Kommunstyrelsens protokoll 150616

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
Karlshamns
kommun
sid 1 av 35
Plats och tid:
Asarumssalen, klockan 17:00 – 18:05
Beslutande:
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Elin Petersson from § 166
Marie Sällström
Magnus Gärdebring
Jan Bremberg
Sara Sakhnini
Sara Månsson Möllergren
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Anders Englesson
Tjänstgörande
ersättare:
Emanuel Norén (M) tjg ers för Marco Paulsson (M)
Anna Wihlstrand (SD) tjg ers för Tommy Strannemalm (SD)
Bärthil Ottosson (M) tjg ers för Elin Petersson (M) tom § 165
Närvarande
ersättare:
Andreas Saleskog (S), Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Jan Åke
Berg (S), Vivianne Andersson (S), Anna Kälvestam (M), Göran Svensson (S)
Övriga:
Hans Hyllstedt, ekonomichef
Ordförande
1:a vice ordförande
2:a vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Utses att justera: Paul Hedlund
Paragrafer:
152-174
Justeringsdatum: 2015-06-16
Sekreterare
……………………………………………………
Jens Odevall
Ordförande
……………………………………………………
Per-Ola Mattsson
Justerande
……………………………………………………
Paul Hedlund
(S)
(S)
(C)
(M)
(S)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(S)
(SD)
(FP)
(MP)
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 2 av 35
Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:
Kommunstyrelsen
2015-06-16
2015-06-17
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset
2015-07-09
Underskrift: _________________________________________________________________________________________
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 3 av 35
Innehållsförteckning
§
152 Val av justerare / .............................................................................................................. 4
§
153 Godkännande av dagordning / ......................................................................................... 5
§
154 Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2015 2015/1590 .......................................... 6
§
155 Medverkan i nytt projekt inom samordnad varudistribution 2014/3542 ....................... 8
§
156 Begäran om extra anslag för färdigställande av cirkulationsplats/rondell
Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 2014/2083 ....................................................................... 9
§
157 Medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg utmed väg 557, Vekerum-Stilleryd
2015/2499 ............................................................................................................................. 10
§
158 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd
2014/3492 ............................................................................................................................. 11
§
159 Motion om utvärdering av individuella löner 2015/972 ................................................ 13
§
160 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman 2014/1696.............................. 15
§
161 Förslag till Karlshamns kommun - att bygga en hundpark på fältet vid korsningen
Idrottsvägen och Hunnemaravägen 2015/601 ..................................................................... 18
§
162 Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa
unga 2015/2523..................................................................................................................... 20
§
163 Förslag till Karlshamns kommun - Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
2015/1244 ............................................................................................................................. 21
§
164 Personalpolitiken 2015-2018 2015/2132 ....................................................................... 23
§
165 Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande
barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i
Sverige 2014/3437 ................................................................................................................. 24
§
166 Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare 2014/540 ........................................................................................... 25
§
167 Barnomsorgstaxa - ändring av maxbelopp 2015/2206 .................................................. 26
§
168 Erbjudande om förvärv av aktier i Kreativum 2015/2738 .............................................. 28
§
169 Ringamåla gamla skola - förslag till projekt Lokala initiativ 2015/1840......................... 29
§
170 Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde 2015/1203 ................... 30
§
171 Komplettering av taxor och hyror för lokaler - rådhusets sammanträdesrum 2015/2787
31
§
172 Redovisning av delegationsbeslut KS 2015-06-16 2015/202 ......................................... 33
§
173 Handlingar för kännedom juni 2015 2015/1473 ............................................................ 34
§
174 Avtal med Blekinge Tekniska högskola om projekt Studentregion Blekinge 2015/2825
35
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
§ 152 Val av justerare /
Kommunstyrelsens beslut
att utse Paul Hedlund att justera dagens protokoll
sid 4 av 35
Karlshamns
kommun
§ 153 Godkännande av dagordning /
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna dagordningen
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 5 av 35
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 6 av 35
§ 154 Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2015 2015/1590
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Efter fem månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att
helårsresultatet väntas uppgå till minus 3,5 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som
efter revideringar och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr.
Nämnderna har rapporterat att årets budget som helhet kommer att kunna innehållas.
Dock redovisar omsorgsnämnden en negativ prognosavvikelse med ca 1 mnkr beroende på
ökat behov av insatser inom stöd och serviceverksamheten.
För finansförvaltningen beräknas däremot underskott med drygt 5 mnkr mot budget.
Avvikelsen beror främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 150429 och
något högre finansiella kostnader.
