Reglerenhet universal

Original driftanvisning
Reglerenhet
universal-termostat
Version: 2.0_12/2014
DE
Förord
Juridiska bestämmelser
Alla rättigheter förbehållna.
Denna driftanvisning har sammanställts med största omsorg. Utgivaren ansvarar ändå inte för skador på
grund av att uppgifter saknas eller är felaktiga i denna driftanvisning. Vi förbehåller oss alltid rättigheten
att ändra innehållet i denna anvisning helt eller delvis.
Informationen som ingår i dessa underlag är egendom av PAUL Wärmerückgewinnung GmbH. För
publicering, helt eller delvis, krävs ett skriftligt samtycke av PAUL Wärmerückgewinnung GmbH.
Kopiering inom företaget för utvärdering av produkten eller för fackmässig användning är tillåten och
kräver inget tillstånd.
Varumärken
Samtliga varumärken är godkända även när ingen särskild märkning har skett. Att märkning saknas
innebär inte att varor eller varumärken är fria.
© 2014 PAUL Wärmerückgewinnung GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Giltighet
Detta dokument gäller för:
• universal-termostat USP; nedan kallad universal-termostat
Denna anvisning innehåller samtliga hänvisningar som behövs för en optimal montering och idrifttagning
och vänder sig till fackmän med lämplig utbildning och kvalifikation för det aktuella arbetet. Arbetena får
endast utföras av personal som är utbildad och kvalificerad för respektive arbete.
Version: 2.0_12/2014
DE
Innehållsförteckning
1 Inledning ................................................................................................................................ 4 1.1 1.1.1 1.1.2 Garanti och ansvar .................................................................................................................. 4 Garantibestämmelser .............................................................................................................. 4 Ansvar ..................................................................................................................................... 4 1.2 1.2.1 1.2.2 Säkerhet .................................................................................................................................. 4 Ändamålsenlig användning ..................................................................................................... 4 Symboler som används ........................................................................................................... 4 2 Produktbeskrivning ............................................................................................................... 4 3 Montering ............................................................................................................................... 5 4 Elektriska anslutningar ......................................................................................................... 5 4.1 4.1.1 4.1.2 Gränssnitt ................................................................................................................................ 6 Statusmeddelande "Förbrukare PÅ“........................................................................................ 6 Extern aktivering ...................................................................................................................... 6 5 Driftslägen .............................................................................................................................. 7 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.2 Konstant reglering ................................................................................................................... 7 Driftsläge elektriska värmebatterier ......................................................................................... 7 Parametrering DIP elektriska värmebatterier .......................................................................... 7 Inställning av temperaturtröskeln för pulsstyrning ................................................................... 7 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.3 2-punktsreglering (PÅ / AV) ..................................................................................................... 8 Driftsläge vätskeburen defroster / JVX-spjäll-styrning ............................................................. 8 Parametrering DIP driftsläge vätskeburen defroster / JVX-spjäll-styrning .............................. 8 Driftsläge pump för värmekrets ............................................................................................... 8 Parametrering DIP driftsläge pump för värmekrets ................................................................. 9 Inställning av temperaturtrösklarna för 2-punktsreglering ....................................................... 9 6 Felövervakning ...................................................................................................................... 9 7 Teknisk specifikation ............................................................................................................ 9 8 Bilagor .................................................................................................................................. 11 8.1 Bilaga 1 - plintschema driftsläge elektriska värmebatterier ................................................... 11 8.2 Bilaga 2 - plintschema driftsläge vätskeburen defroster ........................................................ 12 8.3 Bilaga 3 - plintschema driftsläge JVX-spjäll-styrning ............................................................. 13 8.4 Bilaga 4 - plintschema driftsläge pump för värmekrets ......................................................... 14 Bilagor: EG-konformitetsförklaring universal-termostat USP
3
1 Inledning
1.1
1.1.1
Garanti och ansvar
Garantibestämmelser
För universal-termostaten gäller våra “Allmänna affärsvillkor" i den aktuellt giltiga versionen. Garantin
följer de lagstadgade garantibestämmelserna. Den gäller för ersättning av material och omfattar inte
tjänster.
1.1.2
Ansvar
Universal-termostaten är utvecklad och tillverkad för användning i så kallade komfortventilationssystem.
