Slutrapport Realtid i Samverkan

1/10
Slutrapport Realtid i Samverkan
1
Inledning
Denna rapport innehåller en sammanfattning av utfört arbete inom Samtrafikens prioriterade satsning,
Realtid i Samverkan.
Realtid i Samverkan bygger på att tillgängliggöra trafikinformationsdata i realtid enligt en gemensam
standard för intern och extern tjänsteutveckling för valfria ändamål, främst med fokus på resenärer
såväl inom som utom kollektivtrafiken.
Syftet med rapporten är att sammanfatta nedlagt arbete, hänvisa till framtaget material och ge
rekommendationer om olika vägar för kommande aktiviteter inom Realtid i Samverkan. Rapporten
riktar sig till de aktörer som är intresserade av att utveckla en moderniserad infrastruktur som bygger
på gränsöverskridande realtidsinformation för en förbättrad resenärsupplevelse och i förlängningen ett
ökat kollektivtrafikresande. Material som tagits fram under arbetet publiceras på Samtrafikens
hemsida för att kunna tillvaratas med ändamålet att sprida kunskap om realtidsinformation och
underlätta kommande aktiviteter.
Vid Samtrafikens styrelsemöte 2014-12-01 beslutades att arbetet i sin dittillsvarande form avbryts intill
dess att Samtrafikens förväntade förvärv av X2AB genomförts. Frågan om införande av nationell
realtid kan därefter komma att tas upp till förnyad diskussion och beslut.
Samtrafiken arbetar fortsatt med sikte att framtidens trafikinformation är i realtid och fortsätter att driva
aktiviteter enligt Samtrafikens verksamhetsplan i nära samverkan med, och på, kundernas uppdrag.
Ytterligare information om Samtrafikens prioriterade satsning Realtid, arbetet inom Realtid i
Samverkan och kontaktuppgifter finns på Samtrafikens hemsida
2/10
Innehållsförteckning
1
Inledning .................................................................................................. 1
2
2.1
Bakgrund, uppdrag och syfte ............................................................ 3
Bakgrund ................................................................................................. 3
2.2
2.3
3
4
5
Övergripande uppdrag och syfte ........................................... 4
Framtaget material ................................................................ 4
Personer som deltagit i Samtrafikens realtidssatsning.......... 4
Förutsättningar för genomförande......................................... 4
Kostnader ............................................................................. 5
6
Rekommendationer fortsatt arbete ................................................. 6
Bilaga 1 Sammanställning personer som deltagit i realtidsarbetet .... 7
3/10
Bakgrund, uppdrag och syfte
2
2.1
Bakgrund
I Samtrafikens affärsplan för verksamhetsåren 2013 - 2016 är realtid en prioriterad satsning.
Arbetet med att införa Nationell Realtid för trafikinformationsdata startade i juni 2013 efter beslut i
Samtrafikens och X2ABs styrelser. 2013-08-27 genomfördes ett möte med ett för ändamålet inrättat
Realtidsråd. Mötet ledde till att programmet Realtid i Samverkan och projektet Samverkan
organiserades för att införa nationell realtidsinformation.
Uppgiften för programmet Realtid i Samverkan var att ta fram underlag för beslut om tjänsteutveckling,
teknisk infrastruktur samt organisation för drift och förvaltning. Uppgiften för Projekt Samverkan var att
genom förändringsledning göra berörda aktörer redo att inom egna organisationer bana väg för
införandet av nationell realtid. Realtid i Samverkan och projekt Samverkan rapporterade till en
gemensam styrgrupp.
Under senhösten 2013 togs förstudierapporter för affärsnytta, inklusive nyttoanalys i ekonomiska
termer, infrastrukturförutsättningar och förslag till organisation för drift och förvaltning fram.
Förstudierapporterna om affärsnytta och infrastruktur togs fram i samverkan med representanter från
flera av aktörerna på kollektivtrafikmarknaden. De konstaterade att förankrings- och
fördjupningsarbete måste till för att säkra engagemang, delaktighet och branschförankrat ägarskap för
nationell realtid.
