Miljösäkring Plan och Bygg

Miljösäkring Bygg - Plan
Projektnamn:
Projektledare (miljöansvarig):
Miljöspecialist:
Uppdragsledare, konsult:
MIljösamordnare, konsult:
Skapad: åååå-mm-dd
Versionsdatum: 2015-04-30
1(3)
Planläggning typfall 2 (Utforma planförslag), Planläggning typfall 3-5 (Utforma planförslag och MKB)
Rubrikområden
Ange rubriker för
sorteringsmöjlighet,
exempelvis Kultur, Natur,
Vatten enligt rullista. Nya
rubriker kan läggas till, se
fliken Rubrikområden.
Löpnummer
Ange löpnummer för
rubrik/
ärende
enligt
anvisning.
Beskrivning
av värde/miljö som kan
beröras eller som
påverkar projektet.
Geografiskt läge
Information från tidigare
Beskriv läget tex genom att ange
skeden (ÅVS, Samrådsunderlag, sektion/längd-mätning, koordinater
alternativstudier), inventeringar, eller med beskrivande text.
befintliga underlag mm (ange
källa). Värden/miljöer kan vara
vattendrag, boendemiljöer,
områden med särskilda skydd
etc. Även brister redovisas.
Kvalitet eller funktion
som ska bevaras eller
uppnås.
Anpassningar och åtgärder
Samordning
med teknikområden
Tekniskt utförande,
kostnader etc för
anpassning och
åtgärd
Kvalitet/funktion kopplat till
det beskrivna värdet eller
miljön. Exempelvis bibehållen
hydrologi, riktvärden,
fungerande
spridningskorridorer.
Bevarandevärde uttryckt som
projektmål.
Anpassningar för att minska effekter.
Teknikslag och
Förslag till tekniska
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för både personer som ska lösningar. Ange vad dessa
bygg- och driftskedet.
hantera frågorna. medför för andra
teknikområden, kostnader,
Tydliga beskrivningar och motivering av
tidsaspekter mm
behov. Tidskritiska aspekter, behov av
tillstånd, dispenser etc anges.
Föreslagna åtgärder i
miljöbeskrivning/MKB
Beslutade åtgärder i Arbetsuppgifter i
plan
kommande skede
Hänvisa till stycke, sida
Hänvisa till stycke, sida,
ritning
Information nedan överförs till
Miljösäkring Bygg, kolumn D
Ange i miljöbeskrivning/MKB
hur anpassning gjorts och
skyddsåtgärder och
försiktighetsmått som
inarbetats. Ange även åtgärd av
betydelse som inte inarbetats.
Motivera bortval.
Ange hur inarbetad
anpassning, skyddsåtgärd,
försiktighetsmått
redovisas i planbeskrivning
och/eller på plankarta eller
bilaga till denna.
Vid beslutad, ange datum
Redovisa exempelvis åtgärder
som ska projekteras,
funktionskrav som ska
formuleras, kontroll uppföljning,
referensundersökningar,
tillstånd, anmälningar, krav på
särskild kompetens etc.
Friluftsliv/Rekreation
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Intrång/påverkan minimeras Befintlig väg kvarstår för att säkerställa
Projektering
Ölsta byväg.
god framkomlighet till busshållplatser
samt gång- och cykelport. Cykelbana norr
om väg 263 får bibehållen funktion, något
justerad dragning för att anpassa till
cirkulationsplatsen.
Cykelbana justeras i
anslutning till
vägområdet, se
plankarta.
Se kapitel 4.1.1 i
planbeskrivning.
Se Samrådshandling och Kontroll att projekterade
förslag till plankarta
åtgärder efterföljs.
(0C0201), daterat 201505-01
Förorenad mark
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Ingen ytterligare förorenad Inga specifika åtgärder
Ölsta byväg.
mark.
Projektering
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Kultur
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Inget känt kulturmiljövärde Inga specifika åtgärder
Ölsta byväg.
påverkas av åtgärden.
Projektering
Landskap
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Landskap
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Påverkan minimeras.
Ölsta byväg.
För att minimera påverkan på
Projektering
landskapsbilden är det viktigt att
Landskap
rondellen är överblickbar och att de
utblickar som finns bevaras.
