LKAB en 125-årig jubilar

FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB – NR 8 DEC 2015
125 ÅR AV ENGAGEMANG,
NYTÄNKANDE OCH ANSVAR.
LKAB .1890-2015
Ny struktur införs i LKAB
God jul från verksamhetsorterna
Henrikki har kunskap om framtidens malm
Gamla kulsinter håller måttet
08
10
12
17
LKAB en 125-årig jubilar
- ett år fyllt av historiska tillbakablickar
röd m
t
s
Mndoerlig värl
n
JaEn förä VECKOBLADET
2
# 8 2015 1
sid
Sid 14-15
Hur ska du fira jul?
Gunnar Selberg, serviceman,
Kiruna:
CHARLES DARWIN slog i sin evolutionsteori fast vem det är som överlever förändringar i
sin omvärld. Det är inte den som är starkast och inte den som är mest intelligent, utan den
som bäst kan anpassa sig till de förändringar som sker. Detsamma gäller LKAB, och därför
anpassar vi oss nu till ett nytt läge.
– Hemma i Kiruna.
Vi samlas hela
familjen, barn och
barnbarn.
Anpassning till en föränderlig värld
SVARAR
V
ärlden förändras alltid, och ofta åt
ett håll vi inte kan förutse. Vem
kunde för ett år sen tro att Sverige
skulle överväga att stänga Öresundsbron eller att Natoflyg skulle skjuta
ner ett ryskt stridsflygplan? Eller för
den delen att järnmalmspriset skulle
sjunka till under 40 dollar per ton.
Dessa saker har i alla fall skett, och
vi måste hantera det. För LKAB:s del
ligger utmaningarna i ett mycket tuff
marknadsläge. Det gäller för oss att
inte bara rida ut lågkonjunkturen utan
att samtidigt skapa förutsättningar för
samhällsomvandlingarna och de stora
investeringar som väntar i nya huvudnivåer i Malmberget och Kiruna.
Mina första månader i LKAB har jag till-
sammans med verksamheterna ägnat
åt att ta reda på vilka möjligheter vi har
för att anpassa oss, och hur koncernens
struktur bör se ut. Fokus är järnmalmsproduktionen och att säkra en långsiktigt hållbar gruvverksamhet. Det är
mitt tydliga uppdrag från styrelsen.
Indelningen av verksamheten i tre divisioner har flera syften:
• Vi ska nyttja synergier i koncernen,
men vi ska bara standardisera där vi ser
att det skapar värden.
• Vi ska skapa bättre förutsättningar
för att hantera lokala utmaningar och
se lokala möjligheter.
• Vi får en tydligare åtagandekultur
med en decentraliserad målstyrning
och klara roller, ansvar och befogenheter.
Roger Lärkmo, teknisk support LKAB Wassara, Kiruna:
Joakim Björnström, chef samhällsomvandlingen, Kiruna:
– Med familjen och
någon måltid med
släkt och vänner.
Jag laddar batterierna inför nästa år.
– Jag och min fru
rensar kalendern,
lagar god mat
och tar det lugnt
tillsammans med barnen.
TUMMEN UPP
…...för 5 000 ton gammal kulsinter som har hittats i Svappavaara från 1989. Lika god kvalitet än idag!
Fram till den sista december ska vi göra
Även om läget är allvarligt och föränd-
ring alltid kräver ansträngningar av
oss, eller kanske just därför, så hoppas
jag att ni får en trivsam och avkopplande julledighet och kommer tillbaka
med laddade batterier. 2016 kommer
att bli ett utmanande och samtidigt
spännande år. I förändring finns också
stora möjligheter!
En riktigt god jul och ett gott nytt år till
er alla!
Marina Källvik.
FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
Konstvinster utdelade
KIRUNA. Bolagets årliga konstutlottning har
under mitten av december haft utdelning.
Varje år lottar den över 50-åriga konstföreningen ut ett större antal konstverk, denna gång
148 stycken. Marina Källvik, guide på LKAB,
var en av vinnarna som hämtade ut sitt verk
”So foxy” av prisbelönta Andrea Mueller som
skapat flertalet djurmotiv på akryl. ”Stor del
av tiden är vi fast i ny teknik men vi glömmer
de enkla tingen som gör världen vacker”, sade
hon i en intervju förra året.
– Innan utdelningen hade jag skrivit en lista
över tio tänkbara tavlor att välja och det här
var en av de som låg i topp. Jag är jättenöjd,
säger Marina Källvik. FREDRIK BJÖRKENWALL
Vill du gå med i konstföreningen?
Blankett finns på Konstföreningens sajt på
intranätet Arena. Fokus är järnmalmsproduktionen och att säkra en långsiktigt
hållbar gruvverksamhet.
JAN MOSTRÖM, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, LKAB
2 VECKOBLADET # 8 2015
FOTO: THOMAS BERGMAN
OMSLAG: Ingela Hjalmarsson, avdelningschef för event och spronsring. FOTO: DANIEL OLAUSSON
​LKAB. Med tanke på den stora förlusten i tredje
kvartalet och under förutsättning att LKAB
(moderbolaget) inte visar ett positivt resultat
för helåret kommer ingen belöning att betalas ut
för 2015.
• Vi ska skapa en större delaktighet hos
ledare och medarbetare med tydligare
krav och förväntan.
klart den nya organisationen, men
under tiden fortsätter vår verksamhet
som vanligt. Efter den 1 januari träder
den nya organisationen i kraft, och
en del får nya chefer att rapportera
till. Det slutliga införandet av den nya
strukturen kommer dock att ta hela
2016 i anspråk, och det kommer att
ställa krav på oss alla. Vi ska göra det
steg för steg, och tillsammans se till att
alla är förberedda och insatta i förändringarna.
Ingen belöning för 2015
CITATET
”2016 kommer att bli ett utmanande och
samtidigt spännande år. I förändring finns
också stora möjligheter!”