Vid styrgruppsmöte 2014-02-14 konstaterades att förutsättningen för nationell realtid är att den fyller
ett behov och är efterfrågad av branschens nyckelaktörer. Styrgruppen beslutade därför, på förslag av
projekt Samverkan, att aktivt deltagande i fortsatt arbete från nyckelaktörerna Trafikförvaltningen SLL,
Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikverket och SJ skulle säkerställas. Vidare togs beslut om utarbetande
av en handlingsplan för att engagera nyckelaktörerna i fortsatt implementering av realtidssatsningen.
För att ge tyngd åt beredningen av nyckelaktörerna beslutades att kontakter med dem skulle etableras
på VD-nivå, eller i vart fall med personer på ledningsnivå.
Nyckelaktörerna och styrgruppen deltog i en styrgruppsworkshop 2014-06-09 för att diskutera
inriktning för fortsatt arbete drivet från nyckelaktörernas behov, krav och förväntningar. Resultatet av
styrgruppsworkshopen var att Nationell Realtid borde gjorde en omstart, som inleddes med en
förstudie, Realtid i Samverkan. Förstudiens mål fastställdes i förstudiespecifikation till att föreslå ett
projekt för att komma överens om en nationell standard för realtidsinformation. Förstudien levererade
en slutrapport till styrgruppen i 2014-11-15.
Till Samtrafikens styrelsemöte 2014-12-01 lämnades ett beslutsunderlag innehållande alternativa
förslag till beslut för fortsatt arbete för Realtid i Samverkan. Samtrafikens styrelse beslutade att
avbryta arbetet i sin dittillsvarande form intill dess att Samtrafikens förväntade förvärv av X2AB
genomförts. Frågan om införande av nationell kan därefter komma att tas upp till förnyad diskussion
och beslut.
4/10
2.2
Övergripande uppdrag och syfte
Uppdraget för Realtid i Samverkan var att ”komma överens om en standard för trafikinformation i
realtid som sedan ska användas för att tillgängliggöra information för tjänsteutveckling i syfte att bidra
till ett ökat resande genom kvalitetssäkrad och kundfokuserad trafikinformation i realtid”.
2.3
Framtaget material
Från hösten 2013 har Samtrafiken arbetat med olika analyser, rapporter och presentationer. Ansatsen
har varit att samverka verka och säkerställa bred involvering från branschen. Nyckelaktörer i
branschen har identifierats och dessa har medverkat i olika resonemang och analyser. Materialet är
sammanställt och öppet för de aktörer som vill verka för att tillgängliggöra gränsöverskridande
realtidsinformation.
Samtliga dokument som rör förstudien Realtid i Samverkan finns i Samtrafikens projektarbetsplats
kontakta [email protected] för åtkomst av dokument.
Rapporter, sammanfattande material och kontaktuppgifter återfinns på Samtrafikens hemsida
3
Personer som deltagit i Samtrafikens
realtidssatsning
Mer än femtio personer har i större eller mindre utsträckning direkt bidragit till arbetet med
Samtrafikens realtidsatsning. Av dem har drygt tjugo personer varit mer aktiva i olika faser och roller.
Därutöver har Samtrafikens styrelse varit mottagare av rapportering kring realtidsatsningen.
I bilaga 1 återfinns sammanställning över vilka personer som deltagit eller varit direkt berörda av
arbetet.
4
Förutsättningar för genomförande
Det är arbetskrävande och tar tid att skapa förankring och acceptans för ett aktivt deltagande i ett
nationellt arbete. Det finns systemiska förutsättningar som förhalar förankringsprocessen. Drivkrafter
för förverkligande varierar beroende på aktör liksom förutsättningar att realisera och efterleva en
kommande beslutad standard.
En inledande riskbedömning som genomfördes i detta arbete visade att ett nationellt genomslag
förutsätter aktivt deltagande från branschens identifierade nyckelaktörer; Trafikverket,
Trafikförvaltningen SLL, Skånetrafiken, Västtrafik och SJ. Risken bedömdes som hög då förankringen
och styrmodellen för ett genomförande var svagt.
