Att tänka på vid egenkontroll - Brandskyddspartner i Stockholm AB

Om oss
Systematiskt brandskyddsarbete
Alla ska arbeta systematiskt med sitt
brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska
gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att
det fungerar och att alla i organisationen har den
kunskap och det material som är nödvändigt för
att förebygga brand och olyckor.
För vem gäller systematiskt
brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller
alla organisationer, oberoende av storlek och
verksamhet. Ledningen har det yttersta
ansvaret, men säkerhetsansvarig,
brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig
personal är viktiga medarbetare i
sammanhanget.
Varför behövs systematiskt
brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gör det
lättare att skydda medarbetare och lokaler från
skador som kan bli följden av en brand. Det kan
vara avgörande för verksamhetens fortlevnad.
Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet
för företaget.
Det är dessutom ett krav från lagstiftaren.
Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor
2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för att vidta
förebyggande faller direkt på ägaren eller
nyttjanderättshavaren av en byggnad eller
anläggning.
Brandskyddspartner Stockholm har
erfarenhet och kunskap om hur man
kan förebygga brand och olyckor. Flera
av våra medarbetare och
samarbetspartners har över 30 års
erfarenhet inom brandsäkerhet och
livräddning.
BSP hjälper företag genom att
tillhandahålla ett komplett utbud av
brandskyddsprodukter, första hjälpen
och service av brandskyddsmaterial,
samt ett webbaserat SBA-system för
Systematiskt Brandskyddsarbete. Vi
har även ett stort utbud av utbildningar
inom brand och livräddning mm.
Kontakta oss
Telefon: 08-659 55 90
E-post: [email protected]
Webb: www.brandskyddstockholm.se
Brandskyddspartner
Stockholm AB
FOLDER
EGENKONTROLL
Brandskyddspartner
Stockholm AB
Bolidenvägen 8
12163 Johanneshov
Rikstäckande försäljning av
brandskyddsprodukter och första hjälpen
utrustning. Service av
brandskyddsmaterell samt
brandskyddsutbildning och första hjälpen.
Hänvisningsarmatur
Brandsläckare

Släckaren är placerad synligt på
avsedd plats

Släckarens plombering och sigill
inte är trasig eller saknas

Släckarens manometer eller
indikator visar grönt

Släckaren inte är blockerad

Släckaren inte är uppenbart skadad
eller angripen av rost

Släckarens användningsinstruktion
är vänd utåt och fullt läsbar

Släckarens varselskyltning finns
och är oskadd

Släckarens underhållsservice inte
överskrider ett år
Kontrollera att:
Utrymningsplan
Kontrollera att:
Kontrollera att:


Planen inte är blockerad och att
den är fullt läsbar
Planen överensstämmer med
byggnaden och faktiska
utrymningsvägar samt placering av
brandutrustning
Utrymningsväg, dörr i
utrymningsväg

Armaturen är tänd

Armaturens hänvisningsskylt visar
korrekt utrymningsväg

Armaturen är väl synlig
Ledljus
Kontrollera att:

Armaturen inte har några synliga
skador
Första hjälpen
Kontrollera att:





Dörr kan öppnas minst 90 grader
Dörr inte är uppenbart skadad
Framkomlighet genom dörr som
leder ut ur byggnad inte hindras av
t.ex container, parkerade bilar eller
snö
Utrymningsdörr är varselskyltad.
En hänvisningsarmatur är
monterad ovanför dörr
Kontrollera att:

Utrustningen är lätt
tillgänglig

Utrustningen är komplett och inte har
några synliga skador

Ögonsköljutrustning finns i anslutning
till platser där det finns risk för
ögonskador, kontrollera utgångsdatum


Användningsinstruktion är fullt läsbar
Varselskyltning finns och är oskadd