Nummer 4 - augusti 2015

Lilla
LiV:et
Informationstidning för personal inom barnhälsovård
Nummer 4 - augusti 2015
1
Ansvarig utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren
VÄRMLAND
BARNHÄLSOVÅRDEN
Innehåll:
Framsida: Milla
Ny BHV-mall i Cosmic
Vaccinationsuppdatering september 2015
Föreskrifter vaccin
Implementering av nationella barnhälsovårdsp..
Bilagor i Cosmic
Samtalsunderlag vid hälsobesöket
Samlad kunskapsstyrning i gemensam författn...
Hörselmätning - remiss till hörselvården
FN:s konvention om barnets rättigheter
Info från Barn- och familjehälsan
Frågor & Svar
Dietist MBHV
Info från Livets tråd
Fortbildning
Lästips
Lilla Liv:et är utgiven av
Barnhälsovårdsenheten Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Staffan Skogar, BHV-öl [email protected]
Cristina Gillå, verksamhetsutv [email protected]
Lars Kullenberg, psykolog MBHV, [email protected]
Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist,
[email protected]
Anna Bodin, versamhetsutv FC [email protected]
Isabel Lindgren, assistent, [email protected]
Besöksadress:
Landstingshuset
Barnhälsovårdsenheten
651 82 Karlstad
054-61 66 77
e-post: [email protected]
Adress till:
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsmottagningen
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Besöksadress: Bryggargatan 7
2
s 03
s 03
s 03
s 04
s 05
s 05
s 06
s 07
s 07
s 08
s 09
s 11
s 12
s 13
s 17
Aktuellt
Ny BHV-mall i Cosmic
Den 1 september 2015 läggs nya BHV-mallen in i Cosmic via IT. För utförligare beskrivning av nya mallen,
v g se Lilla Livet nr 3 - juni 2015. Vi slutar nu att registrera uppfödning och föräldrars rökvanor i tabeller
och gör nu detta i BHV-mallen.
När man träffar en familj där uppfödning och föräldrars rökvanor ska fyllas i, v g fyll i hur det har sett ut tidigare - eftersom det går att fylla i alla värden samtidigt :-). Vår förhoppning är att kunna rapportera amning
och föräldrars rökvanor till Socialstyrelsen igen under 2015.
Vaccinationsuppdatering september 2015
Bristen på flera av våra viktigaste vaccin fortsätter och detta är ett aber för hela vår verksamhet. Bifogar en
lista som ligger på smittskydd Värmland om situationen i nuläget.
Se lista här
Det är svårt att hålla listan helt uppdaterad för det kan ske hastiga förändringer om ett tillfälligt parti dyker
upp eller om det finns en ersättningsprodukt. Ibland finns mindre förpackningsstorlekar att beställa än vad
som är det gängse. Sjukhusapoteket ska vara uppdaterad om läget så hör av er dit vid funderingar I nuläget
finns Infanrix hexa att beställa men som de flesta vet har vi haft en brist situation på både 4-valent, 5- valent
och 6-valent vaccin. BCG har även varit restat men nu finns BCG vaccin från Bulgarien att beställa via licens. Berörda barnmottagningar har fått denna information. Värt att veta är att samtliga BHV överläkare står
bakom en skrivelse som har skickats till generaldirektörerna för Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten
och SKL. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström är även infor-merad och kommer att hålla ett möte på grund
av den uppkomna situationen. Systemet i Sverige att man inte har ett nationellt beredskapslager av vaccin
har visat sig ohållbart och redan nu så drabbas många barn av bristen på vaccin.
Föreskrifter vaccin
I och med den nämnda förändringen så får även de föreskrifter som berör vaccinationer nya beteckningar. I
vårt fall heter grundförfattningen nu HSLF-FS 2015:6,
Se föreskrifter om vaccination av barn här.
3
Implementering av det nationella barnhälsovårdsprogrammet
Från den 1 september 2015 så erbjuder barnhälsovården i Värmland ett teambesök till alla 3 åringar
I Socialstyrelsen vägledning för barnhälsovården
från 2014 infördes ett nytt teambesök på BVC mellan 2,5 -3år. Motivet har dels varit att harmonisera
verksamheten nationellt så att inte antalet besök med
läkarmedverkan ska skilja var i landet du bor samt att
åldern 2,5-3år i sig är lämplig för att träffa familjen
och barnet. Ett nytt besök med fokus på hälsosamtalet
innebär förändrade arbetsmetoder både för läkare och
sjuksköterska och detta kräver diskussioner och förberedelser både lokalt på BVC och hos oss på BHV
enheten. Vår Rikshandbok är vår vägledande metodbok där beskrivningar ska finnas inför varje besök.
Då förändringen sker samtidigt över hela landet har
det ännu inte skett någon utvärdering av besöket och
anvisningarna i RHB är inte helt bra och alltför omfattande enligt vår mening.
Många av er var med under vårens workshops och
gav oss flera värdefulla synpunkter, vi fick själva
också rannsaka oss då motiven i SoS vägledning till
besöket är något vaga. Efter funderingar på vad den
breda läkarrollen på BVC innebär samt vikten av det
hälsofrämjande teammötet med familjen, är vi stärkta
i besökets betydelse. Vi tror samtidigt att få sörjer
teambesöket vid 18 månader som ofta fick utföras
under högljutt tandagnissel med svettig personal.
En uppföljning efter språkscreeningen vid 2,5 år ges
oss möjlighet att tidigt agera på avvikelser i barnets
språkutveckling. Betänk även att 3-åringen träffar en
läkare för sista gången vid detta generella besök, läkarbesöket är sedan tidigare borttagna i skolan.
vikt. En fullständig somatisk undersökning av barnet
behövs ej men ska riktas om det uppstår frågor om barnets somatiska eller psykomotoriska utveckling. T ex.
hud-eksem, buk- förstoppning, lungor- hosta, testiklar
om tidigare avvikelser. Även bedömning av motorik,
kontakt och tal om funderingar inom dessa områden.
Barnet ska vägas och mätas avklätt och tillväxtkurvan
ska fyllas i. För asylsökande och invandrade barn ska
en fullständig somatisk undersökning utföras om detta
inte är gjorts tidigare och vaccinationsplanering kan
ingå. Fråga även om hälsoundersökning med provtagning genomförts.
Men glöm inte att treåringen har en stor dag framför sig med doktorsbesök och allt, om inte stetoskopet
kommer fram kan besvikelsens tår ligga på lut i ögonvrån.
Praktiska aspekter på besöket:
• Tidsåtgången får bedömas utifrån om besökets karaktär, tidsåtgången beräknas till 20 eller 30 minuter. Alla familjer erbjuds hälsobesöket, om det
samtidigt finns något som behöver följas upp eller
tolk erfordras, behövs ytterligare tid.
• Alla föräldrar och barn får fylla i ett frågeformulär
som en del i hälsobesöket. Utgå från detta för att få
till stånd ett samtal om hälsa och levnadsvanor för
alla familjer. Samtalsunderlag finns att tillgå
• Vid tidigare avvikelser hos barnet vid 2,5 års
språkscreening ska även bedömning av logoped,
hörselvård finnas att tillgå samt att ett formulär
ifrån förskolan fyllts i. Psykolog kan även delta
om behov finns.
• Gå igenom tillsammans efter besöket och värdera
om BVC behöver göra ytterligare insatser, behöver någon annan i teamet kopplas in, remiss till
annan instans.
De finns även flera goda skäl till att besöket genomförs gemensamt av läkare och sjuksköterska: fler
ögon och olika kompetenser ser mer och ger en större
möjlighet till påverkan, gemensamma diskussioner
om fortsatt handläggning och stöttning av varandra
vid svåra beslut. Socialpediatrik, i högsta grad en viktig fråga, finns tecken på att barnet far illa. När barnet
är 3 år har vi en dessutom god bild av hela barnets/ Och som Stig Strand brukar säga; nu kör vi så det ryk!
familjens situation och har då möjlighet och tid att
sätta in rätt stöd och insatser tillsammans med andra.
Läkarens roll har också diskuterats och många somatiska aspekter kan behöva tas upp vid besöket: frågor
om infektioner, astma –allergi, förstoppning och över4
Bilagor i Cosmic till kallelsen (finns även under barnhälsovårdens lokala anvisningar)
• ”3 år - Besök på BVC 3 år” kommer att göras om med bilder som förbereder barnet inför besöket och
kommer att bli klar under hösten. I nuläget används den befintliga blanketten
• ”3 år Hälsobesök - frågor föräldrar_barn” - Ett frågeformulär som bifogas i kallelsen till alla barn.
Frågeformuläret är ett underlag för hälsosamtalet som läkare/sjuksköterska har med föräldrarna och barnet vid besöket. Som stöd för samtalet finns ett ”Samtalsunderlag för hälsobesök 3 och 4 år”
• ”3 år - frågeformulär föräldrar_språk” - Bifogas vid uppföljning av språkscreening 3 år, Screeningen
kan göras innan eller i samband med 3-årsbesöket.
• ”3 år - uppföljning av 2_5 årsbesöket till förskolan” - Vid funderingar avseende språk, utveckling,
beteende eller annat som uppmärksammas vid 2½-årsbesöket har vi tagit fram ett frågeformulär till förskolan som bifogas i kallelsen till 3 årsbesöket. Föräldrarna informeras vid 2½ årsbesöket att formuläret
kommer med i kallelsen vid 3-årsbesöket och ska tas med ifyllt till besöket vid 3 år.
Samtalssunderlag för BVC - sjuksköterska och BVCläkare vid 3- och 4 års hälsobesök
Samtalsunderlag för BVC- sjuksköterska och BVC-läkare att användas som stöd vid 3- och 4 års hälsobesök/hälsosamtal finns under ”Lokala anvisningar för barnhälsovård i Värmland”.
Samtalsunderlaget är indelat i 5 område:
1.
2.
3.
4.
5.
Motiverande samtal
Forskning
Matvanor
Rörelse, sömn och skärmtid
Kultur
I varje område finns det information om ämnet med länkar för den som önskar läsa mer om det samt fokusfrågor som stöd vid hälsosamtalet eller vid uppföljning av övervikt.
Viktiga pärmen
Vid övervikt har samtalsunderlaget en bildpärm, Viktiga pärmen ligger även på länk (klicka här för att
komma till Livlinan) ska läggas i PDF form. Tanken är att du ska kunna trycka ut material för att dela ut för
föräldrarna vid behov.
Viktiga pärmen kommer även att finnas i pappersform (pärm) på varje BVC ,precis som BVC:s mat-bildspärmen.
5
Samlad kunskapsstyrning i en gemensam författningssamling
Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälsooch sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter.
Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna
råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet med förändringen är att öka överskådligheten
där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.
Den nya författningssamlingen har fått namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Socialstyrelsen
är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1
juli 2015 ingår i den nya författningssam-lingen men behåller sina
tidigare namn.
Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i
sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av
författningarna kommer från och med den 1 juli att finnas på webbplatsen kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.
Författningssamlingar som berörs
•
Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)
•
Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
•
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
•
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS).
Myndigheter som ingår i HSLF-FS
•
eHälsomyndigheten
•
Folkhälsomyndigheten
•
Inspektionen för vård och omsorg
•
Läkemedelsverket
•
Rättsmedicinalverket
•
Socialstyrelsen
•
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Bakgrund
Från och med den 1 juli 2015 införs en samlad kunskapsstyrning
för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstyrningen ska bli
samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare,
olika professioner och huvudmän har. Förändringen ska också leda
till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter och med kommuner och landsting. En gemensam författningssamling på området
är ett led i förändringarna.
6
Nu följer barnhälsovården Värmland Rikshandbokens rutin för lekaudiometri
Utdrag ur
Revideringsdatum 2014-11-11
Om barnet inte klarar hörselmätning vid omtest remitteras det till hörselvården för hörselmätning.
Remisskriterier
Remisskriterier vid screening 25 dB vid frekvenserna 500 till 6000 Hz
Nivåerna fastställda vid Svensk medicinsk audiologisk förenings (SMAF) styrelsemöte 20140922:
30 dB eller mer på 2 frekvenser 500 – 4000 Hz samma öra
eller
40 dB eller mer 1 frekvens 1000- 6000 Hz något av öronen
Oberoende av resultat remitteras:
•
•
•
Svårtestade barn
Barn med bristande språkutveckling
Vid föräldramisstanke om hörselnedsättning
Birgitta Johansson 2015-06-23
FN:s konvention om
Utdrag ur
Revideringsdatum 2014-11-11
barnets rättigheter
Om barnet inte klarar hörselmätning vid omtest remitteras det till hörselvården för hörselmätning.
< En lättläst skrift >
Remisskriterier
Artikel 28
Remisskriterier vid screening 25 dB vid frekvenserna 500 till 6000 Hz
Nivåerna fastställda vid Svensk medicinsk audiologisk förenings (SMAF) styrelsemöte 20140922:
handlar om barnets rätt att gå i skolan.
30
dB barn
eller mer
500 – 4000 Hz samma öra
Alla
ska på
gå2i frekvenser
grundskolan.
eller
Det ska vara gratis.
40
dB eller mer
10006000får
Hzgå
något
av öronen
Länderna
ska 1sefrekvens
till att fler
barn
i gymnasiet
och andra av
högre
utbildningar.
Oberoende
resultat
remitteras:
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.
•
•
•
Svårtestade barn
Barn med bristande språkutveckling
Vid föräldramisstanke om hörselnedsättning
Birgitta Johansson 2015-06-23
7
Info från Barn- och familjehälsa
Information från Föräldrastödsmottagningen
På mottagningen arbetar vi med att ge stöd/behandling till föräldrar vars barn har ett svårhanterligt beteende
t ex koncentrationssvårigheter, impulsivitet, svårt i kontakten med andra barn, utbrott och/eller bråkighet.
Insatsen syftar till att öka föräldrarnas förståelse för barnets sätt att fungera.
Grunden för vårt arbetssätt är att vi tillsammans med föräldern försöker utveckla insikter om barnets sätt att
fungera, att tillsammans hitta strategier att stödja barnet i olika situationer för att undvika att t ex hamna i
återkommande konflikter.
Remissen till FS ska vara skrivet på barnet och innehålla information om barnets beteende och sätt att fungera och vilka situationer som föräldrarna upplever som svåra i vardagen.
Ytterst värdefullt för föräldrar är att ha fått information av Er på BVC inför kontakt med FS att det är en
samspelsbehandling som bygger på videofilmsinspelning.
Kontakta vårdadministratör på 054/616066 om Ni har ytterligare frågor eller önskar informationsbroschyrer.
Hälsningar från Föräldrastödsmottagningen
Psykologrådgivning för blivande- och småbarnsföräldrar
I dagarna har ni fått nya informationslappar (ärtgröna) att dela ut, sätta upp på anslagstavlor i era vänt-rum.
Dela gärna ut till förskolor! Ta bort de gamla!
Nytt för i höst är att man kan boka tiden själv via webbtidboken på www.1177.se
Nya PTP-psykologer i höst
1 september börjar tre PTP-psykologer Anna Penayo, Klara Hagfeldt och Mikaela Lundqvist på psykologmottagningen för MBHV. Närmare presentation kommer i nästa nummer!
Marja Rudenhed är åter från föräldraledighet 1 september.
När psykologen får förhinder(tex sjukdom) att komma till sin ort
Vårdadministratör för psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård skickar ett meddelande till
BMM:s och/eller BVC:s funktionsbrevlåda på den ort som är aktuell.
8
Frågor & Svar
BVC-sjuksköterska: Har en fråga då jag har två barn nu som inte
kommer att gå över till skolhälsovården. En född 0908. Det barnet
kommer gå ett år till på förskolan
som det ser ut i dag. Det andra barnet är född 0811. Blir alltså 7 å
nov. Vet ej planen för det barnet.
