Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse
med årsredovisning 2014
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93, 301 03 Halmstad
Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23, Hus Q, Högskolan i Halmstad
E-post: [email protected]
www.sisuidrottsutbildarna.se/halland
Innehåll
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Idrotten lär ...................................
3
Studiedistriktets verksamhet .......
5
Föreningen - alltid i centrum ........
10
Blå tråden - HBK .........................
13
Framtidens Ledare ......................
15
Årets utbildare .............................
16
Idé och organisation ....................
18
Årsredovisning ............................
20
Resultat- och balansräkning .......
22
Tilläggsupplysningar och noter ...
23
Revisionsberättelse ....................
25
Statistik .......................................
26
Foto: SISU Idrottsutbildarna
Idrotten lär
”Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna fick Laxbuggarna att börja sin
resa mot framgångarna. De ser det unika i varje förening, uppmuntrar till
nya idéer och inspirerar att sträva framåt.”
Katharina Nilsson, Sportdansklubben Laxbuggarna
Det samarbetet gjorde att SISU Idrottsutbildarna
utsåg Katharina Nilsson till Årets utbildare 2014
och att Svenska Danssportförbundet korade Laxbuggarna till Årets Förening 2014. Självklart är det
föreningens ledare och aktiva som skapat förutsättningar, men vi är stolta över att vara en del i framgången. Mötesplatser, med dialog och samtal, medverkar till att klubben får nya idéer, medlemmar får
energi och gemenskapen stärks. Studieverksamhet i föreningen skapar ett mervärde utöver den
idrottsliga verksamheten. Styrkan i SISU Idrottsutbildarnas arbete ligger just i att vi dagligen möter
varje förening eller förbund där föreningen eller
förbundet är.
Idrottens studieförbund
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund, som arbetar med bildning och utbildning inom
idrotten och verkar för att stimulera människors lärande. Vi är där när idrotten lär är studieförbundet
SISU Idrottsutbildarnas vision. Basen i verksamheten
är lärgruppen. Samtalen där deltagarna lär av andra och varandra. Kurser, föreläsningar, kultur och
processer kompletterar föreningens möjligheter till
utveckling. Föreningarna avgör själva vilka deras behov är. Lärande är som bäst när kraften, motivationen och kunskapen kommer inifrån. Genom samtal,
kunskaper och reflektion utvecklas föreningens verksamhet.
SISU Idrottsutbildarna medverkar till demokratiskolning och föreningskunskap. Livskraftiga ideella
idrottsföreningar styrs av medlemmarna. Bra bildningsverksamhet i föreningen stärker demokratin i
samhället, bidrar till att människor kan påverka sin
livssituation, skapar engagemang, utjämnar utbildningsklyftor samt ger delaktighet i kulturlivet.
Vi har medverkat genom att ständigt föra samtal och
dialog i föreningen om inflytande och delaktighet.
Genom det stärker vi även den idrottsliga verksamheten. Vi har skapat pedagogiska och utvecklande
mötesplatser för att samtala, skapa, uttrycka och
uppleva.
Dagens och morgondagens ledare
Målgruppen i fokus är idrottens ledare, dagens och
morgondagens ledare. De som är dagens aktiva utövare och framförallt de som vill bli eller prova på att
vara ledare. SISU Idrottsutbildarna är det studieförbund som har överlägset flest unga deltagare. De
flesta är aktiva utövare.
Glädjande nog väljer en del att börja sin resa till att
bli ledare i våra olika studiesatsningar. Idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna är en skola i ledarskap. Bildning och utbildning skapar och formar inte
enbart bra idrottsledare utan ger också kompetens
och erfarenhet till unga som de har nytta av i det
framtida livet. Men, det gäller även att ge ork och
kraft till de ledare som leder verksamheten idag.
Att utöver sitt dagliga ledarskap ge dem möjlighet
till kompetensutveckling. Det sker dels i lokala lärgrupper och föreläsningar, dels i den regionala kursverksamheten. Förenings- och förbundsutveckling,
idrottskunskap, ledar- och tränarutveckling, arrangemangskunskap och värdegrundsarbete är de inriktningar som är mest efterfrågade.
Strategier för framtiden
Idrottsrörelsen har fortsatt sitt omfattande strategiarbete som startade 2013. Hur ska idrottsrörelsen
vitalisera sina arbetsformer för att bättre svara mot
människors behov och önskemål idag och imorgon?
SISU Idrottsutbildarna har en viktig roll att stödja och
ge verktyg till samtalen om framtidens idrottsförening. Attityder, krav, behov och önskemål har förändrats för såväl människor som idrottsföreningar. Den
tekniska utvecklingen är påtaglig. Kommersialisering,
individualisering, en åldrande befolkning, nya kommunikationsmönster och former för engagemang är
några andra exempel på utvecklingstendenser som
påverkar idrotten.
Så visst finns det utmaningar! Men, också ett ökat
intresse för fysisk aktivitet, fortsatt starkt ideellt engagemang och behov av gemenskap.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
3
Idrotten lär
Föreningsidrotten handlar om så mycket mer än
träning, motion och tävling. Den handlar också om
glädje, gemenskap, demokrati, ideella insatser och
öppenhet för alla som vill vara med. Under året
har vi, tillsammans med Hallands Idrottsförbund,
arrangerat två Idrottsforum med utgångspunkt på
UR:s radio och TV-serie Idrottens himmel och helvete. Hur vill vi att morgondagens förening ska se ut?
Vad vill vi höra, känna och uppleva? Vad ska erbjudas för aktiviteter? Hur får vi ungdomar att stanna
kvar längre i idrotten? Frågorna är flera och samtalen har på olika sätt fortsatt i föreningars lärgrupper.
Alla är värdefulla!
Förhållningssätt och riktlinjer för föreningarnas ledare är en högt prioriterad uppgift för studieförbundet. Föreningar har skapat en ledarguide. I samtalen
som sker i lärgrupper formas det som är en medkraft till det som är bra och en motkraft mot det som
är nedbrytande. För, varje barn, ungdom eller vuxen
som far illa inom idrottsrörelsen är ett för mycket.
Närmare 80 föreningar har i något sammanhang
samtalat om vad som är betydelsefullt i föreningen i
satsningen Värdefullt.
Samtal om värderingsfrågor sker under olika former
anpassade för olika målgrupper. Under sommaren
har vi därutöver mött 2 000 barn genom den pedagogiska formen Forumteater.
Kvantitet och kvalité
Studieförbundet samverkar med 360 föreningar. Ett
resultat av över 500 föreningsbesök som konsulenterna genomför! Över 14 000 unika deltagare har
varit med i någon studieaktivitet. Studier i lärgrupper i form av teori och kunskapssökande är det dominerande inslaget. Utövande idrott erhåller statsbidrag i annan ordning.
Kvalitet och kvantitet har inget motsatsförhållande.
Kraftsamlingen kring kvalitet i den lokala verksamheten har fortsatt på olika sätt med utgångspunkt
från de riktlinjer som Förbundsstyrelsen fastställt.
4
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Låt oss få möjligheterna!
Vårt mål är att fler föreningar ska välja SISU Idrottsutbildarnas metoder i sitt lärande och för sin utveckling. Ett mervärde utöver den idrottsliga aktiviteten.
Anslag från stat, region och kommuner är betydelsefullt. Då kan vi skapa regionala mötesplatser, utbilda
studie- och kursledare, genomföra lokala studiesatsningar och utbildningar för ungdomar och ledare.
Folkbildningspropositionen ”Allas kunskap - allas
bildning”, regeringsbeslut mars 2014, är ledande för
statens stöd och syfte till folkbildning och därmed
ett rättesnöre för SISU Idrottsutbildarna.
Vi anser att det är skäligt att SISU Idrottsutbildarna
i egenskap av ett studieförbund med ökande verksamhet får lika mycket stöd per studietimme som de
övriga 11 studieförbunden. Det finns inga motiv till
att bildningsverksamhet värderas olika beroende på
vilket studieförbund som är anordnare.
Regeringen beslutade att SISU Idrottsutbildarna ska
”pröva frågor om fördelning av statbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet”.
Lagen trädde i kraft 1 juni 2014 och därmed jämställs
SISU Idrottsutbildarna med Folkbildningsrådet. Med
denna ändring borde de allra sista tvivlen försvinna.
SISU idrottsutbildarna är ett studieförbund i likhet
med de som finns i Folkbildningsförbundet!
Tack för i år!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till föreningar och
specialdistriktsidrottsförbund för ett fantastiskt studieår. Till SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse,
Region Halland, kommunerna och Hallands Idrottsförbund för ett gott samarbete. Till över 1 100 kursoch lärgruppsledare. Och inte minst, ett stort tack
till vår personal för alla möten där idrotten är och
lär!
Styrelsen SISU idrottsutbildarna Halland
Studiedistriktets verksamhet
Överenskommelse med Region Halland
Studiedistriktets verksamhet har sedan tidigare
tecknat en överenskommelse med Region Halland
i syfte att skapa samverkan för regional utveckling
och tillväxt i Halland. Idrott och kultur är viktiga
drivkrafter i regional utveckling.
I den regionala handlingsplanen anger Region
Halland att bildningsverksamheten i SISU
Idrottsutbildarna fyller en viktig roll för de många
aktiva idrottsutövare som söker kunskap inom
olika områden. Att skapa intresse för ledarskap är
ett prioriterat område och att bilda och utbilda
idrottsrörelsens organisations- och aktivitetsledare
har därför fokus i bildningsverksamheten.
SISU Idrottsutbildarna utformar fritt mål för
verksamheten för att arbeta mot Region Hallands
kulturpolitiska mål, bland annat genom att
skapa kreativa mötesplatser. Överenskommelsen
omfattar regional studie-, bildnings- och
utbildningsverksamhet som in sin tur ska utveckla
den lokala bildningsverksamheten i idrottsföreningar.
Fokuserade områden är att stärka idrottens
ledar- och tränarutveckling, uppmärksamma den
unga generationen, stödja idrottens centrala
studiesatsningar, stärka idrottens organisatoriska
utveckling samt utveckla idrottens roll i den sociala
ekonomin.
Det regionala anslaget, som ska finansiera distriktets
verksamhet, med undantag för uppdragsutbildning,
ska inte ersätta kommunala bidrag, enligt den
överenskommelse som tecknats med Region
Halland.
Idrottslyftet
En del i distriktets verksamhet är att möjliggöra
för förbund och föreningar
att ta del av centralt
initierade studiesatsningar
och utvecklingsprojekt. Idrottslyftet är ett exempel
på detta.
