Förskolan Skutan

Plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Förskolan Skutan
Så som du själv vill
att andra ska
behandla dig,
Så ska du också
behandla andra
Upprättad och gällande lå
lå 1515-16
1
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Förskolechef Lotta Elmbro.
Vår vision
På vår förskola ska råda en trygg och trivsam stämning. Barn såväl som vuxna ska möta
varandra med lyhördhet och respekt.
Till förskolan Skutan går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller
mobbing. Vi ska ha insikt om allas lika värde.
Planen gäller från
2015-10-06
Planen gäller till
2016-08-31
Barnens delaktighet
I den dagliga verksamheten finns det inslag som berör likabehandlingsplanen och då skapas
enkla samtal och diskussioner.
En vecka om året har vi även extra focus på allas lika värde och hur man är mot varandra i
vårt veckoprojekt: Vänskapsveckan.
Intervjuer och observationer.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare blir upplysta vid inskolningen om att Likabehandlingsplanen finns på vår
hemsida likaså att det finns ett exemplar på varje avdelning.
Samrådsmöte 2ggr/termin
Brukarenkät
Personalens delaktighet
Planen diskuteras på våra arbetslagsträffar och vid planerings
och utvärderingsdagar.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen görs känd genom att personalen aktivt varje år beskriver sitt
likabehandlingsarbete och utvecklar nya förslag och åtgärder utifrån tidigare plan.
Genomgång av likabehandlingsplan vid ny anställning.
Hos barnen förankrar vi den genom att skapa vikänsla i gruppen. Göra roliga saker ihop för att
skapa positiva relationer i gruppen.
Så fort ett barn retas, fäller negativa kommentarer om andra eller utesluter ett barn, kommer vi
markera att detta beteende ej accepteras. Förstärka statusen hos det barn som blir utsatt.
Medvetet arbeta med alla barns lika rätt. Personalen reflekterar över sitt sätt att vara i
förhållande till barngruppen och till varandra i arbetslaget
2
Främjande insatser
Till Skutan går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller
mobbing.
Vi vuxna föregår med gott exempel och visar hur man bör bete sig mot varandra.
Vi pratar/ samtalar om hur man är en bra kompis och hur man kan hjälpa en som är utsatt.
Främja likabehandling oavsett kön.
Mål
Flickor och pojkar ska i vår pedagogiska miljö kunna bredda och utveckla sina förmågor och
intressen utan att bli hämmade av traditionellt könsmönster.
Insats
Synliggöra och bevaka mångfalden och variationen
bland pojkar och flickor.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Senast 2016-08-31 ska pedagogerna utvärderat och redovisat sina insatser.
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet religion eller
annan trosuppfattning
Mål
Alla barn ska behandlas lika och respekteras oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning och att de ska känna sig accepterade både av vuxna och barn.
Insats
Vi jämför likheter och olikheter i det man gör, bl.a. språk ,mat, traditioner.
En annan främjande åtgärd kan vara att kompetens utveckla förskollärarna i interkulturell
pedagogik.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
3
Främja likabehandling vid funktionsnedsättning
Mål
Förskolan ska anpassa sin verksamhet med hänsyn till barnens olika förutsättningar. Genom
attityder och handlingar kan personalen visa att alla barn är lika mycket värda.
Insats
Öka förskollärarnas kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Tänka på vilka
gemensamma aktiviteter man väljer och hur de utformas så alla kan delta på sina villkor.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Mål
Att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och accepterade oavsett sin sexuella
läggning.
Insats
Förskolan kan se till att det finns barnböcker som
synliggör olika typer av familjer.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
4
Främja likabehandling oavsett ålder
Mål
Förskolan ska se till barnens förmåga och intresse då vi planerar verksamheten.
Insats
Vi vuxna är medvetna om att det är barnens intresse och förmåga som ska styra
verksamheten.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck
Mål
Att alla barn känner att de kan se ut som de vill och vara som de vill oavsett kön och blir
accepterade för det.
Insats
Göra de vuxna medvetna om deras förhållningssätt gentemot barnen när det t.ex. gäller
klädsel och utseende.
Ansvarig
Pedagogerna
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
5
Kartläggning
Metoder
Genom diskussioner i arbetslagen, genom föräldraenkäter och direkta samtal med föräldrar
och barn
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Tillgänglighet och Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Vi samtalar med barnen på respektive avdelning. Barnintervjuer. Med föräldrar sker det i den
dagliga kontakten, enkäter och vid utvecklingssamtalen.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussion och reflektion i arbetslaget och på våra arbetsplatsträffar.
Resultat och analys
Planen gäller från 2015-10-06.
6
Förebyggande åtgärder
Motverka förekomsten av kränkande behandling, göra skillnader på kön
eller könsuttryck samt sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, bristande tillgägnlighet och
ålder
Insatser
Genom att ha en ständigt pågående diskussion om vårt förhållningssätt gentemot barnen,
föräldrarna och andra vuxna.
