Hestra Midgårdskolan Årlig plan för likabehandling

Hestra Midgårdskolan
Årlig plan för likabehandling
Förskoleklass - Fritidshem Grundskola
Våren 2015
Främja / Förebygga / Upptäcka / Reagera /
Åtgärda / Förhindra
Innehållsförteckning
Kort beskrivning av skolans organisation ...................................................... 3
Hestra Midgårdskolans vision .......................................................................... 3
Likabehandlingsplanens framtagande ............................................................. 3
Mål för läsåret 2014-2015 ................................................................................. 4
Förebyggande och främjande åtgärder ........................................................... 5
Hur arbetar vi med främjande rutiner? ........................................................... 6
Nulägesredovisning för Brage .......................................................................... 7
Nulägesredovisning för årskurs 1 .................................................................... 7
Nulägesredovisning för Balders fritidshem ................................................... 9
Nulägesredovisning för årskurs 2 .................................................................. 10
Nulägesredovisning för Idavallens fritidshem ............................................. 11
Nulägesredovisning för årskurs 3 .................................................................. 11
Nulägesredovisning för årskurs 4 .................................................................. 12
Nulägesredovisning för Frejas fritidshem .................................................... 13
Nulägesredovisning för årskurs 5 .................................................................. 14
Nulägesredovisning för årskurs 6 .................................................................. 14
Analys av elevenkäten ”Hur är det i skolan just nu” ................................. 15
Lagrum............................................................................................................... 16
Länkar ................................................................................................................ 16
Bilaga 1 Övergångsplan förskolan till förskoleklass
Bilaga 2 Övergång från år 6 till Särla
Bilaga 3 Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier
Bilaga 4 Plan för arbetet med Hestra Midgårds likabehandlingsplan
Bilaga 5 Trivselregler
Bilaga 6 Handlingsplan vid kris
Bilaga 7Händelsejournal och åtgärd
Bilaga 8 Anmälan angående mobbning
Bilaga 9 Hur är det i skolan just nu
Bilaga 10 Hur är det i skolan just nu i %
2
Kort beskrivning av skolans organisation
Skolans namn:
Hestra Midgårdskolan
Rektor:
Ingela Altinell
Biträdande rektor
Victoria Selin
Skolan är uppdelad i fem arbetslag: förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, fritids och Pärlan. Pärlan
består av specialpedagog, speciallärare, resurslärare, svenska som andraspråkslärare och elevassistenter.
Därutöver finns skolassistent och intendent som tillsammans arbetar 85 % av en heltid. Ledningen
består av rektor samt biträdande rektor, som båda arbetar heltid mot skola och fritidshem.
Antal elever
Drygt 390 elever i förskoleklass och årskurs 1-6.
Upptagningsområde Hestra Midgård
Hestra Midgårdskolan ligger i stadsdelen Hestra i Borås norra utkant. Skolan ligger i en byggnad som
också innefattar förskola, fritidsgård, äldreomsorg med serviceboenden och gruppboenden, bibliotek,
restaurang samt en idrottshall. Upptagningsområdet är Hestra, Lundaskog och Ekås som i första hand
består av villabebyggelse. Elever från stadsdel Norrby har möjlighet att söka kommundelens tre skolor
där Hestra Midgård är en av de tre. Stadsdel Norrby är ett område med flerfamiljshus och en stor andel
av de boende kommer från andra länder. Andelen elever med utländsk bakgrund är ca: 35 % på skolan.
Hestra Midgårdskolans vision
Hestra Midgårdskolan utgår från ledorden tillit, respekt och ansvar i vårt dagliga arbete
Vår vision
Alla känner sig trygga.
Vi respekterar allas olikheter och ser det som en tillgång.
Det är allas ansvar att ingen blir diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.
Att alla känner lust att lära och har möjlighet att lyckas
Likabehandlingsplanens framtagande
Likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelserna i skollagens kapitel 6 och
diskrimineringslagen.
En arbetsgrupp arbetar fram ett underlag för skolans likabehandlingsplan som presenteras för all
personal, elever och föräldrar. Arbetsgruppen består av kurator, biträdande rektor, lärare, förskollärare
och fritidspedagoger. Planen diskuteras på elevråd där de har möjlighet att komma med eventuella
förbättringar. Planen diskuteras även på Föräldraföreningens möte. All personal kommer att arbeta
fram nästa läsårs likabehandlingsplan under en arbetslagsträff i augusti.
Planen finns att läsa på skolans hemsida.
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/grundskolor/skolanih
estramidgard/hestramidgardskolan.4.e16926112bcd91ede6800034130.html
3
Utvärderingar
Skolklimatundersökning – april.
Elevenkät – mars och december.
Samtal i klasserna – kontinuerligt.
Elevsamtal årskursvis med rektor - kontinuerligt
Elevrådet – utvärdering maj.
Vilka rutiner finns för att arbeta förebyggande och hantera akuta situationer kring och med våra barn?
•
Vi följer skolans likabehandlingsplan.
•
Den personal som var närvarande vid situationen tar kontakt med berörda föräldrar.
•
Vi skriver händelsejournaler.
•
Händelsejournaler lämnas och följs upp av skolans kurator och skolsköterska. Journalerna tas upp
på nästkommande EHT-möte. Därefter återkopplas det till berörd personal.
•
Vid behov bestämmer man möte med föräldrarna. Mötet sker på skolan och syftet är att mötas och
prata om barnets situation och vilka eventuella åtgärder man ska sätta in.
Mål för läsåret 2014-2015
• Öka medvetenheten hos föräldrar och personal, hur vi bemöter och stöttar barn och elever för
att skapa en lugn och trygg skolmiljö.
• Delaktighet och samarbete kring utformningen/innehåll av skolans likabehandlingsplan med
föräldrar och elever.
• Jobba aktivt för integration och trygghet för inflyttade elever.
Metod
Skolnivå
• Elevhälsoteamet belyser ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt och ett systemteoretiskt
perspektiv.
• Extra personal som stöttar elever i behov av särskilt stöd i klassrummet och på skolgården i så
stor utsträckning som möjligt.
• Tydliga ordningsregler som framtagits i samråd med föräldrar, elever och personal revideras.
• Alla elever är all personals ansvar.
• Klasskonferenser.
• Konsultationer med elevhälsoteamet.
Gruppnivå
• Kuratorn arbetar med tjej- och killgrupper och regelbundna individuella samtal i de
klasser/fritidshem där behov finns.
• Skolan ordnar en barnrättsvecka där vi arbetar med barns rättigheter, ansvar och rätt till
inflytande och delaktighet.
• Faddergrupper med elever från F-1 samlas och genomför aktiviteter/undervisning.
• Allt arbete utgår från skolans ledord tillit – respekt – ansvar.
• Profilgruppen ”Värdegrund” reviderar elevenkät.
• Använder oss av föräldraföreningen som remissinstans för utformning/innehåll/utvärdering av
4
likabehandlingsplanen.
• Använder oss av elevrådet som remissinstans för utformning/innehåll/utvärdering av
likabehandlingsplanen.
• Skolpsykolog erbjuder konsultation till personal samt fortbildning om/inom barns psykiska
hälsa.
Individnivå
• Personal arbetar vid behov med seriesamtal för elever. (Pedagogen ritar upp händelsen
tillsammans med barnet för att få en klarare bild av händelseförloppet).
Förebyggande och främjande åtgärder
Likabehandlingsplan på Hestra Midgårdskolan
Likabehandlingsplanen upprättas årligen i slutet av höstterminen och syftar till att förverkliga Hestra
Midgårdskolans vision.
Värdegrundsguppen och EHT-teamet upprättar tillsammans arbetsmaterial för likabehandlingsplanen.
Ansvar: Rektor och EHT i samråd med pedagoger, elever och övrig personal på skolan.
Hur arbetar vi med delaktighet och förankring?
Personal
Rektor lyfter likabehandlingsplanen på APT i september. Arbetar med arbetsmaterialet för
likabehandlingsplanen på arbetsplatsträff i värdegrundsgruppen.
Ansvar: Rektor
Elever
Delaktiga vid utformning av likabehandlingsplanen under ledning av lärare. Utformningen och
omfattningen av elevernas deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Elevernas
deltagande ska ske i följande
grupper och situationer:
− Elevråd
− Klassrådet
− Elevenkät
− Trygghetsvandring
− Utforma ordningsregler
Elevenkät
Eleverna svarar på frågorna två gånger per läsår. Höstterminen första veckan i december samt
vårterminen första veckan i maj. Frågorna och analysen av svaren ligger till grund för vårt arbete med
likabehandlingsplanen.
Föräldrar
Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. Varje år när likabehandlingsplanen ska upprättas och
nya mål ska upprättas, uppmanas föräldrar att ta del av planen och komma med förslag på
förbättringar. När planen är upprättad läggs den på hemsidan. De föräldrar som inte har möjlighet att ta
del av planen via nätet har möjlighet att läsa den på skolan alternativt få låna hem ett exemplar.
Likabehandlingsplanen presenteras av kurator på höstens föräldramöte.
5
Elevråd
Från och med läsåret 2014/2015 beslutades det att Hestra Midgårdskolan skulle ha uppdelade elevråd,
vilket innebär år 1-3 och år 4-6 har elevråd varannan vecka. Därefter har hela år 1-6 möte tillsammans.
