3.a Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Verksamhetsberättelse
och årsbokslut 2014
för föreningen Stockholm Pride
Org.nr. 802402-6612
1
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning .........................................................................................................................................................2
1.
Stockholm Pride 2014i korthet ..........................................................................................................................3
2.
Ideellt engagemang och organisation ..............................................................................................................4
2.1 Styrelsens sammansättning under 2014
2.2 Styrelsens arbete under 2014
2.3 Festivalledningens sammansättning och arbete under 2014
2.4 Medlemmar och medlemsorganisationer
3.
Pride House, Pride Park och Pride Parade .....................................................................................................9
3.1 Pride House
3.2 Pride Park
3.3 Pride Parade
3.4 Tillgänglighet
4
Samarbeten och internationellt....................................................................................................................... 12
4.1 Samarbeten och partnerskap
4.2 EuroPride, EPOA och EuroGames
5
Kommunikation och synlighet ......................................................................................................................... 14
5.1 Tema: Vardag
5.2 Kampanjen #Jagfestarmot
6
Bokslut och ekonomisk berättelse ................................................................................................................. 16
6.1 Bokslut för 2014 i korthet
7
Bilaga 1: Årsbokslut.............................................................................................................................................. 18
8
Bilaga 2: Policy angående aktörer som inte delar Stockholm Prides värdegrund ..................... 25
9
Bilaga 3: Upphandlingspolicy för Stockholm Pride ................................................................................. 26
”Stockholm Pride är till för dem som känner sig delaktiga i och
respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella,
transpersoner och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att
varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride.
Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet. Stockholm Pride
arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Vår
strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i
stort, såväl i Sverige som internationellt”
– Ur Stockholm Prides värdegrund
2
1.
Stockholm Pride 2014 i korthet
Stockholm Pride är en förening som finns hela året, med syfte att genomföra festivalen
Stockholm Pride varje sommar. Styrelse, festivalledning och arbetsgrupper arbetar ideellt hela
året med att planera, genomföra och avsluta festivalen. Ungefär 550 personer har varit
involverade i arbetet under 2014.
Under 2014 slog vi rekord i antal sålda biljetter före festivalveckan. Totalt räknar vi med att vi
hade 14 500 unika besökare under festivalveckan. Vi har under året vänt ekonomin, från 2013
års kraftiga minusresultat till ett plusresultat som innebär att vi under 2015 äntligen kan börja
bygga upp en stabilitet igen.
Paraden hade uppskattningsvis 40 000 deltagare och 400 000 åskådare, en siffra som är oerhört
svår att uppskatta och som har blåsts upp flera år i rad. I år var vi många som upplevde att
rekordmånga människor kantade stadens gator, men vi har ändå valt att dra ner siffran till vad
vi bedömer som mer rimlig än den varit tidigare.
I Pride House genomfördes under måndag-fredag ungefär 200 programpunkter, många av dem
fullsatta. Vi förlängde med en dag på grund av högt tryck från arrangörer och
medlemsföreningar, som en följd av valåret. Vi hade i år möjlighet att göra en hel del stora
kultursatsningar. Partiledardebatten som arrangerades tillsammans med RFSL blev en stor
succé. Alla partiledare närvarade förutom Sverigedemokraternas som inte bjöds in. Ett
politikermingel arrangerades i Pride Park efter paraden under lördagen och flera samtal fördes
på olika scener om Stockholm som hbtq-stad och Stockholm Pride som arrangemang.
Vi är både glada och stolta över återkoppling om att vi gjort den bäst fungerande parken
någonsin, med bra flöde och rörelse i hela parken. Våra restauratörer slog försäljningsrekord, ett
gott tecken på att många besökare tyckte om att stanna kvar och mötas i parken. I parken fanns
årets två riktigt stora nyheter, och en stor förändring. Efter tio år med Pride Ung i House
invigdes i år en stor Ung-satsning även i anslutning till parken. Samtidigt slog Kinkykvarteret, en
mötesplats för BDSM- och fetischismcommunity upp dörrarna som en park i parken. Samtidigt
valde vi att ta bort VIP-området och därmed göra hela parken tillgänglig för alla på lika villkor.
Kampanjen #Jagfestarmot skapade stor debatt och bred synlighet kring såväl hatbrott som
Stockholm Prides värdegrund, både inför och under festivalen. Vi lade under sommaren stort
fokus på att prata om varför vi firar Pridefestivaler och varför det är viktigt att vi fortsätter att
mötas.
En process har inletts tillsammans med West Pride i Göteborg om att söka EuroPride
tillsammans inför 2018. Som ett led på vägen i det arbetet har vi nu med en person från vår
styrelse i styrelsen för European Pride Organisers Association (EPOA), och vi satsar mycket på
att samverka mer festivalerna emellan.
3
2.
Ideellt engagemang och organisation
Föreningen Stockholm Pride är en ideell medlemsförening som utgörs av individuella
medlemmar och andra föreningar. Föreningens verksamhets leds av en styrelse, som i sin tur
leds av styrelsens ordförande, i år Sandra Ehne. Styrelsen tillsätter en festivalchef, i år Christian
Gerdes, som rekryterar en festivalorganisation för det operativa genomförandet av festivalen.
Både föreningen och festivalen drivs av ideella vilket innebär att vår största resurs finns i
engagemang och tid. Ett mindre andel tjänster har under året varit upphandlade eller avlönade.
Det ideella engagemanget är vår absolut största tillgång och därför något vi behöver ta hand om
och utveckla. Det som i Pride omnämns som den volontära organisationen, betyder egentligen
struktur och planering kring de 550 personer som är med och genomför festivalen under
sommaren. Vi behöver dock utveckla strukturen för hur vi rekryterar, engagerar, fortbildar och
inspirerar alla de som är ideella på längre sikt.
Arbetet kräver mycket av oss och många blir trötta i samband med planering och genomförande.
När det händer blir det tydligt att organisationen behöver vara bredare över tid så att moment
inte står och faller med enskilda individer. Årets strama budget innebar att vi haft något färre
volontärer än vanligt. Detta kombinerat med den ihållande värmen skapade mycket trötthet,
framför allt hos de som byggde Pride Park. Med det sagt flöt arbetet på bra och vi lyckades med
gemensamma krafter och mycket glädje genomföra en strålande festival! Vi behövde inte göra
några förändringar i organisationen under sommaren.
Under hösten utvärderade festivalledningen och styrelsen sitt arbete och ramar började sättas
för 2015 års festival. Festivalchefen rekryterades om och styrelsen prioriterade i sitt arbete
primärt frågor som behöver arbetas med i lugn och ro, såsom policys, riktlinjer och avtal.
2.1 Styrelsens sammansättning under 2014
Styrelsen bestod efter årsmötet 16 mars 2014 till det extra årsmötet 27 juli 2014 av
följande personer (om inte annat anges):






Sandra Ehne, vald av årsmötet 2014 till ordförande på ett år (nyval ordförande, omval
styrelsen)
Henrik Franzén, vald av årsmötet 2014 till kassör på två år (omval)
Christian Valtersson, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på två år, vald till vice
ordförande vid styrelsemötet 24 juni 2014 (nyval)
Nadja Karlsson, styrelseledamot på två år, vald av årsmötet 2013
Lars Vaste, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på två år (omval)
Göran Christersson, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot, vald till sekreterare vid
styrelsemötet 15 april 2014 (nyval)
4



Niklas Borefors, styrelseledamot på två år, vald av årsmötet 2013, entledigad på egen
begäran vid styrelsemötet 18 maj 2014
Tove Alexandersson, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på ett år (nyval,
fyllnadsval), vald till vice ordförande vid styrelsemötet 15 april 2014, entledigad från
styrelsen på egen begäran vid styrelsemötet 10 juni 2014
Grace Jobe, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på två år (nyval), entledigad från
styrelsen på egen begäran vid styrelsemötet 10 juni 2014
Styrelsen bestod efter det extra årsmötet 27 juli 2014 till och med årsmötet 28 februari
2015 av följande personer (om inte annat anges):









Sandra Ehne, vald av årsmötet 2014 till ordförande på ett år
Henrik Franzén, vald av årsmötet 2014 till kassör på två år, entledigad från styrelsen på
egen begäran vid styrelsemötet 25 september 2014
Christian Valtersson, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på två år, vald till vice
ordförande vid styrelsemötet 24 juni 2014
Nadja Karlsson, styrelseledamot på två år, vald av årsmötet 2013
Lars Vaste, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot på två år
Göran Christersson, vald av årsmötet 2014 till styrelseledamot, vald till sekreterare vid
styrelsemötet 15 april 2014, entledigad från styrelsen på egen begäran vid styrelsemötet
2 november 2014
Victor Harju, vald av extra årsmötet 27 juli 2014 till styrelseledamot på två år
(fyllnadsvald på Grace Jobes mandat)
Mattias Kristoffersson, vald av extra årsmötet 27 juli 2014 till styrelseledamot på ett år
(fyllnadsvald på Niklas Borefors mandat), vald till styrelsens sekreterare vid
styrelsemötet 6 november 2014
Sahar Mosleh, vald av extra årsmötet 27 juli 2014 till styrelseledamot på ett år
(fyllnadsvald på Tove Alexanderssons mandat), entledigad från styrelsen på egen
begäran vid styrelsemötet 27 januari 2015
2.2 Styrelsens arbete under 2014
Presidiet
Styrelsens presidium har utgjorts av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.
Presidet har haft tätare kontakter än övriga styrelsen, förberett styrelsemöten samt skött en stor
del av det löpande ekonomiska arbetet på styrelsens uppdrag och delegation, till exempel genom
att det varit presidiet som haft attesträtt (två i förening). Presidiet har också haft en tätare dialog
med festivalledningen än övriga styrelsen.
5
Antal styrelsemöten
Styrelsen har haft 21 protokollförda beslutande möten under året, varav ett varit ett
extrainkallat möte över telefon. Mötena har ägt rum: 16 mars 2014, 24 mars, 13 april, 15 april,
18 maj, 28 maj, 10 juni, 24 juni, 7 juli, 14 juli, 20 juli, 22 juli, 24 augusti, 25 september, 2
november, 6 november, 27 november, 11 januari 2015, telefonmöte 19 januari, 27 januari samt
17 februari. Därutöver har styrelsen haft ett antal möten som inte varit beslutande möten, till
exempel arbetsmöten och avstämningar (7 april, dagligen under festivalveckan, 5 oktober
tillsammans med West Prides styrelse, med flera).
Arbetet under festivalveckan
Under festivalveckan var styrelsen närvarande i parken och hade dagliga avstämningar för att
bli uppdaterade på biljettförsäljningen, hur programpunkter i House och Park avlöpte, samt
fördela praktiskt ansvar där styrelsen bedömdes kunna utgöra ett stöd till festivalledningen.
Styrelsen bevakade och följde upp när så behövdes på en för festivalen strategiskt relevant nivå
(politisk känslighet, större samarbeten, tillgänglighet med mera). Då allt i stort avlöpte enligt
plan och det inte vid något av dessa dagliga möten fanns behov av att fatta beslut från styrelsens
sida är dessa avstämningar inom styrelsen inte protokollförda. Nadja Karlsson invigningstalade
och Sandra Ehne fungerade som extern talesperson under veckan. Styrelsen fick mycket positiv
återkoppling kring att vi var väldigt närvarande i arbetet hela veckan.
Arbetsbelastning
Styrelsen har under året drabbats av ett antal avhopp, i huvudsak relaterade till uppdragens
omfattning. Det har handlat om att privata omständigheter förändrats, såväl som att
omfattningen inte kommunicerats tillräckligt tydligt innan dess att styrelseledamöterna klivit på
uppdragen. Samtidigt som styrelseuppdraget, inte minst för presidiet, kräver heltidsengagemang under stora delar av sommaren (såväl inför som under och efter festivalveckan) är
uppdragen fortfarande helt ideella. Detta är i enlighet med hur det fungerar inom Stockholm
Pride, men är inte alltid vad samarbetspartners, festivalbesökare eller media förväntar sig.
Styrelsen har därför under året försökt tydliggöra under vilka förutsättningar styrelse och
festivalledning arbetar i kommunikationen mot politiker, volontärer och festivalbesökare. Allt
för att förväntningarna bättre ska stämma överens med de förutsättningar som styrelse och
festivalledning arbetar under.
Styrelsen har under året arbetat fram ett antal styrdokument som framöver är
vägledande för föreningens arbete



Förslag på verksamhetsplan för 2015-2017
Upphandlingspolicy som även definierar vad som kategoriserar en community-aktör
Policy rörande Sverigedemokratierna och andra aktörer som inte delar föreningens
värdegrund
6
2.3 Festivalledningens sammansättning och arbete under 2014
Christian Gerdes tillsattes som festivalchef i januari 2014. Då hade festivalledningen från 2013
redan tillfrågats av styrelsen om den ville sitta kvar inför 2014, vilket vissa valde att göra.
Festivalledningen träffades ungefär 2 gånger per månad fram till midsommar, efter det varje
vecka och tätare ju närmre festivalveckan vi rörde oss.
En viktig aspekt i rekryteringen av festivalchef och ställföreträdande (Christian och Ulrika) har
varit förankring i festivalorganisationen och djup förförståelse för verksamheten. Ett stort
arbete har gjorts i att se över organisationen och festivalens kostnader som ett led i att bli mer
hållbara över tid.
Festivalledningen har under 2014 bestått av:








Christian Gerdes, Festivalchef
Ulrika Jansson, Verksamhetschef Park
Matz Karlsson, Verksamhetschef House
Anders Dillman, Verksamhetschef Parade
Stefan Göstasson, Ekonomichef
Soliman Herrera Johansson, Marknads- och kommunikationschef
Andreas Franzon, Volontärsamordnare
Sandra Sparring, Administrativt stöd till festivalledningen
Den verksamhet festivalledningen ansvarat för och genomfört går att följa nedan i
beskrivningarna av festivalens olika delar. Efter festivalveckan har alla verksamhetschefer
utvärderat sitt arbete ordentligt. I samband med det har organisationen (äntligen/igen) påbörjat
ett arbete med ett nytt digitalt system där vi kommer att kunna spara information och arbeta
gemensamt framöver.
2.4 Medlemmar och medlemsorganisationer
Stockholm Pride hade vid utgången av 2014 cirka 200 enskilda medlemmar och 18
medlemsorganisationer. Medlemsantalet påverkades tydligt av att krav på medlemskap i
Stockholm Pride eller någon av våra medlemsorganisationer ställdes i samband med
partiledardebatten i Pride House under festivalveckan.
Styrelse och festivalledning har haft särskilt tät kontakt med några av de större
medlemsorganisationerna. Under festivalveckan stämde styrelsen av med alla
medlemsorganisationer.
Flera nya medlemsorganisationer har tillkommit i föreningen Stockholm Pride, vilket betyder att
vi är fler som framöver äger och ansvarar för verksamheten. Föreningens
medlemsorganisationer har på det stora hela varit nöjda, och samarbetet med RFSL, RFSL
Ungdom och RFSL Stockholm har fördjupats och förtydligats, vilket är oerhört viktigt för att
7
Stockholm Pride ska kunna ha en stark hbtq-politisk koppling och relevans i arbetet med
festivalen.
Ett antal träffar för medlemmar och medlemsorganisationer har arrangerats under året. Ett
medlemsmöte genomfördes 16 juni 2014 på Huset på Sveavägen. Det mötet fokuserade på
organisationens långsiktiga strategi. Den 29 juli, precis före festivalen, arrangerades ett mingel
för medlemmar och medlemsorganisationer strax efter det extra årsmötet då tre personer
fyllnadsvaldes till styrelsen. Vid minglet fanns möjlighet att få en försmak av parken, då vi höll
till på en terrassen i GIHs lokaler med utsikt över parkområdet.
Den 11 januari 2015 hölls ett medlemsmöte med cirka 45 besökare där styrelsens utkast på
verksamhetsplan för 2015-2017 diskuterades i workshopformat och styrelse/festivalledning
rapporterade utvärderingar och ekonomi för 2014 års festival.
Båda medlemsmötena byggde tätt på den input och återkoppling som kom in under 2013 års
medlemsmöten, då stort fokus låg på strategi och verksamhetsplan för Stockholm Pride. Det är
första gången det presenteras i föreningen.
Under hösten kom styrelsen igång med medlemskommunikationen som haltat under början av
året. Bland annat har månadsvisa nyhetsbrev mailats ut. Kontinuerliga uppdateringar på
föreningens Facebook-sida har gjorts under året.
8
3. Pride House, Pride Park och Pride
Parade
Festivalen Stockholm Pride utgörs av tre plattformar som kompletterar varandra: Pride House,
Pride Park och Pride Parade.
3.1
Pride House: Politik, kultur, debatt och mingel
Pride House är en samlingsplats för hbtq-personer och våra vänner. Det är en unik plattform för
politiska samtal och kultur med fokus på sexualpolitik i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet.
Under 2014, även kallat ”supervalåret”, var trycket på Houseprogrammet högt vilket ledde till att vi utökade med en dag.
Pride House invigdes i Kulturhuset Stadsteatern på måndagen
och avslutades på fredagen. Vi slog rekord i antal
programpunkter med 200 stycken och utökade med mer
kvällsprogram än tidigare, bland annat med en invigningsfest på
måndagen.
Housegruppen är ”mycket nöjda med årets Pride House och dess
program. Programmet var varierat, spännande och utmanande
som skall det vara”. Med stöd från Kulturstiftelsen
(Postkodlotteriet) hade vi möjlighet att genomföra en hel del
större satsningar som annars hade varit svåra, fram för allt under
ett år när vi höll igen budgeten mer än vanligt.
”Festivalen ska rymma en
glädjefylld frizon för hbtqpersoner och arbetar för att
hbtq-personer ska kunna ta
plats i det offentliga rummet.
Stockholm Pride blandar fest,
politik och kultur som en
viktig utgångspunkt i all
verksamhet”
-
Ur Stockholm Prides
värdegrund
Axplock av program i Pride House:








Pride Ung House: Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13-25 som definierar
sig som, inte vet eller bara är nyfikna på HBTQ. Gjordes för 10:e året och kompletterades
i år av Pride Ung i Pride Park.
Kult- rockopera av Ola Salo (som även gjorde årets Pridelåt)
Filmfestival av och med Marit Östberg och Ingrid Ryberg. Två dagar med filmer som inte
visas på större festivaler utan smalare filmer, bland annat feministisk porr.
Aleksa Lundbergs pjäs Jungfruleken- the transgender version.
No tears for queers, en föreställning om tre brutala mord på homosexuella män.
And I and silence, pjäs är skriven av prisbelönta dramatikern Naomi Wallace om fyra
lesbiska före detta fångar
Amahl Khouri, enmansshow om att vara trans i mellanöstern.
Musik/DJ-satsning med JD Samson med band, el av invigningsfest för Pride House under
måndagen.
9

Utställning av Queering Sápmi
3.2
Pride Park: Möten, gemenskap, mat och förfest
Pride Park är en samlingsplats på Östermalms IP för hbtq-personer och våra vänner. Pride Park
är en trygg plats med möten, mat och underhållning. Grunden för planeringen av årets Pride
Park var slutsatsen att vi inte är en musikfestival och så heller inte ska vara. Vi lade fokus på
gemenskap och möten. Vi satsade mycket på mat, caféer och food trucks, Side Track och
Mälarpaviljongen var restauratörer.
Pride Park kompletterades under 2014 för första gången av ett inträdesfritt och tryggt Pride
Ung-område. Ett alkoholfritt aktivitetsområde och safe space för hbtq-ungdomar och vänner
från 13 år med en kreativ skaparverkstad och ledarledda aktiviteter i samarbete med RFSL
Ungdom och fritidsgårdarna Egalia och Iris.
Nytt för i år var också Kinkykvarteret, ett festivalområde inom årets Pride Park för BDSM- och
fetischism-kulturen. En plats för att mötas, umgås, leka, diskutera, synas och ta plats, där normer
utmanades och bröts.
Utgångspunkten för 2014 års scenprogram var ett tematiskt upplägg. Istället för artistnamn
kommunicerades idéer och koncept. Onsdagens invigningsshow speglade hbtq-kampen från
1960 till 2010-tal, torsdagen var den Folkliga festen, fredagen Flatkväll och Burlesque. Veckan
avrundades med lördagens ”Partying for those who can’t”, en blinkning och hyllning till
Marching for those who can’t, ett starkt inslag i Prideparaden där vi manifesterar istället för de
som inte har möjlighet. Under lördagen hölls också årets ”Regnbågsgalan” till minne av alla som
gått bort i hiv/aids och till uppmärksammande för den fortsatta kampen.
I parken genomfördes under fredagen också ett större mingel och en mötesplats specifikt för
transpersoner. De som varit på RFSL Stockholms transklubb (den första i Stockholms historia)
under onsdagen fick fritt inträde till parken under fredagen.
3.3
Pride Parade: Manifestation, glädje och påverkan
Pride paraden är en manifestation för alla människors lika värde, med fokus på hbtq-frågor och
hbtq-personer. Den är en gemensam plats och samling för hela Stockholm och tillfället då vi tar
plats i staden tillsammans.
Under 2014 slog paraden rekord sett till längd, när de första ekipagen passerade Stockholms
Stadion hade de första fortfarande inte lämnat Mariatorget, som var årets startplats.
Sammanfattningsvis flöt paraden på bra, även om längden kombinerat med värmen gjorde det
tungt för såväl volontärer och deltagare som publik. Inga större incidenter inträffade.
10
Styrelse och paradledning hade en dialog kring paradordningen, men är överens om att vi
behöver ett tydligare strategiskt arbete kring paraden som helhet framöver. Detta eftersom att
paraden sätter tonen och formen externt för hela festivalen och rörelsen. Vi behöver vara
överens kring hur vi arbetar med antal kommersiella ekipage, paradordning, och deltagande
såväl som bli ännu tydligare i att paraden är till för att manifestera för och inte demonstrera
emot.
3.4
Tillgänglighet
Tillgängligheten är en utmaning. Vi arbetar på olika sätt med att se till att våra olika plattformar
ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Handikappingång säkrades såväl som specifika
utrymmen för rullstorsburna vid scener och seminarier. Sladdar och golv är en utmaning i Pride
Park, även om platsen är bättre än många tidigare eftersom att den är platt och inte blir lerig.
Speciella inträdesband fanns kostnadsfritt för personliga assistenter. Ljudnivåerna från scen har
hållits inom ramen för vad som är tillåtet och hörselkåpor funnits tillgängliga. Teckentolkar har
funnits under de programpunkter där arrangörerna har efterfrågat det, på villkoret att
arrangören själv stått för finansieringen. I samband med större programpunkter har vi stått för
teckentolkning. Volontärorganisationen har på ett imponerande sätt möjliggjort för personer
med olika behov att kunna delta i arbetet.
Styrelsen har i sitt uppdrag från årsmötet 2014 att bevaka tillgänglighetsfrågorna. När en
verksamhetsplan nu formuleras för 2015-2017 läggs tydligt fokus på att tillgänglighetsarbetet
behöver integreras i alla processer. Tillgänglighetsfrågor får aldrig bli ”något extra” som adderas
utan ett integrerat funkisperspektiv behöver ingå i hela arbetet.
Tillgänglighet handlar dock inte bara om funktionalitet, utan kan och bör också definieras i
vidare bemärkelse. Vi vill notera att vi i år satsat mycket på sänkta biljettpriser, vilket avsevärt
ökar möjligheten för fler att delta. Vi får trots det många frågor från personer som inte har råd
att besöka Stockholm Pride. Samtidigt har ungdomspriserna höjts till 26 år och det kostnadsfria
Pride Ung utvidgats genom att ta plats som plattform inte bara i House (för 10:e året) utan även
som en egen separat del av Pride Park. Det har varit en stor framgång och det är tydligt att det
behövs egna trygga platser för unga att vara och lära känna varandra.
11
4 Samarbeten och internationellt
HBTQ-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster. Det är därför föreningens
strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ på och göra sina röster
hörda. Vi har alltid ett stort ansvar för den ton festivalen slår an samtidigt som vi strävar efter
att skapa en så bred och tillgänglig plattform som möjligt.
4.1 Samarbeten och partnerskap
Stockholm Pride genomförs i samverkan med en stor mängd aktörer som skapar
programpunkter, är utställare, restauratörer, sponsorer och bidrar var och en på sitt eget vis till
festivalens bredd och genomslagskraft. Bland de medverkande aktörerna fanns under 2014
samtliga politiska partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna (som inte är välkomna),
fackförbund och olika intresseorganisationer såsom RFSL, RFSU, olika community-aktörer och
företag. Flera av våra partners är mediala aktörer, som TV3, Metro och QX.
I år är vi stolta över att tonen varit väldigt god och våra samarbeten fungerat väl! Många aktörer
har erfarenhet av att arbeta med Stockholm Pride och vet att det ofta kan vara tufft eftersom att
vi är en ideell verksamhet som haft stora ekonomiska utmaningar. I år har vi arbetet med att
hämta hem ett ekonomiskt underskott men har trots det lyckats återuppbygga ett stort
förtroende hos många samarbetespartners, det är vi väldigt stolta över.
Vi har samtidigt identifierat ett behov av att ytterligare förtydliga ramarna för hur olika
samarbeten fungerar över tid. Vi vill i större utsträckning än idag arbeta med ett tydligt hbtqfokus med våra stora sponsorer såväl som erbjuda fler möjligheter att subventionerat delta för
hbtq-aktörer så att festivalens innehåll bli bredare och plattformen tillgänglig för fler. Som ett
led på vägen har styrelsen antagit en upphandlingspolicy som definierar termen ”communityaktörer”, det hjälper oss i dialog och prissättningar.
4.2 EuroPride, EPOA och EuroGames
Stockholm Pride är del av en större kontext, historiskt, idag och framöver. Pridefiranden runt
om i Sverige och världen är viktiga för oss alla och vi vill ha ett engagemang och en festival som
återspeglar det.
2014 började styrelsen ta ett helhetsgrepp om det internationella solidaritetsarbetet. Bland
annat diskuterades att ta fram ett koncept för hur Stockholm Pride kan vara en plattform för
insamlingar till andra organisationers hbtq-solidaritetssatsningar. Detta arbete hoppas vi kunna
fortsätta under kommande verksamhetsår.
12
Start på vägen mot ett EuroPride i Sverige 2018
EuroPride har en stark känslomässig koppling till föreningen Stockholm Pride. Föreningen
bildades i samband med anordnandet av EuroPride 1998 och 2008 firades EuroPride återigen i
Stockholm. Det har funnits en stark önskan i föreningen att få anordna EuroPride även 2018, för
att markera Stockholm Prides 20-årsjubileum.
Under 2014 inledde Stockholm Pride ett samarbete med West Pride i Göteborg, med syftet att
göra en gemensam ansökan att anordna EuroPride 2018. Målsättningen är ett delat värdskap för
EuroPride, med invigning i juni i Göteborg och avslutning i Stockholm i augusti. Beslut om vem
som arrangerar EuroPride 2018 tas under hösten 2015 av den europeiska
samarbetsorganisationen för Pridefestivaler, EPOA (European Pride Organisers Association).
Arbetet har inletts genom ett par gemensamma planeringstillfällen och en styrgrupp för
samarbetet är formulerad. Personer med erfarenheter från tidigare EuroPride-år kontaktas
löpande för kunskapsöverföring.
Representation på årsmöte och i styrelsen för EPOA
Som ett led i att söka Europride 2018, samt för att stärka vårt internationella engagemang,
deltog Stockholm Pride med tre personer i EPOA:s årsmöte i Riga i augusti 2014. Stockholm
Pride ska enligt föreningens stadgar aktivt ta del av den globala priderörelsen och föreningen
har en lång tradition av att engagera sig i EPOA. Vid årsmötet blev Mattias Kristoffersson från
Stockholm Prides styrelse invald till EPOA:s styrelse som Human Rights and Diversity
Coordinator.
Samverkan med EuroGames
Till sommaren anordnas EuroGames - ett stort internationellt sportevenemang med HBTQprägel - i Stockholm, veckan efter Stockholm Pride. Föreningen har fört en dialog med dem
under året och ser fram emot att ha en konstruktiv samverkan med dem under 2015.
13
5 Kommunikation och synlighet
Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra att
driva dem. Och vi är politiska och förändrar samhället genom att ta plats och utmana normer.
Genom valet av tema för festivalen och utformningen av externa kampanjen sätter vi dock fokus
på viktiga frågor i samhällsdebatten.
Kommunikationsarbetet syftar alltid till att både kommunicera festivalen (sälja biljetter och
inspirera till engagemang) och sätta hbtq-frågor på den politiska och mediala agendan. Sett till
det senare har vi ett stort ansvar att fylla så länge vi är ledande i Sverige. Stockholm Pride är
unikt sett till att hbtq-frågor hamnar på agendan, journalister ringer och politiker reser till
Stockholm, något vi vil fortsätta använda i arbetet med att fortsätta förflytta normer.
5.1 Tema: Vardag
Under 2014 var temat ”Vardag”, ett tema som syftade till att sätta fokus på hbtq-personers
vardag, hela året. Vi lyfte samtalet om att Stockholm Pride behövs som andrum, plats och
plattform för att vi ska kunna mötas, stärkas och påverka, men att det bara är just ett andrum.
Året har 51 veckor till, efter Pride-veckan.
Temat fungerade bra medialt och kommunikativt, vi har verkligen pratat om varför festivalen
finns, såväl som kunnat peka in mot valrörelsen. Det är alltid en utmaning att få hela festivalen –
inklusive restauranger och utställare i parken, programmet i House och ekipagen i paraden att
verkligen genomsyras av temat.
5.2 Kampanjen #Jagfestarmot
Utöver temat sätter vi tonen med den agendasättande kampanj som festivalen av tradition
genomför varje vår. Under 2014 valde vi att vända strålkastarljuset mot de hatbrott som är en
del av mångas vardag. Kampanjen lyfte och samlade in berättelser från personer som utsatts för
14
hat och våld eller hot om våld och handlade om att ”festa mot hatbrott”. Vi knöt alltså ihop den
politiska kampen för förändring med Pridefestivalerna som form och format.
Kritiken blev omedelbar, och byggde på att vi trivialiserade hatbrott. Debatten blev omfattande
och absolut rättfärdigad i bemärkelsen att vi inte alltid hade resurser nog att möta den stora
debatt som väcktes. Vi kan samtidigt konstatera att resultatet blev att vi i nationell media lyfte
samtalet om hatbrott, fördomar och våld på ett sätt som utan kampanjen varit omöjligt. Precis
som vardags-temat hjälpte kampanjen oss att lyfta samtalet om varför vi firar Stockholm Pride.
15
6 Bokslut och ekonomisk berättelse
Föreningen har under många år haft en ekonomi som gått upp och ner från år till år. 2013
gjordes en stor förlust som till stor del hämtades hem 2014. Behovet av stabilitet och
långsiktighet är därför fortfarande stort, fram för allt för att möjliggöra investeringar.
Den absoluta huvuddelen av alla kostnader och intäkter är knutna till festivalen, det är dock
viktigt att föreningens ekonomi (ideellt engagemang, samarbeten, påverkansarbete och
planering) synliggörs och finansieras tydligare.
Under 2014 har Stockholm Pride





Ett nytt samarbete med Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Gjort en översyn av våra ekonomiska rutiner
Förtydligat vår dialog med Stockholms stad och fortsatt samarbetet med Stockholm
Visitors Board
Huvudsponsorer för 2014 års festival var Reitan (detta år genom sitt varumärke Seven
Eleven) och TV3
Partners för 2014 års festival var RFSL, SL, Rix FM, Björn Borg, Kulturhuset Stadsteatern,
Bahnhof och QX
3.1 Bokslut för 2014 i korthet
År 2013 gick med en förlust om -2 743 899 kr och resulterade i ett underskott om - 1 979 539 kr.
Vi gick alltså in i 2014 med ett negativt eget kapital.
Resultat 2014


År 2014 har vi intäkter på +13 032 231 kr och har kostnader för -11 632 034 kr
Det ger en vinst på totalt +1 400 199 kr
Balans, ingång 2014

Vid ingången av 2014 saknades -1 979 539 kr.
 Vi hade en skuld för obetalda fakturor mm om -2 643 887 kr
 På Bank/Kassa fanns det +381 002 kr samt
 Utestående tillgångar på +288 200 kr
Balans utgång 2014


Vi ärver ett underskott från 2013 på -1 979 539 kr (Eget Kapital)
Vi har en vinst för 2014 på + 1 400 199 kr.
16

Det innebär att underskottet vid utgången av 2014 av -579 343 kr (Eget Kapital)
 Vid utgången av 2014 finns alltså:
 En skuld för obetalda fakturor mm om - 1 013 879 kr.
 På Bank/Kassa finns det + 287 274 kr
 Och utestående tillgångar på + 152 316 kr
 Genom en god likviditetsplanering får alla fodringsägare betalt. För att vi inte
skulle hamna i likviditetsbrist startade vi försäljningen av biljetter till 2015 års
festival i december 2014.
Planeringen inför 2015 års festival vilar på samma grund som 2014 års budget och process. Vi fortsätter
räkna på en vinst inför festivalen 2015 som känns stabil och rimlig, för att med hjälp av den bygga ett
kapital och en trygghet i föreningen som behövs för att kunna investera framåt.
BALANS
RESULTAT
Vinist/Förlust -3 854 324
2011
2012
2013
2014
2015
Förändring
-5 571
722
2 025 533
669 709
-2 876
480
Skulder IN
I kassan
Tillgångar IN
Förändring
-893 849
1 519 569
138 640
764 360
Skulder IN
I kassan
Tillgångar IN
Förändring
-2 643
887
381 003
288 200
-4 855
-1 979
539
Skulder IN
I kassan
Tillgångar IN
Skulder (fond)
-1 013
879
287 275
152 316
-5 055
Skulder IN
I kassan
Tillgångar IN
Skulder (fond)
Intäkter
Kostnader
14 713 259
-11 072 419
Vinst/Förlust 3 640 840
Intäkter
Kostnader
764 360
10 757 245
-13 501 144
Vinst/Förlust -2 743 899
Intäkter
Kostnader
KAPITAL
FÖRÄNDRING
-2 876 480
-1 979 539
13 032 231
-11 632 035
Vinst/Förlust 1 400 196
-579 343
17
1(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stockholm Pride, 802402-6612 får härmed avge årsbokslut för 2014.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras så att i ny räkning överföres
-1 979 540
1 400 197
-579 343
-579 343
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
2(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Resultaträkning
Belopp i kr
Not
2014-01-012014-12-31
2013-01-012013-12-31
13 030 954
23 200
13 054 154
10 743 211
15 700
10 758 911
-8 400 289
-2 822 448
-360 305
1 471 112
-10 368 501
-2 794 058
-339 972
-2 743 620
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
1 277
-72 192
1 400 197
14 035
-14 314
-2 743 899
Årets resultat
1 400 197
-2 743 899
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
1
2
3(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
-
8 151
8 151
-
8 151
141 468
10 848
152 316
380 179
11 410
391 589
Kassa och bank
287 275
381 003
Summa omsättningstillgångar
439 591
772 592
SUMMA TILLGÅNGAR
439 591
780 743
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Datorer och Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
3
3
4(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
-5 620 379
3 640 840
1 400 197
-579 342
-2 876 480
3 640 840
-2 743 899
-1 979 539
-579 342
-1 979 539
635 569
5 035
378 329
1 018 933
1 571 444
80 582
1 108 256
2 760 282
439 591
780 743
2014-12-31
Inga
2013-12-31
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter
Övriga ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Stockholm Pride
5(7)
802402-6612
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som
föregående år har tillämpats.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
6(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Noter
Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Björkholms Revision och Redovisning AB - Revisionsarvode
Summa
2014-01-012014-12-31
31 268
31 268
2013-01-012013-12-31
31 268
31 268
2014-01-012014-12-31
360 305
69 602
429 907
2013-01-012013-12-31
267 255
72 717
339 972
2014-12-31
31 661
2013-12-31
31 461
Not 2 Anställda och personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
Not 3 Solidaritetsfond
Likvida medel öronmärkta för solidaritetsfonden
Solidaritetsfond
7(7)
Stockholm Pride
802402-6612
Not 4 Eget kapital
2014-12-31
-1 979 540
1 400 197
-579 343
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång
Underskrifter
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Stockholm
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den
Auk Revisor
Policy gällande aktörer som inte delar Stockholm
Prides värdegrund
Antagen av styrelsen för Stockholm Pride i januari 2015, i enlighet med årsmötesbeslut från 2014
Föreningen Stockholm Pride har tidigare antagit en tydligt anti-rasistisk värdegrund, där
det bland annat klargörs att vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som
exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi. Likaså klargör värdegrunden att
Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och
förtryck.
Under valåret 2014 gick Sverigedemokraterna framåt kraftigt i valen. Då
Sverigedemokraterna bedriver en rasistisk, främlingsfientlig och hbtq-fientlig politik,
väcker detta frågor om hur föreningen Stockholm Pride ska förhålla sig till dem och andra
aktörer som inte delar Stockholm Prides värdegrund.
Under årsmötet 2014 togs beslut om att exkludera Sverigedemokraterna från festivalens
aktiviteter. Det ålades även styrelsen att utarbeta en policy för föreningens
förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna och andra aktörer som inte delar
Stockholm Prides värdegrund.
Sverigedemokraternas politik kan inte anses vara förenlig med föreningen Stockholm
Prides värdegrund. Då Stockholm Pride ska vara en plattform och en trygg plats för alla
hbtq-personer och våra vänner är det inte förenligt att upplåta någon form av utrymme
eller bedriva någon form av samarbete med aktörer som inte respekterar alla människors
lika värde och rätt.
Mot bakgrund av detta har föreningen Stockholm Prides styrelse beslutat om följande:

