Svar på motion - Bristen på bostäder

STRÖMSTADS
KOMMUN
Kallelse/ärendelista
Sida
10 (16)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Kf §
Ks § 41
Au § 40
Ks/2014-0192
Svar på motion - Bristen på bostäder
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut
att motionen anses besvarad
Beslutsmotivering
Tekniska nämnden respektive Miljö- och byggnämnden har redovisat genomförda
inventeringar.
Ärendebeskrivning
I motion till Kommunfullmäktige har Margareta Fredriksson, Lars Tysklind, Anette
Andersson och Åke Sundemar (FP) begärt att få till stånd en inventering av kommunalt
ägda markområden och tomter för bostäder samt en sammanställning av godkända
detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut av det privata eller kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 32 att remittera ärendet till Tekniska
nämnden samt till Miljö- och byggnämnden.
Tekniska nämnden respektive Miljö- och byggnämnden har genomfört inventeringar
vilka redovisats i tjänsteskrivelser antagna av respektive nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef
Tjänsteskrivelse Förvaltningschefen Miljö- och byggförvaltningen2014-09-03
Miljö- och byggnämndens protokoll § 216 2014
Tjänsteskrivelse Mark- och exploateringschef Tekniska förvaltningen 2014-08-26
Tekniska nämndens protokoll § 90 2014
Kommunfullmäktiges protokoll § 32 2014-04-24
Motion 2014-04-02
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Administrativa avdelningen
Ola Lindström, 0526-193 20
[email protected]
2015-02-18
1 (1)
Dnr:KS/2014-0192
Kommunstyrelsen Svar på motion Bristen på bostäder Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad då Tekniska nämnden respektive Miljö‐ och byggnämnden redovisat genomförda inventeringar. Sammanfattning I motion till Kommunfullmäktige har Margareta Fredriksson, Lars Tysklind, Anette Andersson och Åke Sundemar (FP) begärt att få till stånd en inventering av kommunalt ägda markområden och tomter för bostäder samt en sammanställning av godkända detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut av det privata eller kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2014‐04‐24 § 32 att remittera ärendet till Tekniska nämnden samt till Miljö‐ och byggnämnden. Tekniska nämnden respektive Miljö‐ och byggnämnden har genomfört inventeringar vilka redovisats i tjänsteskrivelser antagna av respektive nämnd. Beslutsunderlaget Tjänsteskrivelse Förvaltningschefen Miljö‐ och byggförvaltningen2014‐
09‐03 Miljö‐ och byggnämndens protokoll § 216 2014 Tjänsteskrivelse Mark- och exploateringschef Tekniska förvaltningen
2014-08-26 Tekniska nämndens protokoll § 90 2014 Kommunfullmäktiges protokoll § 32 2014‐04‐24 Motion FP Gull‐Britt Eide Ola Lindström Tf kommunchef Administrativ chef Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa avdelningen
452 80 STRÖMSTAD
0526-190 00 (växel)
0526-193 20(fax)
[email protected]
www.stromstad.se
Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
Sida 10
STRÖMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Miljö- och byggnämnden
2014-09-25
MBN § 216
Dnr MBN/2014-0925
Svar på remiss från Kommunfullmäktige rörande motion
från Folkpartiet Liberalerna angående bristen på bostäder
Beslutsmotivering
Miljö- och byggförvaltningen har övergripande, utifrån tillgängligt material
analyserat och försökt sammanställa hur många tomter det finns inom
godkända detaljplaner som inte utnyttjas fullt ut, privata eller kommunala.
Det finns uppskattningsvis ca 400 byggrätter varav ungefär hälften uppfattas
vara i ”rullning” mot att bebyggas.
Ärendebeskrivning
Föreligger motion från Folkpartiet Liberalerna angående bristen på bostäder
daterad 2014-04-02. Fullmäktige beslutade 2014-04-24 sända motionen
remiss till Tekniska respektive Miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggnämnden mottog 2014-05-22 remiss i ärendet.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges motion i ärendet daterad 2014-04-24
Rapport: Obebyggda byggrätter, Viss icke-ianspråktagen detaljplanelagd
mark för bostadsändamål
Utredning: Byggrätter inom detaljplaner på Kosteröarna
Översiktsplan för Strömstads kommun antagen 2013-10-24
Miljö- och byggförvaltningens förslag till Miljö- och byggnämndens beslut:
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse så som sin egen.
__________ Miljö- och byggnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse så som sin egen.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
Justerandes sign
Adress:
Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad
Telefon: 0526-196 90 Fax: 0526-191 10
Nämndens E-postadress: [email protected]
Kommunens webbsida:
www.stromstad.se
Miljö- och byggförvaltningen
Tjänsteskrivelse
MBN - Administrativ avdelning
[email protected]
2014-09-03
1 (3)
Dnr MBN/2014-0925
KS/2014-0192
Kommunfullmäktige Motion från Folkpartiet Liberalerna angående bristen på bostäder Bedömning Anse motionen besvarad Sammanfattning av ärendet Föreligger motion från Folkpartiet Liberalerna angående bristen på bostäder daterad 2014‐04‐02. Fullmäktige beslutade 2014‐04‐24 sända motionen remiss till Tekniska respektive Miljö‐ och byggnämnden. Miljö‐ och byggnämnden mottog 2014‐05‐22 remiss i ärendet. Ärendet Folkpartiet Liberalerna anger att eftersom bristen på bostäder utgör det största hindret vid nyrekrytering av personal är det viktigt att synliggöra och marknadsföra de planer, markområden och tomter som finns i kommunen. Folkpartiet vill få till stånd en inventering av samtliga kommunalt ägda markområden och godkända detaljplaner som inte utnyttjas fullt ut, privata eller kommunala. Samma frågeställning har tidigare i år varit föremål för en analys. Under vintern 2013 – 2014 var Strömstads kommun en av de tio kommuner som Länsstyrelsen har haft i uppdrag att inventera. Resultat återfinns i rapporten Obebyggda byggrätter, Viss icke‐ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. Länsstyrelsen har gjort en GIS‐inventering av områden som uppfyller kriterierna att vara belägna inom detaljplan, vara avsedd för bostadsändamål samt vara icke ianspråktagna. Därefter har Länsstyrelsen genomfört intervjuer med tjänstemän från de utvalda kommunerna och med byggherrar och entreprenörer och därefter sammanställt underlaget och gjort en analys med samlade slutsatser. I samband med detta underlag genomförde miljö‐ och byggförvaltningen en översyn av icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål inom Strömstads kommun. Det finns uppskattningsvis ca 400 byggrätter varav ungefär hälften uppfattas vara i ”rullning” mot att bebyggas. i Resultatet återges översiktligt i Länsstyrelsens rapport. Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
MBN - Administrativ avdelning
452 80 STRÖMSTAD
0526-196 90 (exp)
0526-191 10 (fax)
[email protected]
www.stromstad.se
Besöksadress:
N. Bergsgatan 23
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
2 (3)
Även kommunens översiktsplan antagen 2013‐10‐24 ger information. Enligt en översiktlig sammanställning gjord i september 2012 av antal bostäder för helårsändamål i antagna och pågående detaljplaneområden fanns en outnyttjad kapacitet av ca 400 lägenheter/boenden. Huvuddelen av ”plankapaciteten” återfinns i Mällbydalen som i skrivande stund är under utbyggnad. Bygglov är nyligen beviljat för flerfamiljshus (44 lägenheter) i Strömstadsbyggens regi. I övrigt finns en ny detaljplan antagen i Skee (25 – 30 boendeenheter) där projektering påbörjas. Stareområdet är ett annat område där det i skrivande stund pågår exploatering av nya privata detaljplaneområden. Ytterligare områden och nya (privata) detaljplaner förväntas kunna antas under hösten vintern 2014. I övrigt består ”tomtreserven” av enstaka privata tomter/byggrätter inom gamla detaljplaner. På Kosteröarna för att nämna ett exempel återfinns ca 35 icke ianspråktagna byggrätter. Enstaka privata byggrätter i gamla planområden sparas ofta för framtida behov.