Att vi vuxna är medvetna om att det är barnens ålder, förmågor och intressen som ska styra
verksamheten.
Göra barnen medvetna om
- att kön inte behöver betyda att de måste vara, tycka, tänka eller se ut på ett visst sätt
-att det finns olika familjekonstellationer.
- hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning
Motivering
Vi ser att det är viktigt med förhållningssättet hos oss vuxna som arbetar på förskolan Det är
också viktigt att vi är konsekventa i det vi säger och gör gentemot barn och vuxna. Att vi
pedagoger pratar med barnen, lyssnar på dem och svarar på deras frågor och undringar. Att vi
uppmärksammar varandra när vi medvetet/omedvetet särbehandlar barnen av olika skäl.
Uppföljning
Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast 2016-08-31.
7
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.
Vi ska förebygga och motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan
kränkande behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
•Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus.
•Det finns alltid minst en anställd i närhet av barnen.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
förskolechef Lotta Elmbro. Tel 0499-179 51
Flotten 0499-177 69 Bryggan 0499-177 71 Fyren 0499-177 72 Ekan 0499-177 66
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när ett barn utsätts för kränkande
behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utfört den
kränkande behandlingen förstår handlingen som de utfört.
Upplevelser att reagera på:
Bli kallad dumma saker kopplat till utseende, kläder, beteende
· Uppmärksamma, prata med barnen om vad de gjort
· Använda sig av ”hur-frågor”
Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att den andre kände sig? Hur ska du göra för att
kompisen skall bli glad?
· Barnen skall inte bara säga förlåt utan också göra förlåt. De vuxna ser till att det barn som
utsatts för kränkning får upprättelse för det inträffade, genom tröst och genomgång av det
inträffade.
· Vid upprepade tillfällen eller riktade mot ett och samma barn skall föräldrar och
förskolechef informeras och vidare åtgärder, om behov finns ska vidtas.
Ansvar:Den som sett/hört
· Förskolans insatser skall dokumenteras.
och förskolechefen informeras och vidare åtgärder, om behov finns vidtas.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Som kollega och chef reagerar man och påtalar hur man upplever situationen.
· Samtal med berörd vuxen genomförs när barn eller förälder anser att kränkning har ägt rum
Ansvar: Den som kontaktats/rektor
· Åtgärder/resultat dokumenteras
· Uppföljning med barn/ föräldrar/vuxen sker inom en vecka
Ansvar: Den som genomfört samtalet
· Upplevelser att reagera på:
Bli kallad dumma saker, skämt som sårar, sarkasmer och ord som barnet inte förstår, men
känner olust inför, nedvärderande kommentarer, jämförelser med kamrats prestationer, fysiskt
våld.
8
Rutiner för uppföljning
Uppföljning med barn/förälder/vuxen sker inom en vecka.
Ansvar: Den som genomfört samtalet
Rutiner för dokumentation Alla åtgärder dokumenteras (händelse, datum, inblandade
barn/vuxna)
Ansvar: Se respektive åtgärdsplan
Utvärdering
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef och samtliga pedagoger..
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
I vårt dagliga pedagogiska arbete jobbar vi aktivt mot kränkningar av olika slag.
Vi har spelat teater om hur en intrig kan uppstå. Man vill ha samma leksak som kompisen. Vi
visade att man skall dela med sig och att man skall vara snäll mot sina kompisar. Vi har
använt ett kompismaterial med 10 små böcker. Mycket positivt och användbart.
Främja likabehandling oavsett kön
Vi har gjort rumsobservationer för att göra rummen mer inbjudande för alla. Vi behöver satsa
på mera teknikaktiviteter. Vi har erbjudit alla barn på avdelningarna samma material och
aktiviteter. Allt material har funnits tillgängligt för alla.
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Vi har lånat böcker med olika familjeförhållanden. Samtalat med barnen om innehållet.
Spontana samtal mellan barn och pedagoger har funnits.
Främja likabehandling vid funktionsnedsättning
Vi har ändrat aktiviteter t.ex smågrupper, läsvila och matsituationen för att alla skall kunna
delta. Använder TSS till stöd för flera barn. Vi har anpassat bemötandet beroende på barns
olika behov och förutsättningar.
Främja likabehandling oavsett ålder
Vi har lyssnat på barnen och ”nappat” på deras intressen och önskemål. T.ex. äta frukost ute,
baka med deg, måla.
Utvärdering av årets plan
För att underlätta utvärdering skall alla arbetslag varje termin ha en stående punkt på sitt
reflektionsmöte gällande Likabehandlingsplanen.
Förskolechefen skall ha en stående punkt ”stämningen i huset” på varje lagledarträff.
Årets plan ska utvärderas Senast 2016-08-31
Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef Lotta Elmbro.
9