Ingrid Larsson - Vårdförbundet

Personcentrerad vård
Mötet mellan två experter!
Ingrid Larsson
Leg. Sjuksköterska
Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap
Högskolan i Halmstad
FoU Spenshult
Sjuksköterskans sex kärnkompetenser
Personcentrerad vård
Samverkan i team
Evidensbaserad vård
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
Säker vård
Informatik och kommunikation
SSF (2010). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening
Personcentrerad vård
ramverk
Förutsättningar
Vårdmiljö
Vårdprocesser
Resultat
McCormack et al 2010
Personcentrerad vård
filosofisk utgångspunkt enligt Paul Ricoeur
Homo Capax - Den kapabla människan
-
Har inneboende kraft, kapacitet och resurser
-
Har förmåga att tala, handla, berätta och ta ansvar för sina
handlingar
-
Är både den handlade människan och den lidande människan
-
Har en strävan efter det goda livet
Kristensson-Uggla B. (2011). Homo Capax. Texter av Paul Ricoeur.
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.
Personcentrerad vård
ramverk
Förutsättningar
Vårdprocesser
Vårdmiljö
Resultat
McCormack et al 2010
Lagar som styr vården
Hälso- och sjukvårdslag
(1982:763)
Patientlag
(2014:821)
Trygghet
Tillgänglig
Självbestämmande
Relationer
Kontinuitet
Säkerhet
Tillgänglighet
Information
Samtycke
Delaktighet
Individuell planering
Val av behandlingsalternativ
God vård
Nationella indikatorer för
god vård, 2009
Nationella riktlinjer för
rörelseorganens sjukdomar, 2012
Kunskapsbaserad vård
Säker vård
Patientfokuserad vård
Effektiv vård
Jämlik vård
Vård i rimlig tid
Evidens saknas för omvårdnad
Personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad för
patienter med biologisk läkemedelsbehandling
En utforskande och interventionell studie
Personcentrerad vård
ramverk
Förutsättningar
Vårdmiljö
Vårdprocesser
Resultat
McCormack et al 2010
Personcentrerad vård
Vad innebär det för sjuksköterskan?
 Holistisk vård
 Respektfull vård
 Individuell vård
 Personstärkande (Empowering) vård
Morgan & Yoder (2012). A concept analysis of person-centered care.
Journal of Holistic Nursing, 30(1), 6-15.
Personcentrerad vård
Inte bara en vårdfilosofi utan ett arbetssätt
 Lyhört lyssna på patientens berättelse
 Aktivt skapa en relation och skapa partnerskap
 Noggrant dokumentera berättelser och
överenskommelser om vården
Ekman et al. (2011). Person-centered care-ready for prime time.
Eur J Cardiovasc Nurs, 10(4), 248-51.
Personer med en kronisk inflammatorisk
artrit (CIA)
 Begreppet CIA avser reumatoid artrit (RA) och spondylartrit (SpA)
 Besvär av smärta, stelhet, rörlighet, trötthet, sömnstörning, hud
och nutritionsproblem
 Behandlingen syftar till att minimera inflammation, ledsmärta
och svullnad för att reducera bestående ledskador och förebygga
funktionsnedsättningar och förbättra livskvaliteten
Biologisk läkemedelsbehandling
 riktad mot immunsystemets signalsubstanser eller mot de
inflammatoriska cellerna
 dyr och potent behandling, regelbunden monitorering
 administreras genom i.v. infusioner eller s.c. injektioner
 nästan ingen omvårdnadsforskning - patientperspektiv
Medicinsk forskning har visat:
- minskad sjukdomsaktivitet, radiologisk progression
- förbättrad hälsotillstånd, livskvalitet, fysisk funktion
Delstudie 1
Fenomenografisk studie som beskriver hur patienter med
reumatiska sjukdomar uppfattade beroendet av en sjuksköterska
vid administrering av intravenös anti-TNF behandling.
Resultat
• Patienter uppfattar en regelbunden kontakt med sjuksköterskan
som trygg, delaktig och energigivande
• Patienter värdesätter att bli sedda som en person av
sjuksköterskan
Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2009) Patients' dependence on a nurse for the
administration of their intravenous anti-TNF therapy: A phenomenographic study. Musculoskeletal
Care, 7(2), 93-105.
Delstudie 2
Fenomenografisk studie som beskriver hur patienter med
reumatiska sjukdomar uppfattade oberoendet av en sjuksköterska
vid administrering av subkutan anti-TNF behandling.
Resultat
• Patienter som inte har en regelbunden kontakt med en
sjuksköterska kämpar för att bli delaktiga och oberoende i livet
Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2010) Patients' independence of a nurse for the
administration of subcutaneous anti-TNF therapy: A phenomenographic study. International Journal of
Qualitative Studies on Health and Well-being, 5(2), 5146
Varför utforma en
Sjuksköterskemottagning?
Resursbrist på kliniken
Långa väntetider
Sjuksköterskemottagning
Design
Intervjuer med 40 patienter - ”Att bli sedd och lyssnad till”
Forskningspartner - Patient partner
Utbildning av sjuksköterskor
Personcentrerad vård
Personcentrerad vård = Patienten som partner
Vad är det ?
Utgår från:
 Patientens berättelser
 Att patienter är personer som inte kan reduceras till sin sjukdom
 Personens resurser, förutsättningar och hinder
 En ömsesidig respekt för varandras kunskap
 Ett partnerskap mellan patienter, närstående och professionella
vårdare
Ekman I & Norberg A (2013). Personcentrerad vård. I: Edberg A-K, Ehrenberg A,
Friberg F, Wallin L & Wijk H. (red). Omvårdnad på avancerad nivå:
sjuksköterskans kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur
Personcentrerad vård
Hur gör vi?