Den nyttoanalys som tagits fram visar på mycket stor potential för att totalt utöka
kollektivtrafikmarknaden genom att tillgängliggöra realtidsinformation, vilket mer än väl uppväger de
initiala kostnaderna för realisering.
Med detta sagt kan konstateras att det finns ett starkt intresse av att driva realtidsfrågor i
kollektivtrafikbranschen – gärna ur ett regionalt perspektiv.
5/10
5
Kostnader
Till förstudien anvisades en kostnadsram på upp till 500 000:- som överskreds med 65 000:-.
Överskridandet beror huvudsakligen på att förstudien förlängdes med en månad för att möjliggöra
gemensam informationsmodellering och att uttaget av extern tid var större än planerat.
Realtid i Samverkan 2.0 (förstudie)
Budget
Utfall
Antal
Summa
Antal
Summa
Interna kostnader timmar
550
275000
325,93
162 966,90
Externa kostnader timmar
80
103200
304
392160
Inköp
Övriga kostnader, resor, lokaler och
personal för genomförande av
samråd kring fallstudier m.m.
Summa budget:
100 000
478200
500 000
Max anvisat belopp
10 000
Summa
utfall
Resultat
565 126,90
-65 127
6/10
Rekommendationer fortsatt arbete
6
Det finns olika vägar att fortsätta och ta tillvara resultatet av arbetet som utförts inom Realtid i
Samverkan, här visas några alternativ, varav 2 - 4 ingick i beslutsunderlaget till Samtrafikens styrelse:
1. Använd befintlig information och teknik för att göra realtidsdata tillgängligt. Samtrafikens
affärsprincip att nytta ska kunna identifieras för minst två aktörer kan tillämpas. En utmaning
är att arbeta parallellt med befintlig teknik och data. Bortsett från att återanvända befintlig
teknik behöver begrepp och datainnehåll matchas mellan de aktörer som ingår i arbetet. Detta
för att enas kring gemensamma begrepp mot resenär liksom för att kunna spåra förbättra
datakvalitet. Fördelen med detta alternativ är att det är lättare att nå avslut och på kort sikt
lägre kostnad för ingående aktörer. Nackdelen och risken är att avgränsade initiativ kan
motverka ett nationellt gränsöverskridande realtidsanvändande vilket äventyrar de stora
intäktsökningarna i form av ökat resande (fler resenärer).
2.
Ett projekt för införande av nationell realtid startas och bemannas med resurser från
Samtrafiken och identifierade nyckelaktörer (Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL, Västtrafik,
Skånetrafiken och SJ) för att definiera en nationell standard för realtidsinformation. Projektet
ska leda till att en nationell standard tas fram och överlämnas till förvaltning under år 2015.
a. Detta alternativ bedöms ge bäst resultat men kan inte prioriteras av RKTM.
3. Bemanning lika med Alt 1 men med utgångspunkten att projektet ska använda befintlig
realtidsinformation i PubTrans. Därefter skall effekterna för en standard för nationell realtid
analyseras.
a. Detta alternativ bedöms snabbast tillföra värde för RKTM och de kan prioritera arbetet
då det direkt rör deras egen information. Däremot kan alternativet leda till att arbetet
med att komma överens om en gemensam nationell standard fördröjs.
4. Samtrafiken och Trafikverket tar fram en nationell standard för realtidsinformation och tar
initiativ till dialog med Transportstyrelsen om föreskrift rörande skyldighet att leverera data
enligt standardens krav, samt ansvar för förvaltning och tillsyn över standarden. Trafikföretag
och RKTM ska ges möjlighet att påverka arbetet.
a. Detta alternativ bedöms kunna ge en bra standard men kan möta motstånd på grund
av uppfattat tvång.