Jordbruksmark tas i anspråk norr om väg
263 och impedimentsytor som inte går att
bruka uppstår. Nuvarande anslutning från
Ölsta byväg till väg 263 tas bort. Ytorna
bör gestaltas som en del av
cirkulationsplatsen och tas om hand för
att inte växa igen.
Hänsyn tas vid
gestaltningsfrågor, i
övrigt ingen påverkan.
Se kapitel 4.1.1 i
Inga specifika åtgärder
planbeskrivning samt kolumn
F för denna åtgärd.
Inga specifika åtgärder.
Gestaltningsprinciper
efterlevs.
Mark/naturresurs
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Jordbruksmark tas i anspråk
norr om väg 263 och
impedimentsytor som inte går
att bruka uppstår.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Intrång minimeras med
Ölsta byväg.
hänsyn taget till övriga
teknikområden.
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Om rondellen görs oval
Inga specifika åtgärder
istället för rund blir
intrånget i åkermark norr om
väg 263 något mindre och
likaså impedimentsytorna.
Intrånget söder om väg 263
blir större vid en oval
cirkulation men inga
impedimentsytor uppstår.
Motiv till att denna lösning
ändå valts bort är
trafiksäkerhet, längd på
busshållplatser samt
dragning för GC-väg.
Inga specifika åtgärder
TMALL 0091 Miljösäkring bygg och plan v1.0
Projektering
Landskap
Miljösäkring Bygg - Plan
Projektnamn:
Projektledare (miljöansvarig):
Miljöspecialist:
Uppdragsledare, konsult:
MIljösamordnare, konsult:
Rubrikområden
Skapad: åååå-mm-dd
Versionsdatum: 2015-04-30
Löpnummer
Beskrivning
av värde/miljö som kan
beröras eller som
påverkar projektet.
Geografiskt läge
Kvalitet eller funktion
som ska bevaras eller
uppnås.
Anpassningar och åtgärder
2(3)
Samordning
med teknikområden
Tekniskt utförande,
kostnader etc för
anpassning och
åtgärd
Föreslagna åtgärder i
miljöbeskrivning/MKB
Beslutade åtgärder i Arbetsuppgifter i
plan
kommande skede
Hänvisa till stycke, sida
Hänvisa till stycke, sida,
ritning
Information nedan överförs till
Miljösäkring Bygg, kolumn D
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Inga specifika åtgärder
Se Samrådshandling och
förslag till plankarta
(0C0201), daterat 201505-01.
Anmälan/tillstånd för
hantering vattenverksamhet
kommer troligen att krävas då
trummor kommer att behöva
flyttas/nyanläggas.
Natur
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Intrång minimeras
Ölsta byväg.
Inga specifika åtgärder
Projektering
Inga specifika åtgärder
Vatten
1.1 Åtgärdsvalsstudie, 2013-11-18.
Inget värde identifierat.
Väg 263, Steningehöjdsvägen och Bibehållen hydrologi då
Ölsta byväg.
vattenföring ej påverkas.
Diken måste omledas pga förändrat
vägområde.
Projektering
Hydrologi
Omledning av diken
Se beskrivning i
anpassas för att ej
Samrådshandling och förslag
påverka funktion.
till plankarta (0C0201),
Dimensionering av
daterat 2015-05-01.
trummor enligt VA-plan
905W0201 daterad 201505-01.
TMALL 0091 Miljösäkring bygg och plan v1.0
Miljösäkring Bygg - Plan
Projektnamn:
Projektledare (miljöansvarig):
Miljöspecialist:
Uppdragsledare, konsult:
MIljösamordnare, konsult:
Rubrikområden
Löpnummer
Skapad: åååå-mm-dd
Versionsdatum: 2015-04-30
Beskrivning
av värde/miljö som kan
beröras eller som
påverkar projektet.
TMALL 0091 Miljösäkring bygg och plan v1.0
Geografiskt läge
Kvalitet eller funktion
som ska bevaras eller
uppnås.
Anpassningar och åtgärder
3(3)
Samordning
med teknikområden
Tekniskt utförande,
kostnader etc för
anpassning och
åtgärd
Föreslagna åtgärder i
miljöbeskrivning/MKB
Beslutade åtgärder i Arbetsuppgifter i
plan
kommande skede
Hänvisa till stycke, sida
Hänvisa till stycke, sida,
ritning
Information nedan överförs till
Miljösäkring Bygg, kolumn D