BUN protokoll 2015-09-23

ÖCKERÖ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter
Sammanträdesdatum
Sida
1(8)
Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30–12.00
Robertho Settergren (KD)
Jennie Wernäng (M)
Martina Kjellqvist (KD)
Vera Molin (FP)
Jörgen Olsen (M)
Ronnie Bryngelsson (S)
Michael Sjögren (KD)
Birgitta Abrahamsson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Berglund (S)
Bengt Lardmo (KD) § 54
Övriga närvarande
Ersättare
Bengt Lardmo (KD)
Hans Alveros (FP)
Tjänstemän
Kerstin B. Schiller, skolchef
Marina Emanuelsson, förv ek
Patrik Finn, utvecklingsledare
Anna Corneliusson, nämndsekr
Torben Ferm, utredare
Övriga
Lena Ånskog, pers repr § 48-49, 53 p.1-3
Torleif Thuresson, personalsekreterare § 53 p.2
Paul Magnusson, Göran Jaksch, Lars Henriksson, Håkan Beskow,
Eva Wennström, Kommunrevisionen samt Cecilia Svensson
Ernst & Young, § 53 p.1
Justering
Justerare
Jörgen Olsen
Plats och tid
Kommunhuset, fredag 25 september
Underskrifter
Sekreterare
.............................................................................
Anna Corneliusson
Ordförande
.............................................................................
Robertho Settergren
Justerare
.............................................................................
Jörgen Olsen
Paragrafer 48–54
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Datum för anslags
uppsättande
2015-09-29
Förvaringsplats för
protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset
Underskrift
............................................................................
Datum för anslags
nedtagande
Utdragsbestyrkande
2015-10-21
ÖCKERÖ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter
Sammanträdesdatum
Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30–12.00
Robertho Settergren (KD)
Jennie Wernäng (M)
Martina Kjellqvist (KD)
Vera Molin (FP)
Jörgen Olsen (M)
Ronnie Bryngelsson (S)
Michael Sjögren (KD)
Birgitta Abrahamsson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Berglund (S)
Bengt Lardmo (KD) § 54
Övriga närvarande
Ersättare
Bengt Lardmo (KD)
Hans Alveros (FP)
Tjänstemän
Kerstin B. Schiller, skolchef
Marina Emanuelsson, förv ek
Patrik Finn, utvecklingsledare
Anna Corneliusson, nämndsekr
Torben Ferm, utredare
Övriga
Lena Ånskog, pers repr § 48-49, 53 p.1-3
Torleif Thuresson, personalsekreterare § 53 p.2
Paul Magnusson, Göran Jaksch, Lars Henriksson, Håkan Beskow,
Eva Wennström, Kommunrevisionen samt Cecilia Svensson
Ernst & Young, § 53 p.1
Justering
Justerare
Underskrifter
Sekreterare
Omedelbar justering
.............................................................................
Anna Corneliusson
Ordförande
Robertho Settergren
Justerare
Omedelbar justering
Paragraf 48, 52
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Datum för anslags
uppsättande
2015-09-24
Förvaringsplats för
protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset
Underskrift
............................................................................
Datum för anslags
nedtagande
Utdragsbestyrkande
2015-10-16
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
BUN § 48
Sammanträdesdatum
Sida
2
Dnr 10/15
Delårsbokslut, prognos och måluppfyllelse
Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, informerade om att riktpunkt efter
augusti, vid en jämn förbrukning, är 67 procent och utfall efter augusti ligger på
65 procent. Prognosavvikelsen är negativ med – 6 973 tkr (-4 817 maj) i jämförelse med budget och en försämring mot föregående prognos med-2 156 tkr. I
underskottet ingår en prognostiserad kostnad för framtida skollokaler, -7 070,
vilket är en ökad kostnad med 570 tkr i jämförelse med majprognosen. Prognos
efter fördelningsposter är positiv med 97 tkr.
Det är framförallt personalkostnader som visar på ett högt utfall. En djupare
analys kommer ske under september månad.
Osäkra poster inför hösten är köp av platser avseende ensamkommande flyktingbarn och placerade elever. Det är fortfarande inte klart om nämnden kommer att beviljas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen avseende
Kammarrättsdomen om barn- och elevpengen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-11
Delårsbokslut med ekonomisk rapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Den negativa prognosen och informationen noteras
2.
Ekonomisk rapport och måluppfyllelse överlämnas till kommunstyrelsen
Denna paragraf justeras omedelbart
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
BUN § 49
Sammanträdesdatum
Sida
3
Dnr 88/15
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag för 2016
Kerstin B. Schiller, skolchef, informerade om förslag på uppdrag för Barn- och
utbildningsnämnden för 2016.
Tre av målen i uppdrag 2015 har lagts som uppgifter; Inget barn eller elev blir
trakasserat, kränkt eller mobbat, Barn- och utbildnings- och Socialförvaltningen
samarbetar kring tidiga förebyggande insatser samt Digital teknik bidrar till ett
omdefinierat lärande.
Satsningarna i uppdragshandlingen har gjorts utifrån Kommunens övergripande mål samt nämndsmål. De övergripande målen är mål både för år 2016 och
för mandatperioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-17
Uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden för 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa uppdraget till Barn- och utbildningsnämnden för 2016
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
BUN § 50
Sammanträdesdatum
Sida
4
Dnr 72/15
Remiss: Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018
Kommunens Lokal- och anläggningsförsörjningsplan ska ge en övergripande
bild av kommunens verksamhet och hur dess lokal- och anläggningsbehov samt
bestånd kan komma att utvecklas i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått i arbetsgruppen, LAG (lokal och
anläggningsgrupp) där förvaltningen varit delaktig i framtagandet av planen och
kontinuerligt lämnat synpunkter.
Den demografiska utvecklingen och lokalbeståndet innebär stora utmaningar
inför framtiden. Lokal och anläggningsförsörjningsplanen påvisar behovet för
perioden 2016-2018. Enligt Öckerö kommuns nya bostadsförsörjningsprogram
beskrivs en framtida situation med flera hundra nya bostäder på de sammanbundna öarna inom en femårsperiod. Om det blir verklighet står förskolan och
grundskolan inför en helt ny situation.
Enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-09-11 vill Barn- och utbildningsförvaltningen påtala vikten av att kommunal tomtmark i anslutning till skolor och förskolor
behöver reserveras för framtida utbyggnad eller såsom friyta till utemiljön enligt
Boverkets allmänna råd 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-11
Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden skickar tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2015-09-11 till Kommunstyrelsen som svar på remiss om Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
BUN § 51
Sammanträdesdatum
Sida
5
Dnr 89/15
Regler för kommunalt skolval i Öckerö kommun
Ny Skollag började gälla 2011 vilket innebar att vårdnadshavare fick större rätt
att önska vilken skolenhet eleven ska gå på. Huvudregeln är att alla elever ska
placeras i den skola som vårdnadshavarna har valt i första hand.
Kommuner kan besluta om regler för det kommunala skolvalet i Öckerö kommun, utöver de som finns i skollagen. Skollagen anger att en elev i första hand
ska placeras vid den skolenhet som elevens vårdnadshavare önskar att eleven
ska gå. Skollagen ger undantag för omständigheter som att:
1.
den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav
på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (närhetsprincip).
2. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
3. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet
Om det på en skola finns fler sökande än platser på skolan ska urvalet göras,
enligt de urvalsregler som skollagen anger och sedan utifrån de urvalsgrunder
som beslutas av Barn- och utbildningsnämnden och som Skolinspektionen godkänner.
I tjänsteskrivelsen daterad 2015-09-17 föreslås följande urvalsgrunder utöver de
som regleras i skolagen:
1.
Elever i behov av stöd
(Utlåtande från Central elevhälsa krävs)
2. Syskonförtur
(Syskon till och med årskurs 3)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-17
Regler för kommunalt skolval i Öckerö kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Regler för skolval i Öckerö kommun antas och tillämpas från och med läsåret
2016/2017
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
Sammanträdesdatum
BUN § 52
Sida
6
Dnr 91/15
Bidragsnivåer för stöd till inackordering läsåret 2015/2016
Enligt skollagen 15 kap 32 §, samt 18 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Kommunens skyldighet att betala stöd för inackordering beror på under
vilka förutsättningar eleven blivit mottagen till skolan. Kommunen har ingen skyldighet att betala inackorderingstillägg för elever som tagits emot i andra hand.
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
För elever vid fristående gymnasieskolor är det CSN som avgör rätten till inackorderingstillägg. De elever som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till skolkort för resor med kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-18
Regler för kommunalt skolval i Öckerö kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidragsprinciper och nivåer för stöd till inackordering för läsåret 2015/2016 fastslås enligt följande:
1.
Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med
offentlig huvudman och är belägen utanför Göteborg
2. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med
offentlig huvudman, är belägen i Göteborg, och som reser med mer än en färja
till fastlandet
3. Elever som beviljats stöd till inackordering har ej rätt till skolkort för resor
med kollektivtrafik
4. För läsåret 2015/2016 fastställs följande belopp:
Avstånd från hemmet
Ersättning per månad
0 - 85 km
1 483 kr
86 - 224 km
1 625 kr
225 - 1299 km
1 980 kr
1300 -
2 350 kr
Paragrafen justeras omedelbart
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
Sammanträdesdatum
Sida
7
BUN § 53
Information och övriga frågor
1.
Besök: Kommunrevisionen
Paul Magnusson, Eva Wennström, Göran Jaksch, Lars Henriksson, Håkan
Beskow från Kommunrevisionen och Cecilia Svensson från Ernst & Young
besökte nämnden och ställde frågor om nämndens verksamhet, kvalitet
och uppföljning.
2.
Statistik sjukfrånvaro
Torleif Thuresson, personalsekreterare, informerade om statistik för sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsförvaltningen är hög i
jämförelse med övriga förvaltningar i kommunen. I jämförelse med kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund är det främst den
sjukfrånvaro som överstiger 90 dagar som är hög i Öckerö kommun.
3.
Framtida skollokaler
Torben Ferm informerade om arbetet med byggnationerna och att samtal
förs med fastighetsägaren om kostnader utifrån gränsdragningslistan.
4.
Ensamkommande flyktingbarn
Kerstin B. Schiller, skolchef, informerade om rutin för att ta emot nyanlända barn i skolverksamheten. Mer information kommer att ges vid nästa
sammanträde.
5.
Värdegrundsarbete Brattebergsskolan
Kerstin B. Schiller informerade om kränkningar med rasistiska förtecken
på Brattebergsskolan. Skolan tar det på största allvar och arbetar nu tillsammans med Socialförvaltningen, polisen och föräldrar för att hindra ytterligare kränkningar.
6.
Förskoleplanering
Kerstin B. Schiller, informerade om inflyttning till kommunen vilket kan
innebära att antalet barn per barngrupp kommer att öka.
7.
Incidentrapportering (dnr 6/15)
Sedan senaste sammanträdet har fyra händelser rörande kränkande behandling rapporterats. Två av händelserna gäller Kompassen och ett vardera gäller Hälsö skola och Brattebergsskolan.
8.
Balanslista
Nämnden informerades om balanslistan som visar kommande nämndsärenden och när i tid som de planeras att behandlas.
9.
Rekrytering rektor Brattebergsskolan
Kerstin B. Schiller informerade om intervjuer med kandidater: Förhoppningen är att anställa rektor snarast.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-23
BUN § 54
Sammanträdesdatum
Sida
Dnr 1/15
Redovisning av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.
Beslut fattade på delegation under september redovisades för Barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8