Kost- och miljöråd
På skolans kost- och miljöråd medverkar elever, föräldrar, personal och ledning. Skolan bjuder in
städpersonal, kökspersonal och vaktmästare till mötet. Här lyfts frågor kring miljö och trivsel.
Föräldraförening
Rektor lyfter likabehandlingsplanen på föräldraföreningens möte och föräldrar har möjlighet att komma
med synpunkter. Rektor ansvarar för att planen förankras och läggs ut på skolans hemsida.
Tidpunkt: Senast januari 2015
Hur utvärderar vi likabehandlingsplanen?
Elevenkäten ligger till grund för likabehandlingsplanens utvärdering och kompletteras med en
diskussion i personalgruppen och elevrådet för att ta reda på om rutiner haft effekt. Vi kommer att
utvärdera planen på en av studiedagarna i juni.
Ansvar: Rektor och arbetslagsledare.
Hur arbetar vi med främjande rutiner?
Information till all personal vid läsårets start om skolans likabehandlingsplan. En genomgång av de
blanketter som används för att dokumentera vid kränkningar och incidenter vid upprepade tillfällen.
Ansvarig: Rektor
Planen tas upp på föräldramöten, elevråd, personalgrupp och i klasserna och läggs ut på hemsidan. Den
skall även finnas i pappersform för de föräldrar som så önskar.
Ansvarig: Rektor och klasslärare
Rektor informerar om organisationen och om likabehandlingsplanen för nya elever och föräldrar som
kommer till skolan. Elevrådsrepresentanter i klassen kan ta extra ansvar.
Ansvarig: Rektor och klasslärare
Ordningsregler gås igenom i början på varje läsår med såväl elever, föräldrar och personal.
Ansvarig: Rektor och klasslärare
All verksamhet på skolan följer samma regler vilket ger eleverna trygghet.
Ansvarig: All personal
Pedagogiska måltider: Pedagogerna är organiserade i ett schema för frukost, lunch och mellanmål i
matsalen för att skapa en trygg och lugn atmosfär i matsalen. Pedagoger som har tillsynsansvar i
matsalen är observanta på att alla elever får en trygg och trevlig matsituation. Eleverna har bestämda
platser i matsalen.
Ansvarig: Rektor och pedagoger
Vid stadieövergångarna förskola-förskoleklass, förskoleklass-år 1 samt år 6-7 finns särskilda planer för
att övergångarna skall bli så smidiga som möjligt. Planen för övergången mellan förskoleklass och år 1
är under uppförande.
Ansvarig: Rektor och klasslärare
Hälsosamtal med aktuella klasser
Ansvarig: Skolsköterska
6
Tjänsteanteckningar: Rektor ska medvetandegöra alla pedagoger om hur viktigt det är att föra
anteckningar vid behov.
Ansvarig: Rektor
Nulägesredovisning för Brage
Förskoleklass: 6 klasslärare 68 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Balders fritidsavdelning öppnar klockan 06.00 för samtliga elever med fritidshemsplacering. Klockan
07.30 öppnar Brages fritidsavdelning. Frukost serveras 07.15-07.45. Förskoleklassen börjar klockan
08.15 och pågår fram till 13.15.
Vi har tre förskoleklasser med 23 elever i varje klass och detta påverkar både yta och ljudvolym samt att
vi har en hög närvarobeläggning. Vi ser inte några möjligheter att dela grupperna då vi upplever att
lokalerna inte tillåter det. De rum vi har tillgång till är tre stora klassrum med 7 tillhörande grupprum i
varierande storlek och vår skolgård. Vi har även tillgång till idrottshallen någon dag i veckan. Det finns
problem med tamburen då det är resurskrävande och situationen för en klass är inte hållbar.
Fritids startar klockan 13.15 igen och mellanmål äts 13.30. Brage har öppet till klockan 17.00. De elever
som är kvar efter 17.00 går över till Balder där alla avdelningar tillsammans avslutar fritidsdagen.
Klockan 17.30 stänger fritidshemmet.
Hur ser elevernas skoltider och raster ut?
Förskoleklass hålls måndag – torsdag, fritids på fredagar. Skolan börjar klockan 08.15 och slutar 13.15.
Lunch intas 11.00. Vi har valt att lägga uteverksamhet i förskoleklass från 11.30 och fram till 12.30 men
vi har möjlighet att ändra detta då ingen annan verksamhet är beroende av oss ute.
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Lokalerna är i huvudsak små och vi saknar mindre lokaler för att kunna dela grupperna. Vi har även för
få toaletter och oftast långa köer under dagarna, vilket kan skapa konflikter.
Hur introduceras nya elever?
Alla blivande elever introduceras i juni. Varje elev tilldelas varsin fadder från årskurs 1 som de träffar
löpande under året i förskoleklass. Vi har ett övergångsdokument förskola-förskoleklass (se bilaga 1) att
följa när nya elever ska börja på skolan. Alla elever får se hela skolan och vi pratar om våra gränser ute
och inne. Regler och gränser är något vi talar om kontinuerligt.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Vi startar höstterminen med ett stort värdegrundsarbete och detta genomsyrar sedan hela året i
förskoleklass. Vi har även stormöte en gång i månaden där vi tar upp allmänna och gemensamma
frågor med eleverna. Fadderverksamheten vi har tillsammans med årskurs 1 är också ett projekt som
pågår under hela året.
Vi läser skönlitterära böcker kring värdegrund och arbetar ständigt aktivt med ämnet.
På våra föräldramöten informerar vi om vår likabehandlingsplan så även föräldrarna ska vara medvetna
om innehållet i den.
7
Nulägesredovisning för årskurs 1
Årskurs 1: 3 klasslärare 72 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Vi har 72 elever i årskurs 1 fördelade på tre klasser. Eleverna har två halvklasstimmar i veckan, vilka
ligger mot idrott och rörelse. Dessa ämnen har eleverna tillsammans med elever från någon av de andra
ettorna. Under vissa timmar i veckan finns resurspedagoger/fritidspedagoger med i klasserna.
Lunch äter alla elever i årskurs 1 tillsammans i restaurangen. De flesta eleverna har fritidshemsplacering.
Hur ser elevernas skoltider och raster ut?
Eleverna börjar skolan klockan 08.15 och slutar klockan13.15. Eleverna har två raster under dagen,
klockan 09.30-10.00 samt efter lunch cirka klockan 11.30-12.00. Lunch äter eleverna klockan 11.05.
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Våra tre klasser har klassrummen på en gemensam avdelning, Balder. Fritids bedrivs i samma lokaler
före och efter skoldagen. Entrén (samtliga 72 elever har samma ingång, där ytterskor tas av) samt
kapprummen upplevs trånga och ibland högljudda. För att minska trängseln i entrén och kapprummen
ställer eleverna upp på led utanför ytterdörren efter rasterna. Ett begränsat antal elever får gå in åt
gången.
Eleverna upplever att de oftast har arbetsro under lektionerna. De flesta eleverna upplever att det är
trivsamt i restaurangen och att de får matro. Vissa stunder är dock ljudvolymen hög, särskilt då alla
elever ska ta sin mat. När alla elever sitter på sina platser i restaurangen har vi fem tysta minuter för att
skapa matro.
Det förekommer en del konflikter mellan elever. Oftast uppstår dessa på fotbollsplanen och på andra
ställen ute eller i kapprummen, där det upplevs trångt.
Eleverna har en varierad skolgård att leka på, men de skulle vilja ha fler lekredskap, till exempel gungor
och rutschkana. Det finns för nuvarande ingen plats på skolgården att ha fler lekredskap på. Eleverna
upplever att de är trygga på rasterna och majoriteten uppger att de har kompisar att leka med.
Hur introduceras nya elever?
Innan skolstarten har vi ett möte med elev och föräldrar, där vi informerar om skolan samt visar runt i
lokalerna och på skolgården. Då ges även föräldrarna möjlighet att berätta om sådant som vi behöver
känna till. Efter några veckor har vi en avstämning med elev och föräldrar hur skolstarten har upplevts.
Vi informerar och välkomnar nya elever i veckobrevet. Vi samtalar i klassen om hur man bäst tar emot
en ny kamrat och utser en eller två elever som är extra stöttning för den nya eleven under de första
veckorna. Om eleven är nyanländ följer vi handlingsplanen för nyanländ elev.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller kränkningar.
Vi följer skolans likabehandlingsplan och informerar om den på föräldramöten.
Vi inleder höstterminen med ett värdegrundsarbete som sedan genomsyrar verksamheten hela läsåret. I
arbetet är våra ledord tillit, respekt och ansvar viktiga. I det fortsatta värdegrundsarbetet i klasserna
lyfter vi bland annat aktuella händelser, har etiska samtal, tränar samarbete, låter eleverna massera
varandra och diskuterar värdegrunden utifrån skönlitteratur.
I samband med skolstarten diskuterar vi fram regler för klasserna som vi sedan regelbundet
återkommer till.
Vi har klassråd och stormöten för hela årskurs 1, där vi bland annat tar upp vår arbetsmiljö och hur vi
är mot varandra.
Varje klass har två representanter i skolans elevråd.
Vi har fadderverksamhet tillsammans med våra förskoleklasser.
8
Vi har alltid flera rastvakter ute på skolgården under elevernas raster och är då uppmärksamma på var
konflikter och bråk kan förekomma. Vi försöker även att finnas till hands i kapprummen då eleverna är
på väg ut och in.
