Plats och tid - Älmhults kommun

ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
1 (7)
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 11 mars kl.8.30 – 13.00
Beslutande
Stefan Jönsson (S), ordförande
Filip Akaronka (S), tjänstgörande ersättare
Birgitta Nilsson (S)
Kent Bengtsson (S)
Anna-Karin Bengtsson (MP)
Thomas Harrysson (C)
Ingrid Göransson (C)
Tomas Simonsson (M), 2:e vice ordförande
Agathe Svensson (M)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Bo-Göran Bihl (SD)
Övriga deltagande
Ann-Louise Ljung (V), ej tjänstgörande ersättare
Ingrid Årdh-Strid (S), ej tjänstgörande ersättare
Malin Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare
Carina Olsson, lärarförbundet §§ 30-32
Charlotta Kabo Stenberg, förvaltningschef
PO Johansson, grundskolechef/ tf. gymnasiechef
Paul Falkenstam, ekonom §§ 32,34
Eva-Marie Andersson, sekreterare
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Bo-Göran Bihl (SD)
Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 mars 2015
Paragrafer 29-32, 34-35
………………………………………………………………………… .... ….
Eva-Marie Andersson
Ordförande
.............................................................................................................
Stefan Jönsson
Justerande
............................................................................................................................................................................................................................................
Bo-Göran Bihl
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-03-11
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
2015-03-17
Datum för
anslags nedtagande
Utbildningsförvaltningen
.............................................................................................................
Utdragsbestyrkande
2015-04-08
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
2
§ 29
Information
Kommunstyrelsen beslöt 2015-02-03 § 46 bl.a. att anvisa till utbildningsnämnden från anslaget för strategiska satsningar, att användas
för etablering och utveckling av ett IB Diploma Program på Haganäsgymnasiet 1 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslöt 2015-02-03 § 47 att anvisa till utbildningsnämnden ur anslaget för strategiska satsningar 275 000 kronor, från
anslaget för strategiska lönesatsningar 123 000 kronor för 2014 samt
ur anslaget för strategiska satsningar 200 000 kronor för 2015.
Beslut Skolverket 2015-02-16. Statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fastställt till 270
000 kr för 2015.
Beslut Skolverket 2015-02-19. Skolverket beviljar Älmhults kommun
möjlighet att rekvirera statsbidrag för 1 matematikhandledare och för
22 matematikärare.
Beslut Skolinspektionen 2015-02-11 angående anmälan om skolsituation för elev. Skolinspektionen prövar inte ärendet i den del som
avser sjukvårdspersonals agerande samt lämnar anmälan till Älmhults kommun för utredning och eventuella åtgärder i övriga delar.
Beslut Skolinspektionen 2015-03-05 angående uppföljning av beslut
om rätten till särskilt stöd. Skolinspektionen bedömer att Älmhults
kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Verksamhetschef redogör för aktuellt elevärende.
Stefan Jönsson (S) rapporterar från programråd för teknikprogrammet.
Birgitta Nilsson (S) och Kent Bengtsson (S) rapporterar från programråd för Vård- och omsorgsprogrammet.
Birgitta Nilsson (S) och Tomas Simonsson (M) rapporterar från programråd för Handelsprogrammet.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
§ 30
Dnr 2013/83
Dnr 2013/84
3
402
402
Avtal mellan IKEA och Älmhults kommun
Kommunstyrelsen godkände 2013-05-07 avtal avseende samarbete
mellan Ikea och kommunen inom grundskolan respektive internationella skolan.
Grundskolechef PO Johansson informerar om erfarenheter av samarbetet.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden tackar för informationen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
2015-03-11
Sida
4
§ 31
Dubbelt ledarskap/kollegialt lärande
Grundskolechef PO Johansson informerar om dubbelt ledarskap och
kollegialt lärande.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden tackar för informationen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
§ 32
Dnr 2014/51
5
041
Volymjustering utifrån befolkningsförändring 2015
Kommunfullmäktige antog 2014-06-23, § 85 en modell för resursfördelning utifrån demografiska förändringar till utbildningsnämnden och
kostenheten. Det främsta syftet är att nämnderna ska kompenseras
för volymförändringar utifrån faktiska befolkningsförändringar.
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-26, § 143 volymjustering till
utbildningsnämnden och kostverksamheten för 2015.
Ekonom Paul Falkenstam informerar om beslutet.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden tackar för informationen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
§ 34
Dnr 2014/51
6
041
Månadsrapport januari - februari 2015
Av utbildningsnämndens budget på 333,8 mkr har 53,0 mkr förbrukats under perioden 1501-1502. Relateras förbrukade medel till den
periodiserade budgeten på 55,4 mkr så ger det en avvikelse på + 2,3
mkr för perioden.
I samband med årets första uppföljning och för att få en rättvisande
uppfattning om resultatet måste även hänsyn tas till resultatet efter
februari: Några poster saknas ännu i redovisningen bl.a. IT-enhetens
debitering av datorer och kapitalkostnaderna för jan-feb. Uppskattat
till 1,0 mkr. Periodisering på 0,2 mkr. Det ger ett resultat på 1,1 mkr.
Helårsprognosen efter februari är ett nollresultat exklusive kostnader
förknippade med tillfälliga lokaler.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-10.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av månadsrapport
för januari – februari 2015.
_____
Beslutet skickas till:
Ekonom Paul Falkenstam
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-03-11
§ 35
Dnr 2014/50
7
600
Intern kontroll 2014
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade i maj 2014 om intern kontrollplan för
2014 inom nämndens ansvarsområde. Redovisning har nu sammanställts avseende den interna kontroll inom utbildningsförvaltningen
som utförts enligt denna plan.
Behov att upprätta vissa nya rutiner har uppmärksammats och åtgärdats.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-17.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2015-02-25, § 12
Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag
- Utbildningsnämnden godkänner redovisning av utförd intern kontroll
under 2014 och översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande