2015-11-12 - Simrishamn Kommun

1
1
Samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid
Beslutande
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Rådhuset, kl 09.00-16.30, ajournering kl, 10.00-12.00, 15.40-15.45,
Kl 16.00-16.05 (10.00-12.00 för utbildning)
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Övriga närvarande
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Utses att justera
Christer Akej
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 19 november 2015, kl
16.00
Direktjustering § 187
Paragrafer
178-189
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Annette Knutsson
Ordförande
Carl-Göran Svensson
Justerande
Christer Akej
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-11-12
Datum för
anslags uppsättande
2015-11-20
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården
Datum för
anslags nedtagande
2015-12-14
Underskrift
Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:
2
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Beslutande:
Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Klas Göthe (FP), fr.om § 179, pkt 9, utom § 180 (utbildning)
Britt-Marie Wrahme (S), tjänstgör för Klas Göthe (FP) §§ 178-179,
pkt 8, § 180 (kl 09.00-1200)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP), (utom § 180, utbildning, § 185 (avstår))
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M), §§ 178-182
Paul Frogner Kockum (KD), tjänstgör för Carl Strömberg (M),
§§ 183-189
Fredrik Ramberg (SD)
Jacques Öhlund (F!)
Övriga närvarande:
Cecilia Buhre (M), §§178-§179, pkt 8, § 80 (kl 09.00-12.00)
Paul Frogner Kockum (KD), §§ 178-182
Ing-Marie Jacobsen (F!)
Anand Andersson, projektledare gata/park, § 179
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 179
Helena Strandberg, personalchef, § 179
Henrik Alvén, trafikingenjör, § 179, § 181
Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef
Malin Alm, mark- och exploateringsingenjör, § 179
Marie Nirhem, controller, §§ 178-179
Olof Lindh, enhetschef hamn, § 179
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 178-179, § 181
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, § 179
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Malin Molinder (presentation av medborgarförslag), § 181
Christer Molinder (presentation av medborgarförslag), § 181
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
3
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Innehållsförteckning
Ändring av föredragningslista, § 178
Sid 4
Information, § 179
Sid 6
Utbildning i barnkonventionen, § 180
Sid 7
Presentation av medborgarförslag, § 181
Sid 8
Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29), § 182
Sid 9
Ekonomisk rapport, redovisning av åtgärder för budget i balans
(Dnr 2014/66), § 183
Sid 10
Prissättning av kommunägd industrimark (Dnr 2015/901), § 184
Sid 12
Permanent, säsongs-, fritidsboende i Simrishamns kommuns hamnar
(dnr 2015/521), § 185
Sid 14
IVL-projekt (dnr 2014/1023), § 186
Sid 15
Upprustning av ”Längan” i Borrby (Borrby skola) (dnr 2015/933), § 187
Sid 19
Arrendeavtal för konstgräsplan i Skillinge (dnr 2015/672), § 188
Sid 20
Meddelanden, § 189
Sid 22
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
4
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
§ 178
Ändring av föredragningslistan
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
Information laxodling
Information, personalenkät; personalchef, Helena Strandberg
Arrendeavtal för konstgräsplan i Skillinge
Genomgång av ärendena på nämndens dagordning sker enligt följande:
1. Pkt 4a, kost-enheten (dnr 2015/308)
2. Pkt 4b, vintervägunderhåll, snöröjning- / halkbekämpningsentreprenad - nya
entreprenörer (dnr 2015/815)
3. Pkt 4c, suckarnas gång 2016 (dnr 2015/907)
4. Pkt 4d, uppföljning parkeringsvakter (dnr 2014/25)
5. Pkt 4e, kort- och långsiktigt planerade investeringar inom VA, VA-plan
6. Pkt 4f, sporthallen i Borrby, förvaring av redskap och sportutrustning (dnr
2015/906)
7. Pkt 4g, jämställdhetsplan, handlingsplan (dnr 2013/142)
8. Pkt 1, utbildning i barnkonventionen kl 10.00-12.00
9. Pkt 5, presentation av medborgarförslag
10. Pkt 4h, inköp och projektering av ny gatubelysning 2015 (dnr 2015/914)
11. Pkt 4i, tillgänglig industrimark i Kivik
12. Extra ärende, information om personalenkät
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
5
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
§ 178 forts
13. Pkt 6, redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29)
14. Pkt 7, ekonomisk rapport, redovisning av åtgärder för budget i balans (Dnr
2014/66)
15. Pkt 8, prissättning av kommunägd industrimark (2015/901)
16. Pkt 9, permanent, säsongs-, fritidsboende i Simrishamns kommuns hamnar
(dnr 2015/521)
17. Pkt 10, IVL-projekt (dnr 2014/1023)
18. Extra ärende, information laxodling
19. Pkt 11, upprustning av ”Längan” i Borrby (Borrby skola) (dnr 2015/933)
20. Extra ärende, arrendeavtal för konstgräsplan i Skillinge (dnr 2015/672)
21. Pkt 12, meddelanden
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
6
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
§ 179
Information
Dagens sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på
nämndens dagordning. Mellan klockan 10.00-12.00 bryts sammanträdet för utbildning i
”Barns rättigheter”, barnkonventionen. Utbildningen leds av Marie Lundin som är
kommunens barnombudsman.
Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive
ärenden.
1. Kost-enheten: Marie Nirhem, controller (dnr 2015/308)
2. Vintervägunderhåll – upphandling av nya entreprenörer: Susanna Söderberg,
enhetschef gata/park (dnr 2015/815)
3. Suckarnas gång 2016: Susanna Söderberg, enhetschef gata/park (dnr 2015/907)
