Nytt nationellt program vid Stagneliusskolans AST-enhet

|
(2)
UNDERLAG
Datum
201 5- I 0-08
Ärendebeteckning
cYF 2015/0517-10.15
Handläggare
Mari Bredman
Rektor Stagneliusskolan
0480-45 15 42
Styrelsen ftir
Kalmarsunds gymnasiefürbund
[email protected]
Nytt nationellt program vid Stagneliusskolans AST-enhet
Bakgrund
Rektor med ansvar lor Stagneliusskolans AST-enhet har, i sin
uppdragsbeskrivning, fått ett uppdrag att utreda möjligheterna och
fiirutsättningarna fiir att utöka utbudet av utbildningsalternativ fiir elever
med diagnos inom autismspektrumtillstånd till att inkludera ytterligare ett
nationellt program. I dagsläget erbjuder vi Samhällsvetenskapspro grammet
med inriktning medier, information och kommunikation, dvs ett
hö gskoleflorberedande utbildningsalternativ.
Vissa av de ungdomar som söker sig till enheten saknar behörighet till ett
högskolelorberedande program och kan dåirftir inte antas, trots stora behov
av anpassning. Dessa ungdomar hamnar ofta på de "vanliga"
yrkesprograÍrmen och har dålr ofta svårt att fullflolja sina studier eftersom de
inte kan fä sina behov av anpassning tillgodosedda.
Ytterligare andra elever är inte intresserade av att gå just det
Samhällsvetenskapliga prograÍìmet utan vill kunna söka andra gymnasiala
utbildningsvàgar. Dessa tvingas idag välja mellan rätt program eller rätt
anpassning.
Efter en genomlysning av den situation som nu råder samt en tillbakablick
över de senaste åren då söktrycket till AST-enheten ökat pãtagligt, har vi
kommit fram till att en utökning av utbudet med ett yrkesprogram skulle
göra så att fler elever får fürutsättningar att klara av ett nationellt
gymnasieprogram som passar dem.
Det yrkesprogram som vi, efter genomlysningen, anser dr lämpligt fiir
AST-eleverna är Handels- och admini strationspro grammet. D etta beroende
på flera faktorer:
1. Det finns flera möjliga och näbara yrkesutgångar inom området für
den här målgruppen.
2. Det finns kompetens och erfarenhet på skolan när det gäller Handelsoch administrationsprogrammet både med avseende på
branschkunskap o ch arb etsplatsfiirlagt lärande.
3. Inom branschen finns APl-platser som kan ta emot elