Ålandsbanken Norden Aktie SEK Månadsrapport oktober 2015 (SEK)

Ålandsbanken Norden Aktie SEK
Månadsrapport november 2015 (SEK)
Fondutveckling sedan start (Startvärde: 100 SEK)
Fondförvaltare
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
Fonden förvaltas av ett erfaret aktieteam inom
Ålandsbanken Fondbolag Ab.
2015-03
2015-04
2015-05
Ålandsbanken Norden Aktie SEK
2015-06
103,1
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
VINX Benchmark Cap TR EUR
2015-11
106,7
Investeringsprofil
Månadskommentar
Fonden placerar sina medel i aktier i nordiska bolag
(bolag med hemort i Sverige, Norge, Finland,
Danmark eller Island) eller i bolag som handlas på
aktiemarknaden i något av de nordiska länderna.
Detta är en aktivt förvaltad fond med målsättningen
att över en konjunkturcykel (5-7 år) överträffa sitt
jämförelseindex
genom
att
utnyttja
felprissättningar på marknaden. Fonden förvaltas
enligt Ålandsbankens ledord: Värdeskapande i
uppgång, kapitalbevarande i nedgång.
Börsrekylen uppåt fortsatte urstarkt i november. De nordiska börserna steg med ca 3,7%.
Däremot var det förvånansvärt nog inte de cykliska aktierna som steg mest i rekylen
utan fortsättningsvis momentum-aktierna som drog börsen uppåt. Här kan Fingerprint
Cards-aktien nämnas. Aktien har stigit 1700% (!) i år och har varit bland Europas mest
omsatta aktier. Momentum påminner om vissa aktier år 99-00. Detsamma gäller den
danska börsen, som stigit nästan 40% i år. Tiden får utvisa om det är annorlunda denna
gång, men vår investeringsfilosofi bygger på att gå vår egen väg och försöka köpa
förmånligt och definitivt inte köpa heta momentum aktier. Generellt har
småbolagsaktier, biotech och tech-aktier varit heta i år, trots sin historiskt höga värdering
både i absoluta tal men även i jämförelse med storbolagsaktier. Även detta är enligt oss
varningssignaler på att vi efter snart sju år av uppgång bör tänka mer på risker än
avkastningspotential.
Fondfakta
Vår fond steg med 3.0% under månaden. Inte riktigt lika mycket som index, men enligt
vår mening med betydligt mindre risk. Vår undervikt i Danmark förklarar mer än hela
skillnaden. Efter en uppgång under två månader på över 11 % börjar de flesta aktier
återigen kännas fullvärderade, förutom cykliska bolag såsom t.ex. Volvo, Ericsson,
Fortum och Maersk. Ännu har vi dock inte ökat kassan då vi tror att det finns lite
uppsida kvar på börsen, vilket även avspeglas i bankens Marknadsutblick och kortsiktigt
taktiska aktieövervikt.
Namn
Startdatum
Fund Size
Jämförelseindex
ISIN
Morningstar Rating
KIID Ongoing Charge
Valuta
Registreringsland
Utd/Ack
Antal innehav
Minsta investering
Teckningsprovision
Inlösenprovision
Ålandsbanken Norden Aktie SEK
2015-02-10
332 935 772
VINX Benchmark Cap TR EUR
FI4000123245
1,40
SEK
Finland
Ack
78
100
0%
0%
Fondens rullande avkastning %
1 mån
3 mån
i år
1 år
3 år an.
5 år an.
Fond
Index
3,02
4,28
3,70
5,58
16,17
17,29
20,52
12,92
Vi befinner oss alltjämt i en tidigare osedd centralbankstyrd återhämtning där den
finansiella- och ekonomiska cykeln går dock i otakt. Våra ledande makroindikatorer pekar
dock på att den europeiska ekonomin står inför ett uppsving de kommande 3-6
månaderna - till stor del drivet av att euron samt de nordiska valutorna försvagats
kraftigt mot dollarn. Därför tror vi att börsåret slutar på en positiv ton. Inte ens en
räntehöjning av Fed i december borde förstöra stämningen då börserna historiskt
tenderat till att stiga ännu 6-9 månader efter första räntehöjningen. Och de övriga
centralbankerna med ECB i spetsen fortsätter ju med sina stimulanser utan tecken på
avmattning.
Summa summarum, kortsiktigt är vi optimistiska, med en viss tilt mot cykliska aktier där
vi ser bäst värde, men långsiktigt är vi mer försiktiga i vår avkastningsförväntan då mer
eller mindre alla tillgångsslag är dopade av centralbanksstimulanser.
Ålandsbanken fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi strävar efter att beakta hanteringen av
miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, [email protected]
Åland Tfn: +358 204 29 011, [email protected]
Sverige Tfn: +46 8 791 48 00, [email protected]
Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare
(KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och
www.alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för
de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonder.
Ålandsbanken Norden Aktie SEK
Månadsrapport november 2015 (SEK)
Sektorexponering
Tillgångsallokering
%
Aktier
95,5
Ränta
0,0
Kassa
4,5
Övrigt
0,0
Total
Landsfördelning
%
Energi
1,7
Material
4,7
Industrivaror/-tjänster
29,6
Sällanköpsvaror/-tjänster
100,0
12,5
Finland
17,0
Dagligvaror
3,1
Norge
5,0
Hälsovård
6,3
Sverige
60,7
Schweiz
3,4
Other
1,4
Total
100,0
Finans
25,7
Informationsteknik
11,0
Telekomoperatörer
7,8
Kraftförsörjning
2,6
Total
Top 10 positivt bidrag innehav 1 mån
7,4
%
Danmark
100,0
Top 10 negativt bidrag innehav 1 mån
Bidrag
Bidrag
Semcon AB
0,50
Hennes & Mauritz AB B
-0,15
Novo Nordisk A/S B
0,27
TeliaSonera AB
-0,07
Sandvik AB
0,24
Nokia Oyj
-0,04
XACT OMXS30 ETF
0,19
Swedbank AB A
-0,03
Uponor Oyj A
0,17
Lassila & Tikanoja Oyj
-0,02
AstraZeneca PLC
0,16
Wallenstam AB B
-0,02
Investor AB B
0,14
DSV AS
-0,01
Norsk Hydro ASA
0,12
Sponda Oyj
-0,01
Millicom International Cellular SA DR
0,12
Fortum Oyj
-0,01
Autoliv Inc DR
0,12
Recipharm AB B
-0,01
Portföljaktivitet
Top 10 Innehav
Under månaden har vi ytterligare minskat i Pandora, DSV och Assa
Abloy – alla aktier som gått starkt och som vi anser dyra för att i
stället köpa mer i Ericsson, TeliaSonera och Fortum – aktier med hög
utdelningsnivå samt enligt oss vettig värdering. Vi har även ökat lite i
Nordea då vi generellt taget anser att bankaktierna redan prissätter
svag tillväxt samt kontinuerligt ökande regulatoriska och
kapitalmässiga krav.
Risk 3 år annualiserat
Investering
% av
fonden
XACT OMXS30 ETF
LM Ericsson Telephone Co B
Volvo AB B
Nordea Bank AB
Novo Nordisk A/S B
Hennes & Mauritz AB B
TeliaSonera AB
Nokia Oyj
ABB Ltd
Skandinaviska Enskilda Banken AB A
9,24
5,74
4,74
4,47
4,33
3,89
3,71
3,69
2,98
2,79
Riskindikator
+/- Index
Index
Standardavvikelse
12,12
Beta
1,00
Sharpe Ratio
1,66
Information Ratio
Tracking Error
0,00
Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera
riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation. Innehållet i
denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del
handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av
flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av
investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Tänk på att placeringar i
värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan
förlora hela det insatta kapitalet. Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Det är inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land
där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning. Ålandsbanken står under finska Finansinspektionens tillsyn.