All övrig användning räknas som "ej ändamålsenlig" och kan leda till skador på universal-termostaten
eller till personskador som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som kan härledas till följande orsaker:
• icke-beaktande av säkerhets-, användnings- och underhållsinstruktioner som anges i denna
anvisning;
• installation som inte utförs enligt föreskrifterna;
• montering av reservdelar som inte levererats eller föreskrivits av tillverkaren;
• fel till följd av icke-korrekt anslutning eller ej ändamålsenlig användning.
1.2
Säkerhet
Beakta alltid säkerhetsföreskrifterna i denna driftanvisning. Att icke beakta säkerhetsföreskrifterna,
varningshänvisningarna, anmärkningarna och instruktionerna kan leda till kroppsskada eller skador på
universal-termostaten.
1.2.1
Ändamålsenlig användning
Denna apparat är inte avsett att användas, skötas eller rengöras av personer (inkl. barn) med begränsad
fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte
övervakas av en säkerhetsansvarig person eller har fått anvisningar av denna om hur apparaten ska
användas, skötas eller rengöras. Barn får inte leka med apparaten.
1.2.2
Symboler som används
I denna anvisning förekommer följande hänvisnings- och säkerhetssymboler:
Särskild hänvisning!
OBS, risk för: - skador på apparaten eller systemet
- påverkan av apparatens drift, när anvisningarna inte följs noga.
OBS, risk för: - kroppsskada för operatören eller fackmannen
2 Produktbeskrivning
Universal-termostaten används som oberoende reglerenhet för följande komponenter: elektriska
värmebatterier, vätskeburen defroster / JVX-spjäll och värmekretsens pump. Den har två fritt
programmerbara, oberoende avkänningspunkter (temp 1 och temp 2) med inställbar hysteres. Med ett
DIP-reglage kan olika driftslägen väljas.
Styrningen av förbrukaren sker med ett elektroniskt relä, för elektriska värmebatterier med modulerande
effektreglering. Parallellt finns en potentialfri växlande kontakt för statusmeddelanden. Styrningen kan
aktiveras eller spärras via en extern potentialfri kontakt. De programmerade temperaturvärdena samt
temperaturen visas på sensorn med en 7-segmentsdisplay.
4
kabelförskruvning för
sensorer /
aktorer
knapp
Temp 1
visning "spärrat"
visning
"Förbrukare PÅ“
visning
"apparat redo"
knapp
Temp 2
knapp + för att
öka värdet
knapp
hysteres
hål för
fixering
knapp - för att
minska värdet
Kabelförskruvning för anslutning komponent / statusmeddelande
Bild 1: Översikt över universal-termostat
visning "ÄRVÄRDE"
3 Montering
Universal-termostaten ska monteras med ett avstånd på max. 2 m till komponenten som ska styras. En
230 VAC nätanslutning med ett jordat uttag enligt CEE 7/7 ska avses. Montageplatsens omgivande villkor
ska uppfylla kraven enligt 7 Teknisk specifikation.
För montering ska 4 skruvar i höljets lock lossas och locket ska tas av. Höljet själv fixeras med 4 skruvar i
höljets botten.
4 Elektriska anslutningar
Elektriska anslutningar ska utföras enligt DIN-VDE-normerna del 2 och endast av
fackpersonal!
Universal-termostatens nätkabel med jordad stickkontakt ska anslutas till 230 VAC eluttaget. Kabeln för
komponenten som ska styras leds genom en kabelförskruvning M16 för komponentanslutning och ansluts
till plint X4. Kablarna till sensorer och aktorer leds genom en kabelförskruvning M12 och ansluts till de
beträffande anslutningarna på plint X3 och X8. Kabeln för statusmeddelande ska ledas genom en
kabelförskruvning M16 och anslutas till plint X7.
5
Bild 2: Översikt över plintschema för universaltermostat
4.1
4.1.1
Gränssnitt
Statusmeddelande "Förbrukare PÅ“
Plint X7:
Potentialfri utgång för meddelande "Förbrukare PÅ". När förbrukaren aktiveras, aktiveras reläkontakten.
4.1.2
Extern aktivering
Plint X8:
Potentialfri ingång för aktivering av styrningen. Styrningen är funktionsklar endast när kontakten är sluten.
När man använder eftervärmebatterier kan denna ingång exempelvis användas för en rumstermostat och
/ eller en flödessensor.
6
5 Driftslägen
Konfigureringen av driftslägena sker med DIP-reglage.
För aktivering av det nya driftsläget måste styrningen startas om (frånkoppling från
nätet).
5.1
Konstant reglering
Detta driftsläge lämpar sig bäst för att upprätthålla en konstant lufttemperatur även vid varierande
förutsättningar. Effekten för det elektriska eftervärmebatteriet moduleras med den pulsstyrda konstanta
regleringen så att temperaturen i luftkanalen är jämn och ligger nära börvärdet.
5.1.1
Driftsläge elektriska värmebatterier
Temperatursensorn NTC monteras i luftkanalen i luftriktning och efter defrostern
eftervärmebatteriet. Effekten styrs av den konfigurerade temperaturtröskeln X1 (se 8.1).
resp.
Förbrukare PÅ:
T ≤ X1
Förbrukare AV:
T ≥ X1+H
där:
T
- börvärde för den uppmätta temperaturen beroende på användningsändamål:
- uteluftstemperaturen efter den elektriska defrostern
- tilluftstemperaturen efter det elektriska eftervärmebatteriet
H - hysteres
X1 - börvärde ″temperatur tröskelvärde″
t
- takttid för pulsstyrning i sekunder (s)
5.1.1.1
Parametrering DIP elektriska värmebatterier
DIP 1, 2
DIP 3, 4
ON
OFF
Bild 3: DIP - driftsläge elektriska värmebatterier
5.1.2
Inställning av
temperaturtröskeln för pulsstyrning
När driftsläget är inställt med DIP-reglaget ska tröskelvärdet [X1] ställas in för applikationen med
manöverknappen.
Metod
Öppna locket och visa de inställda värdena i 3 s genom att trycka kort på respektive knapp. Genom att
trycka längre (displayen blinkar) aktiveras programmeringsläget och börvärdet kan förändras genom att
trycka på knapparna ”+” eller ”-”. När ingen mer knapp trycks sparas det förändrade värdet automatiskt.
Efter 3 s återgår displayen till att visa temperaturen. Nu visas den aktuellt uppmätta temperaturen för
sensorn NTC.
Knapp "Temp 1"
-> tröskelvärde för temperatur [X1]
- knapptryckning < 3 s = visning av det aktuella tröskelvärdet
- knapptryckning > 3 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
7
- inställningsområde -15…50 °C, intervall 0,5 K
knapp "Temp 2"
-> tid [t] (avläsningsintervall)
- knapptryckning < 10 s = visning av den aktuella tidsenheten
- knapptryckning > 10 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
- inställningsområde 1…100 s, intervall 1 s.
Knapp "Hysteres" -> hysteres [H] till temperaturtröskeln
- knapptryckning < 10 s = visning av den aktuella hysteresen
- knapptryckning > 10 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
- inställningsområde 0,3…5 K, intervall 0,1 K
De fabriksinställda parametrarna för [H] och [t] bör förändras endast i undantagsfall
vid ogynnsam reglering av anläggningen (t.ex. när temperaturen inte kan stabiliseras).
I regel förbättras regleringen när man ökar tiden [t] och hysteresen [H].
5.2
2-punktsreglering (PÅ / AV)
I de driftslägen som beskrivs nedan regleras förbrukaren genom att kopplas in resp. frånkopplas i sin
helhet.
5.2.1
Driftsläge vätskeburen defroster / JVX-spjäll-styrning
Temperatursensorn monteras före komponenterna vätskeburen defroster eller jordvärmeväxlare (JVX).
Defrosterns pump eller JVX-spjällets ställmotor aktiveras i relation till de konfigurerade
temperaturtrösklarna X1 / X2 (se 8.2 och 8.3).
Förbrukare PÅ:
T ≤ X2
eller
T ≥ X1
Förbrukare AV:
T ≥ X2+H
och
T ≤ X1-H
där:
T
- börvärde för utetemperaturen före vätskeburen defroster / JVX
H - hysteres
X1 - börvärde ″övre tröskelvärde″
X2 - börvärde ″nedre tröskelvärde″
Vid användning av en vätskeburen defroster av typ Comfond-L 350 Eco eller
Comfond-L 550 Eco ska enhetens interna givare inaktiveras och universaltermostatens NTC-givare användas!