JAN MOSTRÖM, VD PÅ LKAB
​
En grundförutsättning för utbetalning av belöning
är att LKAB (moderbolaget) redovisar positivt rörelseresultat. Storleken på eventuell belöning baseras
på de fyra olika parametrarna produktkvalitet,
arbetsmiljö, produktion och produktionskostnad
och hur väl målen för dessa parametrar uppfylls.
Belöningssystemet gäller samtliga anställda i
LKAB:s moderbolag och helägda dotterbolag som
inte har ett eget belöningssystem. Ferieungdomar
omfattas inte av belöningssystemet.
JOHANNA FOGMAN
LKAB frias i målet om
dödsolyckan 2010
LKAB. Den 18 maj 2010 inträffade en tragisk
arbetsplatsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget.
Två personer dog, och LKAB har gjort stora insatser för att orsaken till olyckan ska klarläggas.
Gälllivare tingsrätt friar LKAB från ansvar i sin
dom den 3 december.
Olyckan inträffade i samband med anläggningsarbeten för den nya huvudnivån M1250 i malmbergsgruvan. Två byggnadsarbetare som hissats ner i ett
schakt i en personkorg monterad på en mobilkran
omkom då linan lossnade från mobilkranen. Korgen med de två personerna föll cirka 25 meter ned
till botten av schaktet. De omkomna personerna var
anställda hos en underentreprenör till huvudentreprenören för projektet. Totalt åtalades fem företag.
– Det känns bra att den juridiska prövningen
äntligen genomförts efter så lång väntetid. Det var
en fruktansvärd olycka, men vi anser att LKAB tog
sitt ansvar för den övergripande arbetsmiljön, och
den synen delar alltså tingsrätten, säger Anders
Lindberg, informationschef på LKAB.
TINA BENSON
VECKOBLADET # 8 2015 3
Sandra Sundén och Germund Lundholm, driftoperatörer vid KA3/KK4, deltar i förbättringsarbetet. FOTO: JOSEFINE EJEMALM
Från kallt till varmt – check!
Skräp som handskar och trasor stör produktionen och orsakar onödiga stopp. FOTO: MARITHA MOSSBERG
Skräp i ortarna stör produktionen
MALMBERGET. Tillsammans med
malmen från gruvan följer en
mängd skrot och skräp. Varje
dag, ibland flera gånger, stoppas siktarna i sovringsverket
för att trasor, handskar och
annat ska kunna plockas bort
för hand.
– Sådant skräp ska inte behöva
komma. Det kostar mycket
pengar som bara beror på slarv
och okunskap, säger Bert Henriksson, underhållstekniker i
Malmbergets sovringsverk.
Mängden skräp
i gruvan, som
följer med till
sovringen och
ställer till problem, varierar.
En resa i
ortarna
visar att
det finns
bråte som
Ingemar Holma.
440
4 VECKOBLADET # 8 2015
är kastat på fel ställe.
– Det kan sparas in många
miljoner bara på att plocka
skräp och lägga det där det ska
vara. Förut tänkte jag inte heller på att det blev fel att slänga
de kasserade handskarna på
bergsbilsflaket. Vi kan alla vara
med och hjälpa till att minska
störningarna i produktionen,
säger Ingemar Holma, som kör
materielbilen på tillredningen i
Malmberget.
50 000 kronor per sektion.
Stålskrotet, som armeringsnät och bultar från bergförstärkningen, blir vi inte av
med. Det finns skrotfångare
under jord som tar hand om
en stor del av stålet. Det finns
planer för en skrotfångare ovan
jord på Alliansens höglave. Men
vi ser att det blir tidigast 2017,
säger Bert Henriksson.
Problemet är inte nytt. Förbrukade hydraulslangar, handskar,
trasor och annat som fastnar i
siktarna på sovringen har ställt
till trassel i många år. Arbetet
med att minska det onödiga
skräpet från gruvan har pågått
lika länge. Ungefär 14 dagar per
år är den totala stopptiden för
siktarna när de måste rensas.
– När sovringen står stilla är
kostnaden per gång ungefär
Antal stopp och tid i produktionsbortfall i sovringsverket Malmberget:
miljoner kronor har investerats i den nya bentonitanläggningen i Luleå.
MARITHA MOSSBERG
Månad
Stopp Timmar
Juni: 107
22.6
Juli: 71
17.1
Augusti:
79
21.1
September:
58
12.9
Oktober: 97
22.6
November:
95
17.4
Till 10 december: 17
5
30 000
meter borrkärnor
har hamnat under
luppen år 2015.
KIRUNA. Ett gediget arbete för
att minimera störningar och reducerad ledtid har burit frukt.
– Med tydliga rutiner och
fungerande checklistor ska
ledtiden, mellan kall- och
varmkörning i KK4, kortas, säger Åke Falk, produktionschef
vid KA3/KK4 samt teamledare
för förbättringsgruppen.
Varje år stannar produktionen
i KK4 genom ett planerat underhållsstopp. Under de dryga
två veckorna genomförs ett
omfattande underhållsarbete.
Det handlar om att kvalitetssäkra anläggningen för att stå
väl rustade inför nästa stopp,
ett år senare.
– Vi gör redan ett bra jobb
men vi tror att vi kan bli ännu
bättre. Om vi kan korta tiden
mellan kall- och varmkörning
kan vi spara mycket tid och
pengar, säger Åke Falk.
Att driftsätta ett verk är ett
komplext pussel att lägga,
samtidigt som tidplanen
måste hålla.
– Alla maskiner måste sättas
ihop och fungera tillsammans.
Det kan räcka med att en
givare inte är korrekt monterad för att det ska orsaka ett
stopp, säger David Björnström,
produktionsledare vid KA3/
KK4.
Ingen ska behöva
fundera över vad som
ska kontrolleras
DAVID BJÖRNSTRÖM
Därför tar förbättringsteamets
sex deltagare sikte på att förbättra rutinerna vid kontrollen
av anläggningen. Med ett högt
ställt mål att på två dagar gå
från ax till limpa mellan kalloch varmkörning ska verket
köras igång.
– Tidigare hade vi bristfälliga
checklistor för vad som skulle
kontrolleras innan vi körde
igång. Listorna var alldeles för
övermäktiga för att en enda
medarbetare skulle kunna
hantera alla punkter. De var
ologiskt uppbyggda och väldigt
oöverskådliga, säger David
Björnström.
Därför har teamet sett över
checklistorna, standardiserat
och specificerat vad som behöver kontrolleras.
– Vi har krympt ner områdena till en hanterbar nivå.
Dessutom har vi tänkt till när
det kommer till hur kontrollerna genomförs. Checklistorna ska inte utgå från en
bokstavsordning utan följa
den naturliga vägen genom
verket. Det ska vara enkelt,
säger David Björnström.
Genom standardiserade
checklistor är det därmed tydligt vad som ska kontrolleras.
– Vi ser till att arbetet är
färdigt vid överlämning. Det
gör vi genom att bland annat
se över hur givare är placerade. Vi kontrollerar sidovandringsvakter, rullar, motvikter
och alla andra punkter som är
specificerade i checklistorna,
säger Germund Lundholm,
operatör vid KA3/KK4.
Att nå det högt ställda målet
på två dagar ska vara enkelt.
– Ingen ska behöva fundera
över vad som ska kontrolleras.
Checklistan anger vad som
måste ses över och på så sätt
blir det en tillförlitlig kontroll,
oavsett vem som genomför
den. Det blir enkelt, effektivt
och framförallt standardiserat,
säger David Björnström.
JOSEFINE EJEMALM
VECKOBLADET # 8 2015 5
En bild säger ibland
för mycket
Bergschakten
• Cirka 330 meter långa.
• Lutar efter malm-
kroppen i 60 grader.
• Borrade 3 meter i diameter.
• Skapta i 3 etapper.
• Vid renovering går
det åt cirka 10 000 kubikmeter
betong per etapp.
• Renoverings arbetet per etapp tar cirka 6 månader.
Bengt Lehtola, bergarbetare, Magnus Lindgren, produktionschef, Irja Morell-Persson, planerare
och Jim-Ove Haapalainen, byggledare, diskuterar problematiken kring bergschakten.
FOTO: JOHANNA FOGMAN
Renovering råder bot på stillastående schakt
KIRUNA. Bergschakten i Kiruna-
gruvan är en viktig del i produktionskedjan, men problem har
uppstått när LKAB bryter sig
djupare. Genom att gjuta igen
och borra om schakten på nytt
ska LKAB råda bot på bergets
makt.
I takt med att LKAB spränger sig
djupare ner under berget, desto
högre blir bergspänningarna.
Det leder till rörelser i berget,
så kallade seismiska aktiviteter.
När den nya huvudnivån flyttades ner till nivå 1365 ökade bergspänningarna med 40 procent.
– Kombinationen av seismiska
aktiviteter och bergets egenskap
leder till utfall i schaktens väggar. Det skapar högre spänningskoncentration
kring schakten, säger Magnus
Idag har bergschakten hunnit bli över
20 meter breda på ett flertal ställen.
40
Lindgren, produktionschef för
schaktgruppen på lastningen.
Idag är 17 av 29 färdiga schakt,
kopplade mot nivå 1365, i renoveringsbehov. Av dessa är sex
stycken tillgängliga för raslastning just nu. När schakten står
får LKAB problem.
– Vi får inte upp tillräckligt
med malm. Utfallen i schakten
skapar ofta häng som är en stor
bromskloss. Stenblock släpper
från bergväggen, ramlar ner och
pluggar igen hålet. Vi måste
då spränga bort stenen, vilket
tar tid och gör att vi tappar
i produktion, säger Magnus
Lindgren.
I mars tillkom en arbetsgrupp,
schaktgruppen, som har i uppdrag att renovera bergschakten
och råda bot på problematiken.
– Vi gjuter igen och borrar om
schakten på nytt. En metod som
fungerar bra. Det tar ungefär ett
halvår att renovera en etapp,
men vi jobbar med flera samtidigt, säger Magnus Lindgren.
På ett flertal ställen har schakten hunnit bli över 20 meter
breda, men LKAB producerar
procent ökade bergspänningarna
med när huvudnivån i Kirunagruvan flyttades ner till nivå 1 365.
6 VECKOBLADET # 8 2015
även i schakt som är i renoveringsbehov.
– Vi får lasta malmen på lastbil och köra bort den till andra
schakt längre bort. Följden blir
många, långa transporter, men
vi gör allt för att malmen ska
fram, säger Magnus Lindgren.
Nu ökar LKAB takten för att
hinna ikapp med renoveringsarbetet, men tillgängligheten är
viktig.
– Vi måste kunna producera
samtidigt. Åtkomligheten får
inte störa produktionen, säger
Magnus Lindgren.
Under nästa år är målet att renovera nio etapper.
– Jag får ofta frågan om de
inte håller när vi har renoverat,
men det kan vara en annan
etapp som havererar nästa gång
i samma schakt. Schaktgruppen gör ett jättebra jobb, säger
Magnus Lindgren.
LKAB använder i första hand
egna resurser till att renovera.
Allt som allt beräknas arbetet
pågå i minst tre år.
5 000
JOHANNA FOGMAN
ton järnmalmspellets från
1989 med mycket god kvalitet
har hittats i Svappavaara.
Anousheh Abdollahpour och Jenni Hasa i
borrkärnearkivet.
FOTO: JOSEFINE EJEMALM
Rekordmånga karteringar
KIRUNA. I år har 30 000 meter borrkärnor hamnat under luppen. Därmed har
målet om 28 000 meter uppnåttsmed råge.
– I år kom vi till Mertainen. Nästa år
ska vi till Svappavaara, säger Rikard
Rova, produktionschef för geologi och
diamantborrning i Kiruna.
Allt börjar med borrkärnan. De är
oumbärliga underlag och grunden för
produktionen framledes.
– Det är egentligen det mest värdefulla vi har som gruvbolag. Det är ett
ekonomiskt underlag för hur mycket
malm vi har, säger Jenni Hasa, geolog.
