20150128 Vetenskapsmetodik Intro PS

Vetenskapsmetodik
Föreläsning inom kandidatarbetet
2015-01-28
Per Svensson
persve at chalmers.se
Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt
Berglund och univ.lektor Dan Paulin
Vetenskapsteori/-metodik
Målsättning med momentet
1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen
2. Varför använda teorier/modeller?
3. Diskutera kraven på ett kandidatarbete – forskningen i
sitt sammanhang
4. Presentera en struktur för ert fortsatta kandidatarbete
5. Underlag för opposition
Schema
 Onsdag 28/1 8.00-9.45 HB3: Vetenskapsmetodik


Forskningsprocessen
Vetenskapsteoretiska grundbegrepp
 Onsdag 25/2 8.00-9.45 HB1: Kvalitativ och kvantitativ metod





Hur löser vi forskningsuppgiften?
Tål resultatet en kritisk granskning?
Källkritik
Intervjuer
Organisering av feedbackmöten i april
 21/4 - 28/4: Feedbackmöten
Ni får feedback på era inskickade metodbeskrivningar
 Onsdag 13/5 8.00-9.45 HB1: Forskningsetik och vetenskap



Finns en särskild ingenjörsetik?
Värdeneutral naturvetenskap?
Forskningens/ingenjörens roll i samhället
Organisation av feedbackmöten
Mer detaljer ges vid föreläsningen 25/2
 Feedback till tre grupper i taget (15 min / grupp, totalt
45 min / möte)
 Anmälan till feedbackmöte (21/4 - 28/4) görs gruppvis
via Pingpong. Ni skall lämna in ett underlag senast en
vecka före mötet via Pingpong
 Ni förbereder skriftlig feedback på en annan grupp +
frågor till ytterligare en grupp
 Ni får skriftlig och muntlig feedback från två andra
kandidatgrupper + mig i samband med mötet
Viktiga delar i kandidatarbetet
 Sammanfatta tidigare forskning och positionera arbetet i
förhållande till den
 Identifiera problem
 Välja teorier att använda
 Välja metoder och källor
 Planera hur uppgiften skall lösas
Planeringsrapportens innehåll
 Preliminär titel
 Bakgrund
 Syfte
 Problem/Uppgift
 Avgränsningar
 Metod/Genomförande
 Tidsplan
Kandidatarbetets struktur
Problemformulering
Inledning
Företag/
Process/
Forskning
Syfte
Teori/modell
A.……….
B………..
C………..
D………..
.……….
………..
………..
………..
Bakgrund
Uppdrag
Egna idéer
”Detta gör vi”
FOKUSERA!
AVGRÄNSA!
Källa: Bengt Berglund
”Denna
teori/modell
använder vi”
Metod
Undersökning
.……….
………..
………..
………..
.……….
………..
………..
………..
”Denna
metod
använder vi”
MOTIVERA VALEN!
Analys
Diskussion
Ny forskning
Besvara
frågorna
BESVARA!
ANALYSERA!
En grundmodell
PLANERING OCH
INFORMATIONSSÖKNING
TEORETISK OCH
PRAKTISK
REFERENSRAM
FRÅGOR
OCH
PROBLEM
ANALYS OCH
TOLKNING
METODER OCH
DATAINSAMLING
Från: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), Rapportboken
UPPGIFT
 BESVARA FRÅGOR
 LÖSA PROBLEM
 UTVECKLA
KONSTRUKTION
 .....
Vetenskapligt problem
 Måste gå att lösa, åtminstone delvis
 Avgränsat och väl definierat (tidsaspekt)
 Lösningen får ej vara given på förhand
 Problemet måste vara ”viktigt”, relevant och intressant
ur en teoretisk eller vetenskaplig synvinkel (tillföra något
nytt)
 Relaterad till existerande forskningsteorier, metoder och
data (”forskningsfronten”)
Val av uppgift
 Intressen:
”det här vill vi göra”
 Kompetens: ”det här kan vi göra”
 Tillgängliga resurser (tekniska hjälpmedel, lab.utrustning, kunskap om experiment och metoder):
”så här går jag till väga”
 Vetenskapssyn: Varje vetenskap har sina sätt att
genomföra ”korrekta” vetenskapliga studier. Det som är
korrekt i ett sammanhang kan var otillräckliga i ett
annat ämne eller vid en annan tidpunkt
Planering och informationssökning
Tids- och
aktivitetsplan
Personkontakter
Projektplanering
Budget
PLANERING OCH
INFORMATIONSSÖKNING
Internet
Arkiv
Sekundärdata
TEORETISK OCH
PRAKTISK
REFERENSRAM
FRÅGOR
OCH
PROBLEM
Tidskrifter
Databas
ANALYS OCH
TOLKNING
Litteratur
Från: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), Rapportboken
METODER OCH
DATAINSAMLING
Referensram – undersökningens
utgångspunkter
Egen erfarenhet
Kunskapsöversikt
Litteraturstudier
PLANERING OCH
INFORMATIONSSÖKNING
TEORETISK OCH
PRAKTISK
REFERENSRAM
Modeller
Matematiska
Objektiva
FRÅGOR
OCH
PROBLEM
ANALYS OCH
TOLKNING
Schematiska
Teorier
Subjektiva
METODER OCH
DATAINSAMLING
Från: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), Rapportboken
Vetenskapliga begrepp
 Modell (en förenklad version av möjliga samband, ej ett
påstående hur det är)
 Hypotes (ett antagande om vissa samband)
 Teori (påvisbara och erkända samband. En hypotes
som var sann)
 Metod (Sättet att lösa forskningsuppgiften, hantverket)
Varför teorier/modeller?
 För att välja vad som är viktigt och förklarar
utvecklingen/fenomenet/__ (ej det samma som att ha
förutfattade meningar)
 Vi måste välja bland mängd av data. Valet skall vara
medvetet och styrt
 Erkända teorier ger oss möjlighet att se samband som
ej framgår av källorna
 Generalisering önskvärd – ej alltid söka det unika
”Inget är mer praktiskt än en god teori”
Excellenta produktutvecklare - I
 Du har en idé (Ex: samband mellan utbildning och
excellenta produktutvecklare)
 Du påstår något (Ex: För att kunna få fram excellenta
produktutvecklare krävs viss typ av utbildning)
 Du formulerar ditt problem (Ex: Vilka typer av utbildning
leder till excellenta produktutvecklare?)
Excellenta produktutvecklare - II
 Teoretiskt ramverk (Vad finns det för studier som liknar
denna?)
 Hypotesformulering (Ex: Minst 16 veckors praktik inom
innovativa företags produktutvecklingsenheter krävs för
att åstadkomma excellenta produktutvecklare)
 Forskningsfrågor ( Ex: Vad innebär excellens? Vad
innebär det att vara ett innovativt företag? Vilka typer av
praktik har betydelse? Är påståendet giltigt för alla slags
branscher?)
 Vilka metoder och källor kan användas för att ge svar på
mina frågor?
Excellenta produktutvecklare - III
Påståenden (underbyggda med fakta)
1. Kännetecken på excellenta produktutvecklare är att
de står bakom nydanande produkter eller tekniska
lösningar
2. Skickliga yrkespersoner inom kunskapsbaserad
verksamhet har både bred teoretisk utbildning och
djup praktisk erfarenhet
3. Innovationer uppstår oftast i miljöer med stödjande
ledare
Excellenta produktutvecklare - IV
Syftesformulering:
Syftet med detta projekt är att utreda vilka typer av
utbildning som leder till excellenta produktutvecklare
Excellenta produktutvecklare - V
Forskningsfrågor:
1. Vad innebär nydanande produkter eller tekniska
lösningar?
2. Vilka typer av utbildning har excellenta
produktutvecklare genomgått?
3. Hur lång praktiktid har excellenta produktutvecklare
haft innan de betraktas som excellenta?
4. Hur har verksamhetsmiljöerna sett ut där excellenta
produktutvecklare har växt fram?
Excellenta produktutvecklare - VI
Hur utvecklar man forskningsfrågorna?
1. En process med ständigt ifrågasättande och
omformulering av nya frågor
2. Läsa in sig på forskningsområdet, kanske också läsa
om efter ett tag
3. Utveckla referensramen, tillför andra teorier
4. Låt andra kunniga personer ifrågasätta
forskningsfrågorna
Excellenta produktutvecklare - VII
Sökning av litteratur
1. Fråga handledaren om råd
2. Använd t ex Google Scholar och/eller bibliotekets
databaser
 Gå igenom centrala referensers litteraturlistor
 Kolla vem/vilka som har refererat till era centrala källor
Viktigt med källor av hög trovärdighet och relevans, bör
innehålla stor andel vetenskapliga publikationer.
Excellenta produktutvecklare - VIII
Teoretiska utgångspunkter
1. Integrativ didaktik (Fritzén et al, 2004; Fritzell et al,
2007)
2. Utvecklande arbetsmiljöer (Amabile and Gryskiewicz,
1989)
3. Situationsanpassat ledarskap (Hersey and
Blanchard, 1969)
Hur läser man artiklar och böcker?
 Hur är dessa strukturerade, vilka teorier används och
vilka metoder tillämpas?
 Vad kan vi använda av informationen i källan för att
lösa den egna uppgiften?
 Hur kan vi argumentera?
 Kommer vi att kunna tillföra forskningen något med vårt
arbete? (kräver positionering)
Metoder och datainsamling
PLANERING OCH
INFORMATIONSSÖKNING
TEORETISK OCH
PRAKTISK
REFERENSRAM
FRÅGOR
OCH
PROBLEM
Experiment
Kvantitativa
ANALYS OCH
TOLKNING
Enkäter
Kvantitativa
intervjuer
METODER OCH
DATAINSAMLING
Kvalitativa
Berättande
intervjuer
Fallstudier
Från: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), Rapportboken
Förutsättningar metodval
1. Hur lång tid har jag på mig för att fullgöra uppgiften?
Håller schemat?
2. Vilka källor finns, vad är problemen?
3. Vad har andra gjort och vad har jag att utgå ifrån?
(tidsbesparing!)
4. Kan jag hitta någon metod som gör att jag ser något
som inte andra sett? Vad har saknats i det andra
gjort?
Hur löser jag forskningsuppgiften?
 Experiment? Primära eller sekundära data?
Observationer, Datainsamling, intervjuer?
 Breddstudie eller djupstudie. Både och?
Studerade fall
Variabel
1
2
3
4
5
6
…
m
a
x
x
x
x
x
x
b
x
x
x
x
x
x
c
x
x
x
x
x
x
d
x
x
x
x
x
x
e
x
x
x
x
x
x
f g
x x
x x
x x
x x
x x
x x
h …n
x
x
x
Breddstudie
x
x
x
Djupstudie
Vad styr val av metod?
 Induktiv metod: gå från enskilda iakttagelser till
mer generella omdömen. Vag och oprecis
problemställning. Ofta kopplad till kvalitativ
metod. Empiriska data används för att
generera nya teorier
 Hypotetisk-deduktiv metod: testar teorier och
hypoteser. Kräver noggrann problemformulering (ofta kvantitativa data, enkäter m.m.)
 Abduktiv metod: systematisk kombination av
olika delar i forskningsprocessen (teori,
emipri, metod) för att utveckla nya teorier
 M.fl.
Analys och tolkning
PLANERING OCH
INFORMATIONSSÖKNING
Koncentration av
data
Dataspridning
FRÅGO
R OCH
PROBL
EM
Kvantitativ analys
Sambandsanalys
TEORETISK OCH
PRAKTISK
REFERENSRAM
ANALYS OCH
TOLKNING
Komprimering av
information
Kvalitativ analys
Mönsteranalys
Från: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), Rapportboken
METODER OCH
DATAINSAMLING
Analysen:
1. Har vi besvarat våra forskningsfrågor?
2. Har vi hittat något nytt?
3. Har vi utvecklat teori/metod?
4. Kan vi dra mer generella slutsatser av studien?
5. Har studien pekat på behovet av ny forskning?
Exempel på metod:
Praktisk problemlösning
Säkerställ att
syften uppnåtts
och problemet/en
lösts
Identifiera
problem
Utvärdering
Implementering
Handling för
att lösa
problemet/en
Problemdefinition
och avgränsning
Varför
problemet
existerar
Diagnosticera
problem
Design av
åtgärder
Utforma lista på
aktiviteter,
personer och
resurser för att
lösa problemet/en
Exempel på metod:
Att konstruera något
Handling för att
färdigställa
resultatet
Formulera
uppgiften: Vad
skall konstrueras?
Vidareutveckla
det bästa
alternativet
Utvärdera och
välj
Säkerställ att
syften uppnåtts
och behoven
mötts
Definition och
avgränsning
Fånga behov
Kravspecifikation
Analysera
funktioner och
lösningsalternativ
Utforma lista på
aktiviteter,
personer och
resurser för att
forma förslag
Planeringsrapportens innehåll
 Preliminär titel
 Bakgrund


Introduktion
Tidigare forskning (Vad har redan gjorts?)
 Syfte (Detta gör vi)
 Problem/Uppgift


Problemidentifiering: Vad är mitt vetenskapliga problem? (Detta gör vi)
Teoretisk ansats (Dessa teorier används)
 Avgränsningar
 Metod/Genomförande
 Metod (Så här går vi tillväga)
 Undersökningens genomförande
 Tidsplan
Referensmaterial avseende
vetenskapsmetodik
 Högskolan i Jönköping har ett utmärkt nätbaserat
underlag i ämnet. Länken finns här:
http://pingpong.hj.se/public/courseId/12876/langsv/publicPage.do?item=7275445
 Gå gärna in där och få stöd för era specifika metodval!