Bunprotokoll 15-02-19

,,,,,
=--=--==--=
~
1(1)
Hässleholms
kommun
BEHANDLADEÄRENDEN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
§
2015-02-19
29
Anmälan om kränkande behandling vid Furutorp skolan - Yttrande
30
Driftbudgetens utfall 2014
31
Investeringsbudgetens utfall2014
32
Investeringsbudget 2015
33
Nyckeltal år 2014 i jämförelse med 2013 och 2012 - Information
34
Genomlysning Centrala resurser- Information
35
Inriktning naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet
36
Fotbollsprofil i eventuell samverkan - Information
37
Olycksfallsrapporteringar-Information
38
Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering
39
Elever med stor frånvaro - Information
40
Uppföljning av försteläraneformen
41
För kännedom
42
Beslut enligt delegation
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnamnden
Plats och tid
Barn- och utbildningsförvaltningen, ld. 08.30 - 12.1 O
Ajournering kl. 12.10-13.30
Utbildning Id. 13.30 - 15.00
Beslutande
Ledamöter
Joachim Fors (S), ordförande
Mikael Koenen (FP), 2:e vice ordförande
Anders Edwall (C)
Carina Westerlund (S) avvek kl.12.1 O
Bodil Gustavsson Larsson M
Andreas Visser (S)
Ulf Erlandsson (SD)
Lars Klees (SD)
J o han Berglund (M)
Tjanstgörande ersattare
Agnetha Karlsson (MP)
Camilla Nordström (SD)
Övriga närvarande
Ersattare
Lena N Andersson (S)
Björn Wallin (C)
Asa Borg (S)
Paul Nordström (FV)
Tora Hammer (M)
Tomas Ander (KD)
Tjansteman
Förvaltningschef Eva Andersson
Verksamhetschef grundskola RolfBengtsson §§ 29, 34-36, 15
Controller Asa Persson §§ 30-33
Konsult Bo Sahlee § 34
Verksamhetschef förskola Christer Pettersson § 34
Verksamhetschef gymnasiet Jan-Olof Olofsson§§ 35-36
Rektor Kristina Liljerup § 36
Gunvor Borre § 36
Lärare Lars GöranEdfors § 36
Fritidspedagog Dan Olofsson § 36
Nämndsekreterare Malin Dahl
Personalföretradare
Johan Gunnarsson (TCO)§§ 30-36
Sara R Pettersson (LO) §§ 30-36
1(23)
'tl''tl''tl''tl''tl'
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-19
~
~
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnamnden
Utses att justera
Anders Edwall
Justeringens plats, tid
Barn- och utbildningskontoret 2015-02-23
Justerade paragrafer
§§ 29-42
~"'""' "'"' ,,~ ,""kiln"'"'ko"l
Underskrift
sekreterare
____u~M (L(._.__
Malin Dahl
Ordförande
~~
Joachim Fors
Justerare
2(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/203 606
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnsmnden
§ 29
Anmälan om kränkande behandling vid Furutorp
skolan Dn r 45-2015:73 - yttrande
Beslut
Yttrande till Barn- och elevombudet avges enligt rektor Johan Johansson förslag
2015-02-07.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Barn- och elevombudet tog den 8 januari 2015 emot en anmälan om kränkande
behandling vid Fu1uto1p skolan.
I anmälan uppges bland annat att eleven utsatts för kränkande behandling. Barnoch elevombudets utredning syftar till att fastställa om huvudmannen har följt
lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka
kränkande behandling.
Barn- och elevombudet omber huvudmannen att yttra sig över uppgifterna i
anmälan. Yttrandet skall vara Barn- och elevombudet tillhanda senast den 20
febmari 2015.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets begäran om yttrande daterad 2015-02-05.
Rektor J o han J o hansson skrivelse 2015-02-07.
Sänt till:
Barn- och elevombudet
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
4(23)
SAMJviANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/255 042
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 30
Driftbudgetens utfall 2014
Beslut
Redovisningen, 2015-02-19, av 2014 års bokslut och driftbudgetens utfall2014
godkänns.
I samband med inlämnat bokslut har 340 000 honor äskats i kompletteringsbudgeten enligt följande:
•
•
•
•
33 tkr- personalen på förskolorna Mio, Frö och Freja, samt Bergmanska
är utbildade för och arbetar efter den s.k. Reggio Emilia-pedagogiken.
Personalen tar emot studiebesök, håller föreläsningar m.m. mot en
mindre avgift. Intäkterna var tänkta att tillsammans med
fortbildningsanslag så småningom möjliggjort en studieresa till Italien och
Reggio Emilia-institutet. Istället används pengarna till pedagogutbildning
vid Reggio Emiliainstitutet i Stockhol.m. Begärd kompletteringsbudget
motsvarar återstoden av inkomna intäkter.
150 tkr- silviaskolans verksamheter är till stor del finansierad genom
interkommunala avgifter och statligt bidrag. Del av överskottet som beror
på lägre kostnader än budgeterat (utifrån vilka den interkommunala
debiteringen baserats) begärs i kompletteringsbudget som
investeringsmedeL 150 tk1: begärs för att användas till uppdatering och
nyinköp av uttustning och hörselteknik för att upprätthålla silviaskolans
standard.
136tkr- överskott från grundskolornas elevcafeterior.
21 tkr- sponsorpengat till projekt i rektorsområde 24, Bjärnum, enligt
följande:
o "Triaden" är ett nationellt trafik-, brotts- och drogförebyggande
program som vändet sig till elever i årskurserna 4 - 6. Målet är
dels att eleverna ska få insikt om faror i trafiken och dels bli
medvetna om konsekvenser av brott och droger att de väljer att
avstå. Under 2014 har området av olil<a skäl inte arbetat med
programmet men har för avsikt att göra det under 2015, 10 tlu.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
5(23)
,,,,,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~
~
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/255 042
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 30 (Forts.)
o
Bjärnums skola tilldelades, av Teknikföretagen,
utmärkelsen Arets Teknikutbildning Projekt 2011 och
med den 50 tla för att aktivt arbeta med teknikämnet i sitt
projekt. På grund av sjukdom kunde planerad fortbildning
inte genomföras 2012 utan skulle fullföljas under 2013.
Det visade sig att kursen bara genomförs vartannat år
varför den kommer att genomföras hösten 2014 istället.
Av olika skäl har utbildningen inte fullföljts utan nu har
beslut fattats att resterande prispengar kommer att
användas för inköp av teknikmaterial och teknikutlustning under 2015, 11 tla.
Beskrivning av ärendet
Bokslutet för driften för år 2014 har tagits fram och visar ett underskott på
2 961 000 kronor. Avvikelsen utgör cirka 0,27% av nämndens totala nettobudget
Handlingar i ärendet
Avvikelseanalys drift 2014.
Översikt av prognoser 2014.
Bokslut 2014 daterad 2015-02-11 reviderad 2015-02-19.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
6(23)
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/256 042
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnämnden
§ 31
Investeringsbudgetens utfall 2014
Beslut
Förvaltningens redovisning antas som 2014 års bokslut avseende investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2014 års överskott uppgående till
188 000 kronor tillförs barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2015
för följande ändamål:
•
10 tkr orderinvest, restnoterad order. Möbler Vildmarken
•
13 tkr orderinvest, restnoterad order. Inredning Skogsbrynet
•
23 tkr orderinvest, restnoterad order. Möbler Röinge förskola
•
68 tkr orderinvest, restnoterad order. Möbler och utrustning Tyringe
förskola
•
49 tkr projektorerna inte levererade, ändrade modeller
•
25 tkr orderinvest, restnoterad order. Matsalsmöbler Röke skola
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram bokslut för investeringar 2014.
Bokslutet visar ett överskott på 188 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Avvikelseanalys investeringar 2014 - över/ underskottshantering 2015.
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
7(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/258 041
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnlimnden
§ 32
Investeringsbudget 2015
Beslut
De tilldelade medlen 7 750 000 kronor fördelas enligt förslag 2015-02-11.
Deltar inte i beslutet
Folkpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i
beslutet.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för investeringar 2015
tilldelats 7 750 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2015-02-11 för fördelning av tilldelad ram.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
8(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/259 040
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 33
Nyckeltal år 2014 i jämförelse med 2013 och 2012 Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2015-02-12nyckeltal för 2014 i jämförelse med
åren 2013 och 2012. I nyckeltalen ingår inte kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2015-02-12 av nyckeltal
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
9(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/191 620
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 34
Genomlysning Centrala resurser- information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att belysa
arbetet inom Centrala resurser i Hässleholm.