5. Arbetet att införa nationell realtid avbryts. Lokala/regionala initiativ prioriteras av RKTM och
sätter förutsättningar för resenärers behov av realtidsinformation. Intermodal och kombinerbar
realtidsinformation hanteras i olika, icke samordnade, utvecklingsinitiativ.
a. Detta alternativ bedöms leda till utebliven nationell standard samt långsiktigt problem
för Samtrafikens Informationssamverkan.
Vid Samtrafikens styrelsemöte 2014-12-01 beslutades att arbetet i sin dittillsvarande form avbryts
intill dess att Samtrafikens förväntade förvärv av X2AB genomförts.
Samtrafiken arbetar fortsatt med sikte att framtidens trafikinformation är i realtid och driver
aktiviteter enligt Samtrafikens verksamhetsplan i nära samverkan med, och på, kundernas
uppdrag.
7/10
Bilaga 1 Sammanställning personer som deltagit i realtidsarbetet
6.1.1
Förstudien Realtid i Samverkan 2014-06-09 – 2014-12-01
Styrgrupp
Namn
Organisation
Namn
Organisation
Gerhard Wennerström
Lars-Ingvar Johansson
Samtrafiken
Mats Gustafsson
Svenska Tågkompaniet
Frogne/Taxi
Charlotte Rosengren
Trafikförvaltningen SLL
Bruno Andersson (utgick)
Hallandstrafiken
Bertil Persson
Trafikförvaltningen SLL
Tomas Ahlberg
Mälab
Ann-Sofi Granberg
Trafikverket
Claes Lindholtz (utgick)
Ers: Kerem Yazgan
SJ AB
Kent Olsson
Trafikverket
Krister Nordland
Skånetrafiken
Christian Monstein
Veolia
Martin Güll
Skånetrafiken
Gunnar Wulff (utgick)
Öresundståg
Förstudiegrupp
Namn
Organisation
Kommentar
Wille Jansson
Karin Ytterström
Samtrafiken
Förstudieledare
Samtrafiken
Kommunikation
Håkan Östlund
Samtrafiken
Affärsutveckling
Åke Jonsson
Samtrafiken
IT och systemarkitektur
Anette Tenggren
Samtrafiken
Sekreterare
Maria Widström
Vilante
Samverkan och processtöd
Sophie Fischer
Vilante
Informationsmodellering
8/10
6.1.2
Program Nationell Realtid och projekt Samverkan höst 2013 – juni 2014
Styrgrupp och deltagare i styrgruppsseminarier/möten av liknande karaktär
Namn
Organisation
Namn
Organisation
Gerhard Wennerström
Samtrafiken
Claes Lindholtz
SJ AB
Wille Jansson
Samtrafiken
Krister Nordland
Skånetrafiken
Helena Leufstadius
X2AB
Martin Güll
Skånetrafiken
Mats Gustafsson
Svenska Tågkompaniet
Mats Gustafsson
Svenska Tågkompaniet
Anders Andersson
Taxi
Charlotte Rosengren
Trafikförvaltningen SLL
Charlotte Wäreborn-Schultz
Lars-Ingvar Johansson
X2AB
Ann-Sofi Granberg
Trafikverket
Taxi
Christian Monstein
Veolia
Bruno Andersson
Hallandstrafiken
Gunnar Wulff
Öresundståg
Tomas Ahlberg
Mälab
Maria Widström, (processled)
Vilante
Programledning och Projekt Samverkan
Namn
Organisation
Kommentar
Wille Jansson
Samtrafiken
Programledare, Nationell Realtid
Helena Leufstadius
X2AB
Vice Programledare
Maria Widström
Vilante
Projektledare, projekt Samverkan
Mikael Hallberg
C2CAB
Affärsstrategier
Johan Eskengren
Urban Werner
JESAB
IT-strategier
Vilante
Processtöd
Håkan Östlund
Samtrafiken
Kund
Anette Tenggren