Lär känna personen bakom patienten
Låter patientens sjukdomsberättelse utgöra grunden för vården
För en dialog med patienten
Skapar en ömsesidig förhandling mellan två experter: patient och
vårdpersonal
 Gör patienter delaktiga i vården
Delstudie 3
Intervention: Utforma en sjuksköterskemottagningen baserad på
personcentrerad vård. Avsikten var att ersätta ett av de två årliga
läkarbesöken med ett sjuksköterskebesök.
Larsson, I., Fridlund, B., Teleman, A., Arvidsson, B., & Bergman, S. (2014). Randomized controlled trial
of a nurse-led rheumatology clinic for monitoring biological therapy. Journal of Advanced Nursing,
70(1): 164-175.
Sjuksköterskebesök
Utgick från patientens berättelse
 Svensk Reumatologis kvalitetsregister (SQR)
 Patientens behov och resurser
Delstudie 3
Randomiserat kontrollerat studie med 107 patienter
Jämföra och utvärdera behandlingsresultat från en
sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård och en
reumatologmottagning för patienter med biologisk
läkemedelsbehandling med en stabil sjukdomsbild
Resultat
• Patienter med biologisk läkemedelsbehandling som har en
stabil sjukdom kan monitoreras säkert och effektivt av en
sjuksköterska
Larsson, I., Fridlund, B., Teleman, A., Arvidsson, B., & Bergman, S. (2014). Randomized controlled trial
of a nurse-led rheumatology clinic for monitoring biological therapy. Journal of Advanced Nursing,
70(1): 164-175.
Personcentrerad vård
ramverk
Förutsättningar
Vårdprocesser
Vårdmiljö
Resultat
McCormack et al 2010
______________________________________________________
Frågeställning
Vad betyder personcentrerad vård för patienter?
Resultat
TRYGGHET
 Kompetens
 Tillgänglighet
Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2012). Patients’ experiences of a nurse-led
rheumatology clinic in Sweden: A qualitative study. Nursing and Health Sciences, 14(4): 501-507
Resultat
FÖRTROGENHET
 Bekräftelse
 Lyhördhet
Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2012). Patients’ experiences of a nurse-led
rheumatology clinic in Sweden: A qualitative study. Nursing and Health Sciences, 14(4): 501-507
Resultat
DELAKTIGHET
 Informationsutbyte
 Engagemang
Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2012). Patients’ experiences of a nurse-led
rheumatology clinic in Sweden: A qualitative study. Nursing and Health Sciences, 14(4): 501-507
Personcentrerad vård tillför ett mervärde i vården
Patient
Trygghet
Personcentrerad
Delaktighet
Förtrogenhet
vård
Oberoende
Sjuksköterska
Personcentrerad vård är kärnan i omvårdnaden som skapar
och förstärker trygghet, förtrogenhet, delaktighet och
oberoende för patienter i en pågående interaktiv process.
Personcentrerad vård i framtiden
Personcentrerad vård vid sjuksköterskemottagningar
 Forskningen tillämpas
 Sprider sig i Sverige
 Fler patientgrupper
 Longitudinell studie
TACK!











FoU-centrum Spenshult
Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige, FRS
Högskolan i Halmstad
Inger Bendix stiftelse för medicinsk forskning
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Region Halland
Reumatikerdistriktet Göteborg
Reumatikerförbundet
Svensk sjuksköterskeförening
Södra sjukvårdsregionen
Vårdförbundet
[email protected]