På arbetslagsplaneringar lyfter vi aktuella elevärenden, stöttar varandra och ger varandra råd. Eleverna
är allas ansvar.
Vi är noga med att uppmärksamma alla former av trakasserier eller kränkningar och kontaktar vid
behov föräldrarna. Vi genomför en trivselenkät med eleverna två gånger per läsår. Vi följer upp svaren i
klassen och på skolan, för att se hur vi ska arbeta för att skapa en ännu tryggare skola för våra elever.
Nulägesredovisning för Balders fritidshem
Årskurs 1: 7 personal 60 elever
Hur ser elevernas vardag/arbetsmiljö ut?
Fritidsavdelningen öppnar klockan 06.00 och stänger klockan 17.30. Varje dag serveras frukost från
07.10–07.45 där anmälda elever får en mysig start på dagen. Skolan börjar klockan 08.15 och slutar
13.15 därefter tar fritids vid. Vi går ut direkt efter skolan och sedan är det dags för mellanmål klockan
13.40. När eleverna har hämtat mellanmål och satt sig ner har vi högläsning då alla ska sitta på sina
stolar och vara tysta, när läsningen är slut får de gärna hämta mer mellanmål. Mellanmålet slutar vid
14.10 och då går vi ut i 45 minuter till för att sedan gå in klockan 15.00 för planerad inneaktivitet.
De flesta av eleverna i årskurs 1 har fritidshemsplats. Vi har en hög närvarobeläggning vilket påverkar
ljudnivån och arbetsmiljön. Vi upplever en hög arbetsbelastning på grund av att vi har flera elever som
vi ser behöver extra resurser även under fritidstid.
I dagsläget är vi tre ordinarie pedagoger och tre elevassistenter varav två av dem går omlott. De
elevassistenter vi har är tänkta att avlösa varandra men då alla har andra uppdrag utöver fritids blir det
ofta glapp i övergången vilket ibland medför resursbrist. Vi har mellan 50 och 55 barn varav några
elever kräver extra resurser på grund av att det finns svårigheter i det sociala samspelet. Då våra elever
går i årskurs 1 är de fortfarande små och vi hanterar många med trygghetsproblem som behöver extra
omsorg.
Hur introduceras nya elever?
På fritids har vi stormöten där nya elever introduceras. Vi informerar även i våra månadsbrev när nya
elever kommer till oss. Vi visar alla nya elever runt på vår skola och berättar var skolgårdens gränser är.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar.
• Värdegrundsarbete jobbar vi med ständigt i den dagliga verksamheten.
• Stormöten på avdelningen där gemensamma frågor tas upp.
• Arbetslagsplaneringar – vi pratar om vilka elever vi behöver stötta tillsammans.
• Informerar om vår verksamhet på fritids under föräldramöten samt vilka projekt vi arbetar med.
• Vi läser skönlitteratur för eleverna som knyter an till värdegrunden samt använder datorer/ipad
för att knyta an elevernas intressen och utmana deras kunskaper genom lekfulla program/appar.
• Rastvakter – vi är ute runt eleverna på alla raster och är uppmärksamma på var konflikter/bråk
kan förekomma.
• Vi samarbetar med föräldrarna.
• Vi följer skolans likabehandlingsplan.
9
• Vid behov skriver vi händelsejournaler.
• Arbetslaget finns som stöd och kan ge råd. Barnen är allas ansvar.
• Vi lämnar över till Elevhälsoteamet, EHT, för specialkompetens.
Nulägesredovisning för årskurs 2
Årskurs 2: 3 klasslärare 71 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Alla tvåor går på Idavallen och klassrummen ligger jämte varandra, utanför klassrummen finns en stor
studiehall. Det finns även ett grupprum innanför 2C klassrum. 2A och 2B delar på ett större kapprum
och 2C har ett eget kapprum. Under flera tillfällen i veckan är det undervisning i halvklass. Vi erbjuder
bonustid tisdagar och torsdagar klockan 13.15–14.00. De är olika lärare som undervisar i olika ämnen,
vi har arbetar utifrån våra ämnesbehörigheter.
Hur ser elevernas skoltider och raster ut?
Eleverna börjar sin skoldag klockan 08.15 och en del elever har innan dess varit på morgonfritids. Där
efter följer lektioner fram till 09.30 och därefter är det en halvtimmes rast. Efter rasten är det lektioner
fram till lunch. Lunchen är klockan 11.35–12.00 och därefter är det rast till 12.30. Sedan är det lektioner
fram till 13.15 (onsdagar klockan 13.50). Några elever går hem efter skoldagen men flertalet går till
fritids.
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Vi befinner oss i till en viss del i nyrenoverade klassrum som delas med fritids. Vi är dock väldigt
trångbodda, både i klassrum och i kapprum. Vi har en fin skolgård med många olika miljöer att leka i.
Vi skulle behöva fler lekredskap och en större fotbollsplan alternativt två planer då vi har många elever.
Vi har tillgång till ett skolbibliotek, idrottshall och matsal. Skolan har många trappor och är inte
anpassat för funktionshindrade. Vi har ett torkskåp till varje klass, men de blir fort fulla under regniga
dagar. Barnen upplever att det är trångt i kapprummen och att det blir kö till toaletten i samband med
rast.
Hur introduceras nya elever?
Nya elever kommer på besök innan de börjar hos oss på Hestra Midgård. Då får de generell
information från skolan. Ansvarig klasslärare skickar ut information som rör klassen så som schema.
Klassläraren ringer även till den nya elevens familj. Vi välkomnar eleven och elevens familj i vårt
gemensamma veckobrev. Vi utser värdkompisar som tar extra hand om den nya eleven den första
veckan. Hela klassen går tillsammans en promenad runt skolan för att visa vart allt ligger och vilka
skolgränser vi har.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller
kränkningar.
Vi lägger extra mycket fokus på värdegrundsarbete i början av varje termin men arbetar kontinuerligt
med det under hela läsåret. Vi arbetar med klassrumsregler tidigt för att få ett bra arbetsklimat. Våra
ledord tillit, ansvar och respekt arbetar vi dagligen med på olika sätt, som till exempel kompissnack, där
vi pratar om hur vi är mot varandra. Vi pedagoger gör alltid en väl genomtänkt gruppindelning för att
undvika oro. Vi använder skönlitteratur och filmer som en hjälp och inspiration för att skapa en vikänsla i klassen och på skolan. Filmer och litteratur kan ge eleverna konkreta exempel att känna igen sig
i. Vi har många rastvakter som cirkulerar på hela skolgården. Vi arbetar också med lekgrupper där
eleverna får möjlighet att lära känna varandra och skapa nya kompisrelationer. Vi har täta kontakter
10
med hemmet för att skapa en god skolgång för eleven. Vi har en gemensam utelektion med alla tvåor
en gång i veckan för att skapa en vi-känsla. Vi pedagoger arbetar för en gemensam värdegrund.
Nulägesredovisning för Idavallens fritidshem
Årskurs 2: 4 personal 61 elever
Hur ser elevernas vardag/arbetsmiljö ut?
Fritidsavdelningen öppnar klockan 06.00 och stänger klockan 17.30. De flesta av eleverna har
fritidshemsplats. Vi har en hög närvarobeläggning vilket påverkar ljudnivån och arbetsmiljön.
Vi har tre tvåor i år med 61 inskrivna elever, vilket påverkar ytan att leka på för eleverna och således
också ljudnivån. Kapprummen upplevs trånga och högljudda. Vi saknar fler mindre rum, dit eleverna
kan gå när man vill arbeta och leka i fred eller bara få komma undan en stund. Ljudvolymen är hög och
vi upplever att arbetet med att förbättra det går långsamt.
Tvåorna har stora behov gällande personal och resurser. Arbetet fungerar väl då ordinarie personal är
på plats, dock blir arbetsbelastningen mycket hög vid frånvaro. Vi saknar också resurser på fritids för de
barn som har resurs under skoltid, men ej under fritidstiden.
Lokalerna är kalla, speciellt under vinterhalvåret.
Hur introduceras nya elever?
Vi informerar och välkomnar nya elever i veckobrevet. Vi har ett möte med elev och föräldrar innan
skolstarten. Vi visar runt i lokalerna och på skolgården. Två klasskamrater är extra stöttning de första
veckorna. Vi har efter några veckor en uppföljning med elever och föräldrar.
På fritidshemmet erbjuds barnen inskolning. Föräldrar och barnen får information om verksamheten
och en folder delas ut.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten hela läsåret. Vi jobbar med samarbetsövningar
genom till exempel dans och teater. Vi jobbar kontinuerligt med orden tillit, respekt och ansvar och vad
de innebär.
Vid skolstart diskuterar vi fram regler för eleverna som vi sedan regelbundet återkommer till.
Vi har fritidsråd och samlingar där vi bland annat lyfter och diskuterar frågor, funderingar och olika
händelser.
Arbetslagsplaneringar – vi pratar om vilka elever vi tillsammans behöver stötta.
Vi samarbetar med föräldrarna och kontaktar föräldrarna vid behov.
Vi skriver händelsejournaler.
Nulägesredovisning för årskurs 3
Årskurs 3: 2 klasslärare 45 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Skoldagen är en fast ram med flytande innehåll. De träffar olika lärare men i huvudsak sin klasslärare.