5.2.1.1
Parametrering DIP driftsläge vätskeburen defroster / JVX-spjäll-styrning
DIP-1
DIP-2, -3, -4
ON
OFF
Bild 4: DIP - driftsläge vätskeburen defroster / JVX-spjäll-styrning
5.2.2
Driftsläge pump för värmekrets
Temperatursensorn monteras efter komponenten eftervärmebatteri. Eftervärmebatteriet
styrs av den konfigurerade temperaturtröskeln X1 (se 8.4).
8
Förbrukare PÅ:
T ≤ X1
Förbrukare AV:
T ≥ X1+H
där:
T
- är-värde för tilluftstemperaturen efter eftervärmebatteriet
H - hysteres
X1 - börvärde ″övre tröskelvärde″
5.2.2.1
Parametrering DIP driftsläge pump för värmekrets
DIP-3
DIP-1, -2, -4
ON
OFF
Bild 5: DIP - driftsläge pump för värmekrets
5.2.3
Inställning av temperaturtrösklarna för 2-punktsreglering
När driftsläget är inställt med DIP-reglaget ska temperaturtrösklarna ställas in med manöverknapparna.
Passande till driftsläget kan de relevanta tröskelvärdena förändras.
Knapp "Temp 1"
-> övre temperaturtröskel [X1]
- knapptryckning < 3 s = visning av det aktuella tröskelvärdet
- knapptryckning > 3 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
- inställningsområde 15…65 °C, intervall 0,5 K
Knapp "Temp 2"
-> nedre temperaturtröskel [X2]
- knapptryckning < 3 s = visning av det aktuella tröskelvärdet
- knapptryckning > 3 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
- inställningsområde -15…15 °C, intervall 0,5 K
Knapp "Hysteres" -> hysteres [H]
- knapptryckning < 3 s = visning av den aktuella hysteresen
- knapptryckning > 3 s = programmeringsläge (displayen blinkar)
- inställningsområde 0,5…5 K, intervall 0,1 K
6 Felövervakning
Felövervakningen är aktiv för sensorn. När sensorns mätvärde ligger utanför det logiska området
(sensorbrott, kortslutning i sensorn) visas "Err" på displayen, och styrningen spärras. Först när felet är
korrigerat kan styrningen användas igen.
7 Teknisk specifikation
Tekniska data
Beskrivning / värde
Elektrisk anslutning
1~230 VAC / 50-60 Hz;
nätkabel med jordad stickkontakt enligt CCE 7/7
Apparatsäkring
T 160 mA
Kapslingsklass
IP 44
9
Omgivningstemperatur
-10 °C…35 °C
1 effektutgång
elektroniskt relä; 230 VAC; 10 A;
ON / OFF eller pulsstyrd
1 digital utgång
potentialfri växlande kontakt, kan belastas med 230 VAC; 5 A
1 digital ingång
aktivera / spärra; via extern potentialfri kopplingskontakt
Temperatursensor
NTC-temperatursensor; 10 kΩ vid TN 25 °C; -40 °C … 75 °C
med 3 m givarkabel
Avkänningspunkt Temp 1
(konstant reglering)
inställningsområde -15…50 °C, intervall 0,5 K
Avkänningspunkt Temp 1
(2-punktsreglering)
inställningsområde 15…65 °C, intervall 0,5 K
Avkänningspunkt Temp 2
inställningsområde -15…15 °C, intervall 0,5 K
Hysteres
inställningsområde 0,5…5 K, intervall 0,1 K
Höljets mått
160 x 120 x 90 mm (l x b x h)
Vikt:
0,7 kg
Tab. 1: Teknisk specifikation
10
8 Bilagor
8.1
Bilaga 1 - plintschema driftsläge elektriska värmebatterier
11
8.2
12
Bilaga 2 - plintschema driftsläge vätskeburen defroster
8.3
Bilaga 3 - plintschema driftsläge JVX-spjäll-styrning
13
8.4
14
Bilaga 4 - plintschema driftsläge pump för värmekrets
PAUL Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Str. 7
08141 Reinsdorf
Tyskland
Tel.:
Fax:
+49 (0) 375 - 30 35 05 0
+49 (0) 375 - 30 35 05 55
[email protected]
www.paul-lueftung.de
Version: 2.0_12/2014
DE