Studiedistriktet har fortsatt ett arbete med
att sätta det Idrottslyftet på plats. Omfattande
kompetensutvecklingsinsatser för egen personal har genomförts. Workshops och andra
informationsinsatser har arrangerats i föreningar.
I fem halländska kommuner genomfördes temakväll
och skrivarverkstad för över 200 deltagare. Syftet
var att analysera sin förenings verksamhet med
utgångspunkt från Idrotten vill.
Förbundsutveckling i SDF och MO
Fler studiesatsningar initieras från specialförbund
(SF) i samarbete med SISU Riks. SISU Halland har
medverkat som processledare i samarbete med
specialdistriktsidrottsförbunden (SDF).
Arrangemangen har genomförts i samverkan med
Hallands Idrottsförbund särskilda satsning på
SDF förbundsutveckling. Under året har 13 SDF
genomfört 100 distriktsarrangemang med olika
inriktningar för närmare 2 000 deltagare.
I samverkan med Hallands Idrottsförbund
genomfördes även en träff för förtroendevalda i
SDF. Tema för träffen var förbundsutveckling och en
framtida utformning för Hallands Idrottsförbunds
regionala anslag till SDF.
”Alltid tillgängliga, grymt stöd och uppbackning.”
Frida Klemhs, Hallands Ridsportförbund
Arrangemang
Distriktets regionala resurser (studieresor,
arbetsmöten, lärgruppsledarutbildningar med
mera) har skapat möjligheter att över 100
föreningar har genomfört lokala studier med
lärande processer för att forma ett än bättre
arrangemang. Att vi, i tidigt skede, samverkar
med kommunernas destinationsbolag, eller
motsvarande, är en framtida nyckel för att utveckla
arrangemang i Halland.
Idrottsföreningens arrangemang, stort som litet,
bidrar till samhörighet och regional tillväxt.
Arenaidrotten, ett drama med oviss utgång,
som för stunden ger människor i alla åldrar och
samhällsskikt en upplevelse. Konserter, festivaler
och marknader kompletterar idrottsföreningens
bidrag till civilsamhället.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
5
Studiedistriktets verksamhet
Mot världens bästa idrott
Studiesatsningen Värdefullt har fortsatt under
verksamhetsåret. Satsningen handlar om olika delar.
Bland annat Forumteater för de yngre idrottarna,
samtal kring laganda för ungdomar och vid vissa,
väldigt bra tillfällen, samtal med vuxna i föreningen.
Vårt syfte är att föreningen ska sätta värderingsfrågor
högt upp på dagordningen. Närmare 90 föreningar
har deltagit i olika studieaktiviteter. Studiedistriktet
har tagit administrativt och personellt ansvar för
studiesatsningen.
Två större kurshelger Idrottsforum, har genomförts
för organisations- och aktivitetsledare. Båda har
haft en inriktning på Framtidens förening samt en
uppföljning av UR: s radio- och TV-serie Idrottens
himmel och helvete. Serien har varit en bra ingång
för goda samtal som idrottskonsulenterna genomför
i föreningar. En del föreningar har fortsatt med
studier i lärgrupper.
Ledarutbildning
Kurser genomförs för såväl organisationsledare som
aktivitetsledare. Utbudet motsvarar mångfalden
av ideellt ledarskap i föreningen. Genom dialoger
med utbildningsledare i SDF och kontakter med
föreningsledare möter vi det behov som idrottsledare
har. Det, tillsammans med centralt beslut om likartat
kursutbud, styr vår inriktning och vårt utbud av
kurser.
Grunden för en väl fungerande förening kan byggas
vid de föreningsutvecklingskurser som genomförs.
Kursen inleds oftast med föreningskunskap för att
därefter övergå till föreningens behov och önskemål
av utveckling. Analys och åtgärdsprogram inom olika
verksamhetsfält formas med en utvecklingsplan
som slutprodukt. Under verksamhetsåret har 50
föreningar med 600 deltagare medverkat i någon
form av processarbete i föreningen under ledning av
SISU:s processledare.
Framtidens idrottsförening
Studiesatsningen Framtidens förening har fortsatt för
de föreningar som har kraften att blicka in i morgondagens
idrott. Ett 30-tal föreningar, med över 400 deltagare, har under
verksamhetsåret samtalat om framtidsfrågor. Såväl aktiva
ungdomar som etablerade ledare har deltagit.
Föreningsidrotten handlar om så mycket mer än bara den
fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap,
demokrati, ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara
med.
6
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Studiedistriktets verksamhet
Idrottens Himmel och Helvete
I
drottssverige är en djungel av olika mer eller mindre påhittade teorier om hur träning ska bedrivas
på bästa sätt och för bästa resultat. Men hur hårt
ska eller bör man träna? Hur ska tränare bete sig?
Varför är det så viktigt att vinna?
Idrotten och tränarens himmel och helvete är en
serie om krossade drömmar, starka känslor och
vilka konsekvenser som vuxenvärderingar får för
barn- och ungdomsidrotten. Men också om de goda
exemplen och de inspirerande tränarna.
Om svensk idrott ska fortsätta utvecklas och attrahera barn och ungdomar även i framtiden är det
viktigt att vi pratar om hur verksamheten i våra 12
000 idrottsföreningar med verksamhet för barn och
ungdomar genomförs.
För det är kvaliteten på den som avgör om de aktiva
väljer att komma tillbaka till nästa träning eller ej.
Då krävs kunniga och kompetenta tränare och ledare som driver verksamheten framåt varje dag. Det
i en miljö som är sund och säker för de barn som
finns i den. För att nå dit krävs att de förtroendevalda i föreningen vet vad de vill och vad som krävs
för att bedriva en idrott i enlighet med idrottens
uttalade värderingar och riktlinjer. Riktlinjer som ska
göra det enklare för föreningarna och dess ledare
att göra rätt.
Ett sätt för såväl tränare och förtroendevalda att
tillsammans samtala om hur de vill ha det i sin
förening är att nyttja den möjlighet som TV-serien
Idrottens himmel och helvete ger oss.
När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt
idrottande.
Barn- och ungdomsidrotten är under utveckling.
Kanske har den alltid varit det, bara att föremålen
för utvecklingen har varierat och tempot i utvecklingen varit olika. Redan i Riksidrottsförbundets
skrift Idrott 80 som var ett idéprogram för idrottsrörelsen under 80-talet med sikte på år 2000 stod
följande att läsa följande: Barn- och ungdomsidrotten måste karaktäriseras av ett rikt aktivitetsutbud.
Det måste finnas många alternativ och alltför tidig
specialisering måste undvikas.
För att svensk idrott ska fortsätta utvecklas och
attrahera barn och ungdomar även i framtiden så
är det viktigt att idrottsrörelsen hela tiden håller
samtalet och diskussionen levande om hur verksamheten, i var och en av de cirka 12 000 idrottsföreningar, med verksamhet för barn och ungdomar
genomförs. Ett samtal som kan vara helt avgörande
för om aktiva väljer att komma tillbaka till nästa träning eller inte.
Du som tränare, ledare, förälder och förtroendevald, kan ta samtalet vidare i din förening och
diskutera hur ni vill ha det utifrån de områden som
UR tar upp i TV- och radioserien Idrottens himmel
och helvete.
(saxat från RF och SISU Idrottsutbildarnas hemsida om
serien Idrottens Himmel och Helvete).
SISU IDROTTSUTBILDARNA
7
Studiedistriktets verksamhet
Barn- och ungdomsledarutbildning
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på
basnivå heter Plattformen och vänder sig till tränare
och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15
år. Tränare och ledare får möjlighet att lära sig
grunderna för hur de blir en positiv och självständig
idrottsledare för barn och ungdomar samt utveckla
sina ledaregenskaper. Inte minst att få knyta nya
kontakter med andra ledare inom olika idrotter.
Utbildningen är likvärdig oavsett distrikt och idrott
ledaren är verksam i och kräver inga förkunskaper.
Plattformen har genomförts vid 5 tillfälle med
110 deltagare. Även fortsättningskurser som
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom
har genomförts under året. För att säkerställa
likvärdighet i utbildningen har träffar med kursledare
arrangerats.
Idrottens Grundtränarutbildning (GTU) är en
fortsättning och påbyggnad till Plattformen.
Utbildningen innehåller tränarskap och träningslära.
Deltagaren genomför också tränarpraktik och
bedriver sedan självstudier på hemmaplan.
Utbildningen ger möjlighet till nätverksbyggande
mellan idrotter, för att ta till vara varandras olika
kunskaper och erfarenheter. GTU har genomförts i
samverkan med Region Syd.
IdrottOnline
Utbildningar har genomförts för föreningar som
önskar utveckla sin information via föreningens
hemsida, utveckla sin redovisning av Lokalt
Aktivitetsstöd eller hantera sitt medlemsregister.
Över 200 deltagare har tagit del av det regionala
kursutbudet. Utbildningen har därefter fortsatt med
lokala lärgrupper med över 400 deltagare.
Distriktet har även fortsatt att utbilda ledare så att de
kan redovisa studieverksamhet direkt i IdrottOnline
och dess utbildningsmodul.
IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA
Det erbjuds olika kurser för organisationsledare
under samlingsnamnet Idrottens föreningslära. Allt
som har att göra med föreningsutveckling, föreningskunskap och föreningsjuridik ingår.
Det finns såväl grundutbildningar som fortsättningskurser. I utbildningsmodulen har 80
arrangemang med 650 deltagare kodats under rubriken Idrottens föreningslära. Därtill
sker en stor del av kunskapsöverföring av föreningslära vid föreningsutvecklingskurser som
genomförs.
8
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Studiedistriktets verksamhet
Utbildningsledare i SDF
Utbildningsledare i SDF spelar en viktig roll i att
starta utvecklingsprojekt av bildningskaraktär och
naturligtvis för utveckling av den egna idrottens
kursverksamhet (en del av SISU:s uppdrag från
Hallands Idrottsförbund).
Träffar med SDF-utbildningsledare har genomförts
i syfte att utveckla utbildningsledarens kompetens,
avseende bildning och utbildning samt klargöra
dess skillnader i pedagogik och ekonomiska
förutsättningar.
Utbildning för lärgruppsledare
Lärgruppsledarutbildning är ett sätt att säkerställa
kvalité på föreningens lärgrupper. Företrädesvis
har denna distriktsutbildning flyttats ner lokalt
i föreningen. Hög pedagogisk kvalitet ska prägla
SISU Idrottsutbildarnas insatser i idrotten. Samtal,
enskilda möten med lärgruppsledare registreras
inte som regional kursverksamhet, men bidrar
starkt till utveckling av lärgrupper.