Arbetet med rapporten har genomförts under hösten 2014. För att få fram
underlag har en genomgång gjorts av aktuell lagstiftning, olika nationella rapporter
och tidigare genomförda utredningar inom området i Hässleholm. Ä ven barn- och
utbildningsnämndens tidigare beslut kring Elevhälsa och Centrala resurser har
också gåtts igenom, och man har gjort intervjuer.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
10(23)
,,,,,
SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL
~
~
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/210 612
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnlimnden
§ 35
Inriktning naturvetenskap och samhälle på
naturvetenskapsprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
Inriktningen natw:vetenskap och samhälle blir sökbar på
naturvetenskapsprogrammet för elever som påbörjade sin
gymnasieutbildning höstterminen 2014, samt för de elever som börjar
höstterminen 2015.
Yrkanden
Anders Edwall (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
Natutvetensprogrannet har två nationella inriktningar, naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle.
Vid Hässleholms Gymnasium erbjuds för närvarande enbart naturvetenskapsinriktningen, efter beslut av barn- och utbildningsnämnden våren 2013 och 2014.
Besluten innebär att de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning h t 2014 inte
har möjligbet att välja natruvetenskap och samhälle i sitt inriktningsval till årskurs
2, och de elever som börjar sin gymnasieutbildning ht 15 kommer heller inte att
ha denna möjlighet.
Bakgrunden till nämndens beslut var att det under flera år varit ett lågt intresse för
inriktningen och att utbildningskostanden per elev blev hög.
Under det senaste året har ett ökat intresse för inriktningen kunnat konstateras. I
nuvarande årskurs 2 är det sju elever som valt att gå natruvetenskap och samhälle.
Skolledningens bedömning är att det är ca tio elever i nuvarande årskurs 1 som är
intresserade av inriktningen, och man ser också möjligheter att organisera
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrl<es
11(23)
,,,,,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
2015/210 612
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnl!lmnden
§ 35 (Forts.)
undervisningen genom samläsning, så att merkostnaden för en inriktning till blir
liten.
Naturvetenskap och samhälle innebär att Fysik 2 och Kemi 2 ersätts med
Geografi 1 och Samhällskunskap 2. För elever som är intresserade av både den
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnessf.1.ren kan detta vara ett bra
alternativ och bidra till ökad motivation och goda studieresultat.
Förändringen avses inte genomföras på natmvetenskapsprogrammet med
internationell profil, bland annat mot bakgtUnd av de fåltstudier som genomförs.
Vid den internationella profllen finns heller inga samläsningsmöjligheter, vilket ger
väsentligt ökade kostnader om valmöjligheten införs.
Handlingar i ärendet
Verksamhetschef gymnasiet Jan-Olof Olofssons tjänsteskrivelse 2015-01-26.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-05, § 10 beslutar att föreslå
barn- och utbildningsnämnden följande beslut:
Inriktningen natw:vetenskap och samhälle blir sökbar på
naturvetenskapsprogrammet för elever som påbörjade sin
gymnasieutbildning höstterminen 2014, samt för de elever som börjar
höstterminen 2015.
Yrkande på arbetsutskottet
Ordförande yrkar bifall tillliggande förslag.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
12(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnämnden
§ 36
Fotbollsprofil i eventuell samverkan - information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun undersöker en eventuell samverkan med Malmö FF:
Fotbollsakademi.
Hässleholms kommun har sedan 2002 en fotbollsprofil på Västerskolan för
årskurs 7-9 samt Fotbollsgymnasiet som går att kombinera med följande program
Handels och administrationsprogrammet, Naturvetenskapligaprogrammet, Barn
och fritidsprogrammet, Teknikvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-05, § 8 att ta del av informationen.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
13(23)
SAMM.c\NTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnt3mnden
§ 37
Olycksfallsrapporteringar- Information
Ärendet utgår
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
Diarienummer
14(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnsmnden
§ 38
Anmälan om kränkande behandling och/eller
diskriminering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna.