Miljö‐ och byggnämnden arbetar med framtagande av detaljplaner, t.ex. Canning som är ett område där ett stort antal byggrätter kan skapas. Arbetet med Mällbyhöjden är påbörjat vilket är ett annat exempel där många byggrätter/boendeenheter kan tillskapas. Framtida bebyggelse planeras inom de i kommunens översiktsplan redovisade utvecklingsområdena vilka enligt översiktsplanen kan rymma ca 1500 ‐ 2000 nya bostäder, i blandade storlekar och upplåtelseformer. Huvuddelen av bostäderna ska tillkomma inom Strömstad ‐ Skeeområdet. Ytterligare precisering och ställningstagande sker i de fördjupade översiktsplaner som är i process. Beslutsunderlag Fullmäktiges motion i ärendet daterad 2014‐04‐24 Rapport: Obebyggda byggrätter, Viss icke‐ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål Utredning: Byggrätter inom detaljplaner på Kosteröarna Översiktsplan för Strömstads kommun antagen 2013‐10‐24 I tjänsten Michael Olsson Strömstads kommun
452 80 STRÖMSTAD
0526-190 00 (växel)
www.stromstad.se
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
3 (3)
Förvaltningschef Strömstads kommun
452 80 STRÖMSTAD
0526-190 00 (växel)
www.stromstad.se
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
Sida 15
STRÖMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden
2014-08-26
TN § 90
Dnr TN/2014-0124
KS/2014-0192
Svar på motion angående bristen på bostäder
Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställning
av de kommunala bostadstomterna.
Strömstads kommun har förnärvarande tre osålda bostadstomter; Norrkärr
1:245 (Seläter) och Norrkärr 1:238-239 (Monelidsvägen). Projektering
pågår för ett nytt bostadsområde om ca 25- 30 bostadstomter i Skee centrum
(detaljplan för del av Hjältsgård 6:1). Framtida planerade bostadsområden är
Canning där detaljplanearbete pågår samt på Mällbyhöjden.
Ärendebeskrivning
I en motion till Kommunfullmäktige har Margareta Fredriksson, Lars
Tysklind, Anette Andersson och Åke Sundemar (FP) begärt att få till stånd
en inventering av kommunalt ägda markområden och tomter för bostäder
samt en sammanställning av godkända detaljplaner som inte utnyttjats fullt
ut av det privata eller kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 32 att remittera ärendet till
Tekniska nämnden samt till Miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef
Motion 2014-04-02.
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämndens beslut:
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
__________
Tekniska nämnden beslutar
att efter redaktionell ändring ställa sig bakom förvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
__________
forts
Justerandes sign
Adress:
Strömstads kommun
Tekniska nämnden
452 80 Strömstad
Telefon: 0526-191 85 Fax: 0526-194 31
Nämndens E-postadress: [email protected]
Kommunens webbsida på internet:
www.stromstad.se
Sida 16
STRÖMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden
2014-08-26
TN § 90 forts
Dnr TN/2014-0124
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Akten
Justerandes sign
Adress:
Strömstads kommun
Tekniska nämnden
452 80 Strömstad
Telefon: 0526-191 85 Fax: 0526-194 31
Nämndens E-postadress: [email protected]
Kommunens webbsida på internet:
www.stromstad.se
Tekniska förvaltningen
Tjänsteskrivelse
1 (2)
2014-08-26
Kristin Ulfstad
[email protected]
tele 0526-19 154
KS/2014-0192
TN/2014-0124
Motion angående bristen på bostäder- remissvar
Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställning av de
kommunala bostadsfastigheterna.
Strömstads kommun har förnärvarande tre osålda bostadstomter; Norrkärr 1:245
(Seläter) och Norrkärr 1:238-239 (Monelidsvägen). Projektering pågår för ett nytt
bostadsområde om ca 25- 30 bostadstomter i Skee centrum (detaljplan för del av
Hjältsgård 6:1). Framtida planerade bostadsområden är Canning där
detaljplanearbete pågår samt på Mällbyhöjden.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige har Margareta Fredriksson, Lars Tysklind,
Anette Andersson och Åke Sundemar (FP) begärt att få till stånd en inventering av
kommunalt ägda markområden och tomter för bostäder samt en sammanställning
av godkända detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut av det privata eller
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 32 att remittera ärendet till Tekniska
nämnden samt till Miljö- och byggnämnden.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställning av de
kommunala bostadsfastigheterna.
Strömstads kommun har förnärvarande tre osålda bostadstomter; Norrkärr 1:245
(Seläter) och Norrkärr 1:238-239 (Monelidsvägen). Projektering pågår för ett nytt
bostadsområde om ca 25- 30 bostadstomter i Skee centrum (detaljplan för del av
Hjältsgård 6:1). Framtida planerade bostadsområden är Canning där
detaljplanearbete pågår samt på Mällbyhöjden. I övrigt sker ställningstaganden om
nya bostadsområden i de fördjupade översiktsplanerna Norra Kustområdet, Södra
Kustområdet samt Strömstad tätort med Skee, vilka handläggs av
Kommunledningsförvaltningen.
Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 STRÖMSTAD
0526-190 00 (växel)
0526-19 431 (fax)
[email protected]
www.stromstad.se
Besöksadress:
Bergsgatan
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
2 (2)
Försäljningen av de kommunala bostadstomterna sker via den kommunala
tomtkön. Samtliga personer som anmäler sig till tomtkön erbjuds de tomter som
för närvarande finns till försäljning.
Information om samtliga bostadstomter finns på kommunens hemsida. Ytterligare
marknadsföring av tomter har inte förvaltningen ansett som nödvändigt.
Beslutsunderlag
Motion 2014-04-02.
I tjänsten
Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
Tekniska förvaltningen
Strömstads kommun
452 80 STRÖMSTAD
0526-190 00 (växel)
www.stromstad.se
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379
STRÖMSTADS
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sida
3 (22)
Sammanträdesdatum
2014-04-24
Kf § 32
Ks/2014-0192
Motion från Folkpartiet Liberalerna angående bristen på bostäder
Kommunfullmäktige beslutar
att: motionen remitteras till Tekniska nämnden samt till Miljö och Byggnämnden.
Ärendebeskrivning
Folkpartiet har inkommit med en motion där de anger att eftersom bristen på
bostäder utgör det största hindret vid rekrytering av personal är det viktigt att
synliggöra och marknadsföra de planer, markområden och tomter som finns i
kommunen. Folkpartiet vill få till stånd en inventering av samtliga kommunalt ägda
markområden och av godkända detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut, privata eller
kommunala.
Folkpartiet föreslår att motionen remitteras till Tekniska nämnden samt
till Miljö- och Byggnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-04-02
Beslutsgång
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
Folkpartiet förslag att motionen remitteras till Tekniska nämnden samt till Miljöoch Byggnämnden och finner det bifallet
______________________
Delges: Diariet
Tekniska nämnden: [email protected]
Miljö- och byggnämnden: [email protected]
Folkpartiet: [email protected]
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Folkpartiet Liberalerna Strömstad
2014-04-02
Motion från Folkpartiet Liberalerna ang. bristen på bostäder
Vid kontakter med företag, organisationer, skolor nämns allt oftare bristen på bostäder som
det största hindret / problemet vid rekryteringar av personal. Det finns folk som vill flytta till
Strömstad för att arbeta men det finns inga bostäder att tillgå.
Det är därför viktigt att synliggöra och marknadsföra de planer, markområden och tomter som
finns i kommunen.
Folkpartiet vill ha till stånd en inventering av samtliga kommunalt ägda markområden och
tomter så att entreprenörer och privatpersoner som vill bygga bostäder vet vad som finns
tillgängligt. En redovisning bör innehålla såväl kvartersnamn som gatuadresser.
Dessutom föreslår vi en inventering av godkända detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut.
Privata eller kommunala. Finns det sådana planer bör en första åtgärd vara att kontakta
planinnehavarna för att se om utbyggnad kan ske. Även här vill vi ha en redovisning.
Då bostadsbyggandet får ses som en av de enskilt viktigaste frågorna i ett expansivt Strömstad
förutsätter vi snabb handläggning av ärendet.
Vårt yrkande: Att motionen remitteras till Tekniska nämnden samt till Miljö och
Byggnämnden.
För Folkpartiet Liberalerna
………………………………………..
Margareta Fredriksson
……………………………………..
Lars Tysklind
………………………………………..
Håkan Eriksson
……………………………………..
Anne-Lise Lindmark
………………………………………..
Anette Andersson
……………………………………..
Åke Sundemar