Protokoll stämma 2015-05-25

Protokoll fort vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Hökboet 2015
Dag
Tid
Plats
§
I
Mándag 25 maj 2015
KI. 19.00
B1:an, Bondegatan ID
“‘
Stämmans öppnande
Foreningens ordförande Paul Granstedt hälsade de närvarande välkomna och Iörklarade
stämman öppnad.
§2
Godkännande av dagordning
Den foreslagna dagordningen godkändes.
§3
Val av ordförande for stämman
Stämman beslutade att Ull ordförande välja Paul Granstedt.
§4
Val av protokollförare for stämman
Stämman beslutade att till protokollförare välja Peter bek-Arakélow.
§5
Val av tvà justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman valUe Anton Claeson
§6
+
Katarina Rosenback till rösträknare och justeringspersoner.
Fràga om stämman hat blivit stadgeenligt utlyst
Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i behorig ordning enligt stadgarna.
§7
Fastställande av röstlängd (bilaga 5)
Närvarande, 32 personer frén 24 Iägenheter, 30 medlemmar varav 24 rostberättigade, en per
lägenhet, bilagt protokollet. Beslutades att närvaroforteckningen skall gälla som rostlängd.
§8
Färedragning av styrelsens àrsredovisning (bilaga 1)
Avgâende styrelsen redogjorde muntligt for det gàngna àret, beskrivet i rsredovisningen.
Huvudaktiviteter under det gãngna âret:
.
Installation av 6 balkonger fran WMP Balkong AB, bekostad av medlemmar själva.
.
Vattenskada Bonden Bar efter skyfall, renoveringsproblematik samt bullerstörningar.
.
Overlâtelse av restaurang Tvärs Over till DS Cuisine AB.
.
Skorstensprojektet i I E icke funktionsduglig leverans av E!da Butiken i Haninge.
.
Forhandlingar med lokal hyresgästerna Bonden Bar, Tvärs Over och Basement.
.
flytt av kök till vardagsrum.
Ombyggnadstvist i lägenhet
.
Inventering av gârdsskikt i Höken-1 5 i samband med igensättande av frinluftstorn.
-
—
,
Stämman beslutade att med godkännande lägga ârsredovisningen till hand lingarna.
§9
Föredragning av revisorernas berättelse (bilaga 2)
Foreningens revisor Kristina Hansson kommenterade ärendet Igh B201 och foreslog att
rutiner for ombyggnader i Iägenheter skall skapas med hjäp av avtal mellan den boende och
föreningen, sedan Iäste hon upp sin revisionsberättelse. Revisorn tillstyrkte att styresen
skulle fà ansvarsfrihet for räkenskapsâret. Stämman beslutade att med godkännande Iägga
revisorns berättelse till handlingarna.
§
10
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa forelagd resultat- och balansräkning.
§ II
Beslut om resultatdisposition
Paul Granstedt redogjorde for styrelsens forslag till resultatdispositionerna i egenskap av
ekonomiansvarig.
Förslag till behandling av föreningens resultat
-4 981 473
Balanserat resultat
-550 890
Arets förlust
-5 532 363
Styrelsen föreslâr att
276 138
Till yttre fond avsätts
5 808 501
I ny räkninq överförs
-5 532 363
Stämman beslutade att fördela resultatet enligt styrelsens forslag.
§ 12
Frága om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna
Stämman beslutade om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna for räkenskapsret.
§ 13
Beslut om arvode at styrelseledamöter och revisor for det nästkommande
verksamhetsàret.
Stämman beslutade att arvodet skulle vara oförändrat, I 500kr per lägenhet/objekt.
§ 14
Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 3)
Charlotte Aspengren redogjorde for valberedningens forslag, enligt bilaga 3.
Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter p ett r välja:
Peter bek-Arakélow I B omval
Katia Granstedt I B nyval
Julia Kardebo I E nyval
Daphne Gorevitz I E nyval
Lina Bing I F nyval
Katarina Rosenback IG nyval
—
—
—
—
—
—
Inga suppleanter valdes
§ 15
Val av revisorer och revisorsuppleant
Stämman beslutade atttill föreningens revisor omvälja Kristina Hansson IG, samt till
revisorsuppleant välja Anton Claeson I C
§ 16
Vat av valberedning
Till valberedning for nästa ârs föreningsstämma beslutade stämman välja:
Charlotte Aspengren I C, sammankallande
Julia Nordgren lB
§ 17
Av styrelsen till stämman hänskjutna fràgor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
En proposition fran styrelsen behandlades.
I
.
Lagstadgad avgift pa I 0 ¾ av ett basbelopp for föreningen att ta ut for uthyrning i
2:a hand.
Förslaget bifölls av stämman, nu den andra gângen i rad.
En motion Iran medlem Michelle Ledder behandlades.
2.
Motion om att fortydliga stadgarnas paragraf 43 angáende ombyggnad. Pa punkt
3 gällande “Annan väsentlig forändring av lägenheten”, utökas texten med “som
t.ex. flytt av bad och kök ifràn ursprungligt rum.”
Röstning genom handuppräckning om motionen slutade med 6 for och 10 emot
foreslagen formulering. Stämman uppdrog till Kristina Hansson att göra ett
förtydligande av paragraf 43 for att underlätta for medlem och styrelse kring
ansokningsförlaranden.
§ 18
Arenden av vikt som stämman önskade att nya styrelsen ska behandla
lordningsställa E-skorstenen i funktionsdugligt skick for godkänd OVK, samt även
undersöka vad som krävs for att iordningställa den for eldning.
2. Se over fjärrvärmen i Höken-l 6, sà ingen behöver frysa.
3. Försöka lösa bullerproblemen fran Bonden Bar som stör närliggande lägenheter.
1
§ 19
.
Stämman avslutas
Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet
%l;
Peter bek-Arakelow
Protokollförare
Justeras
Paul Granstedt
Anton Claeson
Stämmoordförande
Justerare
Bilagor:
BIaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
—
—
—
—
—
tarina Rosenback
Justerare
Arsredovisning
Revisorns berättelse
Valberedningens forslag pa styrelseledamöter, valberedning och revisorer
Motion om stadgeförtydligande paragraf 43
Röstlängd