Östergötlands distrikt

Lokaleko
Information från Skogsstyrelsen
Nummer 1 I 2015
Östergötlands
distrikt
Ledare. AnnA HAMILTON, DISTRIKTSCHEF
Ta en promenad i din skog
Vårmånaderna är utmärkta att spendera i sin skog.
Markvegetationen har inte
hunnit växa upp och löven
är inte utslagna, vilket gör
det lätt att få en överblick.
Ta tillfället i akt att se över
din skog –titta efter vindfällen och bestånd som behöver röjas.
D
et finns en del vindfällen
i skogarna eftersom året
inleddes med stormen Egon.
Stormen slog till i början av januari och
drabbade Götaland, men i Östergötland
blev skadorna av lindriga. Läs mer om
detta på sidan 3.
Foto:Mattias Sparf
tion. Mina Sidor är även ett jättebra
kommunikationsverktyg för dig som
privat skogsägare när du vill ha råd
från Skogsstyrelsen eller andra skogliga
aktörer i frågor gällande din skogsfastighet. Kartorna är ett bra underlag
att använda sig av när du till exempel
vill beställa ungskogsröjning eller vill
kunna beskriva var du har vindfällen
som behöver tas omhand.
Skogsstyrelsen har kompetens som
sträcker sig över en stor bredd inom
allt som rör skog. Välkommen att kontakta oss med dina frågor!
Vid den här tiden på året vill vi slå
ett slag för ungskogsröjning, eftersom
våren är en lämplig tid för röjning. Det
är allra bästa att röja innan löven slår
ut och skymmer sikten.
Om man inte har tid eller kunskap att
röja på egen hand är det viktigt ta hjälp
för att skogen ska få en fortsatt god
utveckling. Kontakta din entreprenör
i god tid och var tydlig med dina krav
och önskemål om hur det ska röjas.
Alla skogsägare har, via Skogssty-
relsens hemsida, tillgång till Mina
Sidor. På Mina Sidor har du ett stort
utbud av bra kartor över din skogsfastighet, med mycket värdefull informa-
Östergötlands distrikt i siffror 2014
Skogsmarksareal :740 000 hektar, 69 procent av landarealen
Antal skogsägare: 6 298 st
Antal invånare: 437 848 st
Avverkningsanmälningar: 2 382 st/8 202 hektar
Fältbesökta avverkningsanmälningar: 206 st
Skyddad skog under året: 48 hektar biotopskydd och 27 hektar
naturvårdsavtal
Statligt stöd ädellöv: 73 hektar, beslutade ärenden 547 tkr
Statligt stöd Natur och kulturåtgärder i skogen (Nokås): 113 hektar,
917 tkr
Antal deltagare i utbildningar: 176 st
Antal uppdragsutbildningar: 25 st
Källa: Skogsstyrelsen och SCB
Nu är det dags att röja!
Att ta fram röjsågen känns
ganska avlägset mitt i vintern, men efter snö kommer
tö och nu är det snart vår
igen. Det är i perioden efter
snösmältning och fram till
att det börjar grönska som
kanske är den mest ideala
tiden för röjning.
U
nder förra året kunde du läsa
en artikelserie i Lokaleko
om röjning där motiv, olika
metoder och produktionsinriktningar
beskrevs ganska ingående. Följande
rader kommer inte att beskriva detaljer,
utan mer av ett ”kom ihåg” att röjning
är en angelägen åtgärd och där du
som skogsägare utformar det framtida
beståndet.
Östergötland är ett län med stor
variation i topografi och bördighet. Det
innebär stora möjligheter för dig som
skogsägare att välja trädslag. Huvuddelen av den östgötska skogsmarken
föryngras med planterad gran. Plantorna är förädlade i olika grad med stor
tillväxtpotential.
För att maximera tillväxten och den
ekonomiska avkastningen så är röjning
av hämmande löv, ibland upprepad,
nödvändig för att upprätthålla tillväxten. Röjning är inte en påtvingad
åtgärd enligt skogsvårdslagen utan ska
ses som en skötselåtgärd för att förvalta
det insatta kapitalet (föryngringskostnaden) på bästa sätt.
Skogsmark med naturlig föryngring
ger skogsägaren något lägre tillväxt, men större möjlighet till val av
blandbestånd eller rena lövbestånd i
samband med röjning. Förutsättningen är att man röjer och gör ett aktivt
val. Anpassa trädslag efter ståndorten
och inte efter beståndsgränsen. En
ståndortsanpassning leder ofta till ökad
variation, riskspridning och en högre
tillväxt.