Karteringen av borrkärnor, det vill
säga kartläggningen av malmkroppen,
är basen för gruvbrytningen och utan
tillförlitliga underlag kan brytningen
äventyras.
– Konsekvenserna av en bristfällig
kartering är stora. Det kan resultera
i felaktig borrning, drivning eller att
man missar malm. Det innebär stora
ekonomiska förluster, säger Karin Lindgren, geolog.
Karteringen av borrkärnor är ett tidskrävande arbete och inget får lämnas åt
slumpen. Varje borrkärna utsätts för en
geologisk bedömning där bland annat
bergarter, mineral och bergkvalitet
bokförs.
Under fjolåret uppgick antalet karterade borrkärnor till 20 000 metrar men
i år har man alltså slagit rekord. Hela
30 000 borrmetrar har karterats och
hemligheten är ett stort engagemang
hos hela arbetsgruppen.
– Jag tycker att vi har ett bra teamwork och jobbar bra tillsammans. Jag
tror det är viktig att man ser att allas
arbete är lika viktigt och att alla kan
bidra lika mycket, säger Jenni Hasa.
JOSEFINE EJEMALM
A
ntagligen har det aldrig
fotograferats så mycket i vårt
samhälle som idag, tack vare
mobilkamerornas teknikutveckling.
De sociala medierna gör också att vi
vill ta bilder och visa dem för varandra på ett helt annat sätt än förr. Nu
delar vi bilder och filmer sekunderna efter att vi tagit dem, och nätet
gör att det inte bara är våra vänner,
utan även vänners vänner som kan
se det vi avbildat. Ibland blir en bild
viral och kan nå tusentals och miljontals tittare världen över.
När vi är på jobbet på LKAB kan
vi tyvärr inte fotografera fritt och
lägga ut i sociala medier. Det råder
ett generellt fotoförbud inne på alla
våra industriområden. Syftet är att
skydda vårt företag, bland annat
eftersom våra tekniska lösningar och
arbetsmetoder är av stort intresse för
våra konkurrenter. Det kan kännas
tråkigt med denna regel, för många
medarbetare vill gärna visa upp
bilder från sitt arbete när man varit
med om något roligt, intressant eller
häftigt. Tyvärr måste man ändå hålla
sig, och spara lusten att ta bilder tills
man är utanför grindarna.
Det råder ett
generellt fotoförbud inne
på alla våra
industriområden
Det går att göra undantag från
förbudet, till exempel för pressbesök
eller andra tillfällen, men för det
finns en rutin och det görs då en
grundlig bedömning av tid och plats.
Att fotografera för dokumentation i
olika arbetsuppgifter är också okej,
om bilderna inte publiceras externt.
Om du har funderingar eller frågor
om fotografering och bilder är du
alltid välkommen att kontakta oss
på informationsavdelningen.
Anders Lindberg, informationschef
VECKOBLADET # 8 2015 7
LKAB:s nya koncernledning
FÖLJANDE PERSONER INGÅR I DEN NYA KONCERNLEDNINGEN
Jan Moström
Vd och koncernchef.
Ny! Magnus Arnkvist
Produktionsdirektör Södra.
FÖLJANDE PERSONER LÄMNAR
LKAB:S KONCERNLEDNING:
Grete Solvang Stoltz
HR och Hållbarhet.
Ny! Peter Hansson
Ekonomidirektör.
Anders Furbeck, hållbarhetsdirektör, Frank Hojem, kommunikationsdirektör, Katarina Holmgren,
ekonomidirektör, Monica Bellgran,
direktör forskning och utveckling, Per-Erik Lindvall, direktör
teknik och affärsutveckling, Peter
Schmid, marknadsdirektör.
Leif Boström
Divisionen Specialprodukter.
Ny! Stefan Rommedahl
Produktionsdirektör Norra.
Markus Petäjäniemi
Marknad och Logistik.
Åsa Sundqvist
Verksamhetssupport och Affärsutveckling.
DIREKTRAPPORTERANDE TILL VD:
Kommunikationsdirektören samt Stefan Hämäläinen, direktör och ansvarig
för samhällsomvandlingsenheten. I den nya koncernstrukturen delas verksamheten in i tre divisioner. En enhet består av gruva och förädlingsverk i Kiruna. FOTO: FREDRIC ALM
Ny organisation med fokus
på järnmalmsaffären
LKAB. En ny struktur ska
införas i LKAB och i samband
med det görs förändringar i
koncernledningen. Den stora
skillnaden blir att verksamheten delas in i tre divisioner,
med separata resultatenheter.
Bakgrunden är det nya läge
LKAB befinner sig i, med sjunkande järnmalmspriser och
ett behov av att öka konkurrenskraften. Produktiviteten,
det vill säga mängden producerad järnmalm per anställd,
måste öka samtidigt som
8 VECKOBLADET # 8 2015
kostnaderna måste minska.
– Den nya organisationen
ska ge både tydligare krav och
mandat till verksamheterna.
Det kräver också ett delvis
nytt ledarskap, där delaktighet blir viktigt, säger vd Jan
Moström.
I den nya koncernstrukturen
delas verksamheten in i tre
divisioner. En enhet består
av gruva och förädlingsverk i
Kiruna, en av gruvor och förädlingsverk i Malmberget och
Svappavaara samt en tredje
division som består av LKAB
M/V Frontier Explorer lastas i Narvik åt LKAB Minerals. FOTO: FREDRIC ALM
Minerals som producerar och
säljer industrimineraler samt
borrteknikföretaget LKAB
Wassara.
Som stöd till divisionerna ska-
pas koncernfunktioner i form
av Ekonomi, HR och Hållbarhet, Verksamhetssupport och
Affärsutveckling samt Marknad och Logistik. Kommunikation och Samhällsomvandling
blir direktrapporterande till
vd. Detta leder samtidigt till
förändringar i LKAB:s koncernledning.
Vad önskar du dig mest i julklapp?
SVARAR
Jens Andersson, teknikutvecklare, Malmberget:
Roger Karlsson, projektchef
inom energi, Malmberget:
Nélia Castro, ingenjör, Malmberget:
– Jag har slutat
att önska mig
julklappar för flera
år sedan. Jag vill ha
en trevlig tid med familjen.
– Ett ”powerpak”
för att starta
skotern om den ger
upp. Jag skulle vilja
ha en jaktkniv också.
– Jag åker hem till
Porto i Portugal
och önskar mig en
trevlig julhelg med
familj och vänner.
ANDERS LINDBERG
VECKOBLADET # 8 2015 9
God Jul
Från oss till er alla
en önskan om en riktigt
LKAB. Julen står för dörren och
inom kort skjuter vi salut för
ett nytt år. Bakom oss lämnar
vi gruvåret 2015 som kantats
av en rad tunga beslut och en
svajig järnmalmsmarknad.
Med önskan om bättre gruvtider kommer här varma och
juliga hälsningar från LKAB:s
verksamhetsorter.
Julen har kommit till Essen. Från vänster: Marie Lundgren, Christoph Lorenz, Beate Corall, Doris Kratz, Robert Egea, Isa Hofmeister, Anders
Lundgren, Valerie Hoppe, Barbara Eicher, Viviane Schirra, Sakis Chatzinikolaou och Britta Vogt.
JOHANNA FOGMAN
LKAB:s personaldirektör Grete Solvang
Stoltz önskar alla medarbetare en riktigt
god jul. FOTO: ANNIKA JAKOBSSON
Vem gömmer sig bakom tomtemasken? Jo, årets Luleåtomte. Här tillsammans med Erik Hedborg, marknadsanalytiker. FOTO:ANNIKA JAKOBSSON
Sanna Hammar och Lizette Bergdahl, operatörer på spårnivån KUJ 1365, ser till att sprida
julstämning under jord i Kirunagruvan. FOTO: JOSEFINE EJEMALM
Julstämning på Jägarskolan i Kiruna. Anders Lundgren, Ulrika Hesselstål, Susanne
Roslin, Niclas Svanelöv, Malin Fors, Joakim
Norman och Tjabba Nordanfjäll önskar alla
kollegor god jul.
FOTO: ERIKA LINDBLAD
10 VECKOBLADET # 8 2015
Julstjärnan lyser på pelletsverkets tak i Svappavaara.
FOTO: MARITHA MOSSBERG
Per Isaksson, Tomas Kohkoinen, Stig Hoffner (sittande)
och Pawel Markiewicz (stående) dricker kaffe vid granen
i Frejahuset, Malmberget.
FOTO: KAJSA LINDMARK
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling, har
gjort sig julfin och klätt granen på koncernkontoret i Luleå. Nu
kan julen börja. FOTO: ANNIKA JAKOBSSON
Angelica Smedkvist som är guide i besöksgruvan i Kiruna plockar fram
pepparkakor till gästerna. FOTO: ÅSA HAPASAARI
VECKOBLADET # 8 2015 11
I borrkärnearkivet analyserar
Henrikki borrkärnors
egenskaper.
HENRIKKI HAR KUNSKAP
OM FRAMTIDENS JÄRNMALM
KIRUNA. Som gruvgeolog skapar Henrikki Rutanen förutsättningar för framtidens järnmalmsbrytning. Med hjälp av diamantborrkärnor, kemisk analys, ett digitalt designprogram samt beräkningsprogram tar han och de andra gruvgeologerna fram beräkningar på hur mycket brytbar malm som
finns i Kirunagruvan.
1Akademi
– Jag var tidigare forskare på Åbo
i Finland. När jag var klar
Hur hamnade du på LKAB?
med min avhandling ville jag söka
ett jobb utanför universitetet. Jag fick
ett tips om LKAB och skickade in en
intresseanmälan. Efter några timmar
fick jag ett samtal och frågan om när
jag kunde komma på arbetsintervju.
Jag började i september 2010.
2malmen
– Min uppgift är att ta reda på var
finns och ta reda på variatioVad gör en gruvgeolog?
ner i malmkvaliteten. Utifrån malmprognoserna gör layout- och rasborrplanerarna en planering för framtida
gruvdrift. Vi undersöker också hur bra
eller dåligt berget är runt malmkroppen. Vi vill inte bygga infrastruktur i
dåligt berg och riskera säkerheten för
dem som arbetar under jord.
3 – För att få information om hur
malmkroppen ser ut planerar vi
Hur går arbetet till?
FOTO: ÅSA HAPASAARI
12 VECKOBLADET # 8 2015
diamantborrning. Horisontella och
nedåtlutande borrningar ger information i förväg om var malmen finns,
hur tjock den är och malmkvaliteten.
När borrningen är klar undersöker
vi borrkärnorna som består av långa
stavar av berg. Vi gör en bedömning av
bergarter och malmkvalitet och tittar
på hur trasigt berget är eller om det
finns till exempel lera i det. Just nu
håller vi mest på med borrkärnor från
nivåerna 1 165 och 1 252. Malmdelarna
av kärnorna skickas på kemisk analys
för att fastställa mängden järn och fosfor. Utifrån diamantborrningens resultat gör vi en tredimensionell modell av
malmen i ett datoriserat ritprogram.
4
– Det är grunden för allt. Om vi inte
Varför är geologer viktiga för
LKAB:s framtida produktion?
vet var malmen går kan vi stänga
gruvan. Geologer tar fram underlag
för var det lönar sig att fortsätta driva
gruvan. Vi vill också veta om bergkvaliteten är bra eller inte. Vet vi inte
sådant kan man få berget i nacken och
det vill vi inte. Geologin är grunden
för en pålitlig långtidsplanering.
5tänkande.
– Vi behöver hela tiden vara nyOm det går att göra arbetet
Vad betyder ENA för dig?
smidigare och lättare blir vi effektivare. Ansvar är att bry sig om sina
arbetskompisar och hjälpa varandra.
Engagemang handlar bland annat om
att tänka på företagets bästa. Engagemang, nytänkande och ansvar, de hör
mycket ihop.
ÅSA HAPASAARI
Namn: Henrikki
Rutanen.
Ålder: 47.