SDF idrottskurser
SISU Idrottsutbildarna, har på uppdrag av Hallands
Idrottsförbund, samordnat den kursplanebundna
utbildningen som SDF genomför för föreningsledare
eller för de som har för avsikt att bli ledare.
Intresset för olika ämnesinriktningar och kurser
varierar år från år. Antalet arrangemang och
deltagare i regionala SDF-kurser har ökat under
verksamhetsåret. Det egna specialförbundets (SF)
behov av utvecklingsinsatser för ledare styr utbudet
av kurser som SDF anordnar.
En överväldigande del av deltagarna i SDF-kurser
tillhör kategorin aktivitetsledare, dvs ledare som
möter och leder aktiva, t ex instruktörer, tränare och
domare. Övriga deltagare är organisationsledare,
dvs de ledare som utvecklar, planerar, driver
och administrerar verksamhet, till exempel
styrelseledamöter. Det är alltid en utmaning för
SDF att genomföra fler regionala utbildningar för
organisationsledare.
En del idrottsledare väljer att gå kurs i andra distrikt
beroende på att SDF utbildningsverksamhet sker
regionalt. Det beror bland annat på organisatoriska
förändringar i SDF samt att högre utbildningar
genomförs i samverkan mellan flera SDF inom
samma idrott.
SDF har arrangerat 272 kurser med närmare 4 000
deltagare.
Friskvård och hälsa
Enbart att vara fysiskt aktiv i en idrottsförening bidrar
till en bättre hälsa. En ständig bildningsverksamhet
sker främst i de lokala lärgrupper som finns för ledare
i till exempel träningslära. SISU Idrottsutbildarna
har därutöver skapat mervärde i olika lärgrupper
i till exempel kostfrågor. Men även utbildningar
med ökad kunskap om när olyckan är framme eller
hjärt-lungräddning. I de 90 arrangemang som
genomförts uppnås förhoppningsvis en effekt om
en förändrad attityd i olika hälsorelaterade frågor.
Samverkan folkhögskola
Även samspelet med Katrinebergs Folkhögskola
spelar en viktig roll i kursverksamheten.
Folkhögskolan är för SISU och flera idrotter en
mötesplats. Det finns såväl pedagogiska som
ekonomiska skäl att förlägga kursverksamhet på
folkhögskola. Utbildade idrottslärare kan nyttjas
som föreläsare. Under verksamhetsåret har
dialoger förts med personal på skolan för att
utveckla samarbetet.
Kommunala utbildningsbidrag
Samtliga kommuner har någon form av
kontantstöd till ungdomsorganisationer som
utbildar ledare. Cirka en miljon kronor utbetalas i
ledarutbildningsbidrag till idrottsföreningar årligen.
Omfattningen av den regionala kursverksamheten
borde innebära att fler föreningar söker
ledarutbildningsbidraget. Av olika skäl är så inte
alltid fallet. SISU Idrottsutbildarnas arbete med
att säkerställa kursernas kvalitativa innehåll
och dess ekonomi är en trovärdighetsfråga mot
kommunerna och sker bland annat i dialog med
SDF och föreningens utbildningsledare.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
9
Föreningen — alltid i centrum
Uppdrag, aktivitet, resurs
Bildningsverksamheten i SISU Idrottsutbildarna utgår från
det uppdrag som staten anger. Motiv är till exempel att
stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin. SISU Idrottsutbildarna genomför studieaktiviteter och resurser ställs till förfogande. Statens anslag
kompletteras av kommunala stöd som inte i någon form
ska ersätta det kommunala stödet för bildningsverksamhet
som idrotten erhåller.
Statsbidraget ska inte heller förväxlas med det organisationsstöd som ungdomsorganisationer har, såväl i kommuner eller regioner för t ex utbildning av ledare. Det kommunala stödet för idrottsrörelsens bildningsverksamhet
utbetalades 2014 i samtliga av länets kommuner.
Värderingsfrågor och ledare i fokus
Uppdraget till SISU från staten är att vi i första hand ska
erbjuda lärande verksamhetsformer till ledare samt inom
ämnesområdet värderingsfrågor. Våra verksamhetsformer
utgör ett stöd och skapar mervärde för det ideella folkrörelsearbetet. Ett stort antal föreningsmedlemmar har i utvecklingsprocesser fått möjlighet att påverka sin förenings
utveckling.
Ledare har diskuterat hur ledarskapet ska utvecklas eller
hur föreningens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet ska se ut. Barn har uttryckt sina känslor för hur kompisskapet kan förbättras. Ungdomar har lärt sig de grundläggande kunskaperna om sin förening och sin idrott. En
verksamhet som sker utöver det aktiva utövandet av idrott.
Värdefullt
Under 2014 har arbetet med studiesatsningen Värdefullt
fortsatt. Fokus ligger på att få barn och ungdomar att samtala och tänka till kring sitt idrottande. Att samtala om hur
man är en bra träningskompis, hur gruppkänsla skapas,
hur man kan hjälpa varandra att utvecklas i sin idrott är
några av sakerna som har diskuterats i de halländska föreningarna inom ramen för Värdefullt.
Studiesatsningen vänder sig även mot ledare och föräldrar,
där fokus för föräldrar handlar om att stötta sina barn att
bli vinnare i livet genom idrott. Arrangemang har genomförts i 80 föreningar med närmare 3 000 deltagare. Idrottskonsulenterna Linda Söderqvist och Rikard Boman har ett
särskilt ansvar för studiesatsningen.
10
10
SISU IDROTTSUTBILDARNA
IDROTTSUTBILDARNA
SISU
Föreningen - alltid i centrum
Wilda och Walter
Barn som vill leka idrott. Ungdomar som vill utvecklas genom att ha en bra laganda, träna och tävla. Alla
får vara med. Glädje och gemenskap genomsyrar
verksamheten. Alla känner sig delaktiga och får vara
med att påverka så att föreningen utvecklar verksamheten. Det är halländsk idrott när den är som bäst.
Det är här grunden läggs för idrottsrörelsens vision
Svensk Idrott – världens bästa.
”Ett av barn- och ungdomsidrottens viktigaste
syften är inte bara att utveckla nya idrottare
utan att även från tidig ålder lära utövarna
vikten av en bra värdegrund. För att på ett
intressant och utvecklande sätt kunna arbeta
med värden inom idrotten så krävs det god
kunskap och bra vuxna förebilder. SISU:s studiesatsning Värdefullt är ett riktigt bra instrument för alla i en förening (barn, ungdomar,
föräldrar och ledare) att på ett bra sätt kunna
arbeta med dessa frågor. Materialet i kombination med intressanta och utvecklande föredrag och aktiviteter med utbildarna hos SISU
gör det mycket enklare att skapa en god förståelse och ett stort engagemang kring värdegrundsarbetet i föreningen.”
Marcus Kadfors, IF Leikin
Lärande för barn ska ske
på barnens villkor. Det ska
vara hög aktivitet - till exempel genom att rita, skapa och dramatisera.
För de yngsta inom idrotten (7-12 år) har vi under
året arbetet med studiematerialet Wilda och Walter,
som består av en bokserie med tre böcker, Tillsammans, Jag är unik och Jag behöver bränsle. I böckerna
finns mängder med knep och knåp. Genom att arbeta
med böckerna och reflektera tillsammans med sina
träningskompisar lär sig barnen om hur man är en
bra lagkompis, hur kroppen och knoppen fungerar
och hur mat påverkar idrottandet.
”Att vara ute och leda dessa värdefulla samtal
och att höra hur barn och ungdomar vill att
sitt idrottande ska vara och hur de kan hjälpa
varandra att nå sina mål är inspirerande och
roligt. Under samtalen upptäcks ofta att barnen och ungdomarna önskar olika saker genom sitt idrottande, allt ifrån att få en god fysisk hälsa till att få nya kompisar, en sak som
de alltid har gemensamt är att de väljer att
idrotta för att det är roligt.”
Linda och Rickard, idrottskonsulenter
Forumteater
Linda har tillsammans med Emily Kamruddin, Albin
Dangardt och Moa Kristenson varit ledare för Forumteater i idrottsskolor och vid föreningsträffar främst
under sommaren. Genom denna utmärkta pedagogik samtalar vi om hur vi skapar en kul idrott, hur vi
skapar bra attityder och värderingar och inte minst
hur vi ska vara mot varandra.
Varje år väljer vi ut ett tema som för oss in på goda
attityder. I årets Forumteater deltog 2 000 barn, och
en del ungdomar, i 80 arrangemang.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
11
Föreningen - alltid i centrum
Föreningsutveckling
Det ideella ledarskapet
Syftet med de 500 föreningsbesök som SISU Hallands idrottskonsulenter gör under ett år är att skapa
möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan människor i processer som ska leda till en bättre föreningsverksamhet. Träffar med utbildningsledare i föreningar tillhör ett steg i kontakten med föreningar.
Utbildningsledare är en nyckelperson för att skapa
en framgångsrik bildning och utbildning för föreningens medlemmar. Träffarna med utbildningsledare
övergår till att föreningsmedlemmar i studie- och
bildningsverksamhet får kraft, nya idéer formas, inflytande och delaktighet skapas och gemenskapen
stärks.
Prioriterad målgrupp i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet är idrottens ledare. Kraven på ideella ledare
ökar och uppgifterna breddas. De flesta sköter sin
uppgift på ett fantastiskt sätt. Men, visst händer det
då och då någon situation som bryter mot idrottens
värdegrund.
”Som ny utbildningsledare för vår klubb blev
jag bemött precis där jag var. Fick all hjälp
jag bett om för att komma igång med utbildning.”
Emma Batarseh, Nippon Karate IF
Ett av förbundsstämmans mål (som siktar mot år
2015) för SISU Idrottsutbildarna är att fler föreningar
ska se oss som en medaktör i den lokala bildningsverksamheten. De kvantitativa målen är högt ställda.
Kvaliteten i våra verksamhetsformer sätter deltagarna i med hjälp av konsulenter och lärgruppsledare.
Vårt stöd är de av Förbundsstyrelsen fastställda förhållningsätt och riktlinjer som finns för genomförandet.
De senaste åren har vi samverkat med närmare 360
föreningar. Vår utmaning finns i att fler ska upptäcka
den möjlighet som bildningsverksamhet utgör!
”Slöinge Tennisklubb har haft ett mycket gott
och givande samarbete under året. Stödet
i form av kurslitteratur, föreläsare och givande idéer för att utveckla vår verksamhet
har verkligen varit till stor hjälp för oss. Stort
tack!”
Dan Lind, Slöinge Tennisklubb
12
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Kvalitén i den lokala barn- och ungdomsverksamheten är ofta kopplad till den kompetens som finns hos
den ideella ledaren. Vi vet att många ideella ledare
inte har tid, kraft eller lust att vara med på regional
utbildning – kurser över en helg. Lärgrupper i hemmamiljö är då en utmärkt kompetenshöjande metod. I år har 5 600 aktivitetsledare och 8 300 organisationsledare varit deltagare i lärgrupper, kurser och
processarbete - en ökning med 2 000 ledare!
”Vi är självklart glada o nöjda med samarbetet
som genererar både utbildning och bra arbetsmaterial som utvecklar våra ledare.”
Anders Stålberg, Halmstad Innebandyklub
Ledarguide
Utöver att skaffa, utveckla, utbilda, belöna och behålla ledare behövs alltid goda samtal om attityder
och värderingar. Engagerade och kunniga ledare är
helt avgörande för en förening. Därför är det oerhört stimulerande att SISU Idrottsutbildarna i speciella satsningar i samarbete med Halmstad, Laholms
och Kungsbacka kommun fått möjlighet att än mer
utveckla ledarskapet. Gemensamt namn är Ledarguide - riktlinjer och förhållningssätt för föreningens
ledare. En del föreningar har redan olika former av
dokument för ledare och dessa kan då revideras.
Ledarguiden (eller motsvarande dokument) ska utgå
från idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill och
behandla flera olika värderingsområden, som glädje
och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt
att vara med samt rent spel.
Blå tråd för elit och bredd i HBK
En elitklubb, 52 säsonger i Allsvenskan och med en
nionde plats i maratontabellen. Men också en förening där alla killar och tjejer från fem år och uppåt
är välkomna att lira. Hur förenar Halmstads BK två
så skilda fotbollsvärldar?
– Fotbollen finns för alla och har nivåer för alla,
säger Robert Nordström, akademi- och ungdomsansvarig i klubben sedan fyra år. Innan hade han
hunnit med 19 år som HBK:s U19-tränare och, ja,
han såg en liten talang växa sig större och större på
Örjans planer nämligen Fredrik Ljungberg.
Och innan dess hann han med att själv spela allsvenskt och minns samtliga matcher, fyra stycken…
Dessutom har han både spelar- och tränarerfarenhet från lägre serier som ger honom den förståelse
som är så viktig när HBK söker talanger och möter
andra föreningar.
– Bara unga spelare från den halländska myllan
kommer till oss när alla berörda parter är eniga om
det, säger Robert.
Vilka värderingar som styr HBK:s verksamhet finns
nu samlat i ett nytt dokument, Blå tråden Ledstjärnor. Det är klubbens version av den fastställda ledarguide som Halmstad kommun kräver av kommunens ungdomsföreningar för att de ska vara
bidragsberättigade. Blå tråden har tagits fram i
samarbete med SISU Idrottsutbildarna i en omfattande process med arbetsgrupper, stormöten och
remisser som sedan klubbats av huvudstyrelsen.
Det beskriver roller, krav och mål för spelare, ledare samt föräldrar och har publicerats i en lättläst
En ledarguide är ett förenings- Ledar
dokument som visar riktlinjer
Guiden
och förhållningssätt för föreningens ledare. Ledarguiden (eller motsvarande dokument) ska utgå från idrottsrörelsens idéprogram
Idrotten Vill och behandla flera olika områden,
glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet,
allas rätt att vara med samt rent spel.
SISU Idrottsutbildarna Halland startade i samverkan med Teknik- och fritidsförvaltning i Halmstads
kommun en satsning på Ledarguide. Processer
med Ledarguide pågår även i Laholms och Kungsbackas kommuner..
broschyr.
– Vi vill bli förknippade med mer än elitfotboll. HBK
är en del av samhället och vill ta vår bit för att ledare och spelare också får social träning och lär samarbete, tolerans och demokratiska
värderingar, säger Robert.
HBK:s handikappverksamhet Fotboll för
alla och Lagspelet
där Per ”Texas”
Johansson ansvarar för HBKengagemang
bland barn
och ungdomar
utanför fotbollsplanerna
är två grenar av
klubbens sociala
ansvar.
I Blå tråden tar man upp
de eviga diskussionsfrågorna
runt saker som om och när och hur
man ska nivåindela åldersgrupperna.
– Vi skruvar upp kraven från femton år, och det är
tre-fyra år senare än de flesta elitklubbar. Vi ser
gärna att spelarna stannar kvar i sina moderföreningar så länge som möjligt och vi håller alltid stenhårt på att skolan går före fotbollen, säger Robert
Nordström.
För statistiken är tydlig. I varje årskull är det endast
1,5 spelare som når fram till allsvenskt spel, även
om föreningens mål nu höjts till två.
– De allra flesta fortsätter med fotboll på en nivå
som passar dem efter ungdomstiden hos oss, säger Robert som njöt när han i en division 3 match
på Skedalahed kunde räkna till elva före detta HBKspelare på plan. Än lite mer gladde så klart att tre
egna talanger gjorde allsvensk debut 2014.
– Men inget slår när en ung farsa med barnvagn
stannar mig på stan och berättar om vilka goa minnen han har från åren hos oss, säger Robert Nordström.
Text och bild: Lars Andersson
SISU IDROTTSUTBILDARNA
13
Föreningen - alltid i centrum
Idrottslyftet
SISU Idrottsutbildarnas del
av Idrottslyftet har för andra året fokus på en analys
av föreningens verksamhet utifrån idédokumentet
Idrotten vill. Ett omfattande
arbete har genomförts för
att sätta Idrottslyftet på
plats. Samtidigt har vi i bland annat Halmstad
haft stort engagemang i Ledarguiden som i stort
omfattas av samma analys. Efter en trög start 2013
har arbetet fortsatt under verksamhetsåret. Drygt
800 tkr har utanordnats till 117 föreningar i Halland
i denna del av Idrottslyftet som avser föreningsutveckling inom ramen för verksamhet som bygger på
idédokumentet Idrotten vill.
- Vi har haft två grupper med totalt 30 unga ledare
i år från olika delar av länet. Vi har skapat olika mötesplatser för dem. Dessutom får de i uppgift att tillsammans med oss planera och genomföra en Framtidskväll i sin förening. I år var det 14 föreningar med
över 100 ungdomar som deltog.
Halmstad kommun har tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund möjliggjort att 20 ungdomar får ledarutbildning i studiesatsningen Framtidens Ledare. Under våren fick
ungdomar olika former av utbildning för att sedan
kunna praktisera ledarskapet i Sportsommar- idrottsaktiviteter barn. Sportsommar finansieras till stor del
inom ramen för Idrottslyftet (rekrytering).
Inte bara idrott
SISU Idrottsutbildarna har tre övriga medlemsorganisationer som står utanför Riksidrottsförbundet.
Studieverksamhet har genomförts i föreningar som
tillhör Bridgeförbundet och Livräddningssällskapet,
totalt 126 arrangemang med 1 400 deltagare. Pistolskytteförbundet redovisar ingen verksamhet i år.
Ge unga ledare chansen
Största gruppen av deltagare i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet är ungdomar. Att lära sig om hur
kroppen fungerar, hur tekniken kan utvecklas eller
hur föreningen är uppbyggd har varit i fokus. Men,
det handlar även om att våga ta på sig ledaruppdrag.
Etablerade ledare har en nyckelroll. Att ställa frågan
om unga vill bli ledare. Ungdomar kan och vill få
chansen!
- I nätverket för Unga Ledare har vi olika utbildningar som bedrivs i kursform, berättar Linda Söderqvist
och Rickard Boman från SISU Idrottsutbildarna. Det
är träningslära, träningsplanering, mental träning,
ledarskap, Idrottens Föreningslära och inte minst att
lära sig processer i föreningsutveckling.
14
SISU IDROTTSUTBILDARNA
- Det har varit fantastisk kul att planera och leda
Framtidens Ledare, säger Rickard Boman som varit
handledare tillsammans med Marcus Algotsson och
Lisa Fallhagen.
Framtidens Ledare
”Jag kände hur jag utvecklades,
självförtroendet stärktes och jag
förstod vikten av att se alla som
deltar och kunna möta dem på
rätt nivå.”
Amanda Pettersson
Amanda Pettersson minns tillbaka på sitt första sommarjobb. Hon var en bland de tjugo
Halmstadungdomar som togs ut till projektet
Framtidens Ledare, som drivs av Halmstads kommun och SISU Idrottsutbildarna. Idrotten har alltid
spelat en viktig roll för Amanda, som går andra året
på Aspero idrottsgymnasium.
– Från början var det ridning men jag kände att jag
ville ta en paus från det, berättar hon.
Den pausen är nu fyra år lång och i stället är det
kanotsporten som tar en stor del av Amandas lediga
tid. Hon följde med några kompisar till Halmstads
Kanotklubb och testade vad hon tyckte i Kanotskolan.
– Att glida fram på vattnet är en speciell känsla,
säger Amanda, som snabbt kom fram till att tävlingarna inte var det mest viktiga för henne.
Hon har blivit en av flera ungdomar som tar
stort ansvar för klubbens ungdomsverksamhet.
Tillsammans med kompisen Ebba Andersson leder
hon klubbens två grupper med 10-16-åringar och
båda sökte de sommarjobb i Framtidens Ledare.
– Det var nervöst innan jag visste att vi båda kom
med, säger Amanda.
Sammanlagt 40 timmars utbildning och planering
följdes av tre veckors jobb på tre olika platser som
ungdomsledare för Sportsommar, där sommarlediga
fick prova olika sporter. Amanda har bara positiva
erfarenheter från första sommarjobbet.
– Jag lärde mig mycket som jag har stor nytta av i
kanotklubben när jag leder gym- och paddelpass. Jag
kände hur jag utvecklades, självförtroendet stärktes
och jag förstod vikten av att se alla som deltar och
kunna möta dem på rätt nivå.
- Det blir svårt att matcha de här veckorna, säger
Amanda.
