Emiliaskolans likabehandlingsplan 2015

1(11)
Utbildningsförvaltningen
Datum
2015-01-30
LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT
KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR ÅR 2015
Gällande Emiliaskolans grundskola,
förskoleklass samt fritidshem.
1. INLEDNING
Den 1 april 2006 trädde en diskrimineringslag i kraft. De som skyddas av lagen
är barn och elever, som omfattas av utbildning reglerad i skollagen.
1.1 Syfte
Syftet med likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling är att
främja elevers lika rättigheter oavsett etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell
läggning och ålder. Likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling
ska också förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
1.2 Vision
På Emiliaskolan blir ingen elev diskriminerad, trakasserad eller utsatt för
kränkande behandling.
2. KARTLÄGGNING OCH NULÄGESANALYS
För att veta vad Emiliaskolan främst behöver göra för att förebygga och
motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs
årligen en kartläggning av nuläget med hjälp av:
2.1 Planerade samtal
En del av kartläggningen utgörs av regelbundna planerade samtal. Syftet är att
få information om stämningen på skolan och om händelser och situationer av
betydelse för skolans främjande och förebyggande arbete när det gäller
likabehandling. Exempel på Emiliaskolans planerade samtal är:








Skolkonferenser
Arbetslagsmöten
Elevhälsoteamets möten, där specialpedagoger, skolsköterska, kurator,
studie- och yrkesvägledare och ibland psykolog medverkar.
Utvecklingssamtal och föräldramöten
Föräldraråd
Möten med elevråd
Skolsköterskans hälsosamtal med elever i F-klass och år 2
Klasslärarens samtal med sina elever varje dag
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 41 00
[email protected]
www.landskrona.se
Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2(11)
2.2 Enkätundersökningar
Årligen i november genomförs det en enkätundersökning (Qualis) kring
kvaliteten i skolan, riktad till alla elever och deras vårdnadshavare. Resultatet
analyseras därefter och eventuella åtgärder vidtas.
För att ytterligare veta vad skolan främst behöver göra föra att förebygga och
motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs en
enkätundersökning bland alla elever årligen i november-december. Denna
undersökning utgår från diskrimineringsgrunderna.
2.3 Rutiner för hantering av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling
Då någon i personalen får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling anmäls det till skolans
elevhälsoteam. Elevhälsoteamet har på delegation från rektor uppgiften att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och
informera huvudmannen. Blanketter finns för anmälan och utredning.
2.4.1 Nulägesanalys
Ovanstående kartläggningar, som har genomförts under höstterminen 2014,
visar att det stora flertalet elever trivs och känner sig trygga på Emiliaskolan.
Flertalet elever upplever lektioner och raster som positivt. En mindre andel, ca
10%, upplever att de inte får vara med och leka på rasterna. 17% anger att de
inte vet vem av de vuxna de ska vända sig till om någon varit elak mot dem.
10% av elever känner obehag inför att gå på toaletter.
3. MÅL FÖR ÅR 2015
3.1 Ålder
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett ålder.
3.2 Kön
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett kön.
3.3 Funktionshinder
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett funktionshinder.
3.4 Etnicitet
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett etnicitet.
3.5 Religion
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett religion.
3(11)
3.6 Övrigt
På vår skola upplever eleverna trygghet med alla vuxna och känner att de har
någon att vända sig till.
På vår skola upplever eleverna gemenskap och att de får vara med och leka
under rasterna.
På vår skola upplever eleverna att toaletterna är i gott skick.
4. LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Diskrimineringslag (2008:567)
1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Förordning 2006:1083
2 § En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen
(2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 §
skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan
av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.
Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska
anpassas efter deras ålder och mognad.
Skollagen 1 kap 5 §
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna om människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla
former av kränkande behandling”.
Lgr 11
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser”.
Policy för Värdegrundsarbete inom Utbildningsförvaltningen
Mål
Våra verksamheter bidrar till att barn och unga fostras till individer med
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvar med respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
4(11)
Utbildningsnämndens Jämställdhetsplan
I enlighet med Jämställdhetslagen slås fast att kränkningar på grund av kön inte
får förekomma.
Handikapplan för Landskrona stad, 2009-09-28
”Situationen för barn och elever med funktionsnedsättningar ska
uppmärksammas i Likabehandlingsplanen”.
5. DEFINITIONER (DO, Röda korset)
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever omfattar diskrimineringsgrunderna:







Etnicitet (etnisk tillhörighet)- att bli annorlunda eller orättvist
behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung
eller sitt språk
Religion eller annan trosuppfattning - att bli annorlunda eller
orättvist behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning
Funktionshinder - att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att
man har varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga förmåga
Kön - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin
könstillhörighet
Könsidentitet och könsuttryck - att bli annorlunda eller orättvist
behandlad på grund av hur man uppfattar sitt kön eller hur man
uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, dvs hur man
beter sig eller hur man ser ut kopplat till kön
Sexuell läggning - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund
av att man är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
Ålder - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin
ålder, dvs sin uppnådda levnadslängd
Direkt diskriminering – När barn/elever missgynnas genom särbehandling på
grund av någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder.
Indirekt diskriminering – När barn/elever missgynnas genom att till synes
neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken
diskriminerande effekt.
Repressalier (ur handledning från DO, BEO & Skolinspektionen )
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ
behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för
diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande
behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkat i en
utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Trakasserier – ett uppträdande som kränker ett barn/en elevs värdighet och
som har en koppling till någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. Både
5(11)
skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är
trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons
sexuella läggning, funktionshinder med mera.
Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, men som inte
har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för all kränkande
behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika
värde.
Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig
som är kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som
utsätts för den.
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. De kan utföras av en eller
flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid
enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan
utföras av och drabba såväl barn som vuxna.
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande
behandling kan vara:
 fysiska (slag och knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn, ryktesspridning, förlöjliganden)
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och
meddelanden på olika webbcommunities)
(ur handledning från DO, BEO & Skolinspektionen samt Allmänna råd 2009)
Mobbning
Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag. (ur Allmänna råd 2009)
Med mobbning och liknande beteenden avses ”beteenden som kan utgöras t ex
av tillmälen om övervikt, hårfärg eller att någon råkar vara en plugghäst”
(Skollagen 6 kap 3 §)
6. ÖVERGRIPANDE FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE
ARBETE
6.1 Elevhälsoteamet
Skolorna i Häljarp har elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, kurator,
skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt psykolog. Elevhälsoteamets
främsta uppgifter är att arbeta övergripande med åtgärder på individ-, grupp
och organisationsnivå och att bistå övrig personal med professionell
6(11)
handledning i syfte att främja likabehandling och förebygga olika former av
kränkningar.
6.2 Värdegrundsarbete
Skolans klasslärare arbetar kontinuerligt med olika former av samarbets- och
värderingsövningar i sina elevgrupper. Vid behov samarbetar klassläraren med
skolsköterska och kurator. I allt värdegrundsarbete får eleverna möjlighet att
bl a reflektera kring människors lika värde och sätta sig in i andras känslor och
situationer. Personalen lyfter fram både elevernas likheter och olikheter på ett
positivt sätt och förmedlar att olikheter är en tillgång i gruppen. Syftet är att
öka förståelsen för varandra och att skapa goda relationer mellan elever och
mellan elever och vuxna.
6.3 Ordningsregler
Skolan har tydliga ordningsregler utifrån Landskrona stads värdegrund BRA Bemötande, Resultat, Ansvar. Dessa förankras hos elever vid varje läsårs
början. Ansvarig för detta är klasslärarna. Uppföljning görs i Qualis-enkäten.
6.4 Elevråd/klassråd och fritidsmöte
Varje klass sammanträder regelbundet i ett elevråd/klassråd. De elever som går
på fritids har möjlighet att delta i ett fritidsmöte. De olika råden är viktiga
forum för eleverna att lyfta frågor som är av vikt för dem och härigenom direkt
påverka sin skol- och fritidssituation.
6.5 Undervisning och fritidsvistelse
I undervisningen ges ökade kunskaper kring alla människors lika värde och rätt
till likvärdigt bemötande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Varje lärare har ansvar
att följa respektive kursplanering samt följa upp och utvärdera undervisningen.
Under fritidsvistelsen är vanligtvis barnen uppdelade i mindre grupper för att
de ska erbjudas fler aktiviteter samt för att skapa en lugnare miljö. De strävar
också efter att blanda barnen i olika konstellationer för att fler barn ska lära
känna varandra och på detta sätt förhindra eventuell grupprivalitet.
6.6 Raster
Samtliga fritidspedagoger och lärare har rasttillsyn i sina tjänster.
Fritidspedagogerna är främst ansvariga för rastverksamheten och för att erbjuda
planerade aktiviteter. Syftet är att öka vuxennärvaron vid elevernas raster och
därmed få en lugnare miljö, samt att ge meningsfull sysselsättning under
rasterna.
6.7 Toaletter
Samtliga klassrum har toaletter i nära anslutning.
7(11)
6.8 Lokaler
Lokalerna är anpassade så att alla elever med funktionshinder ska kunna delta i
samtliga aktiviteter.
6.9 Utflykter och friluftsdagar
Alla utflykter, friluftsdagar och fritidsverksamhet planeras så att alla elever kan
delta oavsett till exempel funktionshinder.
6.10 Skolmat
Alla elever på skolan kan äta skolmaten oavsett till exempel funktionshinder
eller religion.
6.11 Skolavslutningar
Skolans avslutningar är utformade så att alla oavsett religion eller annan
trosuppfattning kan delta.
6.12 Frånvaro
Skolan håller noga uppsikt över och följer upp elevernas eventuella frånvaro, så
att denna inte är orsakad av kränkningar i skolan.
6.13 Personalens självvärdering och reflektion
Personalen arbetar varje år med självvärdering (Qualis) och reflekterar
regelbundet över sitt förhållningssätt till elever.
6.14 Information till elever
Inom ramen för undervisningen får eleverna ta del av Likabehandlingsarbetet.
Till exempel genomförs gruppstärkande aktiviteter, värderingsövningar och
reflektion.
7. MÅL FÖR ÅR 2015
7.1 Ålder
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett ålder.
7.2 Kön
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett kön.
7.3 Funktionshinder
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett funktionshinder.
7.4 Etnicitet
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett etnicitet.
7.5 Religion
På vår skola upplever eleverna att alla behandlas lika oavsett religion.
8(11)
7.6 Övrigt
På vår skola upplever eleverna trygghet med alla vuxna och känner att de har
någon att vända sig till.
På vår skola upplever eleverna gemenskap och att de får vara med och leka
under rasterna.
På vår skola upplever eleverna att toaletterna är i gott skick.
8. ÅTGÄRDER ÅR 2015
8.1 Diskrimineringsgrunderna
1. Temavecka ”Värdegrund” utifrån resultaten från likabehandlingsenkäten
samt diskrimineringsgrunderna
Klart: vt 2015
Ansvarig: Klasslärarna
8.2 Övriga åtgärder
1. Värdegrundsövningar/diskussioner regelbundet i klasserna kring den vuxnes
roll i skolan.
Ansvarig: Klassläraren
2. Värdegrundsövningar/diskussioner regelbundet i klasserna kring gemenskap
och att ha någon att leka med
Ansvarig: Klassläraren
3. Planerad rastaktivitet under en rast per vecka
Ansvarig: Fritidspedagogerna
4. Diskussioner regelbundet i klasserna kring rutinerna vid toalettbesök.
Klart: vt 2015
Ansvarig: Klasslärarna
5. Punkt under utvecklingssamtalet kring rutinerna vid toalettbesök.
Klart: vt 2015
Ansvarig: Klasslärarna
9.5 Uppföljning av åtgärderna
I nästkommande enkäter som kompletteras med en diskussion med
personalgruppen, elevrådet och föräldrarepresentanterna för att ta reda på om
åtgärderna haft effekt. Rektor ansvarar för uppföljningen.
10. UTVÄRDERING OCH REVIDERING AV PLANEN
Planen ska utvärderas och revideras av Elevhälsan efter uppföljning och ny
analys av nuläget med eventuellt nya målsättningar och åtgärder. Elevrådet,
9(11)
klasserna, föräldrarådet och övrig personal ska få komma med synpunkter inför
revideringen.
