Kompletterande samrådsunderlag för de planerade

 Kompletterande samrådsunderlag för de planerade
vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget
wpd Onshore Broborget AB och wpd Onshore Lannaberget AB planerar för uppförandet av två nära‐
liggande vindkraftsparker i Rättviks och Ovanåkers kommuner, i Dalarnas och Gävleborgs län. wpd har under åren 2012‐2013 genomfört samråd om projekten, och lämnade i februari 2014 in tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Dalarna. Då de båda vindkraftsparkerna är lokaliserade nära varandra har projekten beskrivits i en gemensam MKB, som finns publicerad på www.wpd.se Efter dialog med Länsstyrelsen i Dalarna kompletterar nu
wpd samrådsmaterialet med en ny exempellayout med
högsta antal ansökta vindkraftverk med den maximala
totalhöjden om 230 m. I samband med detta har wpd
valt att minska det högsta antalet verk i ansökan, från
totalt 163 till totalt 115 vindkraftverk, varav 35 verk på
Lannaberget och 80 verk på Broboberget. Effekter och konsekvenser på miljön av att uppföra färre maximalt antal verk, men med den högre totalhöjden, inom samma projektområden bedöms inte bli större, men utformningen kan upplevas annorlunda än de som tidigare visats under samråd. Den nya exempellayouten innebär att beräknade ljud‐ och skuggnivåer förändras något vid omkringliggande bebyggelse, men alla villkor och åttaganden som anges i tillståndsansökan kommer att innehållas. Det är främst den visuella påverkan som kan upplevas annorlunda med en annan layout än vad som beskrivits tidigare. En layout med högst 115 verk sammantaget med en totalhöjd om 230 m har inte redovisats som exempel vid tidigare samråd. Därför har wpd för tydlighetens skull valt att genomföra detta kompletterande samråd. Lannaberget
Broboberget
Projektområdena vid Lannaberget till vänster och Broboberget till höger. På bilden visas en
parklayout med totalt 115 vindkraftverk, varav 35 verk på Lannaberget och 80 verk på Broboberget.
Denna handling är ett kompletterande samrådsunderlag. Mer information om projekten finns att läsa på wpd’s hemsida www.wpd.se. vara aktuellt vid uppförandet av sökta tillstånd. Exempellayouten med totalt 163 verk och dess
tillhörande beskrivningar utgår därför nu.
Maximalt antal vindkraftverk
En parklayout med 115 stycken vindkraftverk med total‐
höjd om 230 m uppskattas kunna ge en årsproduktion på ca 1500 GWh (1,5 TWh) vilket skulle räcka för att försörja drygt 300 000 villor med hushållsel. wpd söker tillstånd enligt en så kallad box‐modell, som innebär att ansökan om tillstånd omfattar att uppföra ett maximalt antal vindkraftverk, med en maximal totalhöjd, inom ett angivet projektområde, med fri placering inom detta projektområde undantaget ytor med högre natur‐ och kulturvärden. Det betyder att den slutliga detalj‐
layouten av vindkraftverken kan förändras jämfört med vad som redovisats vid samråd och i ansökan, inom angivna villkor och ramar. Denna metod tillämpas för att kunna optimera vindkraftsparken för bästa elproduktion utifrån bästa tillgängliga teknik vid tidpunkten för det slutliga valet av vindkraftverk. I aktuell layout med totalt 115 verk används vindkraft‐
verket Nordex med 131 m rotordiameter och 230 m totalhöjd som exempel. Vid tidigare samråd har som maximal layout avseende antalet vindkraftverk redovisats 163 verk sammantaget med verket Vestas V90, som varit den marknadsledande modellen i Sverige sedan många år. I dagsläget bedöms detta mindre vindkraftverk inte längre Ljud och skuggor
På nära avstånd kan ljudet från vindkraftverken uppfattas som störande. En vindkraftsanläggning måste följa de villkor som ställs för tillståndet gällande ljud och skuggor. Kravet enligt praxis är att ljudnivån inte får överstiga en ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) vid bostad, och att skuggor från vindkraftverken inte överstiger 30 timmar per år (detta är teoretiskt maximalt värde, vilket motsvarar ca 8 timmar faktiskt värde) och 30 minuter per dag vid bostadshus, vilket även är de villkor som föreslagits i tillståndsansökan. Det finns få bostadshus i närheten av den tänkta vindkraftsparken, vilket gör att påverkan ur ljud‐ och skuggsynpunkt bedöms som liten. Riktvärdet för ljud om 40 dB(A) innehålls vid samtliga bostäder, se karta nedan. Ljudberäkning med totalt 115 vindkraftverk, Nordex N131, med 230 m totalhöjd.
Skuggberäkning med totalt 115 vindkraftverk, Nordex N131, med 230 m totalhöjd.
Skuggkartan ovan är beräknad utifrån den nya maximala layouten om 115 vindkraftverk med maximal totalhöjd på 230 m. För ett av fritidshusen ligger, i likhet med tidigare, det beräknade värdet strax över det rekommenderade. Detta åtgärdas med en reglerad avstängning av de vind‐
kraftverk som gör att den rekommenderade skuggtiden riskeras att överskridas. De olika layouter som visas under samråd utgör exempel på hur vindkraftverken kan komma att placeras inom projektområdet. Efter att den slutliga detaljlokaliseringen inför byggnation har gjorts kommer nya beräkningar av ljud och skugga att tas fram för att visa att den slutliga layouten kan innehålla de villkor som angivits i tillståndet. Påverkan på landskapsbilden Etablering av vindkraftverk påverkar alltid landskaps‐
bilden, och hur den förändrade landskapsbilden upplevs är individuellt samt beror på var i landskapet man befinner sig. För att ge en bild av hur den nya exempellayouten med totalt 115 verk, varav 35 på Lannaberget och 80 på Broboberget, kan komma att synas i området har wpd tagit fram nya fotomontage från olika platser. Fotomontagen har tagits fram från samma fotopunkter som vid tidigare samråd och sex av dessa redovisas i slutet av det här dokumentet. Förändring jämfört med tidigare exempellayouter
Genomförda inventeringar av naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologi har genomförts för hela projektområdet med maximalt utnyttjande (163 verk och totalhöjd 230 m) och resultaten gäller fortfarande. Beräknad ljud‐ och skuggutbredning förändras marginellt, men rekommenderade nivåer kommer att innehållas. Skillnaden i påverkan på landskapsbilden bedöms bli marginell, särskilt jämfört med den tidigare redovisade exempellayouten med sammantaget 105 verk om 200 m totalhöjd. Synpunkter på kompletterande samrådsmaterial
Mer information om de båda projekten och fler fotomontage med den nya exempellayouten finns på wpd:s hemsida, www.wpd.se. Ni kan även kontakta oss om ni vill ha mer information om projekten utskickat. Synpunkter på etableringarna ska lämnas till wpd senast den 4 maj 2015. Kontaktperson hos wpd är Angelica Widing, [email protected] , 08‐ 501 091 72 wpd Onshore Broboberget AB wpd Onshore Lannaberget AB Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm Fotomontage 1. Lannaberget från vägen mellan Tackåsen och Håven, 35 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.
Fotomontage 2. Broboberget från Ejhedens by, 80 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.
Fotomontage
3. Broboberget från Övrehammarns bad vid Voxnabruk,
80 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.
Fotomontage 4. Panoramafoto från Ärteråsens utkikstorn mot Lannaberget (vänster) och Broboberget (höger),
totalt 115 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.
Fotomontage 5. Broboberget från höjden norr om Korsåsen, 80 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.
Fotomontage 6. Broboberget från Ärteråsens fäbod, 80 vindkraftverk med 230 m totalhöjd.