DRIFTREDOVISNING (tkr)
Nämnder
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelse
Festivalkommitté
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
Summa nämnder
Summa finansiering, inkl VA
DRIFTSREDOVISNING TOTALT
INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT
Årsbudget
Prognos 2015 Avvikelse
2015
-2 147
-2 147
0
-3 164
-3 164
0
-64
-64
0
-1 417
-1 417
0
-142 490
-142 490
0
-3 563
-3 563
0
-525 170
-524 920
250
-154 942
-154 917
25
-25 100
-25 059
41
-74 233
-74 233
0
468
468
0
-6 905
-6 605
300
-52 675
-52 675
0
-586 803
-587 924
-1 121
-90 886
-89 867
1 019
-1 669 091
-1 668 577
514
1 670 911
1 665 119
-5 792
1 820
-3 458
-5 278
-116 296
-114 265
2 031
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 7 av 35
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till cirka 114 mnkr, vilket är 2
mnkr lägre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till 116 mnkr.
Avvikelsen beror främst på förändringar i kommunstyrelsens exploateringsprojekt,
fritidsnämndens och tekniska nämndens projekt.
Stadsvapnet inkl bolagen prognosticerar ett resultat före skatt som är 2,5 mnkr sämre än
budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till
stadsvapnet AB. Prognosen för 2015 års koncernmässiga resultat ligger på -1,3 mnkr.
Bilagor
1
2
Månadsuppföljning - bolagen 2015-05-31
Månadsuppföljning 150531
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 8 av 35
§ 155 Medverkan i nytt projekt inom samordnad varudistribution 2014/3542
Kommunstyrelsens beslut
att inrätta en distributionscentral på egen hand eller i samarbete med andra kommuner
att uppdra åt kommundirektören att undersöka andra kommuners intresse för deltagande
i projekt e-handel
att återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens november sammanträde 2015.
Sammanfattning
Projektets syfte är att skapa ett nationellt forum/nätverk innehållande expertkompetens
inom området samordnad varudistribution. Projektet kommer att rikta sig till kommuner
som är på gång att implementera en samordnad varudistribution och kommer vägleda,
hjälpa, stötta och utbilda kommunerna under implementeringsprocessen.
Tanken är att de kommuner som medverkar kommer att medfinansiera projektet med sin
egen tid, alltså inga kontanta medel.
Beslutsunderlag
1
Beslutsunderlag gällande medverkan i nytt projekt inom samordnad
varudistribution.pdf
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Persson
Upphandlingschef, Håkan Anderberg
Utvecklingsstrateg, Marika Wennberg
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 9 av 35
§ 156 Begäran om extra anslag för färdigställande av cirkulationsplats/rondell
Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 2014/2083
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anslaget för tekniska nämndens investeringsprojekt 1322 Cirkulationsplats/rondell
Sölvesborgsvägen – Nyemöllevägen ökas med1,5 mnkr
att den ökade utgiften med 1,5 mnkr finansieras genom nyupplåning
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat uppdra åt förvaltningschefen att hos kommunfullmäktige
begära anslag om ytterligare 1,5 mnkr på grund av ökade utgifter för flyttning av
nedgrävda ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och
Strömmarondellen. Totalutgiften för projektet beräknas nu uppgå till 8 mnkr.
Av handlingarna framgår att samtliga tekniska nämndens investeringsprojekt i år är
påbörjade eller på gång att påbörjas. Det är därför inte möjligt för nämnden att inom sitt
investeringsutrymme kunna omprioritera och därmed finansiera den ökade utgiften för
projektet.
Kommunens totala investeringsnivå i år ligger över nivån för självfinansiering. Detta
innebär att kommunen måst lånefinansiera utgiftsökningen.
Beslutsunderlag
1
2
Begära extra anslag cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen
Protokollsutdrag TN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomichef, Hans Hyllstedt
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 10 av 35
§ 157 Medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg utmed väg 557, Vekerum-Stilleryd
2015/2499
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna Trafikverkets förslag till medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg
utmed väg 557, Vekerum-Stilleryd
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna erforderliga avtal
att överlämna finansieringen av kommunens medfinansiering till kommande
budgetberedning
Sammanfattning
I länstransportplanen för Blekinge 2014-2025 avsätts medel för utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet i länet. Som ett planeringsunderlag och stöd för prioritering har Region
Blekinge i samverkan med Trafikverket och kommunerna upprättat en regional cykelplan
för Blekinge. Utgångspunkten för finansiering av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder
är 50 % medfinansiering från berörd kommun.
Behov finns att knyta ihop Vekerum med Stilleryd och Karlshamns centrum samt förbättra
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Väg 557 har höga trafikflöden med hög andel
tung trafik kopplad till befintliga verksamheter i området, som Södra Cell (Mörrums Bruk)
och Karlshamns Hamn i Stilleryd.
Den aktuella sträckan är cirka 2,5 km lång och objektet ingår som en prioriterad åtgärd i
den regionala cykelplanen. På längre sikt finns ambitionen att även knyta ihop stråket till
Mörrum via väg 554 men det ingår inte i den nu planerade åtgärden.
Åtgärden omfattar upprättande av vägplan (åren 2015-2016), bygghandling (år 2016) och
produktion (år 2017) samt projektledning under dessa skeden.
Den bedömda totala kostnaden uppgår enligt Trafikverket till 8 400 000:- SEK i prisnivå
februari 2015 och kommunens medfinansiering blir därmed 4 200 000:- SEK att erläggas
efter det att åtgärden har slutförts och slutbesiktigats år 2017 eller möjligen 2018.
Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och ansvarar för drift och underhåll av
den anläggning som avtalet omfattar.
Beslutsunderlag
1 Medfinansieringsavtal väg 557 gång- och cykelväg Vekerum-Stilleryd
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Persson
Projektingenjören vid avdelningen för tillväxt och utveckling
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 11 av 35
§ 158 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd
2014/3492
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kulturnämnden, efter samråd med beställaren, beslutar om den konstnärliga
utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader i enlighet med enprocentregeln
att i övrigt godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess
försäkring
Sammanfattning
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och
försäkringsskydd.
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader.
Kulturnämnden överlämnade 2014-10-16, § 67, ett förslag till försäkring av bolagens konst
samt förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av
kommunala byggnader.
Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2015-02-02 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter.
Yrkanden
Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar att kulturnämnden, efter samråd med beställaren,
beslutar om den konstnärliga utsmyckningen vid om- och nybyggnation av kommunala
byggnader i enlighet med enprocentregeln
Beslutsgång
Efter framställda propositioner på Sara Månsson Möllergren (MP) och arbetsutskottets
förslag, finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Till förmån för Sara Månsson Möllergren (MP) yrkande reserverar sig Sara Månsson
Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP).
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 12 av 35
Beslutsunderlag
1 Protokollsutdrag Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och
försäkringsskydd
2 KN § 67 2014 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd
3 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd
Beslutet skickas till
Nämnder
Kommunala bolag
Kommundirektör; Göran Persson
Förvaltningschefer
Ekonomichef, Hans Hyllstedt
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 13 av 35
§ 159 Motion om utvärdering av individuella löner 2015/972
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Karlshamns kommun är tillsammans med landets övriga kommuner och landsting
medlemmar i arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges kommuner och landsting. SKL har
som central arbetsgivarpart tecknat kollektivavtal med de centrala fackliga
organisationerna om individuell lönesättning. Detta framgår i HÖK
(huvudöverenskommelser) i § 1 ”Grundläggande principer för lönesättningen”:
”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål
och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löneoch anställningsvillkoren.
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är
därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav,
uppnådda resultat och lön.”
För att på lokal nivå tydliggöra de centrala avtalens innebörd har Kommunstyrelsen i
Karlshamns kommun fastställt riktlinjer för verksamhetsutvecklande lönesättning.
Individuell lönesättning är arbetsgivarens verktyg för att belöna goda prestationer samt
markera bristande måluppfyllelse. Chefen ska alltid motivera sin lönesättning utifrån
prestation och måluppfyllelse. I medarbetar- och bedömningssamtalet ska en bedömning
av uppnådda resultat göras samt nya individuella mål för kommande period sättas upp.
Individuell lönesättning ställer stora krav på tydliga principer för lönesättning och på
ledarskapet. Inom Karlshamns kommun genomförs därför regelbundet utbildning av
chefer och fackliga företrädare i verksamhetsutvecklande lönesättning.
Grundprincipen för långtidsfrånvarande personal är att man utgår för tidigare
löneutveckling. Vid längre frånvaro längre kan medarbetarens löneutveckling särskilt
behöva diskuteras.
I lönekartläggningen som genomförs vart tredje år är syftet att upptäcka och förhindra
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 14 av 35
Kommunens övertygelse är att verksamhetsutvecklande lönesättning är ett viktigt och
effektivt verktyg för att skapa motivation hos medarbetare och därmed åstadkomma bättre
resultat.
Det finns inga mättal för hur individuell lönesättning påverkar kommunens resultat. Det
finns inte heller mättal som visar hur lika lönesättning oavsett prestation påverkade
kommunens resultat för mer än tjugofem år sedan och tidigare, när den individuella
lönesättningen infördes i kommunen.
Mot denna bakgrund föreslås att motionen avslås.
Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Beslutsgång
Efter framställda propositioner på Anders Englesson (MP) och arbetsutskottets förslag,
finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Till förmån för Anders Englesson (MP) yrkande reserverar sig Sara Månsson Möllergren
(MP) och Anders Englesson (MP).
Beslutsunderlag
1
individuella löner.pdf
Beslutet skickas till
Miljöpartiet, Anders Englesson
Kommunstyrelsen
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 15 av 35
§ 160 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman 2014/1696
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till yttrandet anses motionen besvarad.
Bakgrund
Paul Hedlund (FP), Gun Hedlund (FP) och Lennarth Malm (FP) har inkommit med en
motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn i vilken
Karlshamns kommun föreslås inrätta en lokal barnombudsman med förslag på följande
arbetsuppgifter:
• Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med.
• Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på nätet.
• Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha
stöd vid
mobbing, kompisproblem, kärlek och ensamhet.
• Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar.
Inkomna yttranden
Motionen har remitterats till samtliga nämnder, kommunstyrelsen och
Karlshamnsbostäder för yttrande.
Nämnden för barn, ungdom och skola har i sitt yttrande angivit följande:
BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första punkterna i motionen som
anger arbetsuppgifter för en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn
och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och
förordningar samt att resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal
tjänstemannanivå. Däremot anser nämnden att punkten som rör demokrati och inflytande
för barn och unga, det vill säga den fjärde punkten i motionen, är mycket viktig för
Karlshamn att jobba med.
Byggnadsnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Byggnadsnämndens
verksamhetsområde berörs främst vad gäller punkten att bidra till att utveckla demokrati
och inflytande för barn och ungdomar. Nämnden anser att det är viktigt med
medborgardialog och arbetar medvetet med att utöka och utveckla dess former i syfte att
attrahera flera olika ålderskategorier och skapa en bättre och bredare demokratisk
plattform. Det är därför viktigt att ytterligare stärka barnens möjlighet till inflytande i
olika samhällsplaneringsprocesser. Byggnadsnämnden har svårt att bedöma det
övergripande behovet vad gäller ny tjänst som barnombudsman. Med anledning av
ovanstående anser vi dock att det vore positivt med en kontaktperson som exempelvis
skulle kunna granska de framtagna projekten utifrån barnperspektiv alternativt agera länk
mellan kommunens olika förvaltningar och olika barnrepresentantgrupper.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 16 av 35
Fritidsnämnden anger i sitt yttrande att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter
ligger utanför nämndens kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en
kommunal barnombudsman. Fritidsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen.
Gymnasienämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman.
Kulturnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Kulturnämnden ställer sig kritisk till
motionen om en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn och ungas
rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar samt att
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. I
enlighet med barnombudsmannens rekommendation vill förvaltningen istället utveckla
arbetet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsprocesser.
Kulturnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de föreslagna arbetsuppgifterna för den lokala
barnombudsmannen faller utanför nämndens kompetensområde. Nämnderna arbetar med
barnkonventionen genom sina ombud och i handläggningen av förvaltningens
arbetsuppgifter tas alltid stor hänsyn till omständigheterna för barn och unga.
Förvaltningen är av uppfattningen att perspektivet kring barn och unga ska vara en
självklar del i arbetsprocesserna och inte en separerad verksamhet. Tekniska nämnden
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen i
den del som avser inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns
kommun.
Socialnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig bakom
motionens intentioner och därmed anse motionen besvarad.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har i sitt yttrande föreslagit
kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en tjänst som kommunal
barnombudsman i Karlshamns kommun.
Karlshamnsbostäder anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget.
Barns rättigheter är väsentliga och i boinflytandearbetet i bolagets bostadsområden är det
en viktig del.
Övervägande
I den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun 2015-2018 anger
koalitionen att man vill inrätta en kommunal barnombudsman. De intentioner som finns i
den politiska plattformen är förenliga med motionens intentioner. Dock ligger en tjänst
som kommunal barnombudsman inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, motionen
bör därför överlåtas till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommande
budgetprocesser. Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att
erforderligt beslutsunderlag föreligger.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 17 av 35
Beslutsunderlag
1
2
3
BN § 154/2014
Motion om inrättande av en tjänst som Lokal Barnombudsma.docx
NAV § 65 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal
Barnombudsman.PDF
4
KN § 64 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal
barnombudsman.PDF
5
Tjänsteskrivelse: Förslag till yttrande över motion om inrättande av tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun
6
20141105_124058.pdf
7
BUS§80 Motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman
8
GY § 66 2014 Yttrande från gymnasienämnden.PDF
9
2014-12-30_12-24-15.pdf
10 TN § 14 2015 förslag att KF ska avslå motionen.PDF
11 Protokollsutdrag Förslag till FN yttrande över motion om inrättande av tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.DOCX
12 SKMBT_C45415021014220.pdf
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Göran Persson
Paul Hedlund (FP)
Gun Hedlund (FP)
Lennarth Malm (FP)
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 18 av 35
§ 161 Förslag till Karlshamns kommun - att bygga en hundpark på fältet vid korsningen
Idrottsvägen och Hunnemaravägen 2015/601
Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag till svar och överlämna detta till
förslagsställaren.