Klart: Januari 2016
Ansvarig: Elevhälsan
10. ANSVARSFÖRDELNING OCH RUTINER
Det juridiska ansvaret har huvudmannen/kommunen. Ansvaret att agera har
rektor samt all personal som arbetar i vår verksamhet. Alla i skolan är skyldiga
att främja likabehandling och att förebygga och motverka
diskrimineringar/kränkningar mellan elever och mellan elever och vuxna. Alla
är också skyldiga att så fort som möjligt utreda sådana händelser samt att
förhindra fortsatta diskrimineringar/kränkningar.
10.1 Vem ska kontaktas vid kränkande behandling?
För att anmäla ett ärende ska du som elev eller vårdnadshavare vända dig till
ansvarig klasslärare/mentor eller till skolans kurator och skolsköterska. Om du
som elev känner dig kränkt av en vuxen på skolan vänder du dig i första hand
till din klasslärare/mentor, skolsköterska, kurator eller rektor. Skolans
Elevhälsa har på delegation från rektor uppgiften att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och informera
huvudmannen. Blanketter finns för anmälan och utredning.
10.2 Skolans rutiner vid händelser
Allvarlig händelse





Den i personalen som sett eller fått kännedom om händelsen tar alltid
kontakt med berörd mentor och gör en bedömning över hur ärendet ska
handläggas vidare.
Den som sett eller fått kännedom om händelsen äger ärendet tills annat
överenskommes.
Den som äger ärendet kontaktar vid behov kurator och/eller
skolsköterska för stöd och handledning.
Den som äger ärendet informerar alltid vårdnadshavaren via telefon
eller mail, beroende på händelse, även om denna är utredd.
Dokumentation av händelsen skrivs av den som äger ärendet inom en
vecka och lämnar in till rektor.
Akut allvarlig händelse



Den i personalen som sett eller fått kännedom om händelsen äger
ärendet.
Denna kontaktar i första hand kurator och/eller skolsköterska beroende
på händelse. Eventuella skador skall alltid dokumenteras av
skolsköterska.
Kurator och skolsköterska informerar därefter rektor.
10(11)






Om inte kurator eller skolsköterska är närvarande kontaktas rektor av
den som äger ärendet.
Den som äger ärendet informerar berörd mentor.
Vårdnadshavare till berörd elev kallas in eller informeras av den som
äger ärendet, kurator, skolsköterska eller rektor.
Rektor beslutar om åtgärder.
Den som äger ärendet medverkar alltid i mötet med vårdnadshavare.
Dokumentation av händelsen skrivs av den som äger ärendet samma
dag som händelsen ägt rum och lämnas in till rektor.
Händelser som berör all personal informeras av rektor.
10.3 Skolans rutiner vid framtagande av likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling
Elever och vårdnadshavare får årligen möjlighet att besvara enkäter med syfte
att kartlägga elevernas och vårdnadshavares upplevelse av skolan och dess
arbete med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Utifrån denna och övriga kartläggningar, uppföljningar
och utvärderingar av tidigare likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling, arbetar Elevhälsan fram ett förslag på ny plan för kommande år.
Förslaget diskuteras i hela personalgruppen och i föräldrarådet. Synpunkter,
ändringar och tillägg kan då göras i dessa forum.
10.4 Strategier för information till personal, elever och vårdnadshavare
All personal ska få information om gällande likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling.
Klart: Mars
Ansvarig: Rektor
Vårdnadshavare ska få information om gällande likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling genom rektors föräldrabrev.
Klart: Mars
Ansvarig: Rektor
Gällande likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska finnas
tillgänglig för alla berörda samt ligga ute på skolans hemsida.
Klart: Mars
Ansvarig: Rektor
Nya elever och nya vårdnadshavare ska få information om skolans hemsida där
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling finns tillgänglig.
Klart: I samband med elevens skolstart
Ansvarig: Klasslärare
Charlotte Rosdahl-Larsson
Rektor
11(11)
[Skriv rubrik här]
[Skriv brödtext här]