ladda ned katalogen

Solhaga Enigma Education
UTBILDNINGSKATALOG
2016
Innehållsförteckning
Våra utbildare............................................................... 4
Utbildningsledning........................................................ 5
Kunskapsinjektion på rätt ställe................................... 6
Handledning................................................................. 7
UTBILDNINGAR
Autism och/eller utvecklingsstörning........................... 8
Aspergers syndrom och/eller ADHD............................ 9
Teori hjälper när magkänsla brister............................ 10
Intervju med Anders Östergren................................ 11
Pedagogiskt ledarskap............................................... 12
Intervju med Jesper Hållen....................................... 13
Studio 3...................................................................... 14
Studio 3 – uppföljning................................................ 16
Intervju med Christoffer Sjöwall............................... 17
Specialassistent......................................................... 18
FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR
Fördjupning om autism och/eller utvecklingsstörning..19
Fördjupning om Aspergers syndrom och/eller ADHD ..20
Fördjupning om lågaffektivt bemötande.................... 21
FÖRELÄSNINGAR
Vad är autismspektrum / Utmanande beteenden...... 24
Perception – annorlunda sensorisk känslighet /
Självskadebeteende................................................... 25
Vad är ADHD / Utmanande beteenden...................... 26
Kommunikation och socialt samspel / Motiverande
samtal, sociala berättelser och andra tekniker........... 27
Intervju med Lena Helmerson.................................. 28
Motiverande boendemiljö / Ipad och andra verktyg
som stöd.................................................................... 29
Dokumentation enligt IVO:s föreskrifter / Brukardokumentation på enhetsnivå.................................... 30
Elever i behov av särskilt stöd / Inkludering i skolan ... 31
Intervju med Örjan Homanen Malmer....................... 32
Möt två av våra beställare.......................................... 33
Intervju med Trine Bach Jensen............................... 34
Om Solhagagruppen.................................................. 35
Intervju med Christer Fahlberg................................. 22
Chefsnätverk – kunskapsinjektion och erfarenhets­utbyte för organisationer i framkant........................... 23
Anmälan och övrig information
ANMÄLAN
Anmälan görs på solhagaeducation.se.
BEKRÄFTELSE OCH FAKTURA
Bekräftelse skickas i samband med att anmälan görs.
Fakturering kan ske i förskott.
KURSAVGIFT
Alla priser är angivna exklusive moms. Moms tillkommer
med 25 %.
RABATT
10 % rabatt ges vid anmälan av minst fem deltagare till
samma utbildningstillfälle.
2
AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till
annan person. Avanmälan eller uppgifter om eventuell
ersättare måste lämnas skriftligen.
Kostnadsfri avbokning av kursplats fram till 30 dagar
före kursstart, därefter debiteras fullt pris.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få
antal deltagare.
Solhaga Enigma Education
– framsteg på vägen
Att få ny, breddad eller fördjupad kunskap
och tid att dela sina erfarenheter med andra,
är förutsättningar för utveckling. För att
kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra
ännu mer till sin organisation.
Som en av Sveriges största utbildningsföretag inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuder
Solhaga Enigma Education därför ett brett utbud av
kom­­petenshöjande insatser i hela landet. Alltifrån kortare
föreläsningar till längre utbildningar, öppna eller skräddar­
sydda och handledning.
Där utveckling behövs
Vi vänder oss till anhöriga och yrkesverksamma inom
omsorg, vård, skola, behandling samt till handläggare och
andra medarbetare inom myndigheter och kommuner.
Vi utbildar även personal inom näringslivet som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
För ett gott liv
För oss är det en självklarhet att människor med funktionsnedsättningar ska leva ett gott liv, hela livet. Det
är också självklart att du som anhörig eller genom ditt
arbete kommer i kontakt med människor med funktionsnedsättning ska ha de bästa förutsättningarna i mötet
med dessa personer.
Välkommen till oss när du behöver veta mer!
Peter Boy, utbildningschef
Vi utbildar inom autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, ADHD och andra
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning. Solhaga
Enigma Education startade år 2000 och bildar Sveriges ledande utbildnings­
företag. År 2014 gick vi samman med Solhagagruppen, tillsammans är vi drygt
2 350 anställda och har 115 verksamheter i Sverige och Norge.
3
UTBILDARE
Våra utbildare
ANDERS ÖSTERGREN
LENA HELMERSON
Bakgrund: 2-årig autismoch handledarutbildning
på Växjö universitet. 20-års
erfarenhet av att arbeta
med personer inom autism­
spektrat. Certifierad Studio
3-tränare.
Bakgrund: Universitets­
utbildning inom autism­
spektrat, handledning,
ledarskap, kommunikation
samt organisationsutveckling. 20-års erfarenhet av att
arbeta med personer inom
autismspektrat. Certifierad
Studio 3-tränare.
Utbildar inom: Högfungerande autism/Aspergers
syndrom, ADHD, Studio 3 samt handleder personalgrupper.
Tips från mig: Använd papper och penna! Skriv och
rita när du pratar. Texten sänker tempot i kommunikationen och finns kvar efteråt samtidigt som bilden
förtydligar!
Utbildar inom: Autism och utvecklingsstörning,
motiverande samtal, Studio 3 samt handleder personalgrupper.
Tips från mig: Att bemöta varje individ utifrån dess
egna förutsättningar att förstå, tolka och integrera
skapar möjligheter att utveckla och utvecklas!
JESPER HÅLLEN
Bakgrund: Steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar
inom autism och utvecklingsstörning. 30-års erfarenhet av att arbeta med personer inom
autismspektrat och utvecklingsstörning. Certifierad Studio 3-tränare.
Utbildar inom: Autism och utvecklingsstörning, tvångssyndrom, Studio 3 samt hand­
leder personalgrupper.
Tips från mig: Att ge andra beröm och uppmuntran är det bästa sättet att utveckla en
människa!
4
CHRISTOFFER SJÖWALL
CHRISTER FAHLBERG
Bakgrund: 2-årig autismoch handledarutbildning
på Växjö universitet samt
universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Certifierad Studio
3-tränare. 30-års erfarenhet
av att arbeta med personer
inom autismspektrat.
Bakgrund: 2-årig autismoch handledarutbildning på
Växjö universitet. Certi­fie­
rad Studio 3-tränare. 15-års
erfarenhet av att arbeta
med personer inom autism­
spektrat. Arbetat med barn
och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor.
Utbildar inom: Autism och utvecklingsstörning,
Studio 3 samt handleder personalgrupper.
Utbildar inom: Autism och utvecklingsstörning,
Studio 3 samt handleder personalgrupper.
Tips från mig: Om du hamnar i en stressad situation med någon som är i affekt, är det bra att börja
med att ta ett par djupa långsamma andetag. Det får
dig att uppfattas lugn och trygg. Du får en djupare
och lugnare röst. Samt du får en kort paus att hinna
tänka efter innan du agerar.
Tips från mig: Vi människor är alla olika så vi måste
jobba med individuella lösningar för de personer vi
jobbar med.
LEDNING
Utbildningsledning
ÖRJAN HOMANEN MALMER
Bakgrund: Gymnasielärarexamen och studier i specialpedagogik med inriktning sociala problem och
alternativa pedagogiska
möjligheter. Lång erfarenhet
som arbetskonsulent och
utbildare inom metoderna
Supported Employment,
Individual Placement and Support och Supported
Educaiton. Certifierad Studio 3-tränare.
Utbildar inom: Högfungerande autism/Aspergers
syndrom, Supported Employment, Individual Placement and Support och Supported Education, samt
Studio 3.
Tips från mig: Vi börjar med oss själva i bemötan­
det. Våra egna subjektiva upplevelser av olika
situationer färgar stämningar, attityder och beteenden, vilket påverkar kollegernas arbetssituation och
framför allt förutsättningarna för barnen, eleverna
och deltagarna.
Att bemöta varje
individ utifrån dess
egna förutsättningar att
förstå, tolka och integrera
skapar möjligheter att
utveckla och utvecklas!
JENNIE SELING
Jennie arbetar som marknads- och utbildningskoordinator på Solhaga
Enigma Education. Hon
ger råd kring era frågor
som rör våra utbildningar
och våra utbildare. Hon
tar även emot förfrågningar och bokningar av
skräddarsydda utbildningar och handledning. Jennie är utbildad internationell säljare och marknadsförare, hon började
arbeta inom omsorg för 4 år sedan.
PETER BOY
Peter har de senaste
15 åren arbetat med att
skapa förutsättningar för
människors lärande. Han
har drivit och utvecklat organisationer inom
kurs- och utbildningsverksamhet och har lång
erfarenhet av att skapa
processer och arbetssätt
för ett lyckat lärande. Sedan 2014 arbetar Peter som
utbildningschef hos Solhaga Enigma Education.
KONTAKTUPPGIFTER
Har du några frågor kontakta oss gärna på
08-768 20 26 eller [email protected]
Mer information finns även på vår webbplats
solhagaeducation.se.
LENA HELMERSON
5
SKRÄDDARSYDD UTBILDNING
Kunskapsinjektion på rätt ställe
Kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte måste
betyda något på riktigt. Det är vi på Solhaga Enigma
Education övertygade om. Vi är därför måna om att
anpassa utbildningsinsatserna helt efter våra kunders
behov och säkerställer därmed att kursdeltagarna får
den kunskap som efterfrågas i deras vardag.
Både snack och verkstad
Att kombinera teori och praktik i våra utbildningar tycker
vi är självklart inom Solhaga Enigma Education. Liksom
kursdeltagarnas rätt att ställa höga krav på innehåll och
kvalitet.
Vår målsättning är att uppnå balans mellan olika läro­
former för att på så vis tillgodose kursdeltagarnas in­di­vi­duella sätt att ta till sig kunskap. Vi
Vi kan hjälpa till med allt ifrån att ge grundblandar därför gruppdiskussioner, föreläsläggande bas­kunskap och verktyg att
TIPS!
ningar och fakta kring aktuell forskning,
utveckla nya färdigheter, till att gå på
För att uppnå maximal
med praktiska utmaningar och konkreta
djupet inom ett visst område. Ibland är
effekt och långsiktigt resulverktyg.
det helt enkelt en injektion av nya idéer
tat av utbildningsinsatsen, är
och inspiration som behövs!
Den praktiska delen utgår från utbildet viktigt att förankra den i
darnas och deltagarnas egna upplehela
verksamheten
och
skapa
Oavsett hur just era önskemål ser ut
velser och erfarenheter. Syftet är att
utrymme
för
uppföljning.
kan vi garantera att den kunskap ni
direkt kunna omsätta nyvunnen kunEtt komplement vi gärna
får med er är användbar direkt, i just
skap och inspiration direkt i den egna
hjälper
till
med.
er verksamhet och dessutom möjlig att
verksamheten. På så sätt säkerställer vi
utveckla tillsammans inom den egna organyttan av utbildningen.
nisationen.
Vi formar våra utbildningar efter era behov
Punktinsats eller återkommande hand­ledning
Genom föreläsningar, kurser, fördjupningsdagar eller
handledning formar ni ert eget utbildningsinnehåll. Vi kan
hjälpa er hitta ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt,
struktur och tydlighet i den fysiska verksamheten, eller
arbetssätt som gynnar den enskildes situation och utveckling. Vad ni behöver vet ni bäst. Vi ger er redskapen.
6
Skillnad som märks. Direkt.
Vi är stolta över våra utbildningar. Särskilt värmer det när
vi också får bekräftat av deltagarna att de gett tydliga
förbättringar i hela organisationen, det enskilda teamet
eller för en individs prestation.
Kontakta oss på telefon 08-768 20 26 eller mejla
[email protected]
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
HANDLEDNING
Handledning
Solhaga Enigma Education erbjuder handledning rik­
tat till personalgrupper och/eller anhöriga. Handled­
ningen syftar till att utveckla arbetssätt och metoder
samt ge medarbetarna verktyg för att förbättra sitt
bemötande gentemot den enskilde.
Handledningen utgår från medarbetargruppens behov och
frågeställningar och ger möjlighet till egen och gemensam
reflektion.
Solhaga Enigma Educations handledare har alla lång
erfarenhet av det praktiska arbetet och är teoretiskt kunnande och kan genom detta tillföra gruppen och dess
medarbetare ny kunskap, möta problematiska situationer på ett etiskt riktigt sätt.
Exempel på vad ett handledningstillfälle kan innehålla:
Metodhandledning och konsultationshjälp
• Individuell kartläggning
• Skapa förståelse för individer med annorlunda förutsättningar
• Ta fram åtgärder för att förebygga svårigheter som
uppstår
• Hitta arbetssätt som gynnar den enskildes situation
och utveckling
Skräddarsydd beställning
Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en
uppdragsutbildning eller handledning kan innehålla och
där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det
är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller
två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna
arbetsplatsen.
Kontakta oss på telefon 08-768 20 26 eller mejla
[email protected]
Det var bra med övningar och liknelser, det hjälpte till att öka
förståelsen. Jag fick lättare med mig kunskapen.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
7
UTBILDNING
Autism och/eller utvecklingsstörning
Tvådagarsutbildning som syftar till att ge dig en
grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen
Autism och vad det innebär att ha en utvecklingsstör­
ning. Vi berör båda dessa diagnoser var för sig och
som en kombination.
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, dig som
arbetar i omsorgsverksamheter, i särskola eller andra
intresserade som kommer i kontakt med personer som
har autism eller utvecklingsstörning.
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder
och redskap som kan underlätta vardagen. Skapa en tydlig och begriplig miljö. Hjälp vid kommunikation och socialt
samspel samt stödja en bristande minnesförmåga. Hur du
kan anpassa ditt arbetssätt och bemötande för att på bästa sätt stötta den/de personer du möter eller arbetar för.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
INNEHÅLL
• Vad innebär diagnoserna autism och utvecklings­
störning?
• Omvärldsuppfattning vid grav, måttlig och lindrig
utvecklingsstörning
• Annorlunda perception och andra förutsättningar
• Bristande minnesfunktioner
• Kommunikation
• Tydliggörande miljö
• Visuella och pedagogiska verktyg
• Förhållningssätt och bemötande
8
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
2 dagar, kl. 9–16.
PRIS
3 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
26–27 JAN
15–16 FEB
8–9 MARS
12–13 APRIL
10–11 MAJ
13–14 JUNI
20–21 SEP
3–4 OKT
Norrköping
Täby
Malmö
Umeå
Halmstad
Täby
Karlstad
Täby
11–12 OKT
22–23 NOV
22–23 NOV
15–16 DEC
Mora
Göteborg
Östersund
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
UTBILDNING
Aspergers syndrom och/eller ADHD
Tvådagarsutbildning som syftar till att ge dig en grund­
läggande förståelse om funktionsnedsätt­ningarna
Aspergers syndrom och ADHD. Vi berör båda dessa
diagnoser var för sig och som en kombination.
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder
och redskap som kan underlätta vardagen. Skapa en tydlig
och begriplig miljö. Hjälp vid kommunikation och socialt
samspel. Hur du kan anpassa ditt arbetssätt och bemötande
för att på bästa sätt stötta den/de personer du möter eller
arbetar för.
INNEHÅLL
• Vad innebär diagnoserna Aspergers syndrom (autism)
och ADHD?
• Svårigheter i olika åldrar
• Annorlunda perception och andra förutsättningar
• Kommunikation
• Tydliggörande miljö
• Visuella och pedagogiska verktyg
• Förhållningssätt och bemötande
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, dig som arbetar i omsorgsverksamheter, i skola, eller andra intresserade
som kommer i kontakt med personer som har Aspergers
syndrom eller ADHD.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
2 dagar, kl. 9–16.
PRIS
3 995 kr exklusive moms. 10 % rabatt ges vid anmälan av
fem deltagare eller fler till samma utbildningstillfälle.
Kursen har varit mycket intressant och givande. Bra upplägg
med verklighetsför­ankring blandat med alla teoretiska begrepp.
9–10 FEB
15–16 MARS
12–13 APRIL
1–2 JUNI
11–12 OKT
14–15 NOV
Östersund
Göteborg
Täby
Helsingborg
Jönköping
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
9
INTERVJU
Teori hjälper när magkänsla brister
Vad gör man när magkänslan inte hjälper
till för att förklara sociala sammanhang och
samarbete är något en person kan uppfatta
som väldigt jobbigt?
Anders Östergren ansvarar för Solhaga Enigma Educations kurs om Aspergers syndrom och ADHD.
Eller mer korrekt formulerat: högfungerande autism/
Aspergers syndrom.
– Aspergers syndrom har tagits bort som diagnos,
förklarar Anders Östergren, som tror att begreppet trots
det kommer att leva kvar länge än.
– De som tidigare fått diagnosen Aspergers syndrom,
eller kommit i kontakt med den på annat sätt, kommer
annars att ha svårt att känna igen sig framöver.
Ett svårighetsområde vid Aspergers syndrom är den
sociala funktionsnedsättningen. I praktiken kan det leda
till minskad förståelse för hur andra personer tänker och
känner.
– Man kan sakna magkänslan för hur man gör i en
social situation, som Anders Östergren uttrycker det.
Följden blir att vardagen kan bli problematisk att hantera,
när man inte förstår vad som förväntas av en i sociala
sammanhang.
Deltagarna på kurserna kan komma med smått uppgivna frågor såsom: ”Hur ska man bemöta en person
som inte vill gå upp ur sängen på morgnarna? Som inte
vill lämna lägenheten? Inte vill gå till skolan? Som inte
längre orkar kämpa?”.
tycker att brukarna ska skärpa sig och göra rätt.
På kursen vill han ge deltagarna en förståelse till att det
finns olika förutsättningar att förstå och hantera sociala
situationer. Man tittar såväl tillbaka historiskt som på
färska forskningsrön. Förutom kommunikation går man
igenom bland annat den annorlunda perception som är
central för många bärare av diagnosen, hur man utformar
anpassade och tydliggörande miljöer, olika hjälpmedel
och självklart även bemötande.
Rekommenderar brobygge
Teori i stället för magkänsla
– En av de allra vanligaste kommentarerna är: ”Vår kommunikation fungerar inte, vi har inget samarbete”, berättar Anders Östergren, och konstaterar att kommunikation
sker mellan två personer, där båda måste anstränga sig
på olika sätt för att den ska fungera.