Sammanfattning
Kommunkansliet har till tekniska nämnden och nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning överlämnat ett Förslag till Karlshamns kommun – att uppföra en
hundpark på fältet vid korsningen Idrottsvägen och Hunnemaravägen. Nämnderna ska i
samråd handlägga och ta ställning till förslaget då det finns en pågående utredning gällande
hundpark/hundrastgård i dessa nämnder. Slutligt beslut tas av kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden förslår följande
att tekniska nämnden följer tidigare beslut om att inte uppföra hundpark på fältet vid
korsningen Idrottsvägen och Hunnemaravägen
att utredningen om hundrastgård fortlöper enligt beslut fattat i kommunstyrelsen
2014-03-11 § 58, dnr 2014/447.
Gatuingenjör Jonas Johansson har varit i kontakt med verksamhetschef Martin Kemi,
arbetsmarknadsenheten. Det arbetsmarknadsenheten kan bistå med är daglig drift av en
hundrastgård.
Då tekniska nämnden behandlade ärendet i april 2011 antog man dåvarande markförvaltare Johanna Brodds yttrande enligt följande:
” Ett förslag om att anordna inhägnad rastplats för hundar på gräsytan vid grusfotbollsplanen vid Vägga idrottsplats har inkommit till kommunkansliet. Marken som föreslås är
planlagd för allmänt ändamål, om kommunen är huvudman för rastplatsen är förslaget
förenligt med planens syfte.
Fritidsenheten har yttrat sig och anser att platsen är olämplig då den ingår i kommunens
centrumanläggning för idrott och motion där den bör ha karaktären av en yta för spontana
aktiviteter av skilda slag.
Området är relativt oexploaterat med strövområden i närheten, behovet av en rastplats för
hundar i området bedöms som litet. Syftet är dock att denna rastplats ska vara inhägnad
och ge hundägaren en möjlighet att släppa hunden lös, trots detta anses platsen inte
lämplig med anledning av fritidsenhetens yttrande samt den goda tillgången på områden
för rastning av hundar i närheten.”
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 19 av 35
Beslutsunderlag
1
Förslag till Karlshamns kommun - Hundpark vid korsningen
Idrottsvägen/Hunnemaravägen
2 Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns kommun - att bygga en hundpark på fältet vid
korsningen Idrottsvägen och Hunnemaravägen
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
Verksamhetschef, Martin Kemi
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 20 av 35
§ 162 Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa
unga 2015/2523
Kommunstyrelsens beslut
att Karlshamns kommun godkänner avsiktsförklaringen i syfte att teckna
överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.
Sammanfattning
En av regeringens mest prioriterade uppgifter är att komma till rätta med den höga
ungdomsarbetslösheten. Av det skälet tillsatte regeringen i december en delegation som
aktivt ska arbeta för att få till stånd samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling.
Avsikten är att gemensamt intensifiera insatserna för att kunna möta varje ung person där
den befinner sig.
Målet för delegationens arbete är att Sverige ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i EU år
2020 och att ingen ung person ska behöva vara arbetslös längre än 90 dagar. En
förutsättning för att målet ska nås menar delegationen är en mer strukturerad och
långsiktigt hållbar samverkan, som gynnar de arbetslösa ungdomarna, kommunerna och
även Arbetsförmedlingen.
Överenskommelsen ger tillgång till de av regeringen aviserade ersättningarna för tex
utbildningskontrakt och Trainee-jobb.
Beslutsunderlag
1
2
3
Försättsblads och avsiktsförklaring
Information om avsiktsförklaring
Manual till överenskommelse
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson
Verksamhetschef, Martin Kemi
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 21 av 35
§ 163 Förslag till Karlshamns kommun - Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
2015/1244
Kommunstyrelsens beslut
att förslaget kommer beaktas i samband med pågående översyn av kommunens styrande
upphandlings- och inköpsdokument.
Sammanfattning
Kommunkansliet har översänt ett Förslag till Karlshamns kommun – Djurskyddskrav i den
offentliga upphandlingen för tekniska nämndens yttrande.
Förslagsställaren föreslår att Karlshamns kommun ska ställa krav på att de
mejeriprodukter som används ska leva upp till den svenska djurskyddslagstiftningens
standard. De mejeriprodukter som upphandlas ska komma från kor som har gått ute och
betat.
Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom följande skrivelse från enhetschef
Christina Svensson
”Enligt kommunens inköps- och upphandlingspolicy ska Miljöstyrningsrådets baskrav
användas i de upphandlingar där så är möjligt/lämpligt. När det gäller mejeriprodukter
(mjölk) är baskravet att mjölk ska komma från nötkreatur som har tillgång till bete under
en sammanhängande betesperiod på minst 2 månader. Högre krav kan ställas men
kommer med stor sannolikhet att vara kostnadsdrivande.”
Övervägande
Kommunstyrelsen har tidigare i vår behandlat en motion från Marco Gustavsson (C) och
Per-Ivar Ivarsson (C) som föreslår följande:
att Karlshamns kommun vid upphandling av livsmedel följer EU:s nya regler,
att som stöd använda Miljöstyrningsrådets nya kriterier vad gäller miljö-, djurskydds- och
kvalitetskrav, samt
att upphandling ses som ett led i kommunens miljöarbete.
Kommunstyrelsen föreslog då fullmäktige att motionen kunde anses behandlat med
hänvisning till att de intentioner som finns i den politiska plattformen är förenliga med
motionens intentioner. Upphandlingschefen har under våren 2015 fått i uppdrag att göra
en översyn av kommunens styrande upphandlings- och inköpsdokument för att se vilka
konsekvenser bland annat de förslag som lyfts fram i motionen får.
Ett svar i samma anda borde vara lämpligt att ge förslagsställaren.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 22 av 35
Beslutsunderlag
1
2
Inkommet förslag
Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns kommun - Djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen, yttrande
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 23 av 35
§ 164 Personalpolitiken 2015-2018 2015/2132
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Personalpolitiken för Karlshamns kommun inklusive bolagen 2015-2018
Sammanfattning
Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige inför
varje ny mandatperiod.
Personalpolitiken 2015-2018 är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad
handläggning av personalärenden inom hela kommunkoncernen. Med
kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag.
Yrkanden
Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar att skrivningen om individuella löner utgår.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Efter framställda propositioner på Sara Månsson Möllergren (MP) och arbetsutskottets
förslag (M) yrkanden, finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Reservationer
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders
Englesson (MP)
Beslutsunderlag
Förslag till Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Persson
Personalchef, Thomas Andersson
Kommunens bolag
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 24 av 35
§ 165 Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande
barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i
Sverige 2014/3437
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande av
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige.
Sammanfattning
Migrationsverket har översänt ett förslag till ny överenskommelse med Karlshamns
kommun om blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av boende för såväl
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd
utan legal vårdnadshavare i Sverige.
Enligt det nya förslaget ska kommunen hålla 30 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn, varav minst 14 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande
barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år.
Yrkande
Tor Billing (SD) och Anna Wihlstrand (SD) och yrkar avslag
Beslutsgång
Efter framställda propositioner på Tor Billing (SD) och arbetsutskottets förslag, finner
ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Till förmån för Tor Billing (SD) yrkande reserverar sig Tor Billing (SD) och Anna
Wihlstrand (SD)
Beslutet skickas till
Migrationsverket
Socialnämnden
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 25 av 35
§ 166 Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare 2014/540
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare att gälla 2015-07-01--2016-12-31.
Sammanfattning
Ändringsöverenskommelsen gäller fr o m 2015-07-0--2016-12-31.
Karlshamns kommun åtar sig att årligen ta emot 35 nyanlända för bosättning i kommunen
genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 165 personer,
inkl de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
Yrkande
Tor Billing (SD) och yrkar avslag
Beslutsgång
Efter framställda propositioner på Tor Billing (SD) och arbetsutskottets förslag, finner
ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Till förmån för Tor Billing (SD) yrkande reserverar sig Tor Billing (SD) och Anna
Wihlstrand (MP)
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Blekinge län
Socialnämnden
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 26 av 35
§ 167 Barnomsorgstaxa - ändring av maxbelopp 2015/2206
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2015-07-01 höja maxtaxans tak för föräldrar till barn inom förskola,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut, d v s att
månadsavgiften fastställs enligt nedan:
Förskolebarn
Barn
Barn 1
3% max 1 287
Barn 2
2% max 858
Barn 3
1% max 429
Barn 4
Ingen avgift
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar hos dagbarnvårdare och barn
i behov av särskilt stöd. (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15
timmar/vecka)
Barn
Barn 1
2% max 858
Barn 2
1% max 429
Barn 3
0,7% max 300
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn
Barn 1
2% max 858
Barn 2
1% max 429
Barn 3
1% max 429
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upp till 15,00 tim/vecka
Barn 1
1,4% max 600
Barn 2
0,7% max 300
Barn 3
0,7% max 300
Barn 4
Ingen avgift
15,01 tim/vecka och över
2% max 858
1% max 429
1% max 429
Ingen avgift
Sammanfattning
Förslag till förändring av maxtaxa har arbetats fram på grund av att regeringen har beslutat
att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg
från och med 1 juli 2015. Inkomsttaket höjs från att varit 42 000 kr till 42 890 kr.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 27 av 35
Beslutsunderlag
Förändring av maxtaxa, tjänsteskrivelse av ekonom Mikael Johnsson, 2015-04-22
Beslutet skickas till
Nämnden för barn- ungdom och skola
Tf förvaltningschef, Patrik Håkansson
Författningssamlingen
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 28 av 35
§ 168 Erbjudande om förvärv av aktier i Kreativum 2015/2738
Kommunstyrelsens beslut
att avstå från erbjudandet.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fått erbjudande om att förvärva aktier i Kreativum. Karlshamns
kommun har redan 10 aktier á 100.000 kronor i Kreativum.
Ekonomikontoret föreslår att kommunen tackar nej till erbjudandet om köp av ytterligare
aktier i Kreativum.
Beslutsunderlag
1
2
Erbjudande om aktieförvärv
årsredovisning 2014
Beslutet skickas till
Ekonomichef, Hans Hyllstedt
Kreativum
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 29 av 35
§ 169 Ringamåla gamla skola - förslag till projekt Lokala initiativ 2015/1840
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja projektet ”lokala initiativ” en prövotid på tre år i Ringamåla gamla skola.
Därefter utvärderas projektet
att deltagarna som är verksamma står själva för städning, skottning m.m, det
dagliga/veckounderhållet utan ersättning
att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att under den tillfälliga prövotiden att teckna avtal
med föreningar och organisationer som godkänts av Landsbygdssamordnaren i samråd
med Landsbygdsutvecklaren
att fastighetsavdelningen står liksom tidigare för driften av skolan under prövoperioden.
Sammanfattning
Ringamålabygden är i behov av ett gemensamt byahus som blir en naturlig mötesplats över
generationer samt ger möjlighet till olika aktiviteter. Ringamåla gamla skola har stått utan
verksamhet sedan 2007 och önskemål om att fylla den med aktiviteter har uppkommit
genom olika träffar i bygden. Vi vill ha ett försöksprojekt över tre år för att tillgodose de
boendes önskemål. Därefter utvärderas projektet.
Ringamåla gamla skola har stått utan verksamhet sedan 2007. Vid tidigare möten i
Ringamåla har skolfrågan alltid kommit upp på dagordning. Vid ett möte i september 2014
samlades 23 föreningar för att diskutera frågan tillsammans med Landsbygdsutvecklaren
och Marco Gustavsson, landsbygdspolitiker. Det kom upp många önskemål om vilka
verksamheter som skulle passa där.
Alla närvarande var eniga om var att det kommer att krävas mycket av de ideella då
verksamheterna inte genomförs av sig själv. Om kommunen är villig att ge en prövotid på
tre år så är det upp till föreningarna att fylla lokalerna med aktiviteter. Man gör en
utvärdering efter dessa år då man beslutar hur man ska göra i framtiden. Alla var även
överens om att lokalerna inte ska användas till festlokal då det finns andra lokaler som är
bättre lämpade för det.
Beslutsunderlag
1
Ringamåla byahus.doc
Beslutet skickas till
Landsbygdsutvecklare, Marianne Westerberg
Fastighetschef, Ulf Olsson
Politisk samordnare, Marco Gustavsson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 30 av 35
§ 170 Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde 2015/1203
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet nedan som kommunens eget.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har tagit del av Riksantikvarieämbetets rapport om
Farokonventionen, och är i stort överens med rapportens konklusioner och
rekommendationer när det gäller en eventuell svensk ratificering av Farokonventionen,
men Karlshamn kommun har dock vissa reservationer. Inom kommunen har
kulturnämnden och byggnadsnämnden har ställt sig bakom förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag
1
2
Protokollsutdrag Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport om
Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde
Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Turismenheten, turistchef Lena Axelsson
Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
Karlshamns
kommun
sid 31 av 35
§ 171 Komplettering av taxor och hyror för lokaler - rådhusets sammanträdesrum 2015/2787
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till revidering av taxor och avgifter för hyra av lokaler.
Sammanfattning
Kommunen har i samband med att de interna reglerna för nyttjande rådhusets lokaler
uppmärksammat att kostnader i samband med nyttjande dessa enbart reglerats genom
prissättning av vaktmästartjänster. Då rådhuset bör vara öppet för föreningar och andra
ideella organisationer föreslås att nuvarande taxor och hyror av kommunens lokaler
kompletteras med sammanträdeslokalerna Rådhussalen och Årydsalen i Rådhuset.
Grundprincipen vid bokningar är att Rådhusets sammanträdeslokaler i första hand är till
för att tillgodose det interna behovet enligt följande;




Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender
Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten od.
Personal i verksamheterna
Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser
förberedelser för hantering av kommunala ärenden samt andra möten i
intresseorganisationer där kommunen är medlem.
Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande
år förrän i december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för
nästkommande år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bokar sina möten först,
därefter nämnderna.
Avgift vid hyra av:
Lokal
Halvdag
Rådhussalen
500 kr
1000 kr
Personal per /h*
Vardag Övrig tid
18:00
415 kr
560 kr
Årydsalen
300 kr
600 kr
415 kr
Heldag
560 kr
Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015.
Observera att fika inte går att beställa via kommunens försorg, vid dessa tidpunkter.
Beslutsunderlag
1
Regler för bokning av rådhusets sammanträdesrum
Karlshamns
kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Fritidsnämnden
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 32 av 35
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 33 av 35
§ 172 Redovisning av delegationsbeslut KS 2015-06-16 2015/202
Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2015-06-02 och 2015-06-09 finns att läsa i
netpublicator under ksau.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Delegationsbeslut - Serveringstillstånd
Delegationsbeslut E 21 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegationsbeslut - Serveringstillstånd
Årsstämma för Karlshamns Handel och Service ekonomisk förening 2015
Utseende av ombud till föreningsstämma i Leader Blekinge och Blekinge Fiskeområde
Delegationsbeslut - del av fastigheten Karlshamn 5:10 - Eriksberg Vilt & Natur AB
Delegationsbeslut - Karlshamn 3:4 - Karlshamn Energi AB
Delegationsbeslut - del av Karlshamn 2:1 - Eriksberg Vil & Natur AB
Delegationsbeslut - Förvaltningschefens vidaredelegering
Delegationsbeslut – Serveringstillstånd, slutet sällskap, Guövikens Båtklubb
Delegationsbeslut – Serveringstillstånd, slutet sällskap, aaks sommarfest
Delegationsbeslut -Ackordserbjudande Karl-Oskar Utbildning AB
Delegationsbeslut - Ansökan om antagning som hemvärnsmusiker
Delegationsbeslut - Ersättningsanspråk
Delegationsbeslut - Johannesnyckeln 1
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 34 av 35
§ 173 Handlingar för kännedom juni 2015 2015/1473
Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom enligt bilagda lista.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Beslut tillstånd kameraövervakning Pågatåg
TN § 78 Revidering av budget 2015
FN § 46 Reviderad budget för fritidsnämnden 2015
FN § 47 Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015
Yttrande över samråd utredningskorridor, 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö –
Tingsryds kommun
ON § 72/15 förslag till reviderad internbudget 2015 för omsorgsnämnden
Protokoll SocN 2015-05-28 § 171 Reviderad internbudget 2015 för socialnämnden
Protokollsutdrag Revidering av byggnadsnämndens budget 2015
Protokollsutdrag BN § 106/2015 Resultatrapport mål och ekonomi januari-april
Protokollsutdrag Gy § 37 Internbudget 2015
Beslut 2014-102263 Ansökan om nätkoncession – 50 kV ledning vid Mörrums Bruk
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-16
sid 35 av 35
§ 174 Avtal med Blekinge Tekniska högskola om projekt Studentregion Blekinge 2015/2825
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna avtalet
att kostnaden, 200 000 kr/år under åren 2015, 2016 och 2017, finansieras inom ramen för
anslaget till Netport/Högskola.
Sammanfattning
Mellan Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Karlshamns kommun har
följande avtal angående projekt Studentregion Blekinge upprättats.
Projektets mål är att Blekinge ska vara en attraktiv studentregion och att andelen
studenter som etablerar sig i regionen efter avslutade studier ökar. Detta uppnås genom
goda möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter, ett bra utbud av studiesociala aktiviteter
samt aktiviteter för en nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Projektet syftar
till att skapa en givande studiesocial miljö för BTH:s studenter samt skapa intresse bland
studenterna för Blekinges samhälle och arbetsmarknad. I samband med detta ska
respektive partner ges lika möjlighet till ökad synlighet på informationsmaterial som under
pågående aktiviteter.
Projektet fokuserar på tre aktivitetsområden;
Fritidsaktiviteter
Studiesociala aktiviteter
Samverkansaktiviteter.
Beslutsunderlag
1
Avtal - Studentregion Blekinge
Beslutet skickas till
Blekinge Tekniska högskola
Ekonomichef, Hans Hyllstedt