Beskrivning av ärendet
Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt
skollagen 6 kap. 10 §och diskrimineringslagen (2088:567).
Skolområde 2 Hästveda skola 4-9
Rektor Niklas Haglinds anmälan i skrivelse 2015-01-21.
Dnr: 2015/67 606
Skolområde 6 Ljungdalaskolan F-6
Rektor Anna Gi.ietders anmälan i skrivelse 2015-01-26.
Dnr: 2015/82 606
Rektor Anna Giietders anmälan i skrivelse 2015-01-26.
Dnr: 2015/81 606
Rektor Anna Giietders anmälan i skrivelse 2015-02-02.
Dnr: 2015/187 606
Rektor Anna Giietders anmälan i skrivelse 2015-02-02.
Dnr:2015/186 606
Rektor Anna Giietders anmälan i skrivelse 2015-02-02.
Dnr: 2015/186 606
Rektor Anna Giietders anmälan i skrivelse 2015-02-05.
Dnr: 2015/197 606
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
15(23)
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
~
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnSmnden
§ 38 (Forts.)
Skolområde 11 Vanneberga skola F -6
Rektor Annika Perssons anmälan i skrivelse 2015-01 -23.
Dru: 2015/75 606
Skolområde 16 Västerskolan 7-9
Rektor Kristina Liljerups anmälan i skrivelse 2015-01 -12.
Dru: 2015/32 606
Skolområde 17 Grönängsskolan F-6
Rektor Fernilla Bills anmälan i skrivelse 2015-01 -29.
Dru: 2015/102 606
Skolområde 23 Bjärnums skola F-6
Rektor Susanne Sandqvists anmälan i skrivelse 2015-02-02.
Dru: 2015/181 606
Förskoleområde 1 Hästhoven
Färskolechef P etta Carlssons anmälan i skrivelse 2015-01-21.
Dru: 2015/65 606
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
Diarienummer
16(23)
,,,,,
SAtv1MANTR.ÄDESPROTOKOll
~
Sammanträdesdatum
~
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnlimnden
§ 39
Elever med stor frånvaro- Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna.
Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen 7 kap. 20 § har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt.
Enligt skollagen 7 kap. 23 §får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare
att fullgöra sina skyldigheter om inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på
att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så
ska ske.
Ett föreläggande får förenas med vite.
Ett förläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.
Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro:
Skolområde 7 Kyrkskolan F-6
Rektor Carola K.rantz har 2015-01 -22 anmält att en elev inom hennes
rektorsområde har stor frånvaro.
Dnr: 2015/71 606
Rektor Carola K.rantz har 2015-02-05 anmält att en elev inom hennes
rektorsområde har stor frånvaro.
Dnr: 2015/204 606
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
17(23)
,,,,,
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
l
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 39 (Forts.)
Skolområde 8 Linneskolan 7-9
Rektor Paul Szabo har 2015-01 -21 anmält att en elev inom hans rektorsområde
har stor frånvaro.
Dnr: 2015/68 606
Rektor Paul Szabo har 2015-01-21 anmält att en elev inom hans rektorsområde
har stor frånvaro.
Dnr: 2015/69 606
Rektor Paul Szabo har 2015-01-21 anmält att en elev inom hans rektorsområde
har stor frånvaro.
D nr: 2015/70 606
Skolområde 19 Tyringe skola 7-9
Rektor Jo han Gustafsson har 2015-01-28 anmält att en elev inom hans
rektorsområde har stor frånvaro.
Dnr: 2015/97 606
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
18(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnlJmnden
§ 40
Uppföljning av förstelärarreformen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att göra en
uppföljning av förstclärarrcformen. Uppföljningen ska redovisas på barn- och
utbildningsnämndens sammanträden den 23 april2015.
Viktigt att det ingår i uppföljningen vad varje förste lärare gör och hur deras
uppdrag stämmer överens med intentionerna i förstelärarreformen.
Yrkanden
Anders Edwall (C) yrkar med instämmande av Carina Westerlund (S) och Agnetha
Karlsson (MP) bifall tillliggande förslag med följande tilläggsyrkande: Viktigt att
det ingår i uppföljningen vad varje förste lärare gör och hur deras uppdrag
stämmer överens med intentionerna i förstelärarreformen.
