Kärnämnen PDF

ri d
bim.
e
ah.s
orre
p
s
r
de
@m
kärnämnen
BimRidder
sporre
varförkärnämnen
0  Varförskaviprataomdetvikallarkärnämneni
förskolan?
0  Vadäregentligenutvecklingochlärande?
0  Viska9:apåtvåbildersomberä:arnågotvik9gtom
de:a
[email protected]
[email protected]
[email protected]
utveckling
0  Utvecklingbehöver”näring”
0  Vadärnärandeförutveckling?
0  matförstås
0  människorlikavik9gtsommat
0  kommunika9onochs9mulans
0  fysiskamiljön,texleksaker
[email protected]
vadsägerläroplanen
Verksamheteniförskolanska
utvärderasiförhållandetillhurväl
manleverupptillmålenutifrån
givnaramarochförutsättningar
Vilkaärdåramarnaochförutsättningarna?
[email protected]
ömsesidigtberoende
Barnensutvecklingkanjusessomen
avspeglingavhurverksamheten
fungerarsamtidigtsomdetärbarnens
förutsättningarsomliggertillgrundför
hurverksamhetenorganiseras.
(Kärnämnen,s.101)
[email protected]
koherens
0  Uppgift:sovraochsorterablandintryck
0  Fråga:hurtydligochbegripligärmiljönifsk
0  Illustreras:avtvåcasemedinskolning,s.106-107
0  Läroplansmål:nödvändigförmågaiallamål
[email protected]
koncentration
0  Uppgift:styraochhållakvaruppmärksamhet
0  Fråga:underlättarfskförbarnen(jfrdiagnoser)
0  Illustreras:”Vivillbyggaklart”s.118-119
0  Läroplansmål:grundläggandeförmågasombehövsi
alltlärande
[email protected]
minne
0  Uppgift:lagringavupplevelserocherfarenheter
0  Fråga:vilkaminnenskapasifskochhurhanteras
minnenfrånandramiljöer?
0  Illustration:”Williamvillbada”s.133,”Varlågden
nu?”s.148
0  Läroplansmål:mycketgenerellförmåga,bristeri
minnepåverkardetmesta
[email protected]
intersubjektivitet
0  Uppgift:delavarandrasinrevärld
0  Fråga:harallabarnettintersubjektivtutbytei
förskolan?
0  Illustration:”Dummateckning”s.131
0  Läroplansmål:utvecklaförmågaattfungeraigrupp
[email protected]
självbild
0  Uppgift:vemärjagochvadkanjag(inte)
0  Fråga:fårallamöjlighetattsepositivtpåsigsjälva?
0  Illustration:”Honvilländåintevaramed”s.123/
”Dummateckning”s.128-129
0  Läroplansmål:utvecklasinidentitetochkänna
trygghetiden
[email protected]
kommunikation
0  Uppgift:gemenskapochutbytemedandra
0  Fråga:ingårallaigemenskapenochblirförstådda?
0  Illustration:”Erikharmycketattberätta”/”Dåkräkte
draken”s.154ochmycketmer
0  Läroplansmål:utvecklarnyanserattalspråk,
ordförrådochbegreppsamtsinförmågaattlekamed
ord,berätta…och[ler
[email protected]
exekutivafunktioner
0  Uppgift:planeraochorganiserasittbeteende
0  Fråga:arbetarnumedvetetmedattstärkadetta/ser
nibarnssvårighetermed´diagnosögon´?
0  Illustration:”Vivillbyggaklart”s.118
0  Läroplansmål:texattutvecklaförmågaattbygga,
skapaochkonstrueramedhjälpavolikatekniker,
materialochredskap
[email protected]
mentalisering
0  Uppgift:attföreställasigochlevasiginiandra
0  Fråga:arbetarnimedTOM(theoryofmind)?
0  Illustration:”Varärhansmamma”s.56
0  Läroplansmål:utvecklarförmågaatthantera
kon[likter…attlyssna,re[lekteraochgeuttryckför
egnauppfattningarochförsökaförståandras
perspektiv
[email protected]
abstraktion
0  Uppgift:förståelsesombyggerpåsymboler
0  Fråga:kodväxling,olikaspråkligkompetens,
begreppsbildning–hurarbetarmanmeddetta?
0  Illustration:”JohanochUllalekermedormenSune”s.163
0  Läroplansmål:förståelseförrum,form,lägeochriktning
ochgrundläggandeegenskaperhosmängderantal,ordning
ochtalbegrepp…med[lerakunskapsmål
[email protected]
generativtlärande
0  Uppgift:attlärasigattlära:skaffainformationochatt
lösaproblem
0  Fråga:fårbarnenhjälpattsystematiserasina
erfarenheteravattlära?
0  Illustration:temaarbeteiförskolan,barn”forskar”
0  Läroplansmål:förmågaattutforska,dokumentera,
ställafrågor…
[email protected]
hurmårni
Attdelakänslormedandrahar
storochavgörandebetydelseför
allutveckling
Delarnikänslormedvarandra?
[email protected]
nästasteg
0  Hursereranärmasteplanerut?
0  Hurutvecklasarbetetmedförskolanskärnämnen?
0  Någratänkbarafördjupningar(avvårtsamarbete)
0  Berättande*
0  Omsorgochlärande**
0  *Berättandeiförskolan,Riddersporre&Bruce2014
0  **Omsorgienförskolapåvetenskapliggrund,Riddersporre&Bruce
2016
[email protected]