Klassrummen ligger bredvid varandra vilket främjar samarbete mellan klasserna.
Efter skoldagens slut har eleverna sin fritidsavdelning på respektive avdelning. Det upplevs tryggt och
lugnt att vara kvar i samma lokaler samt spendera fritidstiden med kompisar i samma ålder och
11
aktiviteter anpassade för åldern.
Hur ser elevernas skoltider, och raster ut?
Eleverna börjar skolan klockan 08.15 varje dag. Sluttiderna varierar, måndag, tisdag, torsdag och fredag
slutar barnen klockan 13.15 och onsdagar slutar de 13.50. Barnen har rast 09.30 på förmiddagen och
de går på lunch med efterföljande lunchrast klockan 11.30–12.30
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Det förekommer störande moment så som hög ljudnivå, barn som inte tål tillsägelser och barn som
springer in och ut ur klassrummet men på det stora hela är arbetsmiljön bra.
Hur introduceras nya elever?
Först och främst är allt klart när eleven anländer, det finns penna, sudd, färgpennor, böcker, pärm och
viktigast av allt en plats i kapprummet och en plats i klassrummet så att eleven känner sig välkommen.
Elevens namn sitter uppe på tavlan och de lappar man använder sig av vid samlingar eller liknande
finns klart. Nya elever får en fadder/flera faddrar i klassen som har lite extra ansvar för att visa den nya
eleven skolan och vara med och visa vad man kan göra på raster och så vidare. Vi kan ha lekgrupper ute
på rasterna för att eleven aldrig ska känna sig ensam utan veta vad man ska göra. Känner eleven någon i
klassen placeras de i samma grupp/grupper som den befintliga eleven och i närheten av varandra.
Information till andra föräldrar kommer i veckobrevet om att en ny elev kommit till årskursen.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller kränkningar.
Värdegrundsarbete i början av terminen, men vi tycker också det är viktigt att detta genomsyrar
verksamheten hela läsåret.
Vi arbetar ständigt med våra ledord: tillit, respekt, ansvar. Vi påminner eleverna om dem och använder
dem i konkreta exempel vid behov.
Vi använder oss vid vissa tillfällen av lekgrupper där pedagoger bestämmer vilka barn som ska leka med
varandra och vad de ska leka. Dessa tillfällen kan vara om det är oroligt ute på rasterna med mycket
saker som händer eller barn som känner sig ensamma och inte har någon att leka med.
Vi har goda gärningar där vi varje vecka drar en lapp där en god gärning står och som barnen ska
uppfylla. De får skriva bra saker om varandra som sedan hängs upp i klassrummet eller sätts fast på
bänken. Vi har massage regelbundet för att barnen ska få röra vid varandra på ett bra sätt.
Vi använder skönlitteratur och filmer som en hjälp och inspiration för att skapa vi-känsla i klassen och
på skolan. Filmer och litteratur kan ge konkreta exempel för eleverna att känna igen sig i. Rastvakter har
vi också där vi försöker cirkulera på skolgården och vara öppna för vad som händer bland eleverna.
Nulägesredovisning för årskurs 4
Årskurs 4: 3 klasslärare 48 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Årskurs 4 har sina salar på andra våning en bit ifrån varandra. Av 48 elever i årskurs 4 går cirka tio
elever på fritids.
Hur ser elevernas skoltider, och raster ut?
Skolan börjar klockan 08.15 varje dag. På måndagar och tisdagar slutar eleverna klockan 14.55.
Resterande dagar slutar eleverna 13.50. Lunchtiden är klockan 12.05. Förmiddagsrasten är 10.00-10.30
och lunchrasten är klockan 12.20-12.50. På måndagar och tisdagar har årskurs 4 en kortare rast på
eftermiddagen.
12
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Årskurs 4 kapprum har gott om utrymme, dock finns det för få toaletter. Klassrummens dimension är
tillräcklig för nuvarande antal elever. Fotbollsplanen räcker inte till för samtliga elever i år 4-6, därav ett
schema för rasterna där klasserna är uppdelade i olika tider. Pingisborden utomhus används ej sedan de
flyttades till annan plats. De flyttades på grund av att underlätta snöröjning och eventuell
räddningstjänst.
Hur introduceras nya elever?
Nya elever kommer på besök och träffar klass, klasslärare samt rektor. Eventuellt deltar eleven under
en introduktionsdag i skolan. Vi informerar i våra veckobrev/blogg när nya elever och vuxna kommer
till oss.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller
kränkningar.
Värdegrundsarbete i början av terminen och detta genomsyrar verksamheten hela läsåret. Vi pratar
väldigt mycket om allas lika värde samt våra ledord på skolan tillit, ansvar och respekt.
Nulägesredovisning för Frejas fritidshem
Årskurs 3-4: 3 personal 42 barn
Hur ser elevernas vardag/arbetsmiljö ut?
De elever som är i behov av omsorg innan skolan börjar på morgonen blir hämtade på avdelning
Balder vid 07.30. De elever som äter frukost på skolan kommer upp själva till Freja när de är klara.
Personalen tänder ett ljus i lyktan och sedan är det lugna aktiviteter. Eleverna kan spela biljard, måla,
spela spel och vara ute om de är precis utanför avdelningen. Det är en personal på Freja mellan 07.30–
8.00. Personalen fyller i elevernas ankomst, pratar med föräldrar och svarar i telefon men finns ändå
tillgänglig mitt i verksamheten om det skulle vara något. Den andra personalen kommer klockan 08.00.
Runt 08.10 börjar eleverna städa. Klass 3A går in till sitt klassrum och 3B ställer upp utanför
klassrummet. Årskurs 4 går över till sina klassrum.
De elever som har omsorg på eftermiddagarna slutar vid olika tidpunkter beroende på vilken årskurs de
går i. Årskurs 3 slutar 13.15 alla dagar utom onsdagar då de slutar 13.50. Årskurs 4 slutar 14.55 på
måndagar och tisdagar, övriga dagar går de till 13.50.
När eleverna slutar 13.15 har de fritidsrast fram till cirka 14.00. Därefter äter de mellanmål i skolans
cafeteria. På onsdagar då både årskurs 3 och årskurs 4 slutar 13.50 samlar vi dem inne och går ner till
mellanmålet. Därefter har vi fritidsrast. På måndagar och tisdagar när årskurs 4 slutar 14.55 möter en
personal upp dem och går ner till skolans matsal och äter mellanmål. Under mellanmålet ska det vara
lugnt, när eleverna har tagit mellanmål och satt sig på valfri plats så brukar vi ha fem tysta minuter. De
blir dock distraherade dels av det stora fönstret in till idrottshallen där det pågår aktiviteter och dels av
att det är en ingång precis bredvid där det kommer och går både barn och vuxna i olika verksamheter.
Efter mellanmålet torkar de av borden. En elev vid varje bord utses genom zig zag zug. Efter
mellanmålet börjar de dagliga aktiviteterna som ser olika ut beroende på veckodag. De dagarna vi har
utedag och är i idrottshallen är alla delaktiga. Vid andra aktiviteter får de välja om de vill vara med eller
göra något annat. Eleverna får en frukt under eftermiddagen.
Vi är främst i årskurs 3 klassrum och i köket på Freja. Vi har även ett litet rum där barnen kan bygga
med rör, kapla och lego. Vi har en soffgrupp och ett soffbord och två runda bord i köket. Eleverna har
tillgång till ett stort biljardbord som också finns i köket. Minst en gång i veckan är vi i idrottshallen.
13
Eleverna kan själva gå ner vid cafeterian och spelar pingis eller gå till biblioteket för att ta det lugnt och
läsa. När de går utanför Frejas avdelning skriver de upp sig på en liten whiteboardtavla i köket.
Runt klockan 16.15–16.30 är det dags att avsluta aktiviteterna på avdelningen. De som är kvar hjälper
till att städa undan och hämtar sedan sina jackor, mobiltelefoner och väskor. Den personal som går sist
följer med eleverna över till avdelning Balder där de gör någon lugn aktivitet.
Hur introduceras nya elever?
Vi har inte många elever som är nya på vår avdelning. De som börjar på fritidshemmet har oftast haft
plats hos oss tidigare. Vi har kontakt med föräldrarna via telefon eller genom att de kommer på besök.
Helt nya familjer bjuder vi in för samtal och besök tillsammans med eleven. Vi lämnar relevant
information om vår verksamhet och hälsar dem välkomna. Eleven erbjuds inskolning efter behov och
önskemål från familjen.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller kränkningar.
Vi pratar om skolans och fritidshemmets ledord; tillit, ansvar och respekt. Vi planerar för och utför
aktiviteter där eleverna får öva sig på detta. Vi vuxna är uppmärksamma i verksamheten och tar itu med
konflikter innan de blir för stora. I samtal med eleverna både innan och vid konflikter lär sig de att ta
eget ansvar. Vi har en god kontakt med barnens föräldrar.
Nulägesredovisning för årskurs 5
Årskurs 5: 2 klasslärare 46 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Årskurs 5 har sina salar bredvid varandra på första plan, med ett gemensamt kapprum samt två
toaletter. Klasserna består av 23 elever i vardera, varav ingen har fritidsplacering.
Hur ser elevernas skoltider, och raster ut?