Efter Framtidens ledare har Amanda fortsatt sin
ledarutbildning i SISU Hallands projekt Unga ledare. För i den anrika kanotklubben vid Nissan, där
OS-medaljören Rolf Petterssons signerade paddel
har hedersplatsen i klubbrummet, tar ungdomar
som Amanda för sig för att föra kanottraditionen
vidare. Tre av klubbens unga talanger fanns 2014 i
junior- och ungdomslandslag.
– Det svåra är ju att marknadsföra oss och locka fler
barn och unga att pröva på. Kanot är ju en liten sport
som nästan bara syns i media när det är OS, säger
Amanda.
Text och bild: Lars Andersson
KORT OM AMANDA PETTERSSON
Ålder: 18 år
Bor: Furet, Halmstad
Skola: Aspero idrottsgymnasium,
Gym/fitnessprofilen
Favoritämne: Engelska
Favoritdjur: Katten Felix
Ser på TV: Serier
Drömmer om att bli: Polis
SISU IDROTTSUTBILDARNA
15
Laxbuggarnas Katharina Nilsson
Det måste finnas ”dumma” föreningsmänniskor som jag som tror att allt inte behöver gå ut
på ekonomisk vinst. Att utveckla sig själv och samtidigt möta positiva och glada människor
är en ynnest, säger Katharina Nilsson, utsedd till Årets utbildare i Halland 2014 av SISU
Idrottsutbildarna.
Tio år gammal gjorde hon första turen och fastnade direkt för dans. 20 år senare
är Katharina Nilsson en av eldsjälarna i Laxbuggarna, sportdansföreningen
som förstått att ta ett steg i taget för att bygga en förening för 2010-talet.
– Det här var en glad överraskning, ler Katharina åt beskedet att SISU
Idrottsutbildarna Halland utsett henne till Årets utbildare 2014.
Vi möter Katharina i hennes ”andra hem”, klubblokalen på
Stockenbergsgatan där kansli och de fyra danslokalerna finns.
– Den är en förutsättning för att vi ska kunna vara den öppna förening
som vi strävar efter. Här tittar medlemmar in även om de inte har
träning. Man hänger här efter skolan och gör sina läxor. Det är lite som
en fritidsgård, beskriver Katharina.
1987 bildades Laxbuggarna som Halmstadborna främst förknippar med
klubbens utsålda Julshower på Kulturhuset och stora TV-sända mästerskap
i tävlingsdans som klubben arrangerat genom åren. Våren 2016 väntar nästa,
då EM i rock´n roll avgörs i Halmstad Arena.
– Utan en stabil organisation klarar man inte ett sådant arrangemang, konstaterar
Katharina. Och den har klubben satsat hårt på, från yngsta ledare upp till styrelsearbete.
Alla 20 tränarna har gått SISU-utbildningen för ungdomsledare, Plattformen. Något som dessutom
danssportförbundet numera har som krav.
I 15 år har Katharina varit buggtränare i klubben och för något år sedan tog hon också plats i
klubbstyrelsen. Hon är kursansvarig och pådrivande för att utveckla föreningen genom utbildning på alla
nivåer.
– Den förening som inte förstått att ta del av SISU:s resurser missar något. Det får oss att tänka i nya
banor och förnya oss, tycker Katharina. Klubben har verksamhet från 4-5-åringar i Dans och lek upp till
vuxna. Alla fem tävlingsdanserna finns på kursprogrammet, dessutom jazzdans, showdans, showrock och
street dance.
Text och bild: Lars Andersson
Juryns motivering
Katharina ser till att Sportdansklubben Laxbuggarna i Halmstad utvecklas i samverkan
med SISU Idrottsutbildarna Halland. Klubben har skapat förhållningssätt och riktlinjer
för ledare, en Ledarguide, samt har skapat olika föreningsutvecklingsprocesser för
styrelse och ledare. Klubben genomför lärgrupper för aktiva och ledare. Dessutom
bjuder de in duktiga dansinstruktörer så att klubbens ledare vidareutvecklas. Katharina
har genom sitt engagemang och intresse för bildning och utbildning bidragit till att
utveckla klubben.
16
SISU IDROTTSUTBILDARNA
- utsedd till Årets utbildare
Bugg och bättre förening. Laxbuggarnas Katharina Nilsson har utsetts till Årets utbildare.
KATHARINA NILSSON
Ålder: 30 år
Arbetar: Teamledare i reception och växel i
Halmstad Rådhus
På ledig tid utanför danslokalen: Umgås med
vänner, går gärna på teater och underhållning
Favoritresemål: Mexico
Dansade som bäst: topp 10 i junior, Sverige
Dold talang: Bra på att planera
Om idrottens roll: Det måste finnas ”dumma”
föreningsmänniskor som jag som tror att allt inte
behöver gå ut på ekonomisk vinst. Att utveckla
sig själv och samtidigt möta positiva och glada
människor är en ynnest.
Utmärkelsen Årets Utbildare har tidigare
tilldelats följande ledare
2013 - Lennart Bengtsson, Försvarsutbildarna Halmstad
2012 - Hans-Erik Bengtsson, IF Norvalla
2011 - Jan Olof Johansson, Falkenbergs IK
2010 - Annika Scheller, Varbergs Sportdansklubb
2009 - Gunnar Johansson, Skidklubben Hylte
2008 - Anna-Stina Nordqvist, IFK Fjärås
2007 - Ingvar Johansson, Vinbergs IF
2006 - Anders Stålberg, Eldsberga Innebandyklubb
2005 - Göran Nilsson, FMCK Varberg
2004 - Per Inge Johansson, Mölle Innebandyklubb
2003 - Mats Carlsson och Magnus Larsson, Tvååkers IF
2002 - Patrik Nilsson, Inger Olsson, Willie Persson,
Hallands Golfförbund
2001 - Jarl Mårtensson, Varbergs BOIS
2000 - Gert Johansson och Leif Svensson, Glommens IF
1999 - Gunnar Linell och Anne Börjesson, IFK Fjärås
1998 - Sven Elfström, Varberg Hockyklubb
1997 - Ove Nilsson, Varberg Hockyklubb
Ingmar Eriksson, Hallands Orienteringsförbund
1996 - Tomas Fischer, Salvadorianska IF
1995 - Tommy Beckman, OK Nacke
SISU IDROTTSUTBILDARNA
17
Idé och organisation
Verksamhetsidé
SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad
resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet,
flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till
konkurrenskraftiga priser.
Vision och värdegrund
Vår vision och ledstjärna: Vi är där när idrotten lär.
En värdegrund som vilar på idrottens idéprogram
Idrotten Vill kompletterar visionen och vår syn på
människors lärande - en livslång lärprocess.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland har
till uppgift att, enligt stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten inom distriktet i enlighet med
Förbundsstämmans beslut och Förbundsstyrelsens
(FS) givna anvisningar och riktlinjer.
Basen i verksamheten är bildningsverksamhet med
deltagarstyrda lärgrupper. Att lära både av andra
och av varandra är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott.
18
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Studieförbundet erbjuder även föreläsningar, kurser och kulturarrangemang samt medverkar i olika
utvecklings- och organisationsprocesser.
Genom bildning och utbildning inom idrotten verkar vi för att stimulera människors lärande. Samtalet och mötet mellan människor står alltid i fokus.
Årsstämma
Stämma genomfördes på Katrinebergs Folkhögskola. Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, ledde
30 ombud (26 idrotter) igenom stämman. Anders
Wahlström, RF/SISU, föreläste under temat Idrottens Himmel och Helvete.
Styrelsen
Styrelsens ledamöter: Göte Arvidsson (ordförande),
Sven-Henrik Kareld (v. ordförande), Malin Björklund, Ulf Järphag, Susanne Jansson, Jonas Åberg,
Cecilia Andersson, Maria Hamnemo (personalens
ledamot).
Styrelsen har genomfört sex sammanträden med
olika tema som valåret 2014, arrangemang och internationellt utbyte. Styrelsen har i hela eller valda
delar deltagit i distriktsstyrelseutbildning (maj),
Idé och organisation
Lekmannarevisor
idrottspolitiska träffar (maj-september), styrelsekonferens (oktober), Region Syd styrelsekonferens
(november), Riksidrottsforum (november), SDFkonferens (november) samt därutöver vid olika tillfällen representerat förbundet.
Styrelsens organisation och arbetsfördelning bygger på bevakning av bas- och fokuserade områden.
Styrelsen har att följa fastställd verksamhetsinriktning 2014-2015, statens riktlinjer, överenskommelse med Region Halland, Förbundsstyrelsens (FS)
riktlinjer för verksamheten samt distriktets stämma. Styrelsens åliggande anges i SISU-distriktets
stadgar.
Hedersledamöter
Ulla-Brita Jönsson (hedersordförande),
Ulf Nilsson
Lennart Kull, Lars-Inge Henriksson (ersättare)
Valberedning
Ingmar Eriksson (ordförande), Anna Lundkvist,
Ivar Öhrn
Personal
Personal utgörs av Olle Kristenson (distriktsidrottschef, centralt anställd), Åsa Agmyr, Daniel
Ljungberg, Roiene Engdahl, Anneli Hügert (t o m
augusti), Morgan Bengtsson samt Maria Hamnemo
(samtliga tillsvidareanställda)
Håkan Hallberg, Linda Söderqvist, Rickard Boman,
Moa Kristenson, Emily Kamruddin samt Albin
Dangardt (visstidsanställda)
Auktoriserad revisor
Jan-Ove Bengtsson, LR-Revision
Pär Spolén, Spolén & Partners AB (ersättare)
SISU IDROTTSUTBILDARNA
19
Årsredovisning
Årsredovisning för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Halland (849201-3688), nedan SISU Halland,
räkenskapsåret 2014.
Verksamhetens art och inriktning Medlemmar
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har av den svenska
idrottsrörelsen fått i uppdrag att vara idrottens studie-, bildnings- och
utbildningsorganisation. SISU Halland ansvarar för idrottsrörelsens
regionala och lokala bildnings- och utbildningsverksamhet.
Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. Behovet
styr utbud och form. De statsbidragsberättigade lärgrupperna
är basen i vår verksamhet. Kurser, föreläsningar och andra
kulturarrangemang kompletterar utbudet. Vi medverkar även i
vår roll som projekt- och processledare i olika utvecklings- och
organisationsprocesser.
Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i till SISU
anslutna specialidrottsförbund (853 SF-föreningar) eller övriga
medlemsorganisationer (35 MO-föreningar), som har sin hemort
inom SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde.
Resultat och ställning
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr)
2014
2013
2012
Av regeringens riktlinjer för statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna
framgår att arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov
liksom arbetet med värderingsfrågor inom idrotten är särskilt
angeläget.
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Verksamhetens resultat
Balansomslutning
Antal anställda
1 294
7 589
98
3 437
11
1 518
6 239
-755
2 535
10
Viktiga händelser under året
Nyckeltal
SISU Halland har i samverkan med föreningar genomfört en
omfattande bildnings- och utbildningsverksamhet under
verksamhetsåret. Statsbidragsberättigad verksamhet har
genomförts i 360 föreningar. Ett resultat av den resurs som
medarbetarna i distriktet utgör. Allt från egen personal till
ideella lärgruppsledare och utbildningsledare i förening. Antal
samverkande föreningar har ökat och därmed har såväl antal
arrangemang som utbildningstimmar ökat. Antalet unika
deltagare är cirka 14 600 varav cirka hälften är organisations- eller
aktivitetsledare. Uppföljning av verksamheten har fortsatt inom
ramen för den av Förbundsstyrelsen beslutade kvalitetsanalys.
Statsanslaget för bildnings- och utbildningsverksamheten ökade
något under verksamhetsåret. Distrikten erhåller ett grundanslag
och ett verksamhetsrelaterat anslag. Distriktet tilldelades även
2014 ett extra utvecklingsbidrag. Styrelsen har valt att fördela
dessa medel i satsningen med ungdomar och värderingsfrågor
verksamhetsåren 2014 och 2015.
Region Halland har till SISU Halland utbetalt anslag 2014 i
en särskild överenskommelse. En avstämning av förbundets
verksamhet har genomförts och överenskommelsen gäller även
för 2015, omfattande ett grundanslag och ett utvecklingsanslag
för distriktets verksamhet. Redovisning, dialog och samtal om
såväl basstöd som stöd för verksamhetsutveckling har förts med
de halländska kommunerna. Samtalen har haft sin utgångspunkt
i idrottsföreningens behov av utveckling. Under verksamhetsåret
har samtliga kommuner givit offentligt stöd till SISU Halland. I
några kommuner genomförs dessutom speciella satsningar riktade
till ledare.
Olika studiesatsningar har genomförts, t ex Forumteater för
barn, utveckling av Unga ledare samt Värdefullt - samtal om
värderingsfrågor i föreningen. Analyser i föreningar med koppling
till idrottens idéprogram Idrotten vill har fortsatt inom ramen för
Idrottslyftet. Riktlinjer och förhållningssätt för ledare har skapats
i studiesatsningen Ledarguiden. SISU Halland har på uppdrag av
Hallands Idrottsförbund arbetat med specialidrotternas (SDF)
kursverksamhet.
20
SISU IDROTTSUTBILDARNA
1 387
7 427
786
3 619
9
2014
2013
2012
Antal utbildningstimmar:
39 456
Antal föreläsning/kulturprogram:
614
Antal samverkansföreningar:
360
Statsbidrag/utbildningstimme/kr:
97
Kommunbidrag/utbildningstimmer/kr:
24
Eget kapital/utbildningstimme/kr:
61
Soliditet (%):
67
35 444
585
336
107
26
46
48
44 772
548
352
76
20
33
61
Framtida utveckling Idrottsföreningens årliga behov och önskemål av bildning
och utbildning är grunden i SISU verksamhet. Grunden för
SISU framtida utveckling styrs av samarbetet med föreningar.
Samarbete som ger oss möjlighet att vara en motor, en mäklare
och anordnare av studier i olika former. Studieverksamheten vilar
på engagemang från ett stort antal ideella ledare som utöver sin
roll som idrottsledare även tar sig an uppgiften som studieledare.
Omfattande bildningsverksamhet i ett stort antal föreningar är
en byggsten för utveckling av folkrörelseidrotten, ett bidrag till
samhällsnyttan.
Genom det statsbidrag som då tillfaller SISU Halland ökar
möjligheten att stödja idrottsrörelsen med resurser i form av
kostnadstäckning för bl a studiematerial, föreläsare, personal och
pedagogisk utveckling.
Ett starkt regionalt och kommunalt ekonomiskt basanslag är en
förutsättning för att förbundet ska kunna ta del av de statliga
medel som fördelas till idrottsrörelsens bildning och utbildning. Ett
kommunalt basanslag som bidrar till fler föreningskontakter och
ett verksamhetsrelaterat anslag, i likhet med andra studieförbund,
som bidrar till utveckling inom olika verksamhetsområden i
idrottsföreningen. Områden som väl följer statens syfte för anslag
till studieförbund och med de överenskommelser som SISU har
tecknat med kommunerna.
En framtida utveckling styrs därmed i hög grad av att
samtliga kommuner i Halland via SISU fortsätter att ge
idrottsföreningen möjlighet till lokala studier, om än i olika
omfattning och inriktning. Under verksamhetsåret beslutade
regeringen att SISU jämställs med Folkbildningsrådet avseende
förvaltningsuppgiften att fördela statsanslag. En proposition,
ett beslut, och även ett erkännande, som i hög grad bör
ha betydelse för en framtida utveckling på anslag från stat,
region och kommun.
SISU når ett stort antal deltagare i den lokala
bildningsverksamheten. Antalet studiearrangemang utgår
från behov och önskemål, vilket innebär att de såväl kan
öka som minska. Det påverkar ett framtida statsanslag. SISU
Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse (FS) har beslutat om en
utökad satsning för att nå fler föreningar, fler deltagare, fler
unika deltagare och därmed ett ökat antal utbildningstimmar.
SISU Halland ska vara en medkraft i denna satsning.
Vår personals förmåga att samarbeta med idrottsföreningens
medlemmar, att finna nya vägar för utveckling, att skapa
delaktighet och engagemang, att vara framtidsorienterande
är en tillgång till gagn för den halländska idrottsrörelsen och
synnerligen en framgångsfaktor i framtida utveckling.
Förslag till disposition av resultatet 2014
Till stämmans förfogande:
Balanserat resultat:
Årets resultat:
Summa:
1 632 403
786 346
2 418 749
Distriktsstyrelsen föreslår att 2 418 749 kronor överförs i ny
räkning.
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
21
Resultaträkning
Resultaträkning
Not
1
2014
2013
2
3
1387
7427
8813
1294
7589
8882
4
-572
-2443
-5033
-8047
-717
-2677
-5417
-8811
766
71
20
27
786
98
Not
1
2014
2013
6
733
733
733
733
733
733
465
1
109
574
519
0
103
622
Kassa och bank
2313
2313
2082
2082
Summa omsättningstillgångar
2887
2704
Summa tillgångar
3619
3437
Not
2014
2013
8
1632
786
2419
1534
98
1632
653
51
498
1201
641
46
1117
1804
3619
3437
Inga
Inga
Inga
Inga
Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
5
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Årets resultat
Balansräkning
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
22
SISU IDROTTSUTBILDARNA
7
9
Tilläggsupplysningar och noter
Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Redovisnings- och värderingsprincipen är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Not 2 Nettoomsättning
Deltagarintäkter
Försäljningsintäkter
Övr. verksamhetsintäkter
Idrottslyft
Ersättning DF-bidrag
Administrativa intäkter, internt
Administrativa intäkter, externt
Summa
2014
647
0
100
155
370
84
30
1387
2013
577
0
30
153
400
100
35
1294
Not 3 Offentligrättsliga bidrag
Kommunala bidrag
Kommunala utvecklingsbidrag
Statliga bidrag, folkbildning
Statliga bidrag, utvecklingsprojekt
Regionbidrag
Bidrag för arbetskraft
Summa
2014
940
379
3813
475
1595
225
7427
2013
930
505
3786
475
1597
295
7589
Not 4 Förbundskostnader
Inköp av varor och material
Folkbildning
Annan verksamhet
Summa
2014
2013
317
1
317
346
27
373
Inköp konsulttjänster
Folkbildning
Annan verksamhet
Summa
254
0
254
337
7
344
Summa förbundskostnader
572
717
Medeltalet anställda
Antal anställda
Varav män
2014
9
5
2013
11
5
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Varav pensionskostnader
2014
3247
1320
(217)
2013
3461
1403
(196)
2014
55
3193
2013
61
3399
Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar styrelseledamöter och anställda
Ersättning till styrelsen
Löner anställda
Ideell folkbildningsverksamhet
SISU Idrottsutbildarna i Halland har under verksamhetsåret bedrivit en omfattande ideell
folkbildningsverksamhet. Cirka 1 100 personer har varit engagerade som ledare för lärgrupper eller kurs
De har tillsammans med cirka 29 000 deltagare genomfört närmare 39 500 ideella utbildningstimmar.
Anställningsförhållande distriktsidrottschef
Distriktsidrottschefen är tillsvidareanställd av SISU Idrottsutbildarna centrala förbund.
SISU IDROTTSUTBILDARNA
23
Tilläggsupplysningar och noter
Forts Not 5
Avtal om avgångsvederlag
Avtal om avgångsvederlag eller motsvarande har ej träffats.
Styrelsens könsfördelning
2014
50%
50%
Män
Kvinnor
2013
50%
50%
Redovisning av sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen. Uppgiften lämnas ej om antalet
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.
Med grupp avses både kön och ålderskategori.