Samtrafiken
Sekreterare
Karin Ytterström
Samtrafiken
Kommunikation
9/10
6.1.3
Deltagare i Realtidsrådet 2013 (vid ett eller flera mötestillfällen)
Namn
Organisation
Namn
Organisation
Stefan Thulin
Ericsson
Krister Nordland
Skånetrafiken
Pelle Savson
Forsler & Stjerna Charlotte Rosengren
Trafikförvaltningen SLL
Bruno Andersson
Hallandstrafiken
Ulrik Danielsson
Trafikförvaltningen SLL
Ulf Bjersing
Hogia
Claes Roberg
Trafikverket
Marie Landfors
Hogia
Christian Erikstrup
Trapeze
Karl Hedberg
IBM
Mats Gustafsson
Tågkompaniet
Paul van Doninck
Jernhusen
Raymond Hellmark
Veolia
Daniel Mohlin
Nobina
Christian Monstein
Veolia
Richard Rehban
Prospero
Mikael Lind
Viktoria-institutet
Folke Bergkvist
Prospero
Alf Peterson
Viktoria-institutet
Åsa Edholm
Samtrafiken
Urban Werner
Vilante
Wille Jansson
Samtrafiken
Pär Fröjmark
Västtrafik
Tomas Anglevik
Samtrafiken
Helena Leufstadius
X2AB
Gerhard Wennerström
Samtrafiken
Lina Thurfjell
Östgötatrafiken
Anita Stenhardt
SKL
Maria Widström (processledare)
Vilante
6.1.4
Analysgrupp för ekonomiska nyttor
Namn
Organisation
Namn
Organisation
Johanna Karlsson
Vilante, processledare
Clas Roberg
Trafikverket
Charlotte Rosengren Trafikförvaltningen SLL
Marina Berggren
Jernhusen
Maria Gustavsson
Västtrafik
Tomas Ahlberg
Mälab
Tommy Andersson
SJ
Mikael Hallberg
Samtrafiken
Daniel Mohlin
Nobina
10/10
6.1.5
Intervjuade personer
Kontakt
Roll
Verksamhet
Kontaktväg
Mårten Levin
VD
MÄLAB AB
Tomas Ahlberg
vVD
MÄLAB AB
Charlotte Rosengren
Strateg
Karl Bergkvist
Konsult
Johan Wadman
Trafikdirektör
Trafikförvaltningen
SLL
Trafikförvaltningen
SLL
UL
Johan Hammar
Avd. chef, IT & Infrastruktur
UL
Nikodemus Kylén
UL
Helena Ekroth
Avd.chef, Försäljning och
kundtjänst
Förvaltningschef
Sörmland
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Telefonmöte
Paul Håkansson
VD
Östgötatrafiken
Telefonmöte
Lars Lundby
Utvecklingschef
Örebro länstrafik
Telefonmöte
Örjan Albrektsson
Utvecklingsavdelningen
Örebro Länstrafik
Telefonmöte
Jan Kyrk
VD
TIM/ (SJ)
Telefonmöte
Gunnar Wulff
VD
Öresundståg
Pär Fröjmark
Teamledare utveckling
Västtrafik
Fysiskt
möte
Telefonmöte
Kalle Ekebjär
Platschef TU/TIC
Skånetrafiken
Magnus Andersson
Affärsområdeschef tåg
Skånetrafiken
Fysiskt
möte
Telefonmöte
Patrick Lindqvist
IT-chef
Skånetrafiken
Telefonmöte
Bruno Andersson
VD
Halland
Yasmine Möllerström
Henstam
Daniel Modiggård
Kommunikation och marknad
Halland
Trafikplanering
Halland
Jarl Arne Leek
IT
Halland
Tomas Nilsson
Förvaltningschef
Kronoberg
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Telefonmöte
Johan Bodell
Förvaltningschef
Kalmar
Telefonmöte
Hans Jonasson
Förvaltningschef
Blekinge
Telefonmöte
Mikael Danielsson
Affärsområdeschef Tåg
Veolia
Christian Monstein
IT, Tekniska system
Veolia
Anders Andersson
Projektledare
Taxiförbundet
Fysiskt
möte
Fysiskt
möte
Telefonmöte
Per Åkerberg
VD
Trosabuss/Taxi
Telefonmöte