Foto: Jennie Sparf
Den östgötska skogsmarken erbjuder
möjligheter till en mängd olika trädslagsval. Förutom gran och tall har vi
bra förutsättning för björk, asp, samt
flertalet av de ädla lövträdsslagen, inte
minst ek.
Ett tips är att gynna udda trädslag i
samband med röjningsåtgärden. Till
exempel kan ett fåtal ekar som växer
upp i en granskog och som prioriteras i
röjning och gallring, påtagligt förbättra
rotnettot i samband med föryngringsavverkning.
Skogsägare som är intresserade av
att producera ädellövskog kan från och
med 1 juli 2014 söka stöd från Skogsstyrelsen för att röja eller gallra fram
ädellövskog ur blandskog.
Vill du ha mer information, gå in på
vår hemsida: www.skogsstyrelsen.se
eller ta kontakt med Skogsstyrelsens
distrikt.
Tänk på att inte röja bort viltbegärliga
trädslag så som rönn, asp, sälg och ek.
Om vintern fortfarande håller sig kvar,
är det hög tid att sätta sig ned vid braskaminen, ta upp sin Gröna plan och
fundera över vilka bestånd som behöver röjas. Planera utifrån varje bestånds
Foto: Michael Ekstrand
förutsättning och ta gärna vara på de
naturliga förutsättningarna. Sedan ska
naturligtvis såg och utrustning ses över.
Tänk även på teknik och säkerhet.
Bra arbetsteknik och väl fungerande
utrustning gör arbetet så mycket roligare och mindre arbetskrävande. Om du
känner dig lite rostig så rekommenderar jag dig att gå en utbildning.
Lycka till och väl mött i den röjda framtidsskogen!
Text: Mats Holm
Lindriga stormskador i länet
Den 10 januari slog stormen
Egon till över Sydsverige.
SMHI uppmätte på flera
ställen utmed västkusten
medelvindar på 30 m/s
och vindbyar upp mot 40
m/s. Skogsstyrelsen och
skogsbruket uppskattar att
Egon fällde mellan 2,5 och 3
miljoner skogskubikmeter.
N
är Egon nådde Östergötland
hade vindarna mattats av och
vår bedömning är att skogsskadorna inte blev så omfattande i
länet. De värst drabbade områdena
i länet är de sydvästra kommunerna
Ödeshög, Boxholm, Ydre och i viss mån
Kinda.
Det är viktigt att du som markägare
nu ser över din skog. Leta vindfällor,
i första hand i nygallrade bestånd och
hyggeskanter. Om du har vindfällor är
det viktigt att du kontaktar din virkeshandlare så att barrvirket är borta från
Skogskonsulent Hans-Olof Lundqvist
inventerar hyggeskant.
skogen före 1 juli. Det är mycket viktigt
att de nykläckta granbarkborren inte
hinner lämna virket.
bilden får vi genom att kontakta skogsbrukets tjänstemän. När vi på distriktet
har bildat oss en första uppfattning av
skadornas omfattning lokalt, rapporteras det in centralt.
Sedan görs en nationell bedömning
av läget. Därefter fattas beslut om
att Skogsstyrelsen ska genomföra en
noggrannare inventering där myndighetens personal åker ut på referensfastigheter och uppskattar volymen
stormfälld skog efter givna mallar. I
Östergötland finns 28 referensfastigheter väl spridda över länet.
Mer information om vad du som
markägare bör tänka på vid upparbetning och tillvaratagande av eventuell
stormfälld skog, hittar du på www.
skogsstyrelsen.se. På www.
skogsstyrelsen.se/minasidor finns dessutom värdefulla planeringsverktyg.
Vad händer på skogsstyrelsen när
det har stormat?
Efter en storm startar ett intensivt
arbete med att skapa en första bild
av skadeläget inom distriktet. Första
Text & foto: Mattias Sparf
Storm 24,5 m/s
Orkan >32,7 m/s
Arbetsmarknadsprojekt avslutas
Och så kom snön! Efter ett välförtjänt juluppehåll är SAFT-gängen åter på plats och rutinerna har börja infinna sig igen.
I
november var alla Östergötlands
SAFT-deltagare på studiebesök hos
Holmen skog. Vi tittade på en 50 ha
stor naturvårdsbränning i Kolmårdsskogarna, återväxten i ett tallbestånd
och en demonstration av en gallringsskördare - allt för att få se hela produktionskedjan i skogen.
Linköping: Vi utför just nu arbete i
den välbesökta Vallaskogen. Där röjer
vi utmed vägar och stigar för att göra
det ljusare och öka framkomligheten
för de som rör sig här. Arbetslaget får
ofta höra av förbipasserande att deras
jobb är värdefullt och uppskattat, vilket
är extra roligt!
Motala: Arbetslaget är fortfarande
kvar i Ljungsbro och fortsätter med
röjningen längs med Göta kanal. Vi
kommer snart att göra ett uppehåll
med det uppdraget för att istället hålla
oss i Motala ett tag framöver för omväxlingens skull.
Norrköping: Vi har inventerat och
koordinatsatt Östgötaleden i Söderköpings kommun, utfört åtgärder i
naturskyddade områden och friluftsanläggningar.
Vi har även jobbat på med röjning av
olika slag. Bland annat har vi friställt
400-åriga ekar längs Torshagsån i Åby
centrum, slånröjt i Svensksundsvikens
naturreservat och röjt i den tätortsnära
skogen i Svärtinge.
Vi går nu in i sista delen av
SAFT-projektet, det avslutas 30 april
i år. Vi vet att projektet gjort skillnad
för många av personerna som varit
med här. Vi vet även att vi gjort nytta
i landskapet. Förhoppningar finns om
att kunna fortsätta detta framgångsrika
arbete i någon form, men inget är i
dagsläget klart.
Det var allt från oss i SAFT för denna
gång!
Arbetsledare
Jörgen Hassgård
Therese Holmberg
Aktuella utbildningar
Kursnamn
SKOGSSTYRELSENS PRODUKTER & TJÄNSTER
Plats
Datum
Skullebo Skogsgård (3 mil sv Linköping)
24 feb + 3 mars
Motorsågsutbildningar
Motorsågskörkort nivå AB – repetition
Motorsågskörkort nivå AB – repetition
Skullebo Skogsgård
26 feb + 5 mars
Motorsågskörkort nivå AB
Skullebo Skogsgård
17-20 mars
Motorsågskörkort nivå AB
Skullebo Skogsgård
3-6 nov
Motorsågskörkort nivå C
Skullebo Skogsgård
14-16 april
Motorsågskörkort nivå C
Skullebo Skogsgård
1-3 dec
Motorsågskörkort nivå E
Skullebo Skogsgård,
12 maj
Motorsågskörkort nivå E
Skullebo Skogsgård,
13 maj
Röjsågskörkort nivå RA+RB
Skullebo Skogsgård
21-22 + 28 april
Röjsågskörkort nivå RA+RB repetition
Skullebo Skogsgård
8 + 15 augusti
Röjsågskörkort nivå RA+RB repetition
Skullebo Skogsgård
10 + 17 augusti
Natur- och kulturmiljövård SYN
Grund med webbutbildning
Norrköping
19-21 maj
Natur- och kulturmiljövård SYN
Grund med webbutbildning
Norrköping
28-30 sep
Natur- och kulturmiljövård SYN, Förnyelse
Norrköping
25 mars
Natur- och kulturmiljövård SYN, Förnyelse
Norrköping
3 juni
Röjsågsutbildningar
Natur- och kultur
Natur- och kulturmiljövård SYN, Förnyelse
Norrköping
16 sep
Natur- och kulturmiljövård SYN, Förnyelse
Norrköping
4 nov
Skötsel av hänsynskrävande områden
Linköping
14-15 april
Skötsel av hänsynskrävande områden
Norrköping
28-29 april
Skötsel av hänsynskrävande områden
Norrköping
7-8 okt
Skötsel av hänsynskrävande områden
Linköping
14-15 april
Nya målbilder för god miljöhänsyn
12 sep
Övriga kurser
Skyddsdikning/dikesrensning
Skogskunskap – en introduktion
8 april
Distriktskontoret i Linköping + Skullebo Skogsgård
22-23 april
För mer information och anmälan besök www.skogsstyrelsen.se/utbildningar eller ring tfn 020–35 90 00.
Det går även bra att maila kursansvariga för mer information
Motorsåg/röjsåg [email protected] eller [email protected]
Natur- och kultur [email protected]
Om ni vill ha kontakt med någon från distriktet så besök vår hemsida
www.skogsstyrelsen.se/Äga-och-bruka/Lokala sidor
Redaktör: Mattias Sparf
www.skogsstyrelsen.se
Grafisk produktion: Annika Fong Ekstrand