2014
2013
0
0
0
0
733
733
2014
2013
38
70
109
41
62
103
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt eget
kapital
1534
98
0
1632
98
-98
786
786
1632
0
786
2419
2014
0
289
79
80
50
498
2013
159
306
96
80
475
1117
Not 6 Resultat från övriga värdepapper
Utdelningar
Summa
Långfristiga värdepappersinnehav
Marknadsfonder
Bokfört värde
(marknadsvärde 899)
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen intäkt
Förutbetalda folkbildningskostnader
Summa
Not 8 Förändring i eget kapital
Ingående balans
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Utgående balans
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetala intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Omkostnadsreserv
Förutbetald intäkt - statsbidrag
Summa
Halmstad den 12 februari 2015
Halmstad
den 12 februari 2015
Göte
Arvidsson
Sven Henrik Kareld
Göte Arvidsson
Susanne Jansson
Jonas Åberg
Ulf Järphag
Malin Björklund
Sven Henrik Kareld
Malin Björklund
Ulf Järphag
Olle Kristenson
distriktsidrottschef
24
Susanne Jansson
Maria Hamnemo
personalens ledamot
Cecilia Andersson
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Maria Hamnemo
personalens ledamot
Jonas Åberg
Cecilia Andersson
Olle Kristenson
distriktsidrottschef
Revisionsberättelse
Till stämman i SISU Idrottsutbildarna Halland,
organisationsnummer 849201-3688
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SISU
Idrottsutbildarna Halland för år 2014.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SISU
Idrottsutbildarna Hallands finansiella ställning per
den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Granskningen har utförts
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Vi tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för SISU
Idrottsutbildarna Halland för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Halmstad den 12 februari 2015
Jan-Ove Bengtsson
auktoriserad revisor
Lennart Kull
lekmannarevisor
SISU IDROTTSUTBILDARNA
25
Statsbidragsberättigad
verksamhet
Statsbidragsberättigad verksamhet
i distrikten i distrikten
Utbildningstimmar
Distrikt
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Halland
Distrikt
Hälsingland
Blekinge
Jämtland/Härjedalen
Dalarna
Norrbotten
Gotland
Skåne
Gästrikland
Småland
Halland
Stockholm
Hälsingland
Södermanland
Jämtland/Härjedalen
Uppland
Norrbotten
Värmland
Skåne
Väst
Småland
Västerbotten
Stockholm
Västergötland
Södermanland
Västernorrland
Uppland
Västmanland
Värmland
Örebro
Väst
Östergötland
Västerbotten
Totalt
Västergötland
2013
2014
Kultur o föreläsning
Arrangemang
2013
2014
408
281
1 168
1 034
Kultur223
o föreläsning 219
471
Arrangemang 603
585
614
2013
2014
772
894
408
281
209
146
1 168
1 034
447
337
223
219
167
250
471
603
710
777
585
614
415
446
772
894
241
234
209
146
109
105
447
337
1 167
224
2 250
159
306
428
710
777
300
324
415
446
508
527
241
234
897
1
014
109
105
348
679
11 224
21 159
521
684
306
428
1 300
073
1 324
161
12 508
102
13 527
916
65 890
224
Statsbidragsberättigad verksamhet
i 68distrikten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland
Totalt
Regionala SDF-kurser
31 370
34 060
15
678
16 198
Utbildningstimmar
22 757
28 723
352013
444
392014
456
26 890
766
30 224
967
65
68
21 370
265
17 060
802
31
34
44 678
004
48 198
112
15
16
138
352
129
092
22 757
28 723
266
288
265
262
35 444
39 456
81
522
89
992
26 766
30 967
51
321
58
651
21 265
17 802
16 004
827
26 112
448
44
48
64 352
583
61 092
250
138
129
172 288
832
172 262
395
266
265
78
238
85
016
81 522
89 992
286
962
287
120
51 321
58 651
21
500
23
193
16 827
26 448
39
446
44
768
64 583
61 250
94 832
826
100 395
164
172
172
41 238
662
49 016
436
78
85
1 286
617 962
533
1 287
676 120
329
21 500
23 193
897
39 446
44 768
1 348
(ej statsbidragsberättigad)
94 826
100 164
521
41 662
49 436
1 073
Kurser
Kurser
Deltagare
1 617
533
1 676
329
12 102
2013
2014
2013
0
1
0
15
0
87
(ej
statsbidragsberättigad)
(ej statsbidragsberättigad)
4
0
41
Kurser0
Kurser1
Deltagare0
43
138
696
2013
2014
2013
10
156
08
1
0
23
25
162
15
0
87
16
16
215
4
0
41
25
20
435
0
1
0
77
436
1380
696
82
101
1563
49
234
250
162
10
109
16
160
215
10
129
259
20
435
7
15
34
6
0
77
0
26
2
1
30
5
4
134
4
0
49
100
01
1090
90
104
1290
177
272
2 327
7
15
34
Regionala SDF-kurser
Regionala
SDF-kurser
Bandy
Basket
Boule
Budo o Kamsport
Fotboll
Golf
Bandy
Gymnastik
Basket
Handboll
Boule
Innebandy
Budo
o Kamsport
Ishockey
Fotboll
Motorcykel
Golf
Mångkamp
Gymnastik
Orientering
Handboll
Ridsport
Innebandy
Segling
Ishockey
Simidrott
Motorcykel
Skyttesport
Mångkamp
Tyngdlyftning
Orientering
Volleyboll
Ridsport
Totalt
Segling
Simidrott
Skyttesport
Tyngdlyftning
Volleyboll
Totalt
26
SISU IDROTTSUTBILDARNA
0
5
0
0
177
26
4
1
4
272
0
134
0
0
2 327
1 014
1 679
684
1 161
Deltagare
13 916
2014
13
0
0
Deltagare7
22014
386
154
13
154
0
274
0
352
7
2 3860
1542
1540
2740
107
352
72
0
252
2
113
0
09
66
107
3 961
72
252
113
9
66
3 961
Statsbidragsberättigad
verksamhet i kommunerna
Statsbidragsberättigad verksamhet i kommunerna
Lärgrupp, barnkultur, kurs och processarbete
Kommun
Timmar
Deltagare
2013
2013
Falkenberg
2 734
2 419
Halmstad
9 312
7 020
Hylte
408
465
Kungsbacka
6 343
5 095
Laholm
1 797
867
Varberg
14 850
8 725
Summa
35 444
24 591
Timmar
2014
2 429
11 081
818
8 214
1 439
15 475
39 456
Deltagare
2014
2 836
9 248
531
6 354
1 199
8 566
28 734
Specialförbundsföreningar med studie- och bildningsverksamhet
Kommun
Totalt antal
LOK-stödsföreningar
SF föreningar 2014
2014
Falkenberg
151
70
Halmstad
257
121
Hylte
39
23
Kungsbacka
171
80
Laholm
74
37
Varberg
161
74
Summa
853
405
Ålderskategorier
Kommun
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg
Summa
2013
< 12 år
26
92
20
1 117
36
855
2 146
2013
13-24 år
313
1 076
52
948
131
2 109
4 629
Ledare i lärgrupp, kurs och processarbete (antal)
Kommun
Organisationsledare
2013
2014
Falkenberg
872
1 188
Halmstad
2 352
2 977
Hylte
104
139
Kungsbacka
775
912
Laholm
440
434
Varberg
2 756
2 701
Summa
7 299
8 351
2013
25-65 år
1 070
3 485
211
1 519
491
4 037
10 813
2013
> 66 år
123
577
18
442
60
575
1 795
Aktivitetsledare
2013
2014
325
625
2 160
1 870
78
84
792
1 434
113
287
1 133
1 320
4 601
5 620
Kvinnor/män i lärgrupp, barnkultur, kurs och processarbete (antal)
Kommun
Män
Män
Kvinnor
Kvinnor
2013
2014
2013
2014
Falkenberg
1 145
1 702
1 321
1 147
Halmstad
3 879
5 021
3 157
4 233
Hylte
241
248
224
283
Kungsbacka
1 929
2 857
3 166
3 501
Laholm
508
558
359
641
Varberg
4 991
4 704
3 734
3 862
Summa
12 693
15 090
11 961
13 667
Föreläsning och övrig kultur
Arr
Deltagare
2013
2013
70
3 271
240
10 148
10
163
63
1 811
14
484
188
10 304
585
26 181
Arr
2014
69
312
3
40
15
175
614
Deltagare
2014
3 001
24 568
420
2 164
1 268
9 435
40 856
SF/MO-föreningar med bildningsverksamhet
2011
2012
2013
47
49
46
87
96
107
13
16
9
49
37
31
29
21
24
122
131
119
347
350
336
2014
< 12 år
192
469
51
852
89
572
2 225
2014
13-24 år
463
1 452
107
859
170
953
4 004
Unika ledare för lärgrupper
Kommun
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg
Summa
Unika individer
Kommun
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg
Summa
2014
54
116
10
50
29
101
360
2014
25-65 år
916
2 609
208
1 166
404
1 791
7 094
2014
> 66 år
148
377
19
395
56
323
1 318
Antal
2013
121
240
18
190
54
330
953
Antal
2014
143
334
31
204
63
340
1 115
Individer
2013
1 555
3 887
329
2 698
597
3 930
12 996
Individer
2014
1 719
4 907
385
3 272
719
3 639
14 641
SISU IDROTTSUTBILDARNA
27
Statsbidragsberättigad verksamhet
Statsbidragsberättigad verksamhet i medlemsorganisationer
*)
Akademisk Idrott
Amerikansk Fotboll
Badminton
Bandy
Bangolf
Baseboll o Softboll
Basket
Biljard
Bilsport
Bordtennis
Boule
Bowling
Boxning
Brottning
Budo o Kampsport
Bågskytte
Casting
Curling
Cykel
Danssport
Dart
Draghundsport
Dragkamp
Dövidrott
Flygsport
Fotboll
Friidrott
Frisbee
Fäktning
Golf
Gymnastik
Gång och Vandring
Handboll
Handikappidrott
Innebandy
Ishockey
Judo
Kanot
Karate
Klättring
Konståkning
Korpen
Motorcykel o Snöskoter
Mångkamp
Orientering
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
Simidrott
Skateboard
Skidor
Skidskytte
Skolidrott
Skridsko
28
SISU IDROTTSUTBILDARNA
2
1
8
6
2
1
6
1
7
37
25
23
5
6
25
5
1
1
10
4
3
3
3
1
11
112
28
3
3
25
60
2
16
18
31
9
5
5
9
2
3
8
12
9
17
40
3
4
18
8
2
26
2
62
3
Föreningar
2013
2014
1
2
1
1
4
4
1
2
0
0
0
0
3
2
0
1
1
2
4
6
6
4
9
5
2
2
4
6
6
11
3
3
0
0
0
0
3
4
2
2
1
2
0
0
2
2
0
0
1
4
71
83
16
12
0
0
0
1
17
19
25
20
1
1
8
8
6
5
17
18
4
4
1
2
2
2
2
5
2
1
2
3
5
4
4
4
1
1
9
10
23
27
3
3
0
0
8
10
5
4
0
1
10
8
1
1
3
3
2
2
Arrangemang
2013
2014
5
13
3
3
12
25
21
15
0
0
0
0
8
22
0
1
0
7
4
13
5
7
16
6
2
4
23
9
6
20
3
6
0
0
0
0
14
14
56
37
4
7
0
0
3
9
0
0
0
90
703
763
62
58
0
0
0
1
181
249
108
112
0
0
67
98
42
33
116
92
14
37
0
5
1
10
1
8
1
0
141
67
20
19
39
76
20
11
38
58
343
445
14
18
0
0
58
64
52
36
0
4
11
5
0
1
1
3
2
2
Deltagare
2013
2014
29
123
32
32
90
245
238
160
0
0
0
0
65
231
0
3
0
41
24
67
68
87
168
54
12
44
214
64
41
112
15
53
0
0
0
0
77
168
313
314
37
57
0
0
12
72
0
0
0
364
6 914
7 216
743
654
0
0
0
7
1 804
2 126
1 102
1 121
0
0
1 136
1 529
366
224
1 175
941
146
310
0
47
6
70
3
45
7
0
1 201
650
134
139
367
606
235
164
339
548
2 815
3 743
213
170
0
0
526
608
499
321
0
27
139
21
0
4
3
19
6
7
Utbildningstimmar
2013
2014
35
89
20
8
165
201
399
213
0
0
0
0
86
317
0
2
0
32
40
96
60
130
202
67
26
55
210
88
71
130
9
32
0
0
0
0
398
120
957
441
133
183
0
0
8
43
0
0
0
355
8 827
9 806
631
659
0
0
0
4
3 266
3 451
752
993
0
0
1 106
1 416
744
571
1 856
1 015
380
964
0
26
2
51
3
44
3
0
1 311
996
259
261
814
1 498
889
847
376
486
5 852
6 674
272
291
0
0
720
650
839
320
0
9
123
34
0
22
1
6
5
2
Ledare **)
2013
2014
29
123
32
32
90
199
72
68
0
0
0
0
58
116
0
3
0
41
24
67
10
16
133
23
5
44
133
50
30
95
15
53
0
0
0
0
72
111
137
143
37
29
0
0
12
72
0
0
0
6
3 831
3 858
206
317
0
0
0
7
812
759
726
705
0
0
179
281
299
125
452
514
74
142
0
47
6
46
3
39
7
0
131
40
127
139
248
575
28
11
235
380
572
1204
134
120
0
0
188
172
445
199
0
27
95
15
0
4
3
19
6
7
Statsbidragsberättigad verksamhet
Statsbidragsberättigad verksamhet i medlemsorganisationer
Föreningar
Arrangemang
Deltagare
Föreningar
Arrangemang
Deltagare 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Akademisk
2
17
29
51
13
29
123
SkyttesportIdrott
54
25
8
177
Amerikansk
13
1
12
3
3
32
32
SportdykningFotboll
10
21
57
122
Badminton
8
4
4
12
25
90
245
Styrkelyft
6
1
1
0
1
0
3
Bandy
64
10
20
210
15
238
160
Taekwondo
0
0
0
Bangolf
2
06
06
0
0
0
0
Tennis
18
10
23
97
190
Baseboll
19
01
02
01
0
0
0
Triathlono Softboll
2
44
15
Basket
64
31
21
80
22
65
231
Tyngdlyftning
1
0
4
Biljard
12
01
1
0
1
0
3
Varpa
0
0
Bilsport
72
1
21
0
7
0
41
Vattenskidor o Wakeboard
3
39
Bordtennis
379
47
65
4
13
24
67
Volleyboll
20
32
216
277
Boule
25
65
4
5
7
68
87
Brigeförbundet
32
113
487
1 258
Bowling
23
91
51
16
6
168
54
Livräddningssällskapet
14
13
185
146
Boxning
5
2
20
2
4
12
44
Pistolskytte
0
18
0
Brottning
6
4
6
23
9
64
Totalt
111
336
360
2 310
2 817
22 214
426
25 839
Budo o Kampsport
25
6
11
6
20
41
112
Bågskytte
5
3
3
3
6
15
53
SISU Halland
72
114
1 097
1 298
Casting
1
0
0
0
0
0
0
Curling
1
0
0
0
0
0
0
SISU övriga (ej MO)
83
114
1 068
1 597
Cykel
10
3
4
14
14
77
168
Danssport
4
2
2
56
37
Totalt
336
360
2 465
3 045
24 313
591
28 314
734
Dart
3
1
2
4
7
37
57
Draghundsport
3 inom0 respektive
0 medlemsorganisation
0
0
0
0
* avser antalet specialförbundsföreningar
Dragkamp
3
2
2
3
9 och process
12
72
**) avser antalet organisations- och aktivitetsledare
(deltagare)
i lärgrupp,
kurs
Dövidrott
1
0
0
0
0
0
0
Flygsport
11
1
4
0
90
0
364
Fotboll
112
71
83
703
763
6 914
7 216
Friidrott
28
16
12
62
58
743
654
Frisbee
3
0
0
0
0
0
0
Fäktning
3
0
1
0
1
0
7
Golf
25
17
19
181
249
1 804
2 126
Gymnastik
60
25
20
108
112
1 102
1 121
Gång och Vandring
2
1
1
0
0
0
0
Handboll
16
8
8
67
98
1 136
1 529
Handikappidrott
18
6
5
42
33
366
224
Innebandy
31
17
18
116
92
1 175
941
Ishockey
9
4
4
14
37
146
310
Judo
5
1
2
0
5
0
47
Kanot
5
2
2
1
10
6
70
Karate
9
2
5
1
8
3
45
Klättring
2
2
1
1
0
7
0
Konståkning
3
2
3
141
67
1 201
650
8
Korpen
5
4
20
19
134
139
Motorcykel o Snöskoter
12
4
4
39
76
367
606
Mångkamp
9
1
1
20
11
235
164
Orientering
17
9
10
38
58
339
548
Ridsport
40
23
27
343
445
2 815
3 743
Rodd
3
3
3
14
18
213
170
Rugby
4
0
0
0
0
0
0
Segling
18
8
10
58
64
526
608
Simidrott
8
5
4
52
36
499
321
Skateboard
2
0
1
0
4
0
27
Skidor
26
10
8
11
5
139
21
Skidskytte
2
1
1
0
1
0
4
Skolidrott
62
3
3
1
3
3
19
Skridsko
3
2
2
2
2
6
7
*)
Utbildningstimmar
Utbildningstimmar
2013
2014
2013
2014
35
89
2
149
20
8
194
371
165
201
0
1
399
213
0
0
0
0
55
279
0
0
33
29
86
317
0
2
0
2
0
0
32
66
40
96
297
210
60
130
711
1 818
202
67
627
743
26
55
58
0
88
33 210
827
37 366
71
130
9
32
631
907
0
0
0
0
986
1 183
398
120
35 957
444
39 441
456
133
183
0
0
8
43
0
0
0
355
8 827
9 806
631
659
0
0
0
4
3 266
3 451
752
993
0
0
1 106
1 416
744
571
1 856
1 015
380
964
0
26
2
51
3
44
3
0
1 311
996
259
261
814
1 498
889
847
376
486
5 852
6 674
272
291
0
0
720
650
839
320
0
9
123
34
0
22
1
6
5
2
Ledare **)
Ledare **) 2014
2013
2013
2014
29
123
8
119
32
32
54
88
90
199
0
3
72
68
0
0
0
0
31
85
0
0
44
15
58
116
0
4
3
0
0
0
41
0
24
67
86
219
10
16
61
490
133
23
157
121
5
44
9
0
133
50
10 146
12 187
30
95
15
53
1 065
1 257
0
0
0
0
689
527
72
111
137
143
11 900
13 971
37
29
0
0
12
72
0
0
0
6
3 831
3 858
206
317
0
0
0
7
812
759
726
705
0
0
179
281
299
125
452
514
74
142
0
47
6
46
3
39
7
0
131
40
127
139
248
575
28
11
235
380
572
1204
134
120
0
0
188
172
445
199
0
27
95
15
0
4
3
19
6
7
SISU IDROTTSUTBILDARNA
29
Ekonomisk
översikt
kommuner
(tkr)
Ekonomisk översikt
kommuner
(tkr)
Kommunala bidrag, folkbildning
Statliga bidrag folkbildning
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Ordinarie kostnader
Rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat
Kommunala bidrag, folkbildning
Statliga bidrag folkbildning
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Ordinarie kostnader
Rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat
Kommunala bidrag, folkbildning
Statliga bidrag folkbildning
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Ordinarie kostnader
Rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat
Kungsbacka
2014
150
565
24
739
2013
150
550
60
760
2012
150
540
0
690
-88
-172
-577
-837
-146
-165
-515
-826
-82
-146
-473
-701
-98
-66
-11
Hylte
2014
30
95
0
125
2013
30
105
0
135
2012
30
120
0
150
-6
-46
-89
-141
-4
-50
-75
-129
-10
-62
-97
-169
-16
6
-19
Falkenberg
2014
2013
200
200
380
460
86
42
666
702
Varberg
2014
200
1 380
0
1 580
2013
200
1 290
183
1 673
2012
200
1 100
186
1 486
-115
-422
-1 011
-1 548
-195
-481
-1 183
-1 859
-177
-446
-1 072
-1 695
32
-186
-209
Halmstad
2014
250
1120
729
2 099
2013
240
900
656
1 796
2012
230
685
209
1 124
-172
-556
-1 690
-2 418
-124
-448
-1 413
-1 985
-258
-422
-737
-1 417
-319
-189
-293
2012
200
410
78
688
Laholm
2014
110
225
36
371
2013
110
240
33
383
2012
105
205
33
343
9
-239
-456
-686
-59
-218
-428
-705
-124
-246
-355
-725
-29
-122
-185
-336
-45
-115
-206
-366
-56
-106
-196
-358
-20
-3
-37
35
17
-15
Ekonomisk
översikt
distrikt
(tkr)
Ekonomisk översikt
distrikt
(tkr)
Regionalt folkbildningbidrag
Statliga bidrag folkbildning
Statliga bidrag, särskild satsning
Statligt bidrag, Idrottslyft
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Ordinarie kostnader
Rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat
30
SISU IDROTTSUTBILDARNA
Bildning
2014
1 576
48
295
0
809
2 728
Uppdrag
2014
0
0
0
155
370
525
Totalt
2014
1 576
48
295
155
1179
3 253
Totalt
2013
1 787
241
345
153
935
3 461
Totalt
2012
1 563
340
56
144
1 195
3 298
-170
-586
-799
-1 555
0
-300
-225
-525
-170
-886
-1 024
-2 080
-146
-1 199
-1 597
-2 942
-221
-1 132
-2 116
-3 469
1173
0
1 173
519
-171
Hylte/Halmstad Volley Bollklubb
Foto: Göte Karlsson Foto
31
V-TAB Falkenberg AB 2014
SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten
eftertraktad resurs som stimulerar människors
lärande, stärker engagemanget och utvecklar
verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet,
flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet,
till konkurrenskraftiga priser för idrotten.