Mer än att hon föddes förtidigt,
följde den normala utvecklingen
fram till 3,5 år. Började höra dålig
och efter det har hennes tillstånd
blivit sämre och sämre. Sitter i
rullstol och är totalt handikappad.
Är inskriven på barnhab. Kommer
inte börja skolan vad jag vet. Var
länge sedan jag kontaktade familjen om hur det går. Hur gör jag
med detta barn?
mig. Föräldrar har valt att inte vaccinera sitt barn, ej heller fick hon
K-vitamin vid födelsen enligt rapport. Jag har nu skickat en tid för
första besök hos mig.
Tillbaka får jag ett meddelande via
mina vårdkontakter, om att föräldrar ej känner behov av att gå på
fortsatta kontroller på BVC med
önskan om att inga nya tider skickas.
Hur ställer man sig i ett sådant läge.
BVC är ju frivilligt men att gå på
BVC är ju en rättighet för barnen.
Jag har aldrig varit med om att man
väljer bort BVC.
Ska man anmäla till socialtjänsten?
Vad tycker du? Har ej fått någon inFörstår att det är ok att gå kvar på dikation på att det är något annan
bvc fram tills man börjar 1:a. Men oroande i denna familj och jag har
hur blir det om man inte börjar aldrig träffat dem?
skolan alls? Vem har ansvar då.
Bvc elr skolhäslovården elr ngn Staffan Skogar: Inte helt lätt fråga
men min utgångspunkt är barnets
annan instans?
bästa. Hur har BVC kontakten vaCristina Gillå: Alla barn har rit tidigare? Har man tidigare komskolplikt och börjar skolan åk 1. mit och nu gjort en bedömning att
Antar att barnet går i förskolan? man inte längre vill? Att endast få
Jag tycker att du ska ta kontakt ett meddelande via mina vårdkonmed familjen och initiera ett möte takter tycker inte jag räcker. Ett
med barnhälsoteamet för att göra äldre barn där föräldrar kanske har
en planering inför skolstart. Till syskon och kan vår verksamhet och
detta möte behöver även BUH, tycker att man inte vill komma på
psykolog inom MBHV, blivande alla besök är en sak men detta är
rektor och skolsköterska bjudas
in om de vet var barnet ska börja
skolan. När barnet börjar skolan
tar medicinska elevhälsan över.
verksamheterna arbetar på en
överenskommelse som snart är
klar.
BVC-sjuksköterska: Jag har fått
en nyinflyttad flicka på 6 mån till
9
något helt annat. Upplysningen
man inte vill ge barnet K-vitamin
gör mig också orolig.
Jag tycker att du kan ta kontakt
för att få till ett fysiskt möte där ni
kan ha en diskussion tillsammans
och där vi kan förklara vår verksamhet och höra på deras synpunkter och därefter ta ställning.
Om de inte vill detta tycker jag att
du ska göra en anmälan till soc.
BVC-sjuksköterska: Har en gosse född i v 24+2 födelsedatum:
140716
Han har fått följande vaccination
på följande datum:
2014-11-19: Infanrix hexa samt
Synflorix
2014-12-23: Infanrix hexa samt
Synflorix
2015-02-11: Infanrix hexa samt
Synflorix
Skall jag ge honom Infanrix hexa
samt Synflorix igen vid 1 års kontrollen, kallas i aug?
Frågor & Svar
Staffan Skogar: Prematura barn
som är födda innan v 32 ska ha
en extra vaccination som ej ”räknas”, pga att barnet inte får de
antikropparna som överförs i slutet av graviditeten. Detta barn fick
första sprutan ovanligt sent. Det
ska gå minst 6 månader mellan
3e och fjärde sprutan så ja du kan
vaccinera i augusti.
BVC-läkare: Vi har en familj
med ursprung från Polen och som
planerar att åka till sitt hemland
och hälsa på släktingar samt vistas
i sommarstuga på landsbygden.
Föräldrarna känner oro över ev
tuberkulossmitta och har frågat
oss om TBC vaccination. Flickan
är född november 2014.
Jag har läst i Rikshandboken och
på den länk som rikshandboken
hänvisar till, Riskområden tuberkulos enligt WHO 2014, Folkhälsomyndigheten och där finns
ej Polen med i tabellen över länder med ökad risk för tuberkulossmitta.
Vad rekommenderar du, ska föräldrarna själva stå för kostnaden
av vaccinationen eller ingår Polen
i området för ”fri vaccination”?
Eller ska man avråda dem från att
vaccinera mot TBC över huvud
taget?
Staffan Skogar: Du har rätt i
att Polen inte finns med på listan
över länder som har en ökad förekomst av TB. Listan ändrar sig
så det kan ha varit annorlunda för
syskonet. Barnet kan ändå ingå i
riskgrupp om det finns släktingar
eller någon i närheten som haft
TB.Annars så tycker jag inte att
ni ska rekommendera vaccination. Vill föräldrarna ändå så får
remiss skickas till Gripen och de
ska stå för kostnaden- dock billigt
vaccin.
BVC-sjuksköterska: Har ett
barn född i v. 23 +. Föddes i slutet av oktober och skulle komma
i slutet av februari -15. Mor kom
förbi innan min semester och sa
att bvc skulle väga och mäta. När
jag läser anteckningar så är flicka
utskriven från hemsjukvården.
Följs av dietist på BUM. Går efter
NUF-programmet. Och ska följas
där i 5 år. Var nyligen till barnläkare för korr ålder 4 månader. Nästa
besök korr ålder (6mån) blir i september. Flicka kommer till mig
idag 9 mån gammal för tillväxt
igen. Har vägt henne i stort sett en
gång i veckan. Har ej fått någon
överrapportering och vet inte vad
bvc har för åtagande med vårat
basprogram. Ska jag bara väga
och mäta och ej göra utvecklingsbedömningar för det sköts inne
på BUM? Ska vi erbjuda vanliga
läkarbesök på bvc fast hon träffar
läkare inne på BUM? Och vem
ska vaccinera? Vaccinationsschemat är förskjutet. Fick dos ett 3
mån dos två 5 månader och dos
tre 7 månader. Alltså dos fyra som
prematura barn får blir när hon är
14 månader. Och inte 12 månader
som det står i Rikshandboken. Behöver jag delegation på den i så
fall? Och har ej fått BCG. Mor är
från Elfenbenskusten. Vem bestämmer om hon ska ha den och
eller när?
10
Staffan Skogar: Jag förstår att du
funderar över vad som är BVCs
roll i detta.
Alla barn ska ha ett likvärdigt omhändertagande på BVC oavsett
om barnet har en kronisk sjd och
följs på barnkliniken. Givetvis
ska du ha fått meddelande från
barnkliniken om vad de tycker att
vi ska göra på BVC i fråga om tex
vägning och mätning- hör av dig
till barnläkaren som har ansvar för
barnet . Hemsjukvården ska även
överrapportera till BVC i fråga om
prematura barn och ofta kan man
ha ett gemensamt möte på BVC.
Vi ska ha de ordinarie kontrollerna på barnet oavsett om det går
på barnkliniken. Vissa saker tänker man inte på där och det är lätt
att det missas. Barnet vaccineras
som ett prematurfött barn och får
3 primodoser. Boosterdosen ges 6
månader efter den 3 e dosen. BCG
remiss ska skickas till Gripen från
BVC.
Dietist mödra- och barnhälsovård
Stämmer det?
Kan gravida äta rått ägg?
Ja, gravida från Sverige och ägg importerade från Norden därför att ägg i
Norden är salmonella fri.
Är det farligt svavel i torkade katrinplommon?
Torkade katrinplommon som många andra livsmedel innehåller konserveringsmedel. I katrinplommons fall är det godkända tillsaten svaveldioxi
som är ofarligt och inte detsamma som svavel.
Är det bra att dricka örtte för att öka modersmjölkproduktionen
Många gravida dricker diverse örtte (ex: Luzernte) som sägs öka modersmjölk produktionen. Tyvärr är många av dessa örter knappast studerat.