– Om en av oss har annorlunda förutsättningar till kommunikation, behöver den andra anpassa sin och kanske
använda hjälpmedel. Små broar måste byggas.
En del personer med detta syndrom sluter sig och
stänger ute omvärlden. För att så ett frö som kan spira
och blomma ut till en ärlig vilja att ha kontakt, kan man
börja bygga en liten bro genom att exempelvis vara
personlig i bemötandet. Bli nyfiken på och delaktig i personens intressen – vilket kanske innebär att man får ta
omvägen att läsa på i ämnen man eventuellt dittills varit
till och med ointresserad av.
– Det går aldrig att kräva access till brukarens liv, och
det finns ingen enkel genväg, konstaterar Anders Öster­
gren. Det är samtidigt en pedagogisk utmaning att få
brukarna att se vinsten av att vi lägger oss i. Att vi får
göra det är ofta en förutsättning för vi ska kunna utföra
vårt jobb.
– Det fuskas en del i dag, menar jag, då man ibland
10
– Har vi byggt en relation till en brukare så är det här
personer som kan lära sig förstå sociala samspel bättre,
men det måste göras den teoretiska vägen. De klarar det
inte alltid enbart med hjälp av magkänslan.
– Jag har jobbat många år på det här området och
upplevt hur viktiga orden är i det här sammanhanget.
De går rakt in, utan att man läser mellan raderna. Och
jag har sett så stora vinster genom att bara byta ut ord,
säger Anders Östergren.
– Jag tycker om att reflektera runt ordens betydelse,
och talar gärna om ´funktionsförutsättning´ i stället för
´funktionsnedsättning´, eftersom vi alla har olika förutsättningar att klara av olika saker och situationer.
Han citerar en välkänd författare inom området högfungerande autism/Aspergers syndrom – Marc Segar
som skrivit boken A Survival Guide for People with
Asperger Syndrome: ”Vi behöver förstå teoretiskt det
andra förstår intuitivt”.
– Det som behövs är en instruktionsbok, en individuell
sådan.
Gott om stoff till den boken ges på kursen vars titel tills
vidare håller fast vid det inrotade begreppet ”Aspergers
syndrom”.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
UTBILDNING
Oro, stress och ångestsyndrom
Alla människor upplever ibland oro, stress och ångest.
Dessa kroppsreaktioner kan vara obehagliga men är
en viktig och naturlig del i vår kropp som talar om för
oss att något är fel och att vi behöver agera för att
möta ett hot eller en fara.
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom
omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det
påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och vårt bemötande när vi arbetar för personer som har
svårt att själva kunna hantera dessa starka känslor.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
Utbildningen ger dig kunskaper om vad du kan göra för att
förhindra onödig stress, oro och ångest för de personer du
arbetar för. Vi kommer även att ta upp olika ångestsynd­
rom, hur de uppstår, yttrar sig och vad du kan göra för att
hjälpa personer som lider av detta. Det handlar inte om
behandling utan om ett bemötande som är anpassat för
att lindra och inte förvärra svårigheterna.
INNEHÅLL
• Hur fungerar vårt autonoma nervssystem vid oro,
stress och ångest
• Tecken på stress
• Vad orsakar och vad minskar oro, stress och ångest
• Ångestsyndrom
• Bemötande till personer som har oro, stress och
ångest
• Enkel samtalsmetod som stöd
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
1 dag, kl. 9–16.
PRIS
1 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler till
samma utbildningstillfälle.
17 FEB
10 MARS
14 APRIL
27 APRIL
23 MAJ
30 SEPT
13 OKT
8 NOV
Täby
Malmö
Umeå
Halmstad
Täby
Täby
Mora
Växjö
24 NOV
5 DEC
16 DEC
Östersund
Täby
Jönköping
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
11
UTBILDNING
Pedagogiskt ledarskap
Syftet med denna utbildning är att ge dig som ledare
verktyg för att utveckla och stärka personalgruppen
till att utföra ett bra arbete och ett rättvist bemötande
efter uppsatta mål.
Troligen har du idag stor kunskap om det pedagogiska
arbetet kring brukaren men upplever en osäkerhet kring
hur du ska få medarbetarna motiverade till att följa de
riktlinjer ni satt upp för att nå målen.
Grundinställningen på den här utbildningen är att leda
människor med positiv förstärkning.
INNEHÅLL
• Inlärningspsykologi (för att förstå medarbetarnas val
av beteenden)
• Hur sätter du mål och syftet med mål.
• Hur gör du en analys för att kunna identifiera viktiga
målbeteenden.
• Skapa rätt förutsättningar så att medarbetarna gör rätt
saker.
• Metoder för att lyfta och motivera medarbetarna.
• Feedbacktekniker för en bättre återkoppling till medarbetarna.
• Mätinstrument för att säkerställa att målen uppnås.
• Gruppers olika behov av stöd
MÅLGRUPP:
Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som
gruppchef, verksamhetsansvarig, lärare med assistenter
eller på annat sätt leder medarbetare inom omsorgen för
personer med funktionsnedsättning.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
2 + 1 dagar, kl. 9–16. Mellan de två blocken kommer
en hemuppgift. Utbildningen innehåller både teoretiska
delar och praktiska övningar.
PRIS
5 850 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
11–12 FEB + 11 MARS
19–20 APRIL + 17 MAJ
15–16 SEPT + 11 OKT
Täby
Göteborg
Täby
12
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
INTERVJU
Oro och ångest när känslor styr
Hos personer med autism och/eller utveck­
lingsstörning kan negativa känslor ta kom­
mandot och byggas upp till oro och ångest.
Hur upptäcker man ett ångestbeteende? Hur
bemöter man och stöttar i en sådan situ­a­
tion? Jesper Hållén föreläser bland annat om
”oro, stress och ångestsyndrom”.
Glädje och ilska. Lust och äckel. Trygghet och rädsla.
Listan över mänskliga känslor kan göras lång.
– Normalt kan vi människor hantera känslor även i
svåra livskriser som skilsmässor, säger Jesper Hållén,
utbildare och handledare vid Solhaga Enigma Education.
Personer med autism och/eller utvecklingsstörning saknar dock den kognitiva förmågan att hantera känslorna
på samma sätt som människor utan dessa funktionsnedsättningar annars har.
De reagerar dessutom ofta på falskt alarm, exempelvis
på små förändringar som i grund och botten inte är ett
dugg att bekymra sig för.
– Vårt arbete är att hjälpa dem igenom när de inte vet
hur de ska reagera utan i stället till exempel biter sig eller
blir arga som ett sätt att tala om att det är jobbigt. Det
gäller att få personen att komma ner på rätt nivå i sitt
känsloregister.
Själv kan jag tala
om vad som stressar
mig, men många kan det
inte. Då måste man leta efter
orsakerna.
Hur reagerar du själv?
Vilka tecken ska man vara observant på, för att upptäcka
om oron och ångesten tränger sig på och jobbiga delar
av känsloregistret är på gång att ta över?
– Det är egentligen inte så konstigt, det är bara att utgå
från hur jag själv kan reagera. Man kan titta efter kroppsliga tecken som att personen spänner sig eller får svarta
ögon.
Då får man möjlighet att gå in och avbryta händelseförloppet innan personen i fråga hinner skada sig.
– När vi blir pressade och mår dåligt kan vi reagera
som om vi inte har kontroll över känslorna, och det gäller
alla människor, påpekar Jesper Hållén.
– Själv kan jag tala om vad som stressar mig, men
många kan det inte. Då måste man leta efter orsakerna.
Lösningen är att systematiskt gå igenom olika situationer där stress uppstår, analysera, dokumentera och
sedan tillämpa de nyvunna insikterna.
Ångestpåslag missas ofta
– Det finns gott om pedagogiska insikter om hur vi hjälper människor att utvecklas mot självständiga individer.
Men vi missar ofta hur man bemöter människor med
ångestpåslag, utan förväntar oss mer än de kan svara
upp mot.
– Det handlar inte om terapi utan bara om att bemöta
människor på ett sätt där jag inte kickar igång kraftiga
reaktioner som kunde ha undvikits.
– Oro och ångest är ingen sjukdom. För alla som arbetar med personer med autism och utvecklingsstörning
är det jätteviktigt att veta hur man kan hjälpa och stötta
pedagogiskt i dessa situationer för att minska onödigt
lidande.
– Det som behövs är en instruktionsbok, en individuell
sådan.
Gott om stoff till den boken ges på kursen vars titel tills
vidare håller fast vid det inrotade begreppet ”Aspergers
syndrom”.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
13
UTBILDNING
Studio 3
Studio 3-utbildningen handlar om att förstå och be­
möta människor med utmanande beteenden och hur
vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller
undvika konflikter och utbrott.
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och
juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i
hotfulla situationer.
Vi vill förmedla användbara färdigheter som skapar en
lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda.
Studier visar på att anhöriga och personal får bättre självförtroende och känner sig lugnare i situationer
med utmanande beteenden efter en genomförd Studio
3-kurs.
1989 etablerades Studio 3 i England. Gruppen vid
Studio 3 Clinical Service i England har under ledning av
Dr Andrew McDonnell arbetat fram en metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande beteenden. Metoden är baserad på forskningsresultat
och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara
världsledande när det gäller att arbeta med människor
som har utmanande beteenden.