Skolan börjar 08.15 varje dag. På måndagar och tisdagar slutar eleverna 14.55. Resterande dagar slutar
eleverna klockan 13.50. Lunchtiden är 12.05. Förmiddagsrasten är mellan klockan 10.00-10.30,
lunchrasten är klockan 12.20-12.50. På måndagar och tisdagar har årkurs 5 en kortare rast på
eftermiddagen.
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Årskurs kapprum har gott om utrymme, dock finns det för få toaletter. Klassrummens dimension är
tillräcklig för nuvarande antal elever. Fotbollsplanen räcker inte till för samtliga elever i årskurs 4-6,
därav ett schema för rasterna där klasserna är uppdelade i olika tider. Pingisborden utomhus används ej
sedan de flyttades till annan plats. De flyttades på grund av att underlätta snöröjning och eventuell
räddningstjänst.
Hur introduceras nya elever?
Nya elever kommer på besök och träffar klass, klasslärare samt rektor. Eventuellt deltar eleven under
en introduktionsdag i skolan. Vi informerar i våra veckobrev/blogg när nya elever och vuxna kommer
till oss.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller
kränkningar.
Värdegrundsarbete i början av terminen och detta genomsyrar verksamheten hela läsåret. Vi pratar
väldigt mycket om allas lika värde samt våra ledord på skolan tillit, ansvar och respekt.
14
Nulägesredovisning för årskurs 6
Årskurs 6: 2 klasslärare 31 elever
Hur ser elevernas skoldag ut?
Årskurs 6 har sina salar bredvid varandra på första plan. Flickorna i klass 6a delar kapprum med klass
6b. Pojkarna i klass 6a har kapprum vid trappan. Totalt består årskurs 6 av 31 elever.
Hur ser elevernas skoltider, och raster ut?
Skolan börjar 08.15 varje dag. På måndagar och tisdagar slutar eleverna 14.55. Resterande dagar slutar
eleverna klockan 13:50. Lunchtiden är 12.05. Förmiddagsrasten är klockan 10.00-10.30, lunchrasten är
12.20-12.50. På måndagar och tisdagar har år 6 en kortare rast på eftermiddagen.
Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?
Årskurs 6 kapprum har gott om utrymme, dock finns det för få toaletter. Klassrummens dimension är
tillräcklig för nuvarande antal elever. Fotbollsplanen räcker inte till för samtliga elever i årskurs 4-6,
därav ett schema för rasterna där klasserna är uppdelade i olika tider. Pingisborden utomhus används ej
sedan de flyttades till annan plats. De flyttades på grund av att underlätta snöröjning och eventuell
räddningstjänst.
Hur introduceras nya elever?
Nya elever kommer på besök och träffar klass, klasslärare samt rektor. Eventuellt deltar eleven under
en introduktionsdag i skolan. Vi informerar i våra veckobrev/blogg när nya elever och vuxna kommer
till oss.
Så här arbetar vi för att motverka diskriminering, trakassering eller
kränkningar.
Värdegrundsarbete i början av terminen och detta genomsyrar verksamheten hela läsåret. Vi pratar
väldigt mycket om allas lika värde samt våra ledord på skolan tillit, ansvar och respekt.
Analys av elevenkäten ”Hur är det i skolan just nu”
Utifrån resultaten av enkäten som gjordes i december 2014 kan man utläsa att eleverna trivs mycket bra
i både skolan och på fritids. I skolan är det majoriteten som trivs mycket bra och flertalet som trivs bra.
Av de elever som går på fritids är det 99 % som trivs mycket bra och som trivs bra. Detta är mycket
glädjande siffror.
Frågan om det är trevligt i att äta i matsalen respektive cafeterian är de flesta positiva men man kan
utläsa att ju äldre eleverna är desto missnöjdare är man. Hela 93 % av eleverna upplever att de har, eller
att de oftast har, arbetsro. Det är få som upplever att man inte arbetsro. Man måste dock diskutera i
varje klass vad arbetsro innebär. Arbetsro är inte att det ska vara helt tyst jämt då man ibland ska
diskutera olika uppgifter med en kamrat.
Att alla elever upplever att de alltid eller ofta har någon att vara med på rasterna mycket bra. Över
hälften upplever att det aldrig är någon som beter sig dumt åt mot dem men 31 % upplever att någon
bär sig dumt åt mot dem ibland. 31 % av de som svarat är 89 elever. Även detta är något man måste
diskutera i klasserna. Det man kan utläsa ur enkäten är att det är ett antal namn som återkommer ofta
på vem som bär sig dumt åt. Dessa elever kommer man prata extra med. Ett par stycken har medgett
att de ibland kan vara dumma mot någon.
15
Det finns två frågor som är svåra att tyda. Här finns svarsalternativet ”Vet inte”, har över hälften av
eleverna svarat att de inte vet om det finns någon i klassen som andra elever ofta är dumma mot och
om det finns någon i klassen som inte får vara med på rasterna. Antingen ska man tolka det som att det
är bra siffror för det man inte vet eller har sett, då är det bra eller så kan man tolka det som eleverna
inte har koll på sina klasskamrater. Detta måste diskuteras i klasserna hur de har tänkt när de har svarat.
För de allra flesta på skolan är det en lugn väg till skolan utan bråk. Några har svarat att det ibland är
bråk till och från skolan. Till sist är det mycket glädjande att eleverna upplever att det är vuxna ute på
rasterna som lyssnar och hjälper till. Detta kan bero på att det är fler vuxna ute som har ”extra ögon”
på de elever som behöver extra stöd på raster. Det finns även en kompisorm som eleverna kan gå till
om man inte har någon att leka med. När någon annan ser att det sitter någon där ska man gå dit och
fråga om han/hon vill vara med och leka. Några tillfällen i veckan finns det även någon vuxen som har
en rastaktivitet för alla som vill vara med.
Lagrum
3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (2008:567)
”En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen ska varje år
upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och
möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels
förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En
redovisning av hur de planerade åtgärder enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande
års plan”.
6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800)
”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.”
1 kap. 1 § (2008:567)
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958)”
Länkar
Skolverket
http://www.skolverket.se
Barnombudsmannen
http://www.barnombudsmannen.se
BRIS
www.bris.se
16
Bilaga 1
Övergångsplan förskola-förskoleklass 2014-10-24
SDF Väster
Handlingsplan för Byttorpskolan, Hestra/Midgårdskolan och Särlaskolan i Borås
Plan vid övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem 2014/2015.
Denna plan upprättades den2/10 2014 av förskolechefer, rektorer och specialpedagoger i gamla Norrby
kommundel samt Sjömarken.
MÅL: Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till
förskoleklass/fritidshem. Det är viktigt att det finns en röd tråd, en kontinuitet från
förskola till förskoleklass/fritidshem i arbetet med barns utveckling och lärande.
Målet är att mottagande pedagoger ska kunna möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.
Forskning visar att barn som får en lyckad övergång mellan skolformerna känner trygghet och större
tilltro till sin egen förmåga.
Målet med planen är också att det ska finnas en likvärdighet på de mottagande skolorna så att alla
förskolor har en och samma plan att förhålla sig till.
Månad
Verksamhet
Ansvar
Övrigt
Oktober
* Planeringsmöte för samverkan och revidering av
handlingsplanen. Förskolechefer, specialpedagoger och
rektorer deltar.
Rektor på Särla kallar
151001
Tid: 14:30-16:00
Vid samma möte informerar förskolecheferna och förskolans
specialpedagog berörda rektorer om eventuella barn i behov
av särskilt stöd inför budgetarbetet 2015/2016.
Information lämnas också kring de överåriga barnen. Alla
överlämningssamtal är anonyma vid detta tillfälle.
November * Utskick om anvisad skola till vårdnadshavare samt info om
SDK
141117
Rektor
Särla
"Öppet Hus"
*Öppet Hus, inbjudan skickas till förskolorna
141125
Byttorp
141126
Hestra
141127
* Tidsplan för föräldrar inför övergång till förskoleklass,
skickas till förskolan som vidarebefordrar till föräldrar
December * Förfrågan till vårdnadshavare om placeringsönskemål och
17
Tid:16:00-18:00
Rektor
Placeringssamordnare
Sista inlämnings -
modersmålsundervisning skickas ut till samtliga blivande 6åringar i upptagningsområdet i början av december.
Förskolans personal måste få reda på vilket slutdatum som
gäller så att de kan påminna vårdnadshavarna. Senast den 15/1
2015 måste alla blanketter vara inlämnade.
datum av förfrågan
är 150115
* Blankett för information, informationsformulär inför förskoleklass,
om varje barn inför övergången mellan förskola och
förskoleklass upprättas av special-pedagoger i förskola och
skola
Specialpedagog
Februari
* Insamling av förfrågan och avstämning av listorna. Alla
berörda får sammanställningen av antal barn och från vilka
förskolor de kommer.
* Förskolans specialpedagog tar kontakt med skolans rektor
och EHT vid eventuell placering av barn i
Kommunikationsklass
Placeringssamordnare
Rektor
Rektor kallar
* Personal i förskolan tillsammans med vårdnadshavare, fyller i
informationsformuläret, informationsformulär inför förskoleklass,
och vårdnadshavare godkänner att skolan får ta del av
Förskolechef
informationen kring varje barn.
* Skolans specialpedagog tar kontakt med föräldrar till
barn som inte är inskrivna i barnomsorgen eller har annan
omsorg än kommunal, även eventuell överårig elev.
Specialpedagog
Mars
* Förslag på gruppindelning görs av förskolans
Rektor kallar
specialpedagog, skolans specialpedagog och rektor.
Informationsformulär inför förskoleklass lämnas till skolans
specialpedagog i samband med grupp-indelningen. Vi strävar
efter en så stabil social samman-sättning som möjligt, vilket
gynnar barnets fortsatta utveckling. Viktigt att vårdnadshavare
får lämna önskemål men de måste informeras om att det alltid
är pedagogerna tillsammans med rektor som tar det slutgiltiga
beslutet. Förskolecheferna ansvarar för att samla in formuläret
och se till att formuläret lämnas till förskolans specialpedagog
inför gruppindelningen.
Särla
Tid: 08:00-10:00
Byttorp
Tid: 10:00-12:00
Hestra
Tid: 13:00-16:00
* Gruppindelning fastställs av förskolans specialpedagog,
skolans specialpedagog och rektor. De fastställda klasslistorna skickas ut till förskolecheferna som informerar sin
personal.
OBS! Förskolans personal måste få denna information innan
den skickas till hemmen.
April
* Klasslistor skickas ut till berörda föräldrar senast två
veckor innan föräldramöte tillsammans med inbjudan till
föräldramötet OBS! Klasslistorna måste skickas i god tid
innan till förskolecheferna!
18
150316
Skolintendent/
Expedition
* Överlämnandekonferens för barn i behov av särskilt stöd.
Trepartssamtal med föräldrar, förskola och skola.
Förskolechef
Information till förskoleklassernas personal om barn i
behov av särskilt stöd. Förskolecheferna tillsammans
med förskolans specialpedagog kallar den personal som
är berörd kring varje barn.
Maj
* Information till föräldrarna i blivande förskoleklasser
Rektor
Särla
på ett föräldramöte. Mötet inleds gemensamt med kort
150518
information från rektor, övrig berörd personal och EHT.
Byttorp
Under mötet kommer föräldrarna att få fylla i anhörig-
150521
blanketter och blankett med specialkost. Dessutom
Hestra
påminnas om anmälan till modersmål och fritidshem.
150528
Tid: 18:00-19:30
* Barnen besöker respektive skola. Förskolans personal
följer med sina barn till skolan där skolans pedagoger
Juni
Rektor
Särla
möter upp. All personal tar tillsammans hand om barnen
150518
under denna dag. Barnen gör ett besök i matsalen där de
Byttorp
bjuds på frukt.
150521
Skolans pedagoger planerar upp dagen och delger denna
Hestra
planering till förskolans pedagoger i god tid innan
150527 och 150528
besöket. Inbjudan skickas av rektor.
Tid: 09:30-11:00
* Enskilda inskolningssamtal genomförs av varje klass-lärare.
Närvarande är vårdnadshavare och skolans
Skolans pedagoger
pedagoger. Förskolans specialpedagog avgör vilka
Genomförs under
veckorna 23-25 på
alla skolorna
vårdnadshavare som är i behov av ett trepartssamtal där också
förskolans personal deltar. Dag ett sker
inskolningssamtalet för att efterföljas av två inskolnings- dagar.
Datum måste samordnas mellan förskola och skola.
* Pedagogisk utbyte i matematik mellan förskola och skola i
form av workshop. Förskolan bjuder in till detta.
150616
Förskolechef
Byttorpskolans
matsal för alla
skolor
Tid: 08:00-12:00
19
November * Förskolans pedagoger besöker respektive skola för att få
"feed back" över hur det går för de barn som tidigare gått
på deras förskola.
Inblandad personal med telefonnummer
Specialpedagog förskolor: Birgitta Blomgren 0766-23 09 28
Specialpedagog skola: Britt-Marie Andersson, Hestra 35 52 08
Thea Honk, Särla/Hestra 35 78 81
Magdalena Jacobsson, Byttorp 0766-23 05 29
Förskolechefer: Lisa Lundström-Eriksson 35 31 66
Anna-Karin Ekström 35 31 65
Eva-Karin Gunnarsson 35 31 64
Jessica Kjellèn 0721-60 06 50
Maria Ekbrand 0768-88 79 34
Thomas Johansson 0768-88 88 64
Rektorer:
Ingela Altinell, Hestra 35 38 37
Niklas Lindberg, Särla 35 80 85
Jonas Sahlberg, Byttorp 35 59 27
20
Förskolan ansvarar för
att boka upp tider.
Bilaga 2
Övergångsplan Åk 6 till Åk 7
Särlaskolan 2014-12-01
Mål: Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för elevernas övergång från åk 6 till åk 7. Det är viktigt
att det finns en röd tråd, en kontinuitet mellan olika stadier i arbetet med elevernas
utveckling och lärande. Målet är att mottagande pedagoger ska kunna möta eleverna där de
befinner sig i sin utveckling. Forskning visar att elever som får en lyckad övergång mellan
olika stadier känner trygghet och större tilltro till sin egen förmåga. Målet med planen är
också att det ska finnas en likvärdighet på de olika skolorna och att alla har en och samma
plan att förhålla sig till.
December Förberedande möte
Klasslärare åk 6, rektorer och utvecklingsledare träffas för att revidera övergångsplanen Åk 6 till Åk 7
Rektor och klasslärare åk 6 på Särlaskolan, Hestra och Byttorp
Tisdag 9 dec kl 15.00 i personalrummet på Särlaskolan
Januari Besök åk 4-6
Rektor 7-9, utvecklingsledare och elevrådsrepresentanter besöker åk 4-6 för information och utdelning
av valblankett (åk 6)
Öppet Hus på Särlaskolan
Rektor på Särlaskolan skickar ut inbjudan till övriga rektorer som ansvarar för att inbjudan går ut till
föräldrarna. Lärare och elever på Särlaskolan håller i kvällens innehåll. Rektor finns tillgänglig under
hela kvällen för ingående samtal. Ämnena presenterar sig i olika klassrum. Ämnesövergripande teman
presenteras i form av utställning tillsammans med elever och lärare.
Rektor på Särlaskolan och klf åk 4-6 Skolledningen på Särlaskolan
Tisd 13 jan Byttorp 12.30 åk 4 13.00 åk 5 13.30 åk 6 Onsdag 14 jan Hestra 08.30 åk 6 09.00 åk 5 09.30
åk 4 Särla 10.30 åk 6 Torsdag 22 jan kl 18.00 - 20.00 på Särlaskolan
Februari Inlämning av valblankett åk 6
Elever i åk fyller i en valblankett där önskemål om tillvalsämne mm framgår. Blanketten samlas in av
respektive klassföreståndare och lämnas därefter till rektorn på Särlaskolan. Klf åk 6 Fredag 6 februari
Mars Information angående elever i behov av särskilt stöd.
Rektor på Särlaskolan kallar till ett möte där klasslärare åk 6, EHT personal på Särlaskolan, Byttorp och
Hestra samt rektor på Särlaskolan träffas för att utbyta information om elever i behov av särskilt stöd.
Klassindelning
Förslag på klassindelning görs av klf åk 6, utvecklingsledare och rektor på Särlaskolan. Vi strävar efter
en så stabil social sammansättning som möjligt, vilket gynnar elevens fortsatta utveckling. Det är viktigt
att vårdnadshavare får lämna önskemål, men de måste informeras om att det alltid är pedagogerna
tillsammans med EHT och rektor som tar det slutliga beslutet.
Rektor på Särlaskolan Måndag 16 mars i konferensrummet På Särlaskolan Tisdag 31 mars
12.30 på Byttorpskolan (halvdag)
Maj Information om nya klasser
Eleverna i åk 6 får information angående de nya klasserna.
Nya klasser träffar varandra
De nya klasserna träffas för första gången på Särlaskolan. Rektor på Särlaskolan planerar träffen och
rektorerna på respektive enhet ansvarar för att eleverna och klf får informationen samt att eleverna
kommer till Särlaskolan och tillbaka till hemskolan efter besöket. Efter en kort gemensam inledning i
aulan träffas varje klass var för sig tillsammans med sina blivande mentorer. Eleverna äter lunch på
21
Särlaskolan innan de beger sig tillbaka till din respektive skola. Rektor på Särlaskolan tillsammans med
klasslärare åk 6. Rektor på Särlaskolan tillsammans med rektorer på Hestra och Byttorp
Måndag 11 maj kl 13.00 Onsdag 13 maj kl 09.00 - 12.00 (inkl lunch) på Särlaskolan
Juni Informationsutbyte mellan Åk 6 och Åk 7
Klassföreståndaren åk 6 träffar blivande lärare i år 7 för att utbyta information angående arbetssätt och
blivande elever. All information angående eleverna skall lämnas vid detta möte såväl skriftligt som
muntligt. Ta med skriftliga sammanställningar (matriser) från alla nationella prov för överlämnande till
mottagande lärare på Särlaskolan.
Torsdag 11 juni på Särlaskolan08.00 - 10.00 He10.00 - 12.00 By13.00 - 14.00 Sä
Augusti Introduktion för åk 7
Eleverna börjar ett nytt läsår på Särlaskolan.
Introduktionssamtal Mentorerna träffar eleverna tillsammans med vårdnadshavare för att tillsammans
diskutera skolstarten. Tisdag 18 augusti kl 09.00 på Särlaskolan (fm) Tisdag 18 augusti på Särlaskolan
em) samt onsdag 19 augusti (heldag)
September Föräldramöte åk 7
Ett föräldramöte hålls under lägerveckan för åk 7
Rektor och mentorer åk 7 på Särlaskolan
22
Bilaga 3
Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier
Kränkande behandling är uppträdanden som kränker en elevs värdighet.
Alla ska kunna känna sig trygga och respekterade.
Alla ska motverka kränkande behandling.
Kränkande behandling kan vara: (exempel)
•
•
•
•
Fysiska (slag och knuffar)
Verbala (hot, svordomar, öknamn)
Psykosociala (utfrysning, grimaser, åsikter om utseende och härkomst)
Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, meddelande, internet m.m.)
Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet och som har samband med de fem
diskrimineringsgrunderna:
• Kön
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionshinder
• Sexuell läggning
Mobbning är när en elev blir mobbad upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar
från en eller flera andra elever (Olweus, 1986, 1991)
Handlingsplan
Dag 1
Steg 1: Rektorn informeras.
Steg 2: Intervju med utsatt elev som dokumenteras av personal
Steg 3: Intervju med utpekad elev/ utpekade elever
Steg 4: Telefonsamtal till berörda vårdnadshavare om att en utredning påbörjats och vad detta kommer att
innebära och dess syfte.
Dag 3
Steg 5: Avcheckningssamtal med klasslärare och utsatt elev
Dag 7
Steg 6: Uppföljningssamtal med utsatt elev.
Steg 7: Uppföljningssamtal med utpekad elev/utpekade elever.
Steg 8: Telefonsamtal till berörda vårdnadshavare.
Dag 14
Steg 9: Uppföljningssamtal med utsatt elev.
Steg 10: Uppföljningssamtal med utpekad elev/utpekade elever.
Steg 11: Telefonsamtal till berörda vårdnadshavare.
Dag 21
23
Steg 12: Uppföljningssamtal med utsatt elev.
Steg 13: Uppföljningssamtal med utpekad elev/utpekade elever.
Steg 14: Beslut om ärendet kan avslutas eller om fortsatta åtgärder behövs.
Steg 15: Telefonsamtal till berörda vårdnadshavare.
När elev utsätts för kränkning av vuxen ansvarar rektor för utredningen.
Viktiga e-postadresser och telefonnummer:
Rektor Ingela Altinell,
[email protected]
Intendent Leif Gran,
[email protected]
Biträdande rektor Victoria Selin [email protected]boras.se
033-353890
Specialpedagog Britt-Marie Andersson, [email protected]
Skolsköterska Elisabeth Freij,
[email protected]
Skolpsykolog Staffan Carazo,
[email protected]
Kurator Lars-Göran Delang,
[email protected]
24
033-353837
033-357762
033-35 52 08
033-353438
033-355916
033-355380
Bilaga 4
Plan för arbetet med Hestra Midgårds likabehandlingsplan upprättad 2015-01-14
Vår likabehandlingsplan utvärderas och ny upprättas och fastställs i augusti.
Tidsplan
Aktivitet
Ansvarig
December
Utvärdering av likabehandlingsplan/handlingsplan vid
kränkande behandling.
Rektor
Januari
Upprättande av ny likabehandlingsplan/handlingsplan vid
kränkande behandling.
Februari
v. 8 Barnrättsvecka
Årskurs 1
Maj
Genomföra enkäten ”Hur är det i skolan just nu?” i alla
klasser.
Klasslärare
Senast sammanställd juli -2015
April-maj
Skolklimatundersökningen för elever, personal och föräldrar
Senast sammanställd juli -2015
Juni
Utvärdering av likabehandlingsplan/handlingsplan vid
kränkande behandling.
Likabehandlingsplan upprättas
Klasslärare/
arbetslag/
rektor
Rektor
Augusti
Fastställande av ny likabehandlingsplan/handlingsplan vid
kränkande behandling.
Delar av likabehandlingsplanen skickas hem.
Rektor
Värdegrundsveckor. Vi startar upp läsåret med att under två
veckor intensivt arbeta med värdegrundsfrågor och våra
ledord tillit, respekt och ansvar. Värdegrundsarbetet är ett
ständigt pågående arbete under läsåret.
Trivselregler upprättas.
Arbetslag
September
Rektor lyfter likabehandlingsplanen vid första APT.
Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöte.
Rektor
Klasslärare,
kurator, rektor
Oktober
FN-dagen
Årskurs 4
December
Genomföra enkäten ”Hur är det i skolan just nu?” i alla
klasser.
Klasslärare
upprättad 2015-01-14
25
Uppföljning
Klasslärare
Sammanställs ht 2015
På Hestra Midgård visar vi varandra tillit, respekt och ansvar genom att:
• vara en bra kompis.
• hjälpa till så att alla har någon att vara med.
• vara en bra lyssnare.
• vara hjälpsam.
• vårda ditt språk och tala sanning.
• skapa arbetsro.
• passa tider.
• ta ansvar för vår skola och våra gemensamma saker.
• gå inomhus och använda inneskor/tofflor.
• vara ute på rasterna.
• lita på varandra
Bilaga 5
Regler på Hestra Midgård
• Vi äter inte godis eller tuggummi på skolan eller fritids.
• Vi använder gummistövlar när vi leker i bäcken, träsket eller vid strandkanten vid dammen
(statyn Stele).
• Vi får inte klättra i träd på skolgården.
• Vi får åka skateboard/kickboard på rasterna utanför äldreomsorgens entré från åk 4 med
hjälm.
• Vi kastar inte snöbollar.
• Vi får inte gå på isen på dammen.
• Vi använder hjälm när vi åker i backen.
• Vi spelar och sparkar fotboll med läderboll på fotbollsplanen. I övrigt får vi använda oss av
plastbollar.
• Vi är inom skolgårdsgränsen. Skolgårdsgränsen är vid bäcken och det är inte tillåtet att vara på
slänten bortanför gångvägen till de norska husen. Vi får leka vid träsket, men aldrig runt affären,
vi får inte vara i någons trädgård.
• Vi åker inte pulka i backen vid fotbollsplanen.
• Det är förbjudet att fotografera eller filma, med mobil eller kamera, på skolan eller skolgården.
Om du bryter mot reglerna:
• Läraren pratar med eleven.
• Elev och lärare samtalar om konsekvenserna tillsammans.
• Läraren tar kontakt med föräldrarna.
• Rektor pratar med eleven.
• Rektor sammankallar till gemensamt möte.
Den som tappar bort eller förstör läromedel och saker får ersätta dem.
Skolan ansvarar inte för föremål som eleverna har med sig till skolan.
”Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för
skolverksamheten eller kan utgöra en fara för säkerheten i denna.” (SL 5 kap 22 §)
26
Bilaga 6
Borås Stad
Hestra Midgårdskolan
Rutinen gäller fr o m 150115
Revideras löpande
Handlingsplan vid kris
Telefonlista Lokala KRISGRUPPENS medlemmar
Ingela Altinell
Rektor, skola, fritidshem
arbete
arbete mobil
privat mobil
033 – 35 38 37
0768-88 38 37
0730-80 57 50
Victoria Selin
Biträdande rektor
arbete
arbete mobil
privat mobil
033-35 38 90
0768-88 38 90
0708-88 14 93
Leif Gran
Skolintendent
arbete
bostad
arbete mobil
privat mobil
033 – 35 77 62
033 – 24 00 18
0768-88 77 62
0702-16 83 87
Marie Strand
Skolassistent
arbete
bostad
privat mobil
stugan
Britt-Marie Andersson
specialpedagog skola
Marina Jokisalo
Fritidshem
033 – 35 38 02, 0733-11 34 37
033 – 720 14 07
0706-16 94 47
0340-834 93
arbete
bostad
privat mobil
033 – 35 52 08
033 – 24 20 74
0706 - 80 01 84
arbete
bostad
privat mobil
0734-15 37 92
0702-94 88 00
0702-94 88 00
Deltar endast vid behov på krisgruppens möten:
Jessica Kjellén
arbete
033 – 35 82 72
Förskolechef, förskolan
arbete mobil
0721-60 06 50
Elisabeth Freij
Skolsköterska
Staffan Carazo, skolpsykolog
Lars-Göran Delang, skolkurator
arbete
arbete mobil
033 – 35 34 38
0768-88 80 82
arbete
privat mobil
033-355916
0736-67 51 73
arbete
arbete mobil
033-35 53 80
0734-15 30 64
27
privat mobil
Thea Honk
0705-76 50 70
mobil
0706-258223
Leif Gran ansvarar för information till övrig personal i huset vid behov. T ex kök, städ, vaktmästeri,
fritidsgård, modersmålslärare och Kulturskolans lärare.
HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen finns på Ping-Pong. All personal ska ha tillgång till personallista, även på fritiden. Ny
personallista uppdateras via mail.
1. Händelse av dödsfall eller allvarlig olycka kontaktas Hestra Midgårds krisgrupp omgående enligt
ordning i telefonlista. Rektor tar kontakt med första namnet (fetmarkerad) i varje arbetslag.
Därefter ringer man enligt listan. Svarar inte personen som står i ordning, ringer man nästa och
ringer tillbaka till personen senare.