Det är inte ovanligt att örter innehåller höga halter av ämnen som kan vara
hälsofarliga. Av den anledningen avråder Livsmedelsverket gravida och
ammande från alla te eller drycker baserade på örter eller växter
Nya bilder till BVC- matbildspärm
Efter önskemål ifrån er av har jag gjort nya bilder till matbildspärmen. Det är 4 bilder om mat som spädbarn
inte får äta och en bild om matintroduktion. Bildernas skickas till er via internpost under kommande dagar.
11
Frågor & Svar
BLW (Baby Lead Weaning) på
svenska
Hade idag besök av en 8
månaders flicka vars mamma frågade om barnet
måste ta D-vitamindroppar när hon ger Norsk barnetran (fiskolja) hon får 5 ml x 2 dagligen av den.
Jag för-sökte söka information och innehållsförteckning på den men hittade ingen. Kan du hjälpa
mig med detta?
Av Jennie Bondesson
BVC- sjuksköterska:
En bok som jag känner att jag kan rekommendera
till föräldrar som är intresserad av att veta mer om
BLW. Många goda tips för en positiv matstart med
fokus på lyhördhet för sin bebis.
Det negativa som jag ser med boken är författarens
(och andra förspråkare av metoden) negativa inställning till industrin gröt och välling
Tran innehåller naturligt mycket
D -och A vitamin. Som du vet så togs A- vitamin
bort från D-dropparna för flera år sedan. Anledningen är att det finns risk att barnet kan få för
mycket A vitamin. Fettlösliga vitaminer i höga
doser sparas i kroppen och kan bli toxiska.
Dietist MBHV:
Kommentarer av Julia Backlund, leg dietist VG region.
Det är därför säkrast med ACO:s D-droppar. Men
om hon skulle vilja fortsätta med Tran så ska hon
sluta med D-dropparna.
Info från Livets tråd - Aktuellt om amning
Frågor och svar om amning
Vi önskar få till ett forum för amningsfrågor i Lilla
LiV:et och Tratten till detta behöver vi er hjälp. Skicka
intressanta fallbeskrivningar, frågor och synpunkter,
som efter behandling i Livets tråd publiceras i respektive tidning.
Amningsutbildning
Uppdragsutbildning i amning på avancerad nivå 7,5hp
startar vid Karlstad universitet vecka 40. Det är begränsat antal platser som fördelas inom verksamheterna i
vårdkedjan.
Intressanta artiklar:
BB-ronden kan med små medel stärka mammor som
vill amma
Livets tråd är en arbetsgrupp med represen-
tanter från hela vårdkedjan. Gruppen arbetar med omvårdnadsfrågor för att underlätta samarbetat mellan olika vårdgivare som
möter den blivande och nyblivna familjen.
Arbetsgruppen ska bland annat verka för
metodutveckling, utbildning och utvärdering i framförallt amningsfrågor för all personal i hela vårdkedjan och verka för att en
gemensam amningspolicy hålls aktuell.
Arbetsgruppen ska också verka för ett bra
fungerande samarbete och kommunikation
mellan olika vårdgivare, i samråd med berörda chefer.
Frågor och synpunkter:
[email protected]
”Tillägg på BB kan vara en orsak till att amningen sjunker i Sverige”
12
[email protected]
Inbjudan
Fortbildningsdagar för all
BVC-personal
15 – 16 oktober 2015 på Selma Spa
Tid
Torsdag - fredag
2015-10-15/16
Dag 1: Kl. 09:00 – 17:00
(fika från kl 08:30)
Dag 2: 08:00 – 16:00
Plats
Selma Spa
Sunne
Målgrupp
BVC-sjuksköterskor
BVC-läkare
Psykolog MBHV
Enhetschefer
Sista anmälningsdag
1 oktober 2015
Länk till anmälan
https://www.webropolsurveys.
Klicka här
com/S/FC3097583B749845.p
ar
Kostnad
Ingen avgift för LiV-anställd
personal inom BVC
Enkelrum: 2140 kr (ex moms)
Dubbelrum: 1940 kr (ex moms)
Information och närmare
upplysning
Cristina Gillå
054-61 66 76
[email protected]
Staffan Skogar
054-61 66 78
[email protected]
Isabel Lindgren
054-61 66 77
[email protected]
Lars Kullenberg
054-61 40 41
[email protected]
Jannette Grahn Vera
054-61 86 68
[email protected]
Anna Bodin
054-61 67 91
[email protected]
Barnhälsovårdsenheten i Värmland bjuder in till fortbildningsdagar
på Selma Spa med aktuella ämnen för all BVC-personal.
Eftersom fler än vanligt kommer att delta vid dessa fortbildningsdagar, gäller din bokning i första hand att bo i dubbelrum.
Program för dagarna
Dag ett
o Barns behov i centrum (BBIC)
o Föräldragruppsarbetet – presentation och hur går vi vidare?
o Vad händer i en grupp - några tankar om föräldragruppens utveckling
o Cosmic och statistik - hur dokumenterar vi för att få ut rätt statistiken
o Information och nyheter från nutritionsföretagen
o Nationella barnhälsovårdsprogrammet
Dag två
o Förstoppning & enures – information och föreläsning från barnoch ungdomsmedicin
o Barnets motoriska utveckling under förskoleåldern – information och föreläsning av sjukgymnaster barn- och ungdomshabiliteringen
o Att prata om övervikt och fetma
o Vaccinationsnytt
o Nationella barnhälsovårdsprogrammet
o Information och nyheter från nutritionsföretagen
Tema för kvällen
Visa dina okända/kända förmågor – anmäl dig till kvällens BVCtalangjakt!
Selma Spa erbjuder under eftermiddagen bad och träning. Du kan
också boka behandlingar, salongsbokning tel. 0565-166 10 eller
[email protected] och uppge boknings nummer: 100225
Välkommen!
Barnhälsovårdsenheten
13
14
15
16
I samarbete med Ulrika Sortelius, sjukhusbiblioteket
Lästips för barn, föräldrar & personal
Hur då sjuk?
Av Susann Gleisner (text) och Margareta Sandin (ill.)
När man är sjuk ska man väl ligga till sängs eller hur? Men Mimmi är sjuk
för hon har diabetes och hon ser inte alls sjuk ut. Bara man sköter sin sjukdom så är man inte sjuk säger Mimmi. Susann Gleisner har själv diabetes
och hon vill visa att livet är inte så annorlunda även om man är sjuk.
En bok att läsa högt eller själv för 5-7 åringar. Fina och fantasifulla illustrationer.
Liten
Av Stina Wirsén
Den här boken handlar om Liten som inte tycker om när det är bråk hemma, då blir Liten rädd. Det är skönt att förskolan och fröken finns, där är
det alltid lugnt och mysigt. Det här är en bok om att vara liten och rädd och
trots att den är sorglig så är den hoppfull. Boken är tänkt att hjälpa barn
som har problem hemma. Brottsoffermyndigheten har sponsrat boken. 0-3
år
Kaninen som så gärna ville somna : en annorlunda godnattsaga
Av Carl-Johan Forssén Ehrlin
Den lilla kaninen kan inte somna och tar med sin mamma till farbror Trollkarl som ska hjälpa honom. På vägen händer det saker och kaninen blir
tröttare och tröttare. Boken är skriven med anvisningar till föräldern som
läser boken med vissa psykologiska knep för att hjälpa barnet att somna
fortare och sova bättre varje natt. 0-5 år
Ka En dag med mormor : Tåget hem
Av Cecilia Torudd
Mormor och Oskar ska åka tåg och då vill Oskar trycka på knappen som
öppnar tågdörrarna. Det ska han få göra men då är det en farbror som hinner trycka före honom. Oj, vad Oskar blir arg! Mormor får nästan brotta
ner honom på perrongen. Oskar är ett viljestarkt barn som testar sin mormor. Cecilia Torudd är alltid skicklig med att fånga speciella ögonblick,
både i text och bild. 0-3 år
Skriv gärna ut och tipsa föräldrar!
17