Sverigedemokraterna, och andra aktörer som inte delar Stockholm Prides
värdegrund, välkomnas inte att närvara på festivalen Stockholm Pride, till exempel
med tält i Pride Park, med seminarier eller dylikt i Pride House, med ekipage i
paraden eller på något annat arrangemang ordnat av Stockholm Pride.

Sverigedemokraternas, och andra aktörer som inte delar Stockholm Prides
värdegrunds, eventuella egna evenemang i samband med festivalen Stockholm
Pride bereds inte utrymme i Stockholm Prides program

Stockholm Pride kommenterar sparsamt, om man så finner lämpligt,
Sverigedemokraternas, och andra aktörer som inte delar Stockholm Prides
värdegrunds, åsikter och utspel, när dessa handlar om själva festivalen Stockholm
Pride.
Upphandlingspolicy för Stockholm Pride
Antagen av styrelsen för Stockholm Pride 2014-11-06
1. Stockholm Pride som aktör inom hbtq-communityt
1.1 Vad: Stockholm Pride söker, där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart,
samarbeten med så kallade community-aktörer.
1.2 Vilka: För att anses vara en community-aktör så bör ett företag i sin målgrupp
och/eller profil vara särskilt inriktade mot hbtq-personer i Sverige i allmänhet och i
Stockholm i synnerhet.
1.3 Hur: Stockholm Pride kan ge rabatter avseende t.ex. utställarpriser eller kommersiellt
deltagande i paraden för community-aktörer.
1.4 Varför: Samarbeten med community-aktörer och så kallade community-rabatter syftar
till att Stockholm Pride som kommersiell aktör ska stärka andra hbtq-aktörer, att bidra till
Stockholm Prides synlighet gentemot hbtq-aktörer samt att festivalen genom sin arena
och plattform ska bidra till synlighet för andra hbtq-aktörer..
2. Sund konkurrens
2.1 Vid upphandlingar på över 150 tusen kronor ska minst tre anbud tas in där det är
möjligt.
2.2 Det ska finnas en spårbarhet och transparens i valet av leverantör.
3. Jäv
3.1 Situationer där en person samtidigt innehar ledande position inom Stockholm Pride
(styrelse eller festivalledning) och själv har affärsförbindelser med festivalen bör i första
hand undvikas. I de fall detta ändå förekommer så ska personen i fråga själv inte delta i
beslut eller diskussioner i sin roll inom Stockholm Pride avseende upphandling av denna
tjänst eller vara.
3.2 Styrelseledamöter och festivalledning ska inte delta i diskussioner eller beslut om
upphandlingar där deras anhöriga är anbudsgivare.
3.3 Du är som volontär eller förtroendevald i Stockholm Pride själv skyldig att påtala när
jäv inträffar eller riskerar att inträffa, för godkännande en nivå uppåt i organisationen.
4. Hållbarhet
4.1 Vi vill uppmuntra upphandling och samarbeten med företag som i sin verksamhet
arbetar med eller gör ett tydligt åtagande att arbeta med hbtq-frågor.
4.2 Företag med gällande kollektivavtal ska väljas i första hand där detta är möjligt.
4.3 Företag listade som olämpliga av KPA på listorna för miljö, mänskliga rättigheter och
vapen är uteslutna som samarbetspartners eller anbudsgivare för Stockholm Pride*
4.4 Styrelse och festivalledning kan även göra andra bedömningar med hänsyn till
hållbarhet utöver denna avgränsning.
* valet av KPAs listor som riktmärke grundar sig på att de är etablerade och erkända som en rimlig
miniminivå