal som uppmärksammar att en kränkning inträffat ansvarar för att ingripa
omedelbart. Personal som uppmärksammat kränkningen dokumenterar kränkningen i blankett
A. Blankett A skickas via epost till rektor, skolkurator och lärare som ansvarar för den kränkta eleven
och den elev som kränker.
Rektor rapporterar till huvudman.
Ansvarig lärare för den kränkta eleven ser till att utredning och eventuella åtgärder genomförs och
dokumenteras i blankett B.