Novel techniques to control the invasive Drosophila suzukii fly Paul

Novel techniques to control the invasive Drosophila suzukii fly
Paul G. Becher Dept. Plant Protection Biology, Alnarp &
Sebastian Håkansson Dept. Microbiology, Ultuna
Originally restricted to Asia, the fly Drosophila suzukii became a widespread
insect pest on fruit. Introduced to Europe and North America in 2008, D.
suzukii has spread over both continents. In 2014 D. suzukii was found in
Sweden, and likely will impact cultivated crops, including blueberries and
strawberries, but also wild berries and consequently forest ecosystems,
similar as in the US. A general aim of this project is to understand the
ecological interactions between insects and associated microbes to apply this
knowledge for development of new control strategies. The fly lives in close
association with yeasts and is strongly attracted to fermentation compounds.
Applying specific yeasts we want to improve attract-and-kill strategies and
furthermore increase trap efficiency to monitor the fly. We want to
physiologically characterize D. suzukii-associated yeasts, which will help us to
understand the metabolic requirements of the yeast, and facilitate yeast
production in bioreactors, for field use. By combining a killing agent with a
yeast formulation targeting D. suzukii we aim at an efficient and sustainable
control method reducing non-target effects of currently applied insecticide
spray applications.
Nya tekniker för att bekämpa den invasiva flugan Drosophila suzukii
Paul G. Becher Dept. Plant Protection Biology, Alnarp &
Sebastian Håkansson Dept. Microbiology, Ultuna
Efter att ursprungligen ha varit begränsat till Asien har flugan Drosophila
suzukii sedan 2008 också etablerat sig Europa och Nordamerika och blivit en
skadeinsekt på frukt världen över. Under 2014 konstaterades D. suzukii även i
Sverige och den kommer sannolikt att påverka odlade grödor såsom blåbär
och jordgubbar men även vildväxande bär och därmed skogsekosystem på
samma sätt som i USA. Ett övergripande mål med detta forskningsprojekt är
att förstå det ekologiska samspelet mellan insekter och tillhörande mikrober
och att tillämpa denna kunskap för att utveckla nya biologiska
bekämpningsstrategier. Flugan lever i jästrika miljöer och är starkt attraherad
av jäsningprodukter. Genom att använda specifika jästarter vill vi förbättra
lockfällors effektivitet både för bekämpning och för övervakningsändamål. Vi
vill också fysiologiskt karaktärisera de jästarter som är associerade med D.
suzukii. Detta kommer att hjälpa oss att förstå de metaboliska kraven hos
dessa jästarter vilket kommer att underlätta storskalig jästproduktion i
bioreaktorer för användning i fält. Genom att kombinera ett dödande agens
med en jästformulering som specifikt attraherar D. suzukii hoppas vi
åstadkomma en effektiv och ekologiskt hållbar bekämpningsmetod med färre
och betydligt mildare sidoeffekter på andra organismer i jämförelse med
dagens besprutningsmetoder.