Bor: Kiruna.
Familj: Singel.
Släkten i Finland.
Yrke: Gruvgeolog.
Bakgrund: Forskare i geologi på
Åbo Akademi.
Fritidsintressen:
Slalom, badminton,
resor. Har bland
annat varit på
geologiexkursioner
på Spetsbergen
och i Grönland.
Intressantaste
upptäckten som
gruvgeolog: Att
malmen finns
längre söderut i huvudmalmkroppen
än man tidigare
trodde.
ENGAGERAD
VECKOBLADET # 8 2015 13
Jubileumsturen runt förädlingsverken var ett uppskattat inslag under familjedagen. FOTO: KAJSA LINDMARK
LKAB:s 125-årsutställning.
FOTO: KAJSA LINDMARK
Under en familjedag på LKAB:s besökscenter i Malmberget fick barn och vuxna rulla och sikta pellets. Ingela Hjalmarsson.
Hipp hipp hurra!
FOTO: KAJSA LINDMARK
LKAB. Den 18 december fyller
LKAB 125 år.
– Vi har valt att uppmärksamma LKAB:s jubileum
under hela året genom en rad
aktiviteter. Vi har bland annat
bjudit in allmänheten till en
fotoutställning, föreläsningar
och guidade turer, säger Ingela
Hjalmarsson, projektchef för
LKAB:s 125-årsfirande.
Under jubileumsåret gavs en
bok om LKAB:s 125-åriga historia ut. Boken lyfter både utmaningar och framgångar och har
skänkts som tidig julgåva till
företagets anställda.
– I bokarbetet tvingades vi
välja bort mycket intressant
material. Några av de fotografier, som inte fick plats i boken
och som har en spännande
historia, har vi valt att bygga
en fotoutställning av, säger
Eva Selin, LKAB:s arkivarie och
projektledare för boken.
14 VECKOBLADET # 8 2015
Svappavaara var först ut
under hösten med LKAB:s
125-årsutställning. Den har
sedan visats i Kiruna och
Narvik för att slutligen landa
på Gällivare museum där
vernissagen lockade drygt 150
personer.
föreläsning om sina resultat.
I Narvik uppmärksammades
125 års-jubileet bland annat
med en föreläsning av Bjørn
Forselv som handlade om hur
Narvik såg ut 1898 och vad
som hände när LKAB etablerade sig på platsen.
LKAB:s arkiv är en skattkista
LKAB har vid tidigare ju-
fylld av historiskt material.
– Vi har publicerat ett
historiskt inlägg varje månad
på vår 125-årssida på www.
lkab.com som vi har hämtat
från arkivet. Jag kan särskilt
rekommendera ett radioinslag som handlar om Hjalmar
Lundbohm, säger Eva Selin.
Arkivet är också en populär
källa i forskningsrapporter.
Genusforskaren Johanna
Overud från Umeå universitet är en av de som hämtat
information från LKAB och
hon höll under hösten en
bileum slagit på stort men
väljer en annan väg denna
gång.
– Vi hade kunnat fira detta
med ett enda hejdundrande
kalas, men läget i världen gör
att vi istället skänker en gåva
till stöd för människor på
flykt på själva födelsedagen.
Vi är dessutom mycket stolta
över hur vi har uppmärksammat 125-åringen under hela
året, säger Ingela Hjalmarsson.
Eva Selin, LKAB:s arkivarie, berättar om boken som täcker
Matilda och Linus Krigsman tittade på en pellets med hjälp
hela LKAB:s historia.
FOTO: KAJSA LINDMARK av 3D-glasögon under familjedagen. FOTO: KAJSA LINDMARK
Fotoutställningen på Gällivare museum som invigdes den 5
december lockade många besökare. FOTO: KAJSA LINDMARK
JUBILEUMSÅRET 2015
Varje månad har ett historiskt inslag
publicerats på lkab.com
Januari: Gruvturer i Kiruna och
Malmberget
Februari: Temakväll med historiska
filmer i Svappavaara. Familjedag med
jubileumstur ovan jord i Malmberget,
gruvturer i Kiruna och Malmberget.
Mars: Temakväll med historiska bilder
och filmer i Malmberget. LKAB deltar
vid Vinterfestuke i Narvik.
Ulf Halldén och Joakim Lindmark tittar på fotoutställningen i Svappavaara.
FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
Juli: Jubileumsturer till dagbrotten
under Svappavaaradagen.
Augusti: Boken om LKAB släpps.
Oktober: Vernissage för LKAB:s
125-årsutställning visas i Kiruna.
Forskaren Johanna Overud föreläser i
Kiruna. Boken om LKAB presenterades
under Bokmässa i Kiruna. Lars Israelsson och Patrik Johansson berättar om
dokumentationsprojektet i Malmberget. Vernissage för LKAB:s 125-årsutställning visas i Svappavaara. Boken
om LKAB nomineras till Designpriset.
November: Vernissage för LKAB:s
125-årsutställning som visas i Narvik.
Historikern Bjørn Forselv föreläser i
Narvik. Historiska filmer visas under
Arctic Light filmfestival i Kiruna. Boken
om LKAB nomineras till Svenska
Publishingpriset.
December: Vernissage för LKAB:s
125-årsutställning visas i Gällivare.
Forskaren Roine Viklund föreläser i
Malmberget. Temakväll med historiska
bilder i Svappavaara.
KAJSA LINDMARK
VECKOBLADET # 8 2015 15
Den nya anläggningen är
bättre på alla
sätt och vis.
Inte minst
arbetsmiljömässigt.
70,1 %
hållfasthet
– trots 26 år i
marken
ANSVAR
Styrelseordförande Sten Jakobsson, Anders Björnström, vd på LKAB Malmtrafik, och projektledare Kristina Nordhamn . FOTO: LENNART JÖNSSON
Bentonitanläggningen tagen i bruk
Till höger i bild syns fickan som slutade användas efter en brand år 1989. FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
Skattfynd i Svappavaara
”Verkar inte finnas bäst före-datum”
SVAPPAVAARA. Ett fynd av
5 000 ton gamla järnmalmspellets har hittats i Svappavaara. Fyndet håller kvaliteten efter 26 år.
Vid en reparation av väggen
i den gamla järnvägsfickan i
Svappavaara visade sig innehållet i fickan ruva på en liten
skatt. Inuti låg dryga 5 000 ton
järmalmspellets från samma år
som Globen byggdes och Berlinmuren föll – 1989. Fynden
har analyserats av laboratoriet
i Kiruna med sedvanliga testmetoder. Vad kan man utläsa?
– Det skulle vara att LKAB:s
pellets inte verkar ha något
bäst före-datum åtminstone,
säger Göran Lantto, produktionschef i Svappavaara, och
visar testerna.
Olivinpelletsen, eller kulsin-
tren som var det vanligaste
16 VECKOBLADET # 8 2015
namnet vid tiden, håller en ypperlig kvalitet trots att de legat
i 26 år – hållfasthet på 70,1 procent medan nuvarande undre
gräns för dagens produkt ligger på 70 procent. Fosforhalten
ligger på 0,025 procent medan
undre gräns idag är 0,022 procent. Även järnhalten visade
sig vara hög, 66,7 procent järn
vilket med god marginal skulle
klarat dagens kvalitetskrav. De
gamla produkterna skulle med
andra ord vara säljbara utifrån
kvalitetstesterna. Göran Lantto
och Linda Forssmark, projektingenjör, har en teori om
varför de är så välhållna.
– Stoftet på flera meter kan
ha skyddat dom från yttre faktorer. Men det här visar i alla
fall på att järnmalmspellets
går att lagra under väldigt lång
tid, säger Linda Forssmark.
FREDRIK BJÖRKENWALL
LULEÅ. Under hösten blev den
nya bentonitanläggningen vid
Sandskär i Luleå Malmhamn
färdigställd och den gamla
tagen ur drift. Den 18 november
var det dags för invigning.
Den nya bentonitanläggningen
har varit under konstruktion
sedan våren 2013. Idrifttagning
har pågått under hösten och
i december invigdes anläggningen som gästades av medarbetare och koncernledning,
press, och styrelse.
– Den nya anläggningen är
bättre på alla sätt och vis, inte
minst arbetsmiljömässigt,
säger Anders Björnström, vd
för LKAB Malmtrafik.
Den nya anläggningen har en
högre kapacitet jämfört med
Linda Forsmark och Göran Lantto fick
hjälp av labbet för analys av de gamla
produkterna.
den gamla med sex ton mer
bentonit per timme. Inuti har
den utrustats med bland annat
värmeslingor i golv för att
förhindra isbildning samt ett
flertal lokala dammutsug som
gör luften friare från partiklar.
Vidare är den också miljövänligare med LED-belysning i
tak och en eldriven hetgasgenerator som torkar luften till
kvarnen istället för den tidigare
som var oljedriven.
Kristina Nordhamn har varit
projektledare sedan starten och
beskriver arbetet som intensivt
men lyckat.
– Vi tror oss ha uppnått den
funktion vi vill ha. Det fick helt
enkelt inte bli fel. Det är en för
viktig anläggning för det.
Bolaget har satsat dryga
Styrelseordförande Sten Jakobsson, projektledare Kristina
Nordhamn, Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik och Jan
Moström, vd på LKAB.
440 miljoner kronor i den nya
bentonitanläggningen. En stor
investering som bedöms vara
av lika stor vikt.
– Det har under projektets
gång varit tajt om tid men alla
projektdeltagare och entreprenörer har lagt ned ett fantastiskt stort engagemang för att
få till det här, säger Kristina
Nordhamn.
Bentonitanläggningen har ett
rågodslager, en malningslinje
med kvarn och två produktsilon med utlastningsstationer
där tågen lastas för vidare
transport mot Malmfälten.
Sedan den 19 oktober försörjs
samtliga kulsinterverk med
bentonit från den nya anläggningen på Sandskär.
FREDRIK BJÖRKENWALL
Invigning av den nya bentonitanläggningen i Luleå. FOTO: LENNART JÖNSSON
VECKOBLADET # 8 2015 17
Stoj och stim kring granen
SOVRAT
KIRUNA. Levande ljus, tomtenissar och
Tack!
ett vackert pyntat Petsamo ramade
in LKAB Fritids barnjulfest som gick
av stapeln den 12-13 december. Den
populära julfesten lockade även
detta år över 700 barn och vuxna.
Bidra till Sovrat!
Maila: [email protected] Ring: 0771-76 00 00.
Tack till mina arbetskollegor på fordonsverkstaden samt brand och besiktning, snickeriet
och högspänningen för all uppvaktning på min
60-årsdag.
Olle Auoja
Ett stort tack till arbetskamrater, vänner,
bekanta och LKAB för uppvaktningen med
blommor och presenter samt Tobbes tal vid
min pensionering.
Tommy Enback
– Det här är ett fantastiskt arrangemang som lätt får 5 julstjärnor av 5
möjliga, säger Mikael Kyrö som var
på plats med Luna, 1 år, och Noomi,
4 år.
Tack för uppvaktningen och presenten i
samband med min 50-årsdag.
Christer Thornéus
TINA BENSON
Jörgen Björnström var nöjd över att dottern Marion gett alla sina nappar till
tomten.
Stort tack för all uppvaktning vid min pensionering. Tack också till alla som jag har haft
förmånen att samarbeta med under mina 44
år i företaget.
Stig Fjellborg
Tack alla arbetskamrater och fackliga kollegor för uppvaktningen i samband med min
födelsedag.
Pentti Rahkonen
Tack till chefer, arbetskamrater och vänner för
uppvaktningen vid min pensionering efter 41
år på LKAB i Kiruna.
Leif Adermalm
Mikael Kyrö med Luna och Noomi samt Peter
Alex med dottern Lydia gillar barnjulfesten.
Stort tack för uppvaktningen i samband med
min pensionsavgång.
