Ni är inte annorlunda än andra. Eller? En expose om vad

AAA-screening
Diagnostik med UL
Anders Wanhainen
Aνεύρισμα (Aneurysma) gr. utvidgning
≥ 30 mm
≥ 50%
≥ 5 mm
Steinberg 1965, McGregor 1975, Sterpetti 1987, ISCVS / SVS Ad Hoc Committee 1991
Prevalens
5%
5:1
Rökning
Lederle 1997
Ateroskleros
% AAA
10
+ 20 år
9
8
7
6
% AAA
5
4
3
2
1
0
Ej stenos
(<50%) 50-79%
80-99%
Förträngning av
halspulsådern
Ålund 2008
Popliteaaneurysm
28%
Ravn 2008
37%
Hereditet
1:a grads släktingar
20% av bröder
5% av systrar
Adams 1993, Adamsson 1992
Bengtsson 1989, Jaakkola 1995
Fritzgerald 1995, Moher 1994
Webster1991, Van der Graaf 1998
Etiologi ?
Etiologi ?
Genetisk defekt
(elastin/kollagen)
Patologisk proteolys (MMP)
Inflammatorisk
reaktion
Infektiös process (Chlamydia)
Hypoxi (vasa vasorum i adventitia)
vidgning
väggstelhet
Hemodynamisk
stress
Arterioscleros / mediadegeneration
Externa faktorer (rökning, Ca-blockad)
vidgning
aneurysm
Trombos
Aneurys
David Bergqvist
Bengtsson 1993
Ruptur
215 personer
med brustet
AAA i Malmö
Levande till sjh
Akut operation
Överlever op
91
Död utanför sjh
63
Ej operation - död
35
Död efter operation
124
61
26
88 % döda
Bengtsson, Bergqvist 1993
Elektiv op
mortalitet
1.6 %
Year
Swedvasc årsrapport 2008
Relativ långtidsöverlevnad efter op
Mani et al Circulation 2009
Vanlig och allvarlig sjd
Finns bra förebyggande behandling
Men dom flesta är oupptäckta och får ingen behandling
Trots att det är enkelt att upptäcka
Screening
• Screening för bukaortaaneurysm leder till minskad dödlighet
relaterad till bukaortaaneurysm hos män (Evidensstyrka 1).
• Metoden är kostnadseffektiv (Evidensstyrka 1).
• Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt beträffande
effekterna av screening för bukaortaaneurysm hos kvinnor.
• Screening för bukaortaaneurysm är etiskt försvarbar
förutsatt att verksamheten utformas så att grundläggande
etiska principer tillgodoses och att den information som ges i
samband med initial undersökning och uppföljning är
objektiv och lättbegriplig.
2010
2011
Syftet med screening
- att utesluta sjukdom
- säkert (ofarligt och utan obehag)
- kostnadseffektivt
Screening ≠ aorta undersökning
AP-diameter vs Tr-diameter
Interobserver variability 2-7 mm vs 3-15 mm
Figur 2. Mätning med UL-transducern i kärlets längsriktning (a), vilket är vårt
standardförfarande. Vid en infrarenal aortadiameter ≥25 mm görs också en mätning med ULtransducern vinkelrät mot kärlet (b).
Max AP-diameter
med transducern i kärlets längsriktning
Om ≥ 25 mm
+ AP-mått med transducern i transversell riktning
+ iliaca communis
(+ relativ diameter)
Validiering
Variabilitet enligt Bland & Altman
+ 2 SD
Medel differens
95%
- 2 SD
Matilda Starck, examensarbete 2008
43 AAA patienter (UL ≥ 30 mm)
-12 av dessa < 30 mm på CT (9 var exakt
30 mm på UL)
- 4 av de som var < 30 mm på UL var > 30
mm på CT
Leading edge
Far edge
?
?
? ?
Leading edge till leading edge
Bakväggens leading edge ?
3.1 cm
2.9 cm
+30%
+100%
2.4 cm
1.4 cm
3.1 cm
2.8 cm
Initialt friska (< 30 mm) som utvecklar AAA
Chichester, UK
4308 med normal aorta re-screenades efter 5 år
- 120 nya AAA (2,8%) (65% 25-29 mm vid screening)
…an aortic diameter between 25 and 29 mm should be
classified as having an ‘‘aneurysm in formation’’ and
should be treated as such
Hafez EJVES 2008
Initialt friska (< 30 mm) som utvecklar AAA
Viborg, Denmark
248 män 25-29 mm re-screenades efter 3-5 år:
- 28% >30 mm (30-48 mm)
275 män <25 mm re-screenades efter 5 år:
- inga nya AAA
…rescreening for AAA can be restricted to initially
ectatic aortas sized 25–29 mm at 5-year intervals
Lindholt EJVES 2000
Initialt friska (< 30 mm) som utvecklar AAA
Gloucestershire, UK
223 65-åriga män <26 mm re-screenades efter 12 år.
…a single ”normal” ultrasound scan at age 65 years
effectively rules out the risk of clinically significant
aneurysm disease for life in men
625 65-åriga män 26-29 mm re-screenades efter 5 år
12% >40 mm, 2,4% >55 mm, inga rupturer
…AAAs of initial diameter 2.6–2.9 cm should be
rescanned at 5 years
Crow Br J Surg 2001, McCarthy Br J Surg 2003
Initialt friska (< 30 mm) som utvecklar AAA
Sutton Coldfield, UK
548 män 26-29 mm re-screenades efter 5,4 år (4-14 år):
88% >30 mm, 13% >50 mm, 2% >55 mm
…a threshold diameter of 2.6 cm for defining AAAs in a
screening programme is recommended
… re-screened at 4 years after the initial scan.
Deveraj Ann R Coll Surg Engl 2008
Relative diameter
1st year screening in Uppsala (2006)
No
Diameter
Relative to adjacent
>50%
>5 mm
proximal segment
_________________________________________________________________________________________
No
Diameter
>50%
>5 mm
18
25-29 mm
53%
82%
_________________________________________________________________________________________
11
30-39 mm
64%
100%
18
25-29 mm
53%
82%
6
40-49 mm
100%
100%
11
30-39
mm
64%
100%
7
>50 mm
86%
6
40-49 mm
100%
100%
7
>50 mm
86%
100%
Vardulaki Br J Surg 2002
Relative diameter
1st year screening in Uppsala (2006)
No
Diameter
Relative to adjacent
>50%
>5 mm
proximal segment
_________________________________________________________________________________________
No
Diameter
>50%
>5 mm
18
25-29 mm
53%
82%
_________________________________________________________________________________________
11
30-39 mm
64%
100%
~ ½ 82%
false negative ?
18
25-29 mm
53%
6
40-49 mm
100%
100%
~ ⅓ 100%
false positive ?
11
30-39
mm
64%
7
>50 mm
86%
6
40-49 mm
100%
100%
7
>50 mm
86%
100%
Vardulaki Br J Surg 2002
Sammanfattning
Vi vet:
Vi vet inte:
- Screening ≠ aorta undersökning
- OTO / ITI / LELE
- AP-diam bättre än Tr-diam
- Definition av bakväggens LE
- Tr-transduc ≠ Tr-diameter
- Validering viktigt/enkelt
Dessutom vet vi inte:
- 25 eller 30 mm cut-off
- betydelsen av relativ diam
- re-screening