2015-02-24 Antikvarie Agnetha Pettersson Dnr: Km 155

2015-02-24
Antikvarie Agnetha Pettersson
Dnr: Km 155-2014
Restaurang Phoenix
Att. Mathilda Piirainen
Fyristorg 8
753 10 UPPSALA
Historik om Källaren Äpplet/Restaurang Phoenix,/Mjölkbaren, kvarteret
Domen, Uppsala stad och kommun
Du har i mail 2015-02-23 ställt till Upplandsmuseets fotograf Olle Norling, efterfrågat historik om. Jag har hittat nedanstående.
Allmänt om Källaren Äpplet/Restaurang Phoenix/Mjölkbaren
Gården har gamla anor, och under den befintliga byggnaden återfinns välvda källare,
som har tillhört ett medeltida stenhus som tidigare har funnits på platsen.
Krögaren Christian Berglin lät 1838 - 1839 uppföra den nuvarande byggnaden. Den
uppfördes med liggtimmerstomme som var gulmålad. Timmerstommen försågs
senare med träpanel.
Byggnaden rymde Källaren Äpplet fram till 1870-talet. Namnet Äpplet kom av
värdshusskylten som hängde mot gatan, vilken som motiv hade Upplands landskapsvapen, där riksäpplet utgör ett centralt motiv. Källaren Äpplet blev en samlingspunkt
för studenter och andra från universitetet, för sammanträden inom ordenssällskapet
SHT, m fl. Sällskapet Juvenalerna höll söndagssoaréer i källarens övervåning. 1843
valdes Gunnar Wennerberg in i Juvenalerna, och Källaren Äpplet förekommer i en
av Wennerbergs sånger i Gluntarna.
Traktören Johan Erik Österberg arrenderade Berglins källare. 1840 köpte Österberg
gården.
1849 – 1866 hette källarmästaren Claes Löf, och Löfs källare ansågs vara stadens
bästa och var välbesökt.
Stiftelsen Upplandsmuseet
adress Fyristorg 2, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se postgiro 51 99 35-1 bankgiro 128-1245 org.nr 817600-7071
På 1870-talet börjar namnet Hotell Phoenix användas, trots att det inte var ett hotell i
egentlig mening.
Större delen av bottenvåningen upptogs av matsalen. Övervåningen var festvåning
med enskilda rum för mindre sällskap, för kortspel, m.m.
1911 köptes Phoenix av Uppsala hotellaktiebolag, och sammanfördes med Hotell
Uppsala Gille i samma kvarter.
I samband med en omfattande ombyggnad 1934 fick byggnaden sitt nuvarande utseende, med putsad fasad och stora butiksfönster i bottenvåningen.
1934 inreddes i bottenvåningen en enklare servering utan utskänkningsrättigheter,
kallad Mjölkbar. Dessa mjölkbarer var vanliga i Sverige från 1930-talet till 1960-talet,
och serverade svensk husmanskost. Med mjölkbaren försvann den tidigare matsalen i
bottenvåningen.
Mjölkbaren i den tidigare matsalens ombyggda lokaler. Foto: Paul Sandberg, 1934
(UM, PS02267)
2
Den moderna mjölkbaren i den tidigare matsalens ombyggda lokaler. Foto: Paul Sandberg, 1934
(UM, PS02268)
Reklam för den nya mjölkbaren. Foto: Paul Sandberg, 1934 (UM, PS11157)
3
Mjölkbaren. Foto: J. Liljeholm, 1965 (UM, DIA06041)
Föremål från Restaurang Phoenix
Upplandsmuseet har i sina samlingar en hel del möbler och föremål från Restaurang
Phoenix, bl a den disk med skåp som stod i restaurangens matsal. Den har tidigare i
många år stått i museibyggnaden.
4
För Upplandsmuseet
Agnetha Pettersson
Antikvarie, Kulturmiljö
Referenser
Teddy Brunius, Uno Skatt, Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i Uppsala
(Sundsvall 1992)
Bo Gustaf Eriksson, Kring Fyris, Uppsala då och nu (Stockholm 1964)
K. W. Herdin, Bygge och bo i äldre tider (Uppsala 1932)
Lambert, Lars, 1800-talets Uppsala i Ostis bilder (Morgongåva 2011)
5