Leif ”Falis” Falegren
Det händer på LKAB:
Tack för uppvaktningen i samband med
min pension. J​ ag kunde inte i mina vildaste
fantasier ana detta pådrag för min skull, men
vilket avslut! Jättestort tack till alla vänner,
medarbetare, kollegor och ”toastmasters”.
Detta blev ett minne att ha med sig i det fortsatta livet. Jag önskar all lycka i ert fortsatta
engagemang i bolaget. Men kom ihåg trappan
upp och hissen ner! PS: E-banan 65 sek DS:
Henry Henriksson, KK2/KK3
Det hände på LKAB:
På nytt jobb:
Carina Persson, ny sektionschef för Produktion Svappavaara Förädling (PBF).
Jan Carlsten, ny förädlingschef i Kiruna
Lediga
jobb:
Lediga jobb inom koncernen finns publicerade
via följande länk:
http://www.lkab.com/sv/Karriar/
För närvarande söker LKAB bland annat:
Elektriker till LKAB Malmtrafik, Kiruna.
Semestervikariat till LKAB Malmtrafik 2016.
Busschaufför till transporten, Kiruna.
18/12: LKAB fyller 125 år.
14/12: Julbord på LKAB i Svappavaara,
Kiruna och Malmberget.
12-13/12: LKAB Fritid ordnar barnjulfest i
Kiruna.
5/12-9/1: Bildutställning med anledning
av LKAB:s 125-årsjubileum på Gällivare
museum.
4/12: LKAB meddelar att ny koncernstruktur börjar gälla från den 1 januari 2016.
3/12: Tingsrätten friar LKAB från ansvar
gällande dödsolyckan i Malmberget 2010.
18/11: Invigning av LKAB:s bentonitanläggning i Luleå.
13/11: Turordningsförhandlingar mellan
LKAB och PTK avslutas.
5/11: LKAB Minerals informerar om att
uppsägningar kan bli aktuella i Storbritannien på grund av det tuffa läget för
stålmarknaden.
God Jul
Önskar vi på redaktionen
Barnen fick i uppdrag att väcka tomtefar som slumrat till i sin gungstol.
Arvid, 5 år, får en julklapp av tomten. Mamma
Helena Axheim med Elsa, 1 år, står på tur.
För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB:s kommunikationsenhet,
Box 952, 971 28 Luleå. Citera oss gärna, men ange källan.
Kön ringlar lång till tomtens julklappsutdelning i
lavvun utanför Petsamo.
18 VECKOBLADET # 8 2015
Två av medlemmarna i Kiruna amatörteaterförening tar en välbehövlig paus. FOTO: TINA BENSON
Johanna
Fogman
0980 – 714 75
070 – 342 14 75
Maritha
Mossberg
0970 – 766 44
073 – 074 36 45
Fredrik
Björkenwall
0980 – 715 44
072 – 526 15 44
Kajsa
Lindmark
0970 – 767 78
070 – 363 55 70
Tina
Benson
0980 – 710 85
070 – 342 10 85
Erika
Lindblad
0980 – 712 41
072 – 524 12 41
Josefine
Ejemalm
0980 – 649 10
070 – 673 49 10
Åsa
Haapasaari
0980 – 714 29
070 – 342 14 29
Utkommer 29/1
Manusstopp 20/1
Anders
Lindberg
0980 – 783 55
072 – 717 83 55
E-post: [email protected] Internet: www.lkab.com Ansvarig utgivare: Frank Hojem Produktion: YOURS Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk Miljömärkt:
VECKOBLADET # 8 2015 19
RÅMALM, TUSEN TON
Period 1 jan - 30 november
MALMBERGET, TUSEN TON
Period 1 jan - 30 november
2014
2015
PELLETSVERK BUV............................ 3 105
PELLETSVERK MK3 ........................... 2 900
ANRIKNINGSVERK ANR .................... 1 724
3 221
2 699
1 687
NARVIK
LULEÅ
TOTALT
FÖRÄDLINGSVERK
91,7%
PRODUKTKVALITET
LEVERANSER
PERIOD 1 JAN - 30 NOVEMBER
KVALITETSMÅL 96%
BERÄKNAD
BELÖNING*
Ackumulerat november. Kr
ARBETSMILJÖ | KVALITET | PRODUKTION
Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion
avser moderbolag och anslutna dotterbolag
6 668
6 573
MALMBERGET SVAPPAVAARA
FÖRÄDLINGSVERK
16 900
15 206
1 915
3 685
14 763
15 750
KIRUNA
2014
23 569
2015
21 780
2014
25 863
24 782
2015
LEVERANSER, TUSEN TON
Period 1 jan - 30 november
8 083
KIRUNA, TUSEN TON
2014
Period 1 jan - 30 november
2015
PELLETSVERK KK2 .................... 3 163
PELLETSVERK KK3 .................... 4 102
PELLETSVERK KK4 .................... 4 764
ANRIKNINGSVERK SPECIAL ........ 524
3 368
3 886
3 881
317
SVAPPAVAAARA, TUSEN TON
PELLETSVERK SK....................... 3 010
3 115
59
(Helårsutfall)
44
2015
51
2014
ARBETSMILJÖ, LKAB-KONCERNEN
Antal olyckor med frånvaro.
Period: 1 jan - 30 november
Utfall november. Kr
1 414
*En grundförutsättning för utbetalning av belöning är att LKAB (moderbolaget) redovisar positivt rörelseresultat.
KOMMENTARER
Period 23 november - 6 december
1. Rullkretskapacitet, verkstopp p g a vattenbrist.
2. Tegelutfall Kiln.
3. Verkstopp p g a växellådshaveri 30TR078.
NORRA, TUSEN TON
RÅMALM
PELLETSVERK KK2
PELLETSVERK KK3
PELLETSVERK KK4
SVAPPAVAARA
SPECIALPRODUKTER
19,5
10.5
-16.0 1
13.7 2
-4.3 3
0,0
SÖDRA, TUSEN TON
RÅMALM (MPBO)
FINES (MAF)
MAC-X
PELLETVERK BUV
PELLETSVERK MK3
63.3
36.0
0.0
13.7
2.5