14
Solhaga Enigma Education har ensamrätt i Sverige på
att utbilda i metoden. Vi har i dagsläget utbildat närmare
4 000 personer.
Under de senaste åren har många skolor efterfrågat
ökad kunskap om att kunna hantera elever med utmanande beteenden, därför erbjuder vi studiedagar i Studio
3-metoden anpassade för skolor. Hör gärna av er för
mer information.
INNEHÅLL
• Arbeta respektfullt
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra ingripanden accepterade av både klienter och
personal
• Lagar och juridiska aspekter
• Avlastande samtal efter incident
• Öka självförtroendet
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
UTBILDNING
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma
inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer
i kontakt med personer som har utmanande beteenden.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska
övningar. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
3 dagar, kl. 9–16.
PRIS
5 850 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
18–20 JAN
26–28 JAN
8–10 FEB
17–19 FEB
17–19 FEB
24–26 FEB
7–9 MARS
8–10 MARS
Täby
Halmstad
Täby
Göteborg
Helsingborg
Täby
Täby
Jönköping
8–10 MARS
15–17 MARS
4–6 APRIL
18–20 APRIL
19–21 APRIL
19–21 APRIL
11–13 MAJ
11–13 MAJ
Mora
Östersund
Täby
Täby
Karlstad
Malmö
Täby
Kiruna
24–26 MAJ
24–26 MAJ
30 MAJ–1 JUNI
1–3 JUNI
15–17 JUNI
31 AUG–2 SEPT
12–14 SEPT
13–15 SEPT
Göteborg
Helsingborg
Täby
Växjö
Täby
Täby
Täby
Halmstad
20–22 SEPT
20–22 SEPT
26–28 SEPT
4–6 OKT
4–6 OKT
5–7 OKT
19–21 OKT
8–10 NOV
Jönköping
Umeå
Täby
Göteborg
Helsingborg
Täby
Täby
Halmstad
15–17 NOV
15–17 NOV
21–23 NOV
6–8 DEC
6–8 DEC
12–14 DEC
13–15 DEC
Malmö
Norrköping
Täby
Göteborg
Helsingborg
Täby
Halmstad
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
15
UTBILDNING
Studio 3 – uppföljning
En uppföljningsdag för alla som har gått Studio 3.
I kursen repeterar, tränar och reflekterar vi över vad vi
har lärt oss och hur vi har använt oss av de kunskaper
vi fick från kursen. Efter genomförd uppföljningsdag ska
deltagarna känna sig ännu säkrare på att hantera situationer med utmanande beteenden och ha fått möjlighet
att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll.
INNEHÅLL
• Reflektion kring utmanande beteenden
• Teori kring fasthållning
• Egen reflektion
• Gruppdiskussion
• Fysiska övningar
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla som genomfört kursen Studio 3
– hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska
övningar. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
1 dag, kl. 9–16.
PRIS
1 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan om fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
16
18 FEB
26 APRIL
3 JUNI
16 NOV
24 NOV
15 DEC
Täby
Halmstad
Helsingborg
Täby
Göteborg
Jönköping
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
INTERVJU
STUDIO 3
4 000 har lärt lågaffektivt bemötande
à la Studio 3
Backa när det krävs. Motivera för att komma
framåt. Råden ger Christoffer Sjöwall som
leder uppskattade utbildningar i låg­affektivt
bemötande och är en av landets få licensie­
rade Studio 3-utbildare.
Hittills har runt 4 000 personer i Sverige kommit i kontakt
med lågaffektivt bemötande på en Studio 3-utbildning.
Att arbeta förebyggande med att identifiera och undvika stressande moment, och samtidigt motivera och
uppmuntra, är långsiktiga grepp för att hjälpa personer
som lätt hamnar i affekt.
Det förklarar Christoffer Sjöwall som är utbildare och
handledare vid Solhaga Enigma Education. Han har
arbetat med metoden sedan mer än sex år tillbaka.
– Uppstår det situationer där en person trots allt hamnar i stress och affekt gäller det att vara lugn, kanske
avledande, tydlig och snabbt fatta beslut. Här gäller
det att backa och inte ställa så mycket krav, påpekar
Christoffer Sjöwall. Det kan röra sig om sådant som
andra människor tycker är harmlösa vardagshändelser,
exempelvis enkla rutiner som rubbas eller trängseln på
en buss.
– Det går inte att förutse allt. Saker händer och det är
okej. Men hamnar man i en och samma situation gång
på gång måste man skaffa en strategi för att inte hamna
där igen.
Handlingsplaner är a och o för att såväl lösa kortsiktiga
problem vid akuta situationer men också för att utveckla
olika förmågor.
Motivation och upp­
muntran är vad som
behövs, och ska ges utan krav
på resultat.
Belöning får kalla handen
Att belöna framsteg är inte vägen framåt, enligt Christoffer Sjöwall.
– Belöning får du när du lyckas. Men lyckas du inte
får du inte heller någon belöning. Det viktiga är i stället
att man vill vara delaktig och försöka. Motivation och
uppmuntran är vad som behövs, och ska ges utan krav
på resultat.
– Ett bra sätt att öka motivationen är att bygga in personens intressen i aktiviteter, säger han.
För att backa tillbaka till situationer som kan uppstå
när en person hamnar i affekt, så kan de gå över i fysiskt
utåtagerande. På kurserna lär man sig att även ta itu
med den saken.
– Det vi lär ut har inget med vanliga självförsvarskurser
att göra, säger Christoffer Sjöwall. Det handlar i stället
om att snyggt glida undan och att inte ta kommandot.
”Aha!”
När så många gått ett Studio 3-utbildning måste det
ju ha kommit en och annan aha-reaktion från kursdel­
tagare?
– Massor, och så får han litet svårt att välja men fastnar
för ett par exempel.
Det ena är när man inser vad lagen säger om bland
annat att låsa dörren om våldsamma personer eller hålla
fast någon. Lagar och juridiska aspekter är en del av det
fylliga kursinnehållet.
Ett annat exempel är övningar där kursdeltagare får
känna på hur det är att skrika åt varandra på nära håll.
– Då märker man hur pulsen ökar, konstaterar Christoffer Sjöwall, som menar att övningen ger en handfast förståelse för hur människor reagerar när det blir närgånget,
aggressivt och högljutt, vilket alltså är ett beteende man
ska undvika.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
17
UTBILDNING
Specialassistent
En två veckors utbildning som ger dig en bred kuns­
kap om funktionsnedsättningarna autism, Aspergers
syndrom och ADHD.
I utbildningen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap
som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiat­
riska svårigheter. Idag finns ett stort behov av specialassistenter med kvalifikationer och kunskaper om barn,
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Utbildningen ger en djupare förståelse och kunskap om
vad ovannämnda diagnoser innebär, skillnader och likheter, orsaker och hur vi kan arbeta med bemötande.
INNEHÅLL
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Utredning
• Tydliggörande miljö
• Kommunikation
• Pedagogiska hjälpmedel
• Tilläggsproblematik
• Bemötande
• Studio 3 – hantera utmanande beteenden
• Bedömningar/observationer
• Dokumentation och utvärdering
• Fritid
UNDERVISNINGSFORM
Fallbeskrivningar, diskussioner och gruppövningar som
ger en praktisk koppling till de teoretiska avsnitten.
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom omsorg,
skola, behandling, assistans och andra som kommer i
kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
TID
10 dagar, kl 9.00–16.00.
KURSINTYG
Intyg ges efter slutförd kurs.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Kostnad för
kurslitteratur tillkommer.
18
14–18 MARS
25–29 APRIL
Täby
Täby
En mycket grundlig utbild­
ning där vi getts chansen att
möta flera föreläsare/utbildare.
PRIS
18 500 kr exklusive moms. Faktureras i förskott.
10 % rabatt ges vid anmälan av minst fem deltagare till
samma utbildningstillfälle.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
Fördjupning om autism och/eller
utvecklingsstörning
En utbildningsdag som ger dig som redan har en grund­
läggande förståelse om funktionsnedsättningarna
utvecklingsstörning och Autism, möjlighet att djupare
sätta sig in i och förstå dessa personers situation. Vilka
svårigheter som kan uppstå i samhället och i mötet med
andra. Men också se alla styrkor och möjligheter dessa
personer besitter.
Under dagen varvar vi föreläsning med diskussioner och
praktiska övningar. Tanken är att man både ska få ta
del av mer kunskap men också möjlighet att diskutera
sådant man själv funderar över.
INNEHÅLL
• Vad säger forskningen?
• Hur många har dessa diagnoser?
• Svårigheter och möjligheter
• Att underlätta kommunikation
• Personalens bemötande
• Diskussion kring etik och integritet
• Att jobba med motivation och delaktighet
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, dig som
arbetar i omsorgsverksamheter, i skola, på en arbetsplats eller andra intresserade som kommer i kontakt med
personer som har Autism eller utvecklingsstörning.
FÖRKUNSKAPER
För er som har gått någon av våra grundläggande utbild­
ningar eller har andra grundläggande kunskaper om
diagnoserna Autism eller utvecklingsstörning
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
1 dag, kl. 9–16.
PRIS
1 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
28 JAN
13 APRIL
12 MAJ
18 MAJ
7 JUNI
20 OKT
Täby
Norrköping
Halmstad
Göteborg
Täby
Malmö
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
19
FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
Fördjupning om Aspergers syndrom
och/eller ADHD
En utbildningsdag som ger dig som redan har en grund­
läggande förståelse om funktionsnedsättnin­garna
Aspergers syndrom och ADHD, möjlighet att djupare
sätta sig in i och förstå dessa personers situation. Vilka
svårigheter som kan uppstå i samhället och i mötet med
andra. Men också se alla styrkor och möjligheter dessa
personer besitter.
Under dagen varvar vi föreläsning med diskussioner och
praktiska övningar. Tanken är att man både ska få ta
del av mer kunskap men också möjlighet att diskutera
sådant man själv funderar över.
INNEHÅLL
• Vad säger forskningen?
• Hur många har dessa diagnoser?
• Svårigheter och möjligheter
• Att underlätta kommunikation
• Personalens bemötande
• Diskussion kring etik och integritet
• Att jobba med motivation och delaktighet
20
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, dig som
arbetar i omsorgsverksamheter, i skola, på en arbetsplats eller andra intresserade som kommer i kontakt med
personer som har Aspergers syndrom eller ADHD.
FÖRKUNSKAPER
För er som har gått någon av våra grundläggande utbild­
ningar eller har andra grundläggande kunskaper om diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
1 dag, kl. 9–16.
PRIS
1 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
25 JAN
8 SEPT
13 OKT
18 OKT
Täby
Göteborg
Jönköping
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
Fördjupning om lågaffektivt bemötande
Många har gått utbildningar och kurser i lågaffektivt
bemötande och Studio 3, men vad gör vi med den
kunskap vi fått. Hur kan vi använda dessa insikter i
våra verksamheter, vidareutveckla vårt arbetssätt och
anpassa miljön runt personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Kan vi kartlägga vad som
stressar och hittar det som lugnar? Hur skapar vi en
trevlig och lugn miljö med meningsfulla och motive­
rande aktiviteter?
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma
inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer
i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Denna utbildning ger dig mer kunskap och rätt redskap
för att komma igång med eller vidareutveckla det lågaffektiva bemötandet för att på bästa sätt stötta den/de
personer du möter eller arbetar för.
KURSINTYG
Ges efter genomförd kurs.
INNEHÅLL
• Kartläggning och utvärdering
• Stress och psykisk ohälsa
• Motivation och meningsfullhet
• Återhämtning och stressreduktion
• Hälsa och välbefinnande (WHO Hälsokorset)
• Etik, självständighet och medbestämmande
FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i Lågaffektivt bemötande eller
Studio 3.
ÖVRIGT
Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.
TID
2 dagar, kl. 9–16.
PRIS
3 995 kr exklusive moms.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
2–3 FEB
1–2 MARS
2–3 MAJ
31 MAJ–1 JUNI
6–7 SEPT
18–19 OKT
8–9 DEC
Jönköping
Helsingborg
Täby
Halmstad
Göteborg
Malmö
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
21
INTERVJU
”Det beror på”
När Christer Fahlberg får praktiska frågor
på sin kurs om autism och tidig utvecklings­
nivå, tvekar han inte att kontra med sitt
favoritsvar: Det beror på.
Allt hänger på vilken person det gäller i slutänden, enligt
Christer Fahlberg. På sin tvådagarsutbildningen börjar
han med att göra det klart för deltagarna att ”frågar man
inte, så får man inget svar”. Vanligaste typen av frågor är
de som handlar om hur man praktisk går till väga i olika
situationer.
Första dagen fokuseras på teori, dag nummer två omvandlar man teori till praktik.
– Vi som leder kurserna har jobbat länge inom vårt
område, och kan ge många praktiska tips från olika
arbetssituationer.
– Efter avslutad kurs får jag ofta höra: ”Det ska bli kul
att komma tillbaka till jobbet och arbeta med det vi lärt
oss”.
Siktar på lösningarna, inte problemen
Att det flödar gott om praktiska tips på kursen är inte
konstigt. Christer Fahlberg menar att det är så lätt att
hamna i ett läge där man mest ser svårigheterna. Han
och Solhagagruppen fokuserar i stället på att arbeta
lösningsorienterat.
– Vi jobbar med det som fungerar. Ta reda på vad som
fungerar i en persons liv och lyft upp och arbeta med
det, säger han, och är därmed inne på ett av kursens
moment – styrkor och svårigheter.
Om människor med fysiska funktionsnedsättningar
behöver exempelvis hjälpmedel för att ta sig fram, så är
behovet framförallt ett annat hos personer med autism
och på en tidig utvecklingsnivå. Här rör det sig om annor­
lunda fungerande hjärnor som ställer krav på special­
anpassade pedagogiska insatser.
För att ge en förståelse för varför och hur man använ­
der olika pedagogiska hjälpmedel, benar kursen ut
psykologiska begrepp som Theory of Mind, exekutiva
funktioner, central koherens och inre och yttre perception, och kompletterar med väl beprövade tips om hur
man stöttar och hjälper personer på dessa områden.
Ett annat moment i kursen är kommunikation. Många
med autism förstår visuell kommunikation, och de flesta
behöver bilder.
Man får bland annat lära sig att fysiska objekt kan
vara bra att ta till. Exempelvis kan ett framräckt glas få
betydelsen ”Jag vill ha vatten.” Och bilder, ja, i det här
sammanhanget är det inte fullt så enkelt att en bild löser
upp kommunikationsknuten genom att säga mer än
tusen ord.
– Har man använt bilden på en vit Ikea-mugg för att
säga något speciellt till en brukare, men sedan visar
upp bilden på en brun mugg, kan det bli det problem då
22
man tolkat bilden konkret. Här är det bättre att välja en
generell, tecknad bild, ger Christer Fahlberg som exempel, och framhåller möjligheten att kunna kombinera bra
bilder, tecken som stöd och verbal kommunikation för att
kommunicera.
Chans till fördjupning
Kursdeltagarna får även rikligt med pedagogiska tips på
hur man kan ha koll på tiden, hur man upprättar scheman,
och hur man skapar en innemiljö som underlättar vardagen. Det kan handla om att ta bort vissa saker i synfältet,
som hindrar en person från att göra det man ska, eller att
till exempel satsa på flera fåtöljer i stället för hörnsoffa om
man inte vill sitta ihop.
En del personer med autism kan över- eller undertolka
intryck som ljud, ljus och känsel.
– Man kan till exempel behöva skala av inredningen
om en person mår väldigt dåligt av för mycket input i
miljön runt omkring sig.
Även om det bjuds på generöst med tips och råd
under kursen, så kanske man står där en dag på sin
arbetsplats och känner att man kommer till korta.
– Personligen brukar jag alltid dela ut min mejladress,
så att man kan höra av sig efter kursen.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
NYHET
Chefsnätverk – kunskapsinjektion och
erfarenhetsutbyte för organisationer i framkant
Strävan efter att göra det lilla extra, ligga steget före
och att alltid ge sitt yttersta är några faktorer som
känns igen inom framstående organisationer. Andra
är friska medarbetare, nöjda kunder och inte minst –
ett gott ledarskap på alla plan.
Vi är övertygade om att fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte med andra leder till just detta. Därför har vi
startat Solhaga Education Chefsnätverk, en särskild möjlighet för chefer inom omsorg, vård, behandling och skola
att utvecklas, skapa nya kontakter, få fördjupad kunskap
och en och annan aha-upplevelse.
Att få tid att reflektera och möjlighet att dela sina erfarenheter med andra leder till utveckling och är en förutsättning för en välmående verksamhet, menar vi.
Det kan kännas ensamt
Som chef ska du hänga med i utveckling, förstå din
omvärld och hantera olika behov. Du förväntas fatta svåra
beslut som många gånger får konsekvenser för dina
medarbetare och din verksamhet. Ofta gör du det ensam.
Då kan det vara bra att prata med personer som är eller
har varit i likande situationer, få tid för eftertanke och en
möjlighet att sortera och skapa mening.
Nätverket banar väg för värdefulla relationer men syftet
är också att hitta konkreta, omsättningsbara verktyg, få
nya insikter och perspektiv som kan leda till förändrade
tankemönster och beteenden.
Att leda verksamhet – Att leda medarbetare
– Att leda sig själv
Utan gott ledarskap blir det ingenting av någonting. Och
allra minst blir det effektiva och framgångsrika verksamheter med motiverade medarbetare. Inom nätverket är
det därför precis dessa frågor vi fokuserar på när vi ses.
Utifrån Att leda-perspektiven får du möjlighet att ta del
av andras erfarenheter och lösningar och kanske har de
också svar på dina egna utmaningar. Kanske handlar det
om konflikthantering, att lära sig att delegera mera eller
hitta sätt för att kommunicera mål och nyckeltal. Vi lägger
stor vikt vid att ge dig ny och fördjupad kunskap för att
bredda din kompetens med fokus på att kunna hantera
ditt chefsuppdrag ännu bättre.
För vem, var och när?
Nätverket vänder sig till dig som har en chefsposition
inom omsorg, vård, behandling och skola. Vi finns i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi träffas fyra gånger
per år.
Låter det intressant? Kontakta oss gärna eller gå in på
solhagaeducation.se, så berättar vi mer.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
23
FÖRELÄSNING
Vad är autismspektrum samt
Utmanande beteenden
Autismspektrum
Utmanande beteenden
Halvdagsföreläsning där du får en större förståelse för vad
autismspektrum är. Vi berör olika svårigheter och möjligheter som denna funktionsnedsättning medför samt ger
exempel på användbara pedagogiska hjälpmedel.
Halvdagsföreläsning som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden. Vad är det
som orsakar och triggar igång? Hur kan vi arbeta med
förebyggande åtgärder?
INNEHÅLL
• Vad är autism och Aspergers syndrom
• Svårigheter och möjligheter
• Kommunikation
• Pedagogiska hjälpmedel
• Tydliggörande miljö
INNEHÅLL
• Vad är utmanande beteenden
• Bakomliggande orsaker och ”triggers”
• Hantera, ändra och motivera
• Bemötande och förhållningssätt
Kl 9.00–12.00
Kl 13.00–16.00
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som
kommer i kontakt med personer med autism eller Aspergers syndrom.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
Kommer att ha stor nytta
av utbildningen! Väldigt
mycket bra saker som togs upp.
24
2 FEB
3 MARS
12 APRIL
15 APRIL
3 MAJ
2 JUNI
17 AUG
8 NOV
Växjö
Helsingborg
Norrköping
Täby
Mora
Halmstad
Malmö
Kiruna
8 NOV
2 DEC
Umeå
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRELÄSNING
Perception – annorlunda sensorisk känslighet
samt Självskadebeteende
Perception – annorlunda
sensorisk känslighet
Kl. 9.00 –12.00
Det har länge varit känt att personer med autism ofta har
annorlunda perception och i de nya diagnoskriterierna
DSM 5 ingår det även som ett av kriterierna för diagno­
sen autism. Men vad innebär det att ha annorlunda
perception? Vad betyder det att ha en över- eller underkänslighet för sensorisk stimulering eller att vara fascinerad av vissa visuella effekter? Hur kan vi ta reda på
svårigheter och anpassa miljön för att underlätta?
INNEHÅLL
• Inre och yttre perception
• Att uppfatta världen annorlunda
• Kartlägga perceptionskänslighet
• En individuellt anpassad miljö
Självskadebeteende
Kl. 13.00–16.00
Tio till femton procent av personerna med autism och/
eller utvecklingsstörning skadar sig själva. Att möta
människor som på olika sätt skadar sig är svårt och skapar många tankar och starka känslor hos föräldrar och
personal. Denna föreläsning tar upp exempel på olika
orsaker till självskadande, hur det lärs in och vad du som
möter den enskilde kan göra för att minska förekomsten
av självskadande.
INNEHÅLL
• Olika typer av självskadande
• Hur det lärs in
• Vad som händer i kroppen
• Analys för att ta reda på orsaken/orsakerna till beteendet
• Bemötande
• Hur vi gör en riskanalys
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverk­
samma inom omsorg, behandling och andra som
kommer i kontakt med personer med autism och/eller
utvecklingsstörning.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
28 JAN
29 JAN
3 FEB
11 FEB
17 MARS
4 MAJ
22 SEPT
10 OKT
Norrköping
Täby
Växjö
Östersund
Göteborg
Mora
Karlstad
Täby
26 OKT
2 NOV
9 NOV
9 NOV
Halmstad
Helsingborg
Kiruna
Umeå
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
25
FÖRELÄSNING
Vad är ADHD samt Utmanande beteenden
Vad är ADHD?
Utmanande beteenden
Halvdagsföreläsning där du får en större förståelse för
vad ADHD är. Hur bemöter vi personer med denna diagnos på bästa sätt och hur underlättar och tydliggör vi
vardagen.
Halvdagsföreläsning som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden. Vad är det
som orsakar och triggar igång? Hur kan vi arbeta med
förebyggande åtgärder?
INNEHÅLL
• Vad är ADHD
• Svårigheter och möjligheter
• Praktiska arbetsmetoder
• Bemötande
INNEHÅLL
• Vad är utmanande beteenden
• Bakomliggande orsaker och triggers
• Hantera, ändra och motivera
• Bemötande och förhållningssätt
Kl. 9.00 –12.00
Kl. 13.00–16.00
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med ADHD.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
Nytt sätt att tänka kring
utmanande beteenden! Bra
att det fokuseras mycket på att
personalen ska ändra sitt sätt att
tänka/agera och inte brukarna.
26
26 JAN
8 JUNI
25 OKT
1 NOV
1 NOV
9 NOV
Täby
Täby
Halmstad
Helsingborg
Täby
Växjö
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRELÄSNING
Kommunikation och socialt samspel samt
Motiverande samtal, sociala berättelser och
andra tekniker
Kommunikation och socialt
samspel
Kl. 9.00–12.00
En halvdagsföreläsning om kommunikation och socialt
samspel hos personer med autismspektrum och andra
med kommunikationssvårigheter. Vi tittar på vilka förutsättningar som behövs och vilka svårigheter som kan
uppstå.
INNEHÅLL
• Att kommunicera
• Exekutiva funktioner
• Mentalisering
• Central Koherens
• Minnesfunktioner
Motiverande samtal, sociala
berättelser och andra verktyg
Kl. 13-16
En halvdagsföreläsning om att underlätta kommunikation
och social förståelse för personer med autismspekt­rum
andra med kommunikationssvårigheter. Vi går igenom
olika samtalstekniker, strukturerade berättelse, och olika
sätt att visualisera talet.
INNEHÅLL
• Motiverande samtal
• Spegla samtal
• Skrivna instruktioner och sociala berättelser
• Seriesamtal och ritprata
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autismspektrum och/
eller utvecklingsstörning.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
10 MARS
24 MAJ
29 SEPT
6 DEC
Täby
Täby
Täby
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
27
INTERVJU
Prata mindre så förstår fler
Lena Helmerson föreläser om svårigheterna
att kommunicera med personer med autism­
spektrumtillstånd. Budskapet är:
– Säg det du menar!
– Vi pratar för mycket och vi tror att människor kan tolka
oss mellan raderna, konstaterar Lena Helmerson, verksamhetschef region Enigma, som föreläser om motiverande samtal och andra tekniker..
Ett exempel: på en praktikplats förklarar praktikledaren för en person att man måste ringa och sjukanmäla
sig om man tvingas stanna hemma. En dag kommer
inte praktikanten till jobbet, men ringer inte heller upp.
Väl tillbaka på arbetsplatsen förklarar vederbörande att
frånvaron inte berodde på sjukdom, därför uteblev också
telefonsamtalet.
– Man tror att personen förstår mer än vad man faktiskt gör.
Kommunikation har ett syfte
Kommunikationen anpassas naturligtvis efter utvecklings­
nivån. All kommunikation har ett syfte, slår Lena Helmerson fast.
– Ett självskadebeteende hos en person på tidig utvecklingsnivå kan betyda ”Nej tack, jag vill inte!”.
Personer på tidig utvecklingsnivå kanske lever i en tillrättalagd miljö, omgivna av väloljade rutiner där det inte
krävs någon större dos kommunikation. Men trots allt
lurar svårigheterna vad gäller att tolka och integrera det
personer i omgivningen vill ha sagt. Till exempel förmågan att hantera detaljer och helhet, eller central koherens
som den vetenskapliga termen lyder.
Säger man till en person att ställa in skorna i garderoben kanske uppmaningen upplevs som att det är dags
att göra sig beredd på en skogspromenad. Den som
lyssnar har fokuserat helt på ordet ”sko” som i stället
kopplats till ett helt annat sammanhang, att gå i skogen.
– Jag måste säga vad jag menar och vara konkret i
mitt språk för att bli förstådd, säger Lena Helmerson,
som har central koherens som en av punkterna i sin föreläsning.
Påminnare på papper
En annan punkt i programmet är möjligheten att kommunicera med skrivna instruktioner och sociala berättelser. I
båda fallen handlar det om att förändra beteenden.
De skrivna instruktionerna och sociala berättelser har
fördelen att alltid finnas till hands. Man kan återvända till
dem, igen och igen, på vägen mot ett nytt beteende.
Den sociala berättelsen går från att vara objektivt
beskrivande av en problemsituation till att ge andra
människors perspektiv på sammanhanget, för att sedan
ge direktiv till hur beteendet bör förändras. Till sist
28
Jag måste säga vad
jag menar och vara
konkret i mitt språk för att
bli förstådd.
sammanfattas det hela med en kontrollmening. Den är
lätt att komma ihåg och innehåller strategin för att ändra
beteendet, till exempel ”att gå åt sidan är bra”. Här
handlar det om en av Lena Helmersons många exempelsituationer hon gärna delar med sig av: en person
hamnar ofta i vägen för andra i butikerna. Den sociala
berättelsen hjälper personen att förstå att det finns
många människor i butiken som behöver varor. Det blir
trångt när alla vill komma fram och då måste man gå åt
sidan ibland.
I motiverande samtal är det också viktigt att man
lyssnar noga och speglar det som sägs, tillägger Lena
Helmerson, och förklarar att de som kommer till hennes
föreläsningar behöver viss förkunskap men är i behov av
ha verktyg.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRELÄSNING
Motiverande boendemiljö samt
Ipad och andra verktyg som stöd
Motiverande boendemiljö
Ipad och andra verktyg som stöd
Halvdagsföreläsning där vi går igenom hur vi skapar
en bra och motiverande boendemiljö för personer med
autism eller utvecklingsstörning. Ett boende är den plats
där man förväntas vilja vara, sova och äta. Därför är det
viktigt att en boendemiljö är anpassad utifrån den person som ska bo där. I sitt hem måste man kunna slappna av och njuta, men också ha plats för sina intressen
och kunna ha roligt.
Halvdagsföreläsning om hur vi kan använda en Ipad eller
annan surfplatta som ett pedagogiskt verktyg eller annat
stöd för personer med olika funktionsnedsättnin­gar. Den
kan underlätta kommunikation eller skapa förutsägbarhet med hjälp av visuella scheman och bildinstruktioner.
Men också underlätta dokumentation och skapa historik. Det finns även många bra appar för kreativitet och
skapande.
INNEHÅLL
• Skapa en begriplig miljö
• Varierande aktiviteter och sysselsättning
• Känna sig lugn och trygg i sitt hem
• Självständighet/delaktighet
• Fritid och återhämtning
• Motivation och intresse
INNEHÅLL
• Kommunikations verktyg
• Tidshjälpmedel
• Dokumentationshjälp
• Exempel och demonstration på bra appar
• Tänk utanför appen
Kl. 9.00 –12.00
Kl. 13.00–16.00
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverk­
samma inom omsorg, behandling och andra som
kommer i kontakt med personer med autism och/eller
utvecklingsstörning.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
Kunnig, entusiasmerande
och pedagogisk utbildare.
Toppen! TACK!
14 APRIL
29 NOV
Täby
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
29
FÖRELÄSNING
Dokumentation enligt IVO:s föreskrifter samt
Brukardokumentation på enhetsnivå
Dokumentation enligt IVO:s
föreskrifter
9.00-12.00
Nu för tiden ställer Inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO) krav på att alla verksamheter har en fullvärdig
dokumentation. Det finns både ett stort dokumentationskrav, men också en massa regler för hur man ska
dokumentera, hur dokumentationen skall förvaras och
hur länge den skall sparas. Om till exempel något missförhållande i en verksamhet uppmärksammas kan IVO
begär in den granskade verksamhetens dokumentation.
Dokumentationen blir också en kvallitetsäkring för verksamheten som kan visa på hur bra man följer lagar och
lever upp till det uppdrag man åtagit sig.
INNEHÅLL
• IVO:s riktlinjer för dokumentation inom LSS och Sol
• Handläggning, genomförande och uppföljning
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• Hur omsätter vi detta i praktiken?
Brukardokumentation på
enhetsnivå
13.00-16.00
För att skapa en trevlig, lugn och motiverande miljö i
våra verksamheter bör vi ha en bra individanpassning.
Vilka aktiviteter tycker personen om och på vilket sätt
skall de genomföras. Här krävs det individkännedom och
den kunskapen kan vi bl.a. få med en bra och systematisk dokumentation och kartläggning.
INNEHÅLL
• Olika sätt att observera, dokumentera och utvärdera
• Redskap för korrekt bedömning av mål och färdig­
heter
• Olika bedömningsinstrument
30
4 MAJ
28 NOV
Täby
Täby
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autismspektrum och/
eller utvecklingsstörning.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
FÖRELÄSNING
Elever i behov av särskilt stöd samt
Inkludering i skolan
Elever i behov av särskilt stöd
Inkludering i skolan
Hur kan elevernas olika svårigheter se ut? Är det någon
skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd- vad
kan vi göra innan större insatser? Lärmiljö och tillgänglighet- om lärande och individuell kunskapsutveckling.
I denna föreläsning kommer vi att reda ut följande frågetecken kring inkludering i skolan. Hur började det egentligen med begreppet inkludering i Sverige? Vad innebär
inkludering? Kan delaktighet användas som arbetssätt?
INNEHÅLL
• Kognitiva funktionsnedsättningar och andra svårig­
heter
• Extra anpassningar Särskilt stöd
• Lärmiljö
• Tillgänglighet och individuell kunskapsutveckling
INNEHÅLL
• Hur inkludering vuxit fram i svenska skolan
• Inkludering
• Delaktighet
• Att använda delaktighet som arbetssätt
Kl. 9.00 –12.00
Kl. 13.00–16.00
MÅLGRUPP
Föreläsningarna vänder sig till lärare och annan personal
inom pedagogiskt arbete och skola.
ÖVRIGT
Kaffe och frukt ingår.
PRIS
850 kr exklusive moms för en föreläsning eller 1 500 kr
exklusive moms för båda föreläsningarna.
10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler
till samma utbildningstillfälle.
Bra och mycket pålästa
utbildare. Bra föreläsningar
med personliga reflektioner.
15 AUG
16 AUG
31 OKT
Täby
Malmö
Täby
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
31
INTERVJU
”Delaktighet och ökad självständighet”
Tre beprövade metoder som kan hjälpa per­
soner bort från utanförskap och in i utbild­
ning och arbete.
– En styrka med metoderna är att ingen
lämnas till sitt öde tack vara regelbunden
och tät uppföljning, säger Örjan Homanen
Malmer, som ansvarar för SE, IPS och SEd.
Tre bokstavskombinationer som är bekanta för den som
redan stiftat bekantskap med Supported Employment,
Individual Placement and Support samt Supported
Education.
Metoderna handlar om att skapa delaktighet och ökad
självständighet. Genom anpassat individuellt stöd ut
mot arbetsmarknad och utbildning, tät rehabilitering,
återhämtning och sysselsättning kan man växa som
människa.
Kursledare är Örjan Homanen Malmer, i grunden gymnasielärare med specialintresse för utåtagerande elever.
Han har även arbetat som bland annat arbetscoach, varit
teamledare inom framförallt IPS och har lång erfarenhet
av att utbilda i metoderna.
Örjan berättar att det är vanligt att utbildningarna
skräddarsys och är på tre till fyra dagar. Dagarna delas
ofta upp på flera tillfällen så att man får möjlighet att på
hemmaplan praktisera teorin man gått igenom, för att
sedan återförenas.
Ingen lämnas till sitt
öde tack vare regelbunden och tät uppföljning
och utvärdering.
Styrka att ingen lämnas åt sitt öde
SE handlar om att säkra och bevara anställning på den
öppna arbetsmarknaden. Den kan kompletteras med IPS,
en metod för att utvärdera insatserna som gjorts, med
målet att utveckla personal och chef inom SE. Den tredje
metoden, SEd, går ut på att ge stöd till de som vill utbilda
sig, genom att hitta rätta utbildningen, skolformen och
därefter att genomföra den valda utbildningen.
– Det kan handla om såväl att skaffa sig en utbildning
för att få jobb som att gå en kurs av rent intresse, förklarar Örjan Homanen Malmer.
– Ingen lämnas till sitt öde tack vare regelbunden och
tät uppföljning och utvärdering, vilket samtidigt är ett bra
argument inför arbetsgivare och andra berörda parter.
Glöden viktigast för hållbarhet
För att verkligen nå målen på en utbildnings-/arbetsplats, är glöden hos brukaren viktig – det gäller att man
är motiverad – den enskilt viktigaste faktorn, understryker Örjan Homanen Malmer. Han påpekar att kurserna
lägger vikt vid hur personalen kan arbeta motiverande
och lösningsfokuserat.
Han poängterar också hur viktigt det är att få bort den
traditionella handläggarkänslan i de olika metodernas
processer.
– Här möts man som jämbördiga och brukaren ska
veta att ”Jag har makt över processen och får stöd att
påverka den”.
Utöver de mer självskrivna aktörerna inom ramen för
SKL:s verksamhet, Sveriges Kommuner och Landsting,
ser Örjan Homanen Malmer fram emot att möta även
andra målgrupper på utbildningarna. Till exempel större
koncerner och studie- och yrkesvägledare på främst
gymnasienivå.
– Det finns andra missgynnade grupper utanför dem
som omfattas av LSS och SoL*, som också behöver
stöd för att bryta sitt utanförskap och bli delaktiga i samhället genom utbildning och arbete.
* Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade samt Socialtjänstlagen.
32
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
Möt två av våra beställare
Hanna Sundqvist från Nyköpings kommun och Dan Forsberg från Dammsdal skola ger sin
syn på Studio 3.
Hur tycker du att Studio 3 är användbart i skolan?
Lite av A och O. Eftersom de kan vara uppe i stress när
de kommer är det till hjälp att möta dem lågaffektivt. Hela
förhållningssättet är användbart för att hjälpa eleverna
att ta till sig mer kunskap. Det har också lett till att vi nu
lägger tyngden på förebyggande arbete.
DAN FORSBERG, TILLFÖRORDNAD REKTOR
DAMMSDAL SKOLA, VINGÅKER
När personalen har varit
trygga har situationer med
oönskat beteende minskat.
Vilken skillnad tycker du att du har märkt i dina verk­
samheter efter att din personal har deltagit i Studio
3-utbildning?
Största skillnaden jag har sett är en annan trygghet i
personalgruppen, både där man ska hantera situationer
där man innan känt sig osäker men också hur man kan
beskriva situationer som har uppstått. När personalen
har varit trygga har situationer med oönskat beteende
minskat.
Om någon ur din personalgrupp hade fått samma
fråga, vad tror du att han/hon hade svarat?
Många har varit väldigt nöjda med utbildningen. De har
uppskattat enkelheten kring den nya kunskapen och att
de nu kan ta till sig kopplingen från vad som står i LSS
och hur det ser ut i verksamheten.
HANNA SUNDQVIST, ENHETSCHEF
DIVISION SOCIAL OMSORG, NYKÖPINGS KOMMUN
VÄLKOMMEN TILL SOLHAGAKONFERENSEN 22 APRIL 2016 I STOCKHOLM
Styrkor och möjligheter med Asperger
Årets huvudtalare, psykologen Tony Attwood är känd för att ha utmanat
synen på Aspergers syndrom. Hans fokus på positiva diagnoskriterier,
kunskap och egna forskning har fått stor spridning i världen, inte minst
genom sina böcker. Hör honom berätta om ett annorlunda sätt att vara,
tänka och lära med Asperger.
Moderator är journalisten Hélène Benno.
För mer information besök solhagakonferensen.se.
Varmt välkommen!
Solhagakonferensen 2016
Tid: 22 april 2016, kl 9.00 –17.00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget 3,
Stockholm
Pris
1 695 kr ex. moms. Anmäl dig innan 31/12 så får du
10% rabatt!
Anmälan och mer information:
solhagakonferensen.se
Fråga oss om grupprabatt om ni är fler än fem
personer från samma arbetsplats.
Anhöriga och personer med NPF-diagnos: 1 295 kr
ink. moms.
33
INTERVJU
Solhagagruppen storsatsar på
internutbildning
Hösten 2015 sjösatte Solhagagruppen en
omfattande internutbildning för samtliga
fast anställda. Ett övergripande mål är att
säkerställa kvalitén i arbetet med att ge
människor med funktionsnedsättning möj­
lighet till ett gott liv hela livet.
Utbildningen drar nytta av Solhaga Enigma Educations
smått unika kombination av teoretiska kunskaper och
praktiska erfarenheter.
Solhagagruppens pedagogiska chef Trine Bach Jensen
är entusiastisk:
– Det känns otroligt att få satsa på medarbetare och
brukare på det här sättet.
– Något av det svåraste som finns är att hitta utbildare
som kan koppla ihop teori och praktik, konstaterar Trine
Bach Jensen, och fortsätter:
– Solhaga Enigma Education har de teoretiska kunskaperna och gedigen praktisk erfarenhet, och deras
utbildningar är uppbyggda för att överensstämma med
verkligheten.
Utbildningarna genomsyras av Solhagagruppens
gemensamma pedagogiska syn: att sätta brukaren i
centrum och skapa förutsättningar för målgruppen att
leva ett gott liv med självständighet, delaktighet och
inflytande.
Då målgruppen har starka visuella förmågor arbetar
man med så kallad tydliggörande pedagogik. På det
praktiska planet används evidensbaserad praktik – praktiska insatser som utgår från tillgänglig kunskap i kombination med brukarens situation och önskemål.
Fem av Solhagagruppens medarbetare, med erfarenhet av att undervisa och handleda, har utbildats i Solhaga Enigma Educations material.
Dessa fem leder internutbildningen som omfattar företagets samtliga fast anställda och påbörjades i oktober 2015.
Sträcker sig över tre år
Totalt sträcker sig internutbildningens tre steg över lika
många år.
Utbildningen är naturligtvis en möjlighet att få en puff
framåt i yrkeslivet och ett lockbete vid nyrekryteringar,
även om det övergripande målet är att kvalitetssäkra
Solhagagruppen.
– Kvalitetskriterierna i vår verksamhet är kopplade till
vår internrevision. I den ser man tydligt vilka verksamheter som behöver extra stöd, säger Trine Bach Jensen,
vars roll är att väga samman innehåll och insatser på
utbildningssidan med behovet av kompetensförstärkning
runt om i verksamheten.
34
SOLHAGAGRUPPENS INTERNREVISION
GRANSKAR BLAND ANNAT FÖLJANDE:
• Pedagogik
• Visuell struktur
• Miljö
• Samarbete mellan brukare och personal där ett
nyckelord är brukarens delaktighet.
INTERNUTBILDNINGENS TRE STEG:
1.Tvådagarsutbildning i tydliggörande pedagogik
och funktionsnedsättningar och tredagarsutbildning i Studio 3.
2.Fortbildning i bland annat kommunikation, socialt
samspel, hjälpmedel, och Studio 3.
3.Detta steg är verksamhets- och individanpassat
där man kan fördjupa sig i olika ämnen, exempelvis
gällande specifika målgrupper eller typ av tjänst.
Trine Bach Jensen är tillfreds med att Solhagagruppens
personal nu får ett enhetligt arbetssätt tack vare gemensam utbildning.
– Långsiktigt skapar det trygghet och engagemang.
När brukaren mår bra, mår också personalen bra, och
tvärtom, och vi får samtidigt goda förutsättningar för
brukare och personal att samarbeta.
● Autism/utvecklingsstörning | ● Högfungerande autism/Aspergers syndrom | ● Utvecklingsstörning | ● ADHD
OM SOLHAGAGRUPPEN
Solhagagruppen – med omsorg om
människor i över hundra år
Majgården i Gnesta var i början på förra
sek­let ett hem för unga med funktions­ned­
sättning som startades i privat regi anno
1908. Här lades fokus på omtanke, kvalitet
och inte minst – grunden för Solhagagruppen.
Vi tänker så här
Med rätt omsorg har alla människor möjlighet att leva ett
gott liv hela livet.
Långsiktighet, trygghet och engagemang är viktigast.
Vi skräddarsyr lösningar och fokuserar på att varje individs styrkor, intressen och drömmar får stå i centrum.
Det här gör vi
Solhagagruppen erbjuder specialiserade tjänster för barn,
unga och vuxna inom autismspektrumtillstånd, Asperger,
ADHD, dubbeldiagnoser och olika nivåer av utvecklingsstörning. Det kan också handla om psykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvade hjärnskador eller sekundära
diagnoser såsom självmedicinering och missbruk.
Våra verksamhetsområden
Solhagagruppens verksamheter består av boende för
alla åldrar, skolor, kolloverksamhet, daglig verksamhet,
ledsagning och assistans, stöd, utredning och behandling. Våra enheter finns i både Sverige och i Norge.
Utöver vår omsorgs- och skolverksamhet utbildar vi
yrkesverksamma och anhöriga inom Solhaga Enigma
Education.
Vi tar det personligt
Varje människa, barn eller vuxen, ska erbjudas rätt insatser vid rätt tidpunkt.
Det kan handla om att hitta rätt skola, anpassat boen­
de och daglig verksamhet eller hjälp att förverkliga
akti­viteter man drömmer om på sin fritid. Helhetspers­
pektiv och framförhållning ligger i våra händer och ska
rusta människor till att känna sig delaktiga och få ett så
självständigt liv som möjligt. Alltid utifrån sin personliga
utvecklingsnivå och diagnos.
Tillsammans är vi starkare
Självklart ska du som anhörig eller du som genom ditt
jobb kommer i kontakt med individer med funktionsnedsättning ha de bästa förutsättningarna i mötet med
dessa personer. Därför gick Solhagagruppen samman
med Enigma Education 2014.
Tillsammans bildar vi nu ett av Sveriges största utbildningsföretag, inom området – Solhaga Enigma Education – vilket gör att vi kan erbjuda kompetenshöjande
insatser, öppna utbildningar, föreläsningar och handledning i hela Sverige.
På solhagagruppen.se kan du läsa mer om vad vi kan
göra för dig eller personer i din närhet.
Solhagagruppen nu och då. Kasper Kollo
på Lövestan i Skåne sommaren 2015 och
Vallbostrand, ett gruppboende i Vallentuna
någon gång under 60-talet.
35
VÄLKOMMEN TILL SOLHAGAKONFERENSEN
22 APRIL 2016 I STOCKHOLM
Styrkor och möjligheter
med Asperger
Årets huvudtalare, psykologen Tony Attwood är känd för att ha
utmanat synen på Aspergers syndrom. Hans fokus på positiva
diagnoskriterier, kunskap och egna forskning har fått stor spridning
i världen, inte minst genom sina böcker. Hör honom berätta om ett
annorlunda sätt att vara, tänka och lära med Asperger.
Journalisten Hélène Benno som genom sitt sociala engagemang
ofta möter personer inom autismspektrumet, leder konferensen.
Dagen består också av miniseminarier, utställning, mingel och
möjlighet att knyta nya kontakter.
För mer information besök solhagakonferensen.se.
Varmt välkommen!
Solhagakonferensen 2016
Tid: 22 april 2016 kl 9.00 –17.00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm
Anmälan och mer information:
solhagakonferensen.se
Pris
1 695 kr ex. moms. Anmäl dig innan 31/12 så får
du 10% rabatt!
Anhöriga och personer med NPF-diagnos: 1 295 kr
ink. moms.
Fråga oss om grupprabatt om ni är fler än fem
personer från samma arbetsplats.
Kontakt
Har du frågor är du välkommen att mejla till:
[email protected]
Solhaga Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby
www.solhagaeducation.se