4. Uppföljning parkeringsvakter: Susanna Söderberg, enhetschef gata/park (dnr
2014/25)
5. Kort- och långsiktigt planerade investeringar inom VA, VA-plan: Henrik Olsson,
samhällsbyggnadschef. Dokumentation delas ut på sammanträdet.
6. Sporthallen i Borrby, förvaring av redskap och sportutrustning: Carl-Göran
Svensson, ordförande (2015/906)
7. Jämställdhetsplan, handlingsplan: Susanna Söderberg, enhetschef gata/park
(2013/142)
8. (Avbrott för utbildning mellan kl 10.00-12.00)
9. Inköp och projektering av ny gatubelysning 2015: Anand Andersson,
projektingenjör (2015/914) Dokumentation delas ut på sammanträdet.
10. Tillgänglig industrimark i Kivik: Eva Ferlinger, planarkitekt
11. Laxodling: Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef.
12. Information om utfall av personalenkät: Helena Strandberg, personalchef. Ingen
personal från samhällsbyggnadsförvaltningen är närvarande vid genomgången.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
7
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
§ 180
Utbildning, barnkonventionen
Mellan kl 10.00-12.00 görs ett avbrott i sammanträdet för utbildning i ”Barns rättigheter”,
barnkonventionen. Utbildningen leds av Marie Lundin som är kommunens
barnombudsman.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
8
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
§ 181
Presentation av medborgarförslag
Malin och Christer Molinder presenterar sina medborgarförslag. De har två förslag:
Återvinningsstation i Rörum (dnr 2015/785)
Hastighetsbegränsning genom Rörum (dnr 2015/786)
De har samlat in namnlistor. Dessa överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
9
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 182
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/29
Redovisning av delegeringsbeslut
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
10
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 183
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/66
Redovisning av åtgärder för budget i balans
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av åtgärder för budget i balans.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-23 § 159
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med bilaga, 2015-11-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Akej (M) yrkar avslag, då omfördelning av pengar från investeringsbudget till
driftbudget är en principiell fråga som samhällsbyggnadsnämnden inte kan fatta beslutet
om.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar kl 15.40-15.45.
Beslutsgång
Ordföranden ställer samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om redovisning av åtgärder
för budget i balans mot Christer Akejs avslag och finner att nämnden beslutar godkänna
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på åtgärder.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna samhällsbyggnadsförvaltingens redovisning av åtgärder för budget i
balans gällande belopp och investeringsprojekt, daterat 2015-11-04.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
11
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 183 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/66
Reservationer
Christer Akej (M), Bo Håkansson (M) och Paul Frogner-Kockum (KD) reserverar sig mot
beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
12
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 184
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/901
Prissättning av kommunägd industrimark
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-17, § 168, om priset för industritomtmark för
försäljning. Förutom grundpriset om 80 kr/kvm för industrimark i Simrishamns tätort
(centralt belägen industrimark vid större transportleder och nära hamn) och 50 kr/kvm i
byarna beslutades det att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa detaljförslag
med tomtpris för varje enskilt industriområde i kommunen, där hänsyn tas till
industriområdets belägenhet.
Beslutet aktualiserades i samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-07, § 121. Dessutom
ställer lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar krav på kommunens
redovisning av markprissättning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-07, § 121
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-10-29
Beslutsförslag på sammanträdet
Christer Akej (M) yrkar på återremiss för ytterligare beredning.
Tilläggsyrkanden
Carl-Göran Svensson (C) yrkar på följande tillägg:
- Värderingen förutsätts bli indexuppräknad varje år
- Om marknadsvärdet avsevärt förändras ska ny värdering göras
- När marknadsvärdet är framtaget ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal och försäljning av mark för handel- och industriändamål
Jacques Öhlund (FI) yrkar på ett tillägg ”och att speciellt hänsyn tas till om
bevakningsbostad medges eller ej”.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
13
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 184 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/901
Beslutsgång återremiss
Ordföranden ställer proposition på yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar
avslå yrkandet.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svensson tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutar bifalla yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jacques Öhlunds tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutar avslå yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Prissättning av kommunens industritomter till försäljning ska göras utifrån en
oberoende värderares uppskattning av marknadsvärdet i varje enskilt
industriområde.

Värderingen förutsätts bli indexuppräknad varje år.

Om marknadsvärdet avsevärt förändras ska ny värdering göras.

När marknadsvärdet är framtaget ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta markanvisningsavtal och försäljning av mark för handel- och
industriändamål.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
14
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 185
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/521
Permanent, säsongs-, fritidsboende i Simrishamns hamnar - regelverk
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en utredning
avseende etablering av områden för husbåtar samt angående boende på båtar i kommunens
hamnar.
Denna utredning är genomförd och dokumenterad. Utredningen föredrogs som information
i samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2015. Beslut i frågan önskas av
hamnenheten.
Beslutsunderlag
Utredning angående husbåtar.
Malmö stads utredning för etablering av husbåtar
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-02
Avstår från att delta i beslut
Christer Vigren (ÖP) deltar inte i beslutet.
Beslutsförslag på sammanträdet
Christer Akej (M) yrkar på återremiss för att se över möjligheten att i någon hamn ha ett
mindre antal platser för husbåtar.
Beslutsgång återremiss
Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs yrkande om återremiss och finner att
nämnden beslutar avslå yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inte tillåta permanent och/eller säsongsboende på fartyg i hamnar inom
Simrishamns kommun så länge kommunen inte uppfyller de krav som krävs.
_______
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
15
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 186
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/1023
IVL-projekt
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt
avloppsreningsverk (ARV) ”Stengården” verka för ett innovativt samarbete genom att
praktiska och finansiella insatser tillförs. Det ska skapas ett reningsverk som utöver
aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även kan arbeta mot ett mer
övergripande ”Morgondagens kommunala vattenrening” som ger en
produktionsanläggning av nyttigheter.
För att nå det uppsatta målet om etablerandet av en produktionsanläggning för nyttigheter
byggs en demonstration i fullstor skala i Simrishamn som komplement till den befintliga
anläggningen. Återanvändning av behandlat vatten är den viktigaste målsättningen med
projektet. Detta är kopplat till den starkaste drivkraften, vattenbristen globalt men även
lokalt (läkemedelsrester, bakterier). Projektet har fått delfinansiering av VINNOVA och
Region Skåne. Projektägare är IVL, Svenska Miljöinstitutet.
Ärendet syftar till att ge en helhetsbeskrivning av projektet genom att klarlägga arbetsläget
inom tre områden och föreslå beslut inför fortsatt arbete. De områden som behandlas är:



Investeringsmedel för IVL-projektet.
EY granskningsrapport Simrishamns kommun – PM om kommunens deltagande i
projekt Morgondagens kommunala vattenrening – steg 3, daterad 2015-08-20.
Uppdrag till förvaltningschefen i det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11, § 154
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-16, § 41
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-23, § 157
Samhällsbyggandsförvaltningens skrivelse, 2015-11-10
Överläggningar
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2015-11-10, har delats ut vid dagens
sammanträde. Skrivelsen ersätter skrivelse, daterad 2015-11-04.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
16
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 186 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/1023
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkanden
Christer Akej (M) yrkar att ”Dock ska Konkurrensverkets utlåtande avvaktas innan några
nya åtagande görs (enligt beslut SBN 2015-10-23, § 157).
Beträffande avsättande av pengar så krävs det beslut av Kommunfullmäktige.
Carl-Göran Svensson (C) yrkar att avrapportering lägesbeskrivning IVL-projektet ska ske
vid nämndens sammanträde i december.
Fredrik Ramberg (SD) yrkar som tillägg i beslutsförslag till kommunstyrelsen att till den
politiska styrgruppen även tillsätta Jacques Öhlund (F!) och Klas Göthe (FP).
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar klockan 16.00-16.05.
Beslutsgång – tilläggsyrkande
Ordföranden ställer först proposition på Christer Akejs tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutar avslå yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall
Med 8 ja-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Klas Göthe (FP) Christer
Vigren (ÖP), Hans-Olof Höglund (MP), Fredrik Ramberg (SD), Jacques Öhlund (F!), CarlGöran Svensson (C)) mot 3 Nej-röster (Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Paul
Frogner-Kockum (KD)) beslutar nämnden avslå yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande och
finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
17
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 186 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/1023
Tilläggsyrkande beslutsförslag till kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Rambergs yrkande att som tillägg i
beslutsförslag till kommunstyrelsen till den politiska styrgruppen även tillsätta Jacques
Öhlund (F!) och Klas Göthe (FP) och finner att nämnden beslutar avslå yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall
Med 5 ja-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Christer Vigren (ÖP), HansOlof Höglund (MP), Carl-Göran Svensson (C)) mot 2 nej-röster (Fredrik Ramberg (SD),
Jacques Öhlund (F!) beslutar nämnden avslå yrkandet. Fyra avstår från att rösta (Klas
Göthe (FP), Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Paul Frogner-Kockum (KD))
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämndens beslut, 2014-12-11, § 154 upphävs.