Beskrivning av ärendet
Staten har erbjudit huvudmännen riktade statsbidrag som enbart får användas till
löneökningar.
Hässleholms kommun har ansökt om statligt bidrag för att fmansiera ~änster som
förstelärare. Syftet med reformen är att premiera de skickligaste lärarna så att
eleverna fåx en bättre undervisning och ökade förutsättningar att nå de nationella
målen samt öka attraktionskraften för lä.raqrket.
Tanken med förstelärarreformen är att utveckla läraryrket som ett lagarbete där
lärare hjälper och utmanar varandra så att professionen stärks och alla elever ges
bättre chanser att lyckas.
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
19(23)
,,,,,
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
l
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 41
För kännedom
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendet
1 Läslyftet, kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande.
Läsåret 2015 l 16.
D nr 2015/74 047
2 Röke Buss AB:s krav på skadeståndsersättning för avtalsbrott.
D nr 2015/28 050
3 skolinspektionens beslut 2015-01-14. Uppföljning av skolinspektionens beslut
om att lämna anmälan till Hässleholms kommuns klagomålshantering.
Hässleholms kommun har lämnat en redovisning. Av denna framgår att
H ässleholms kommun utrett ldagomålet. skolinspektionen bedömer att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Dnr 2014/958 710
4 Öppet brev till politiker i Hässleholms kommun och ~änstemän inom tekniska
avdelningen angående beslutet om ny skolindelning i Vinslöv.
D nr 2015/83 600
5 skolinspektionens beslut 2015-02-05. Uppföljning av beslut om skolsituationen
för en elev vid Hästveda skola. Mot bakgtund av uppgifterna i redovisningen
bedömer skolinspektionen att Hässleholms kommun vidtagit sådana åtgärder
att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Dnr 2014/595 606
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
20(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 41 (Forts.)
6 skolinspektionens beslut 2015-01 -29. Anmälan om skolsituationen för elev vid
Kyrkskolan. skolinspektionen lämnar anmälan till Hässleholms kommun för
utredning och eventuella åtgärder.
Dnr 2015/105 606
7 Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 146. Strategisk plan med budget
2015 och flerårsplan 2016-2018.
Dnr 2015/96 041
8 Mailkonversationer mellan politiker, tjänstemän och Föräldrag1Uppen för T4skolans fortlevnad.
Dnr 2014/846 600
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
21(23)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§42
Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll2015-02-19, § 42
godkänns.
Beskrivning av ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
§§
Eva Andersson, fönraltningschef
3,12-13
56-82,
84
Asa Persson, controller
Britt Everlönn, skolskjutssamordnare
Annika Persson, bi verksamhetschef
Agneta P ettersson, samordnare barn- och elevregistrering
2
3-4
1-3
1-3
Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan
2-3
Rektorer:
Annika Persson
Nielas Haglind
Camilla Zander
Rose-Marie Atvidsson
J an Hemgren
Anna Giiettler
Carola Krantz
Paul Szab6
Peter Jönsson
J o han Johansson
Annika Persson
Ann-Christin Sjöström
Jane Fälth
§§
7-9
1-2
2-7
3
1-4
12-15
3
5-7
1-3
s
6-9
10
6-7
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
22(23)
SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Diarienummer
2015-02-19
Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 42 (Forts.)
§§
2-3
Ingrid Landen
Karin Thörnkvist
Kristina Liljetup
Anna Magnusson
J o han Gustafsson
Mona Holmgren
Maria Eriksson
Susanne Sandqvist
Madeleine Hultkrantz
Pär Bengtsson
Christian Örn
4-5
3-6
4-7
8-10
6-9
8-10
4-6
2-3
2
3-4
F örskolechefer:
Petra Carlsson
Lisbeth Nordin
Christel Torstensson
Birgitta Elmström
Inger Frank
Lise-Lotte Kjellsdotter
Ingrid Wetterlundh Szab6
Lotta Christensson
Helena J onasson
Asa Ahlgren
14-19
3
16
11-16
Niklas Persson, verksamhetschef särskolan
Joakim Ask, rektor
1
1-5
10-11
2
10-13
4-5
8-9
6
Barn- och utbildningsnämnden
Justering
Utdraget bestyrkes
23(23)