Sammanträde i Servicenämnden 2015-09-17

Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 35–43
Datum
2015-09-17
1 (6)
Protokoll från servicenämndens sammanträde
Tid:
2015-09-17 kl. 09.00-13.45
Plats: Lindhagasalen, Lindhagabyggnaden 2 vån, Södra vägen i
Ängelholm
Beslutande
Daniel Hedén (S), ordförande
Lennart Pettersson (C), 2:e vice ordförande
Katarina Toremalm (MP), 1:e vice ordförande
Björn Andreasson (M)
tjg ersättare för Sophia Nevalainen (M)
Franziska Larsson (S)
Paul Svensson (SD)
Louise Rehn Winsborg (M)
Benny Petersson (S)
Inger Tolsved Rosenkvist (FP)
Margareta Dovsjö (S)
Lars Lundström (MP)
tjg ersättare för Pierre Esbjörnsson (S)
Ersättare
Tonni Andersson (SD)
Erik Olin (M)
Jessica Andersson (S)
Erland Nilsson (S)
Mikael Andersson (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Övriga deltagare
Helena Skjeld, servicedirektör
Leif Nilsson, bitr servicedirektör
Sergio Garay Valderrama, förvaltningschef, projektledare
Wendy Dropp, Hälsostaden AB
Ola Magnusson, Hälsostaden AB
Susanne Björkman Nilsson, ekonomichef
Lars Hagdahl, HR-chef
Liselotte Jonsson, strategisk affärsutvecklare
Johanna Löthberg, upphandlingsstrateg, division AM
Postadress: 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26
Telefon (växel): 040-675 30 00 Fax:
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2015-09-17
2 (6)
Bodil Johansson, kostekonom, division FM
Annica Axelsson, strategisk inköpare, Koncerninköp
Ingrid Araldsson, koncernstab kansli, sekreterare
§ 35 Val av justeringsperson
Lennart Pettersson (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 36 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1500017
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-09-09
§ 37 Verksamhetsinformation
Servicedirektören informerar tillsammans med medarbetare om aktuella
frågor.
- Sjuktal i Regionservice. Lars Hagdahl
- Erfarenheter av måltidsvärdar och projekt måltidsvärdar. Liselotte
Jonsson
Helena Skjeld informerar om Hälsostaden Ängelholm AB. Sergio Garay
Valderrama berättar om verksamheten vid förvaltning Hälsostaden. Wendy
Dropp och Ola Magnusson, Hälsostaden Ängelholm AB, visar
utvecklingslokaler.
§ 38 Sammanfattad Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 för
Regionservice
Diarienummer 1501505
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden godkänner sammanfattad verksamhetsberättelse
januari-augusti 2015 för redovisning till regionstyrelsen.
2. Servicenämnden godkänner verksamhetsberättelse januari-augusti
2015 och lägger den till handlingarna.
Region Skåne
Servicenämnden
Datum
2015-09-17
3 (6)
Sammanfattning
Det föreligger förslag till sammanfattad verksamhetsberättelse januariaugusti 2015 samt verksamhetsberättelse för januari-augusti 2015.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-09-16 jämte Sammanfattad
verksamhetsberättelse jan-aug 2015
2. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2015 jämte bilaga 1-3
§ 39 Intern kontrollplan 2015 - delredovisning
Diarienummer 1500193
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden godkänner uppföljning, enligt bilaga, av intern
kontrollplan 2015 för nämndens ansvarsområde
Sammanfattning
Planen för internkontroll utgår från beslutad verksamhetsplan med budget
för 2015 med plan för åren 2016 och 2017.
I planen ingående kontrollmoment utgör underlag för måluppfyllnad av
fastställda mål, efterlevande av lagar och föreskrifter, säkerställande att
verksamheten sker ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt kunna ha
rättvisande redovisning och tillförlitlig finansiell rapportering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-06-22
2. Intern kontrollplan - delredovisning Regionservice 2015
§ 40 Handlingsplan för kompetensförsörjning
Diarienummer 1402722
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden godkänner Regionservice samlade
kompetensförsörjningsplan.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att återkomma med
fördjupad redovisning av inkommit underlag hösten 2015, under
första kvartalet 2016.
Sammanfattning
Under 2014 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att säkerställa den
strategiska kompetensförsörjningen inom Regionservice. Arbetet syftar till
att tydliggöra de olika rollerna i verksamheten samt att utifrån
kompetensanalyser beskriva behovet av kompetenshöjande insatser i en
kompetensförsörjnings-plan. Fastighets- och servicenämnden beslutade
2014-12-17 § 74 om framtagande av en handlingsplan för kompetensförsörjning på individ- och verksamhetsnivå att redovisas vid servicenämndens sammanträde i maj 2015.
Region Skåne
Servicenämnden
Datum
2015-09-17
4 (6)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-08-10
2. Regionservice samlade kompetensförsörjningsplan 2015-08-10
§ 41 Upphandling djupfryst - Sekretess
Diarienummer 1102465
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag
gällande upphandling av Djupfryst
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att ansvara för den
fortsatta handläggningen av ärendet.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Paul Svensson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Upphandlingen avser leveranser av djupfryst året runt för Region Skåne. I
upphandlingen ingår leveranser till Region Skånes sjukhus.
Yrkanden
Ordförande Daniel Hedén yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslag.
Lennart Pettersson (C) yrkar med instämmande av Björn Andreasson (M),
Louise Rehn Winsborg (M) och Inger Tolsved Rosenkvist (FP) bifall till
ordförandens förslag.
Paul Svensson (SD), yrkar följande tilläggsförslag:
”att i förfrågningsunderlaget skall ställas krav på att köttet skall vara fritt
från religiösa inslag.”
Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar avslag till Paul Svenssons
tilläggsförslag.
Ordföranden ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under
proposition och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställs:
Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Paul Svenssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röst.
Ja-röster ges av: Lennart Pettersson (C), Katarina Toremalm (MP), Björn
Andreasson (M), Franziska Larsson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Benny
Petersson (S), Inger Tolsved Rosenkvist (FP), Margareta Dovsjö (S), Lars
Lundström (MP) och Daniel Hedén (S).
Region Skåne
Servicenämnden
Datum
2015-09-17
5 (6)
Nej-röst ges av: Paul Svensson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-08-18
2. Förfrågningsunderlag med bilaga
§ 42 Fastighetsägarinvesteringar 2015
Diarienummer 1402628
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden medger medelstilldelning och
igångsättningstillstånd för kvarvarande 4,45 miljoner kronor av
fastighetsägarinvesteringsutrymmet om 156 miljoner kronor för
2015, enligt bifogad objektslista.
2. Servicenämnden godkänner föreslagna objektsförändringar enligt
bifogad objektslista, för beslut fattat av fastighets- och servicenämnden 2014-12-17 § 69.
Sammanfattning
Fastighets- och servicenämnden beslutade 2014-12-17 om medelstilldelning
och igångsättningstillstånd för projekt inom fastighetsägarinvesteringsramen
2015 till en total kostnad av 151,55 miljoner kronor. Sedan beslutet har
några angelägna projekt tillkommit, eller fördyrats, samtidigt som en del
projekt skjutits till 2016. Föreslagna förändringar innebär att årets ram om
156 miljoner kronor utnyttjas i sin helhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-07-09
2. Bilaga 1. Pågående och planerade nya projekt 2015-06-03
§ 43 Sammanträdesplanering för 2016
Diarienummer 1501466
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2016 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Förslag föreligger till sammanträdesdagar för servicenämnden år 2015.
Regionstyrelsen beslutade 2015-06-04, § 106 om sammanträdestider för år
2016.
Sammanträdesdagar 2016
Torsdag 2016-02-18
Torsdag 2016-03-17
Torsdag 2016-04-21
Torsdag 2016-05-26
Torsdag 2016-09-22
Region Skåne
Servicenämnden
Datum
2015-09-17
6 (6)
Torsdag 2016-11-03
Torsdag 2016-12-15
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-06-05
Vid protokollet
Ingrid Araldsson
Sekreterare
Justerat 2015-09-29
Daniel Hedén (S)
Ordförande
Lennart Pettersson (C)
2:e vice ordförande
Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Region Skånes anslagstavla,
Kristianstad 2015-09-29
Lena Nordqvist
Region Skåne
Servicenämnden