Protokoll Föräldrarådet, Sofiedalsskolan F-6

Anteckningar skolrådet, Sofiedalskolan F-6
Datum:
Tid:
Plats:
2015-05-05
18.00-18.50
Sofiedalskolans fritidsklubb 4-6.
Närvarande:
Anders Lagerqvist, representant klass 3(mötesordförande)
Göran Fransson, representant klass 4 A (mötessekreterare)
Marianne Niskala, representerar 1
Henrik Rossini, representant klass 5 B, representant Förskoleklassen
Barbro Käck, speciallärare F-6, personalrepresentant arbetslag F4-6,
Ulrika Martinsson personalrepresentant arbetslag f-3
Biträdande rektor Catharina Högström
Meddelad frånvaro:
Therese Frölander, representant 2
Anna Lindbäck, representant 6 B
Jimmy Hedin, representant 6 A
Maria Olsson, representant 4 A
Maria Jansson, representant åk 1
Eva Grönlund, representant 5A.
Sara Heden-Seger, förskolklass
1. Skolrådet, formalia: Val av mötesordförande och sekreterare
(a) Mötesordförande Anders Lagerqvist
(b) Mötessekreterare Göran Fransson.
2. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll av Catarina Högström. Lades efter genomgång till
handlingarna.
3. Information från Skolledningen
(a) Biträdande rektor Catharina Högström uppmuntrade fler föräldrar att svara på
skolans/kommunens webb-enkäter. Enkäterna ger skolan underlag till fortsatt
utvecklingsarbete.
(b) Skolinspektionen har besökt 4, 5, och 6 an. Fick på plats positiv respons på hur de
upplevde studieron samt att det verkade finns ett ”genomarbetat tänk” i svenskämnet.
Skriftlig rapport kommer från Skolinspektionen och kommer att finnas tillgänglig på
inspektionens hemsida.
(c) Gruppfoto för skolans del. I upphandlingen av skolfoto har det inte ingått i att
föräldrar skall få ta del av klassfoto.
(d) Skolmaten. Religionskost beställs separat liksom allergikost och den hämtas på ett
särskilt ställe av barnen. Vegatariskt hämtas vid den ”vanliga” maten (kan ibland ta
1
(e)
(f)
(g)
(h)
slut då den emellanåt är populär). Om man har ett barn som har behov av allergikost
eller religionskost skall man lämna in en speciell blankett till Sodexo så beställs och
reserveras mat. Annika, kostansvarig, i matsalen kan svara på frågor om mat.
Skadegörelse av fönster har skett i slutet av april med rätt stora kostnader.
Polisanmälan gjord och fler kameror kommer att sättas upp liksom förstärkt glas.
Gavlefastigheter kommer att besöka klasser för att prata om att ”Sabba suger”.
Åk 3 och åk 6 håller på att avsluta nationella proven inom svenska och matematik och
åk 6 även i engelska. Rektor har beslutat att skolor i r.o inte gör NP inom NO och SO.
10 juni skolavslutning. start 08.10 i Sportcentrum. Tyvärr liknande tid på Alborga
skola. Svårt att synka ihop det 7-9- och Hagaströmskolan.
Förberedelse inför höstens överlämningar pågår.
4. Information från arbetslagen
Ulrika Martinsson arbetslaget skolår F-3 och Barbro Käck arbetslaget skolår 4-6 informerade.
(a) Nationella prov. pussel att få ihop det om elever är bort.
(b) Skolresa åk 3 till Framtidsmuseet i Borlänge.
(c) Spännande inför att börja åk 4 med nya klasskamrater.
(d) 25 maj vårfest för F-3 med föräldrar.
(e) 4 A har gjort teater som de spelat för F-3. Mycket uppskattat.
(f) 5:orna skall redovisa SO-arbete för 3:orna.
(g) 6:orna PRAO 20-21 maj.
(h) Innebandy cup för 4-6 den 13 maj. Barnen i åk * är med att arrangerar.
5.
Ärenden från Skolrådet/Föräldrarådet
(a) Frågan om trafiksituationen diskuterades och kommunen kunde inte närvara vid detta
möte. Föräldrarådet får bjuda in kommunen i detta. Om en eventuell insändare skall
göras, och den skall publiceras i föräldrarådets namn skall föräldrarådets samtliga
representanter ges möjlighet att ge respons och lämna besked om det är ok.
6. Övriga frågor
(a) Fråga från klass 2. Vill börja skolan klockan 10, med hänvisning till forskning om att
”barn är trötta på morgonen”. Detta gäller sannolikt mest eleverna i åk 7-9. Går inte nu att
genomföra senare skolstart i de yngre åldrarna.
(b) Förslag om vernissage och att barnen får visa målningar och ha fika. På vårfesten kan
detta eventuellt genomföras – om inte i år så kan det planeras till andra år. Det finns
utställningar i ”lågstadiets” länga av elevernas arbeten som byts med jämna mellanrum.
7. Nästa möte
Datum för nästa möte är ännu inte bestämt, men blir ”hösten 2015” kl.18.00. Catharina
Högström skickar ut kallelse.
Vid protokollet,
Göran Fransson
Göran Fransson
Sekreterare
Catharina Högström
Catharina Högström
Justerare
2