Nämndens beslut, 2015-04-16, § 41 upphävs. (de 20 mkr som IVL-projektet
erfordrar finns reserverade i budget 2015-2018)

Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att bilda en projektorganisation.

Samhällsbyggnadschefen ska fortlöpande informera om IVL-projektet för
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadschefen lämnar förslag till samhällsbyggnadsnämnden på beslut
med anledning av redovisade åtgärder i EY granskningsrapport daterad
2015-08-20.

Avrapportering lägesbeskrivning IVL-projektet ska ske vid nämndens sammanträde
i december.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
18
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 186 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2014/1023
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN

För IVL-projektet tillsätts en politisk styrgrupp bestående av presidierna för
kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden.
Reservationer
Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Paul Frogner-Kockum (KD) och Fredrik Ramberg
(SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
19
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 187
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/933
Upprustning av Längan i Borrby (Borrby skola)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen är i behov av utökade utrymmen i Borrby då förskolan
på grund av lokalbrist inte kan erbjuda förskoleplatser inom rimlig tid och efterfrågan
bedöms inte minska under överskådlig tid.
Simrishamns kommun söker statsbidrag för att skapa mindre barngrupper i förskolan. För
att klara kraven för statsbidrag behövs utrymme för ytterligare en avdelning. Grundskolan i
Borrby har också behov av ytterligare klass-/grupprum.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-10-14, § 91
Kostnadskalkyl reinvestering byggnad A Borrby skola
Internhyresförslag
Planskiss Byggnad A
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-03
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upprustning av
byggnad A Borrby skola enligt alternativet med tre lektionssalar, projekt ”Längan”

Finansieringen sker genom ombudgetering av 1 000 000 kr från projekt 11441,
150 000 kr från projekt 11464 och 210 000 kr från projekt 11438 till det nya
projektet ”Längan”.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
20
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 188
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/672
Konstgräsplan i Skillinge
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 29 juni 2015, § 128 att av AB Fotbollsutveckling köpa
bolagets anläggning och dess inventarier.
Vidare beslutades att teckna markarrendeavtal med Skillinge IF till en avgift om 20 000 kr
per år.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-06-29, § 128
Kommunledningskontoret, Lars Johansson, kanslichefs tjänsteskrivelse/ redogörelse av
utredning 2015-06-23
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Akej (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer samhällsbyggnadsförvaltningens lämnade förslag mot Christer Akejs
yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
lämnade förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande bemyndigas att teckna arrendeavtal
(lägenhetsarrende) för markområde inom fastigheten Hoby 11:50. Arrendestället
ska användas som idrottsanläggning. Arrendetiden utgör 25 år från den 2015-11-01.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
21
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 188 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/672
Reservationer
Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Paul Frogner-Kockum (KD) och Fredrik Ramberg
(SD) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
22
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 189
Sammanträdesprotokoll
2015-11-12
Dnr 2015/30
Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Upprustning av "Längan", Borrby - barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-29, §
106
Utredning lokaler, Simrislundsskolan, Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-29,
§ 102, inkl. diverse utredningsmaterial och tjänsteskrivelser
Yttrande över länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Esperöd i Simrishamns
kommun, lst dnr 511-22302-2014, 1291-208
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-10-14, § 225, delårsrapport 2015,
(uppdrag åt samtliga nämnder som befarar obalans i sitt resultat 2015 vidta kraftiga
åtgärder för att undvika underskott)
IVL-projekt, kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-10-14, § 222 - remittera
granskningsrapport till SBN för förlag avseende investeringsbemyndigandet amt i övrigt
för beslut om redovisade föreslagna åtgärder samt att förslag till investeringsbemyndigande
föreläggs ks 2015-11-02 för kf´s ställningstagande samma dag
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: