ALLMÄNNA HANDLINGAR - Svenska Finlands folkting

FOLKTINGETS SESSION I BORGÅ 2015
ALLMÄNNA
HANDLINGAR
FOLKTINGETS SESSION
I BORGÅ 8-9 MAJ 2015
Plats: Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1
FREDAGEN DEN 8 MAJ
LÖRDAGEN DEN 9 MAJ
Ankomst till Borgå
9.30 Sessionen fortsätter, remissdebatten fortsätter
12.30
Lunch och anmälan
12.00
Lunch och utskottsarbete
14.00 Gruppmöten
14.00 Sessionen fortsätter i plenum
Utskottsberedda ärenden behandlas
16.00 Val av ordföranden, styrelse, revisor och
verksamhetsgranskare
17.00 Sessionen avslutas
15.00
Sessionen öppnas,
Folktingets ordförande Christina Gestrin
Borgå stads hälsning
Godkännande av sessionens föredragningslista
Konstituering
Nomineringsdebatt
Tillsättande av utskott
Allmänpolitisk debatt
Remissdebatt och remittering av ärenden till
utskotten
17.30
Sessionen ajourneras, busstransport till Haiko Gård
Buss avgår till Helsingfors
19.30Middag
ALLMÄNNA HANDLINGAR
3
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Svenska Finlands folktings session den 8-9 maj 2015 i Konstfabriken i Borgå,
Västra Alexandersgatan 1, med början den förstnämnda dagen klockan 15.00.
1§
Öppnandet av sessionen
Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnar sessionen.
2§
Sessionens stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 5
§ och stadgarnas 5 § sammanträder Folktinget årligen till
ordinarie session före utgången av maj.
Enligt stadgarnas 7 § ska kallelsen till ordinarie och
extra session sändas till ledamöterna senast trettio dagar
före sessionen. Kallelse till ordinarie session, som ingår
såsom bilaga 1, har utfärdats av styrelsen den 11 december
2014 och sänts till folktingsledamöterna per post.
FÖRSLAG: Sessionen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutförd
BESLUT:
3§
Namnupprop, konstaterande av närvaro- och rösträtt
Yttrande-, förslags- och rösträtt har varje folktingsledamot som utsetts på det sätt som folktingslagens 4 §
föreskriver.
Vid sessionen fattas enligt folktingslagens 5 § och stadgarnas 5 § besluten med flertalet av de avgivna rösterna.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande utom
vid val, då valet avgörs genom lottning. För beslut som
gäller ändring av stadgarna krävs emellertid minst två
tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.
Enligt Folktingets stadgar 8 § 2 punkt har Folktingets
styrelseledamöter och deras ersättare, svenskspråkiga
medlemmar av statsrådet och riksdagen liksom Finlands
svenskspråkiga europarlamentariker samt Folktingets
folktingssekreterare och övriga ombudsmän rätt att delta i
sessionen och yttra sig, emellertid utan rösträtt.
Enligt Folktingets stadgar 8 § 3 punkt är sessionen offentlig om inte Folktinget beslutar annorlunda.
Vid fullmaktsgranskningen, som utfördes utanför sessionssalen i samband med anmälan, antecknades befullmäktigade folktingsledamöter.
4
FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att också ordförandena för
Folktingets utskott beviljas yttranderätt vid sessionen.
Närvaro- och rösträtten konstateras. Sessionen är offentlig.
BESLUT:
4§
Sessionens föredragningslista och regler för sessionsarbetet
Enligt Folktingets stadgar 6 § ska på den årliga ordinarie
sessionen behandlas följande ärenden:
• styrelsens berättelse över verksamheten föregående år,
• revisionsberättelsen,
• fastställandet av bokslut,
• beviljande av ansvarsfrihet,
• val av revisorer och deras ersättare,
• övriga ärenden som nämns i kallelsen
Utöver dessa ärenden behandlas följande ärenden på den
ordinarie sessionen vartannat år:
• verksamhetsplan för de kommande två åren,
• fastställande av antalet styrelseledamöter,
• val av styrelseledamöter och deras personliga ersättare,
• fastställande av antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt antalet medlemmar i dessa utskott
Enligt Folktingets stadgar 7 § ska i kallelsen till session
nämnas de ärenden som styrelsen vill ta upp och de ärenden som enligt 6 § i övrigt ska behandlas.
I kallelsen till sessionen som utfärdades den 11 december 2014 konstateras att alla ärenden i stadgarnas 6 § behandlas på sessionen 2015. I kallelsen konstateras även att
eventuella motioner bör vara folktingskansliet tillhanda
senast den 12 februari 2015.
Regler för sessionsarbetet ingår som bilaga 2.
FÖRSLAG: Föredragningslistan och reglerna för sessionsarbetet godkänns i föreliggande form.
BESLUT:
ALLMÄNNA HANDLINGAR
5§
Sessionens konstituering
Enligt stadgarnas 8 § väljer Folktinget vid varje session ett
presidium som be­står av en talman och två vice ­talmän.
Presidiet leder arbetet på sessionen i enlighet med lag och
dessa stadgar. Talmannen utser sekreterare och bestämmer om övriga praktiska angelägenheter på sessionen.
1. Val av talmän för sessionen
FÖRSLAG:
a) Till talman väljs
b) Till I vice talman väljs c) Till II vice talman väljs c) De gjorda nomineringarna antecknas för kännedom
som vägkost åt valutskottet. Samtidigt konstateras att
valutskottet har rätt att föreslå andra kandidater.
BESLUT:
a)
b)
c)
7§
Tillsättande av utskott på sessionen
BESLUT:
Enligt stadgarnas 9 § tillsätter Folktinget nödvändiga
utskott för att bereda ärenden som skall avgöras på sessionen.
Utskotten består av ordförande och åtta medlemmar
om sessionen inte beslutar annorlunda. Utskotten kan vid
behov höra sakkunniga.
2. Meddelande om sekreterare för sessionen
1. Valutskott
FÖRSLAG: Talmannen meddelar att följande personer
fungerar som sekreterare för sessionen:
a) b) FÖRSLAG:
a) För att bereda
• fastställandet av antalet styrelseledamöter
• val av styrelseordförande
• val av två vice ordförande för styrelsen
• valet av styrelseledamöter och deras personliga ersättare
• val av revisor och verksamhetsgranskare och deras
personliga ersättare
BESLUT:
3. Protokolljustering
FÖRSLAG: Talmännen justerar protokollet.
BESLUT:
4. Val av rösträknare
FÖRSLAG:
a) b) BESLUT:
6§
Nomineringsdebatt
Enligt 7 § i lagen om Svenska Finlands folkting har
Folktinget en styrelse som består av en ordförande, två viceordförande samt minst 5 och högst 15 medlemmar samt
personliga ersättare för dessa. Styrelsen väljs vartannat år
vid ordinarie session. Den nu sittande styrelsen valdes år
2013. Styrelsens mandatperiod upphör när den session
som följande gång besluter om val av styrelse avslutas.
FÖRSLAG:
a) Nomineringen av kandidater till folktingsstyrelsen
pågår till klockan 17.00 fredagen den 8 maj 2015
b) Nomineringsdebatt av kandidater till folktingsstyrelsen
ALLMÄNNA HANDLINGAR
b) till medlemmar i utskottet väljs följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till utskottets ordförande väljs:
BESLUT:
a)
b)
c)
2. Beredningsutskott
FÖRSLAG:
a) För att avge yttrande
• om styrelsens berättelse över verksamheten föregående år
• revisionsberättelsen
• fastställande av bokslut
• beviljande av ansvarsfrihet
• verksamhetsplan för 2015-2016
5
• fastställandet av antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt antalet medlemmar i dessa utskott
c) Till utskottets ordförande väljs:
d) Till utskottets sekreterare utses Johanna Lindholm
b) till medlemmar i utskottet väljs följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till utskottets ordförande väljs:
d) Till utskottets sekreterare utses Markus Österlund
BESLUT:
a)
b)
c)
d)
3. Resolutionsutskott
FÖRSLAG:
a) för beredning av resolution
b) till medlemmar i utskottet utses följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till utskottets ordförande utses:
d) Till utskottets sekreterare utses Kristina Beijar
4. Motionsutskott
FÖRSLAG:
a) för beredning av motion nr 1-4
b) till medlemmar i utskottet väljs följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
BESLUT:
a)
b)
c)
d)
8§
Remissdebatter
1. Allmänpolitiska läget
FÖRSLAG:
a) Inledning
b) Remissdebatt
c) Sessionen antecknar inledningen och den förda remissdebatten för kännedom samt remitterar de förslag som
framkommit under diskussionen till resolutionsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)
2. Verksamhetsberättelsen
FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin presenterar
verksamhetsberättel­sen, som även omfattar redo­görelse
för Folktingets ekonomi, revisions­berättelse och berättelsen över inlämnade motioner samt åtgärder som
föranletts av dessa
b) Remissdebatt om verksamhetsberättelsen
c) Debatten remitteras till beredningsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)
3. Verksamhetsplan
FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin presenterar
förslaget till verksamhetsplan för 2015-2016
b) Remissdebatt om förslaget till verksamhetsplan för
2015-2016
c) Debatten remitteras till beredningsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)
ALLMÄNNA HANDLINGAR
4. Motionerna 1-4
4.1. Motion 1 om tidigareläggning av undervisningen i det andra
inhemska språket
9§
Behandling av utskottsberedda ärenden
1. Resolutionen FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin föredrar motion 1
b) Remissdebatt om motion 1
c) Debatten remitteras till motionsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)
4.2. Motion 2 om tvåspråkiga utbildningsanordnare på andra
stadiet
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för resolutionsutskottet föredrar utskottets förslag till resolution
b) Diskussion
c) Resolutionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
2. Verksamhetsberättelsen för år 2014
FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin föredrar motion 2
b) Remissdebatt om motion 2
c) Debatten remitteras till motionsutskottet
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets yttrande om verksamhetsberättelsen
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
BESLUT:
a)
b)
c)
4.3. Motion 3 om missbrukarvård på svenska
3. Bokslutet för år 2014 samt revisorns och
verksamhetsgranskarens utlåtande
FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin föredrar motion 3
b) Remissdebatt om motion 3
c) Debatten remitteras till motionsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)
4.4. Motion 4 om svenskan i kommersiella sammanhang
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets yttrande om bokslutet för år 2014 samt revisorns och
verksamhetsgranskarens utlåtande
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
FÖRSLAG:
a) Folktingets ordförande Christina Gestrin föredrar motion 4
b) Remissdebatt om motion 4
c) Debatten remitteras till motionsutskottet
4. Beviljande av ansvarsfrihet
BESLUT:
a)
b)
c)
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga.
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
Efter att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014
har godkänts och revisorns och verksamhetsgranskarens
utlåtande har delgetts kan frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen och andra redovisningsskyldiga behandlas.
BESLUT:
a)
b)
c)
ALLMÄNNA HANDLINGAR
7
5. Verksamhetsplan för 2015-2016
6.4. Motion 4 om svenskan i kommersiella sammanhang
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets utlåtande om verksamhetsplanen
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för motionsutskottet föredrar utskottets
yttrande om motion 4
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
BESLUT:
a)
b)
c)
7. Fastställa antalet styrelseledamöter
6. Motionerna
6.1. Motion 1 om tidigareläggning av undervisningen i det andra
inhemska språket
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för motionsutskottet föredrar utskottets
yttrande om motion 1
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
6.2. Motion 2 om tvåspråkiga utbildningsanordnare på andra
stadiet
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för motionsutskottet föredrar utskottets
yttrande om motion 2
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
6.3. Motion 3 om missbrukarvård på svenska
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för motionsutskottet föredrar utskottets
yttrande om motion 3
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
om antalet styrelseledamöter
b) Diskussion
c) Valutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
8. Val av styrelseordförande
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till styrelseordförande
b) Diskussion
c) Valutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
9. Val av två vice ordförande
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till två vice ordförande
b) Diskussion
c) Valutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
BESLUT:
a)
b)
c)
8
ALLMÄNNA HANDLINGAR
10. Val av styrelseledamöter och ersättare
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till styrelseledamöter och ersättare
b) Diskussion
c) Valutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
11. Fastställa antalet fasta utskott under den kommande
verksamhetsperioden samt antalet medlemmar i dessa utskott
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets förslag till antalet fasta utskott under den kommande
verksamhetsperioden samt antalet medlemmar i dessa
utskott
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
12. Val av revisor och verksamhetsgranskare
FÖRSLAG: a) Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till revisor och verksamhetsgranskare och deras ersättare
b) Diskussion
c) Valutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
10 §
Sessionen avslutas
FÖRSLAG: Sessionen avslutas klockan 17.00
BESLUT:
ALLMÄNNA HANDLINGAR
9
Bilaga 1
Bilaga 2
Härmed sammankallas Svenska Finlands folkting
till årlig session (stadga § 5) 8-9 maj 2015 kl. 15.00 på
Konstfabriken i Borgå (Västra Alexandersgatan 1).
Hur man anmäler sig
KALLELSE
På sessionen år 2015 behandlas:
• Verksamhetsberättelsen
• Revisionsberättelsen
• Fastställande av bokslut
• Beviljande av ansvarsfrihet
• Verksamhetsplanen för de kommande två åren
• Fastställande av antalet styrelseledamöter
• Val av styrelseledamöter och deras personliga
ersättare
• Val av revisorer och deras ersättare
• Fastställande av antalet fasta utskott under den
kommande verksamhetsperioden samt antalet
medlemmar i dessa utskott
• Resolution
• Motioner
Motionerna bör vara folktingskansliet tillhanda senast
torsdagen den 12 februari 2015.
I fall Du är förhindrad att delta är det viktigt att du så
fort som möjligt meddelar Folktingets kansli om detta,
tfn 09-6844 250 eller e-post [email protected]
Samtransport ordnas till och från sessionen från Helsingfors (se bifogade tidtabell). Ledamöterna ombeds
att boka sina övriga tåg- eller bussresor själva och resorna ersätts mot uppvisande av kvitto. Sessionshandlingarna skickas ut i god tid före sessionen.
Helsingfors den 11 december 2014
Enligt uppdrag,
Markus Österlund
folktingssekreterare
REGLER FÖR SESSIONSARBETET
Alla deltagare anmäler sig till sessionskansliet.
Ledamöternas anmäler sig på sessionsdagen klockan
12.30−14.45. Efter detta inlämnas anmälan till sessionens presidium. Sessionskansliet bistår med råd
och information i alla frågor som berör sessionsdeltagandet.
Hur man begär ordet
Ordet begärs skriftligen av ordförande med den
blankett som alla med yttranderätt får sig tilldelade.
På blanketten antecknas eget namn och parti, samt
ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket man
begär ordet.
Blanketten inlämnas till presidiet innan diskussionen i ärendet har förklarats avslutad.
Hur man yttrar sig
Alla yttranden görs från talarstolen. Den som yttrar sig
presenterar sig med sitt eget namn och parti.
Tiden för inlägg i debatten är högst 3 minuter och
för gruppanföranden 5 minuter. Detta gäller inte
referenterna eller de som presenterar utskottens
betänkanden.
Hur man gör förslag
Alla förslag (nomineringar undantagna) görs muntligen från talarstolen. Dessutom inlämnas förslagen
skriftligt till presidiet (med de blanketter med vilka
man begär ordet).
Då man understöder ett förslag gör man på samma
sätt.
Hur man nominerar
Nomineringen av sessionens talmän och medlemmar
i utskotten sker från talarstolen vid behandlingen av
ärendet i fråga och förslagen inlämnas skriftligt till
presidiet.
Nomineringen av kandidater för de val som förrättas
inleds efter det att sessionen godkänt föredragningslistan och avslutas på fredagen kl. 17.00. Nomineringarna görs skriftligen (med användande av de
blanketter med vilka man begär ordet) och inlämnas
till presidiet. Namnet på den som gör nomineringen
bör framgå ur blanketten.
Remittering av ärende
Alla förslag framförda i sessionssalen remitteras till
respektive utskott före slutlig behandling i salen.
10
ALLMÄNNA HANDLINGAR
Modersmålets sång
Text och musik av Johan Fridolf Hagfors
Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, han skärper sinnets stål.
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
Det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
SNELLMANSGATAN 13 A, 00170 HELSINGFORS • TFN +358 (9) 6844 250
[email protected] • www.folktinget.fi