2. Krisgruppen samlas på rektors expedition.
3. Kontrollera fakta kring det inträffade enligt ansvarsfördelning.
4. Hestra Midgårdskolans krisgrupp avgör om annan stödgrupp ska kallas. (Se övriga viktiga
telefonnummer)
5. Skolassistent/intendent sammankallar representant från varje avdelning till personalrummet.
Information ges av rektor.
6. Berörda barn, elever och personal samlas på respektive avdelning. Tänk på syskon på andra
avdelningar.
7. Håll gruppen samlad. Barn, elever och personal ska inte gå hem utan att ha fått möjlighet att prata
om det inträffade.
8. Kontakta anhöriga och ej närvarande barn, elever samt personal.
9. Lämna saklig information till barnen, eleverna och personalen.
10. Rektor sköter all eventuell kontakt med press/media.
11. Återkoppling sker på bestämda tider till berörda grupper.
12. Loggbok/Minnesanteckningar. Se bilaga 1.
13. Summering av händelsen.
TÄNK PÅ!
Personalen ska ha tillgång till stöd av annan personal i barn/elevgruppen. Minst två vuxna i gruppen.
Krisgruppen bör återsamlas ofta i början.
Samtal i mindre grupper samt möjlighet till enskilt samtal ska erbjudas.
28
Av sjukhuskyrkan kan man få besked om seder i olika religioner.
Använd krislådan som finns på skolexpeditionen.
Innehåll i KRISLÅDAN: Duk, ljus, cd (ev dvd) från Rädda Barnen, dikter, bibel, psalmbok,
tändstickor, informationsmaterial, böcker, tom fotoram.
Skolassistent ansvarar för att lådan är intakt.
UPPFÖLJNING
Ansvarig respektive arbetslag. Ta hjälp av krisgruppen vid behov.
Dagarna efter:
Krisgruppen träffas för information om nuläget.
Kontrollera att alla berörda barn och elever samt personal fått information, även den som tidigare varit
frånvarande. Tänk på att även informera tjänst- och föräldraledig personal.
Delge ny information om det finns.
Tala om det inträffade. Hjälp barnen att sätta ord på sina känslor.
Uppmärksamma eventuella behov av enskilt samtal.
ANSVARSFÖRDELNING I STÖDGRUPPEN
Rektor
Vid händelse av rektors frånvaro, kontaktas biträdande rektor/intendent alternativt områdeschef.
Leder och fördelar arbetet.
Planerar framåt.
Tyst minut och minnesstund.
Kondoleanser.
Underrättar berörd personal. Ringer hem vid behov.
Massmediakontakt.
Svarar i telefon och hänvisar vidare.
Skolsköterska
Kontaktar sjukhuset för att få korrekt information om olyckan och skadade.
Kontaktar anhöriga för att få medgivande om att föra information vidare.
Deltar i stödgruppens krisbearbetning. Planerar uppföljningen.
29
Psykolog/Kurator
Kontaktar socialtjänsten vid behov.
Deltar i krisgruppens krisbearbetning. Planerar för uppföljningen.
Intendent/skolassistent
Tar fram namn- och telefonlistor på barn, elever, anhöriga och personal.
Svarar i telefon och hänvisar vidare.
Ordnar blommor.
Ombesörjer flaggning (vaktmästare).
Pedagog/Specialpedagog
Stödperson för kollega.
Deltar i stödgruppens arbete och planering.
Krisgruppen
Krisgruppen träffas 2 gånger/år. Rektor kallar.
Elevlista
Aktuell elevlista förvaras hos skolassistenten. Glöm inte ev. elever med skyddad identitet. Namn finns
inlåst på expedition och hos rektor.
30
Bilaga 7
Borås Stad
Hestra Midgårdskolan
Rutinen gäller fr o m 14-11-26
Revideras oktober 2015
Händelsejournal och åtgärd
Namn: __________________________________________
Klass: ____________________________________________
Datum: ___________________________________________
Vad hände?
Verbal kränkning
Fysisk kränkning
Skadegörelse
Annat
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Var?
 Skolgård 
Kapprum
 Klassrum
Matsal
 Toalett Bibliotek
Annat
________________________________________________________________________________
Åtgärd? (kryssa alla aktuella)
 Samtal med elev /elever
Annat

Föräldrakontakt

Rektor
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Uppföljning/Återkoppling vad? /När?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Signaturer
Original lämnas till skolkurator, Kopia till skolsköterska, rektor samt berörda lärare.
31
Bilaga 8
Blankett A
ANMÄLAN ANGÅENDE MOBBNING
Gällande elev: ________________________________
Klass:_______
Vårdnadshavarnas namn:
Vårdnadshavare 1: __________________________
Tele:__________________
Vårdnadshavare 2: __________________________
Tele:__________________
Aktuell situation:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
Tidigare insatser:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
Anmälan är gjord av: ___________________________
Datum: ___________
Inkommen till de aktuella arbetslaget datum: ___________________________
32
Blankett B
Utsatt elev:_________________________
Klass:_______________
Vårdnadshavarnas namn:
Vårdnadshavare 1: __________________________ Tele:__________________
Vårdnadshavare 2: __________________________ Tele:__________________
Elevens upplevelse av situationen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
Inblandade elever i följande ordning:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
klass:_____________
klass:_____________
klass:_____________
klass:_____________
klass:_____________
Överenskommelse:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Uppläst för elev som godkänt dess innehåll: ____________________________
33
Blankett C
Utpekad elev:_______________________ Klass:_______________
Vårdnadshavarnas namn:
Vårdnadshavare 1: __________________________ Tele:__________________
Vårdnadshavare 2: __________________________ Tele:__________________
Elevens upplevelse av situationen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
Överenskommelse:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
Uppläst för elev som godkänt dess innehåll: ____________________________
34
Blankett D
Uppföljning:
Elevens namn:___________________________ Klass:___________
Aktuell situation:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
Överenskommelse:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
Uppläst för elev som godkänt dess innehåll: ____________________________
Sammanfattning av ärendet och slutbedömning av ärendet:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________
I tjänsten:
35
Bilaga 9
Hur är det i skolan just nu?
Namn:
Datum:
Läs igenom varje fråga och rita en ring runt de svar som du tycker passar in
på dig!
Hur trivs du i din klass?
Hur trivs du på fritids?
Mycket bra
Mycket bra
Bra
Bra
Dåligt
Dåligt
Går inte på fritids
Har du någon att leka med/vara
med på fritiden?
Många
Några
Ingen
Jag tycker det är trevligt att äta i
restaurangen/caféet.
Ja
Ibland
Nej
Upplever du att du har arbetsro i
klassrummet?
Ja
Oftast
Nej
Har du någon att vara med på
rasten?
Alltid
Ofta
Aldrig
Är det någon på skolan som bär
sig dumt åt mot dig?
Aldrig
Ibland
Ofta
I så fall vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Bär du dig dumt åt mot någon
Aldrig
Ibland
Ofta
på skolan?
36
I så fall mot vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det någon i klassen som
andra elever ofta är dumma emot?
Ja
Nej
Vet inte
I så fall vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det någon i klassen som inte
får vara med på rasterna?
Ja
Nej
Vet inte
I så fall vem?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Om det uppstår bråk på skolan,
var är det i så fall?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Blir det bråk på din väg till och
från skolan?
Aldrig
Ibland
Ofta
I så fall var och vem är det som
bråkar?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det vuxna/rastvakter ute på rasten
som lyssnar på dig och hjälper
dig?
Ja
37
Oftast
Nej
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Vad kan vuxna göra för att alla
ska ha det bra?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Vad kan du göra för att alla ska ha
det bra?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
38
Bilaga 10
Hur är det i skolan just nu?
Svar i %
Hur trivs du i din klass?
Hur trivs du på fritids?
Mycket bra
65%
Mycket bra
26%
Har du någon att leka med/vara
med på fritiden?
Jag tycker det är trevligt att äta i
restaurangen/caféet.
Upplever du att du har arbetsro i
klassrummet?
Har du någon att vara med på
rasten?
Är det någon på skolan som bär
sig dumt åt mot dig?
Bra
34%
Bra
Dåligt
28% 1%
Dåligt
1%
Går inte på fritids
45%
Många
51%
Några
48%
Ingen
1%
Ja
55%
Ibland
40%
Nej
5%
Ja
29%
Oftast
64%
Nej
7%
Alltid
79%
Ofta
22%
Aldrig
Aldrig
62 %
Ibland
31%
Ofta
6%
I så fall vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Bär du dig dumt åt mot någon
på skolan?
Aldrig
84%
39
Ibland
16 %
Ofta
I så fall mot vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det någon i klassen som
andra elever ofta är dumma emot?
Ja
23%
Nej
25%
Vet inte
52%
I så fall vem och hur?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det någon i klassen som inte
får vara med på rasterna?
Ja
3%
Nej
41%
Vet inte
56%
I så fall vem?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Om det uppstår bråk på skolan,
var är det i så fall?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Blir det bråk på din väg till och
från skolan?
Aldrig
90%
Ibland
8%
Ofta
1%
I så fall var och vem är det som
bråkar?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Finns det vuxna/rastvakter ute på rasten
som lyssnar på dig och hjälper
40
dig?
Ja
Oftast
Nej
69%
31%
0,4%
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Vad kan vuxna göra för att alla
ska ha det bra?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
Vad kan du göra för att alla ska ha
det bra?
Kommentar ______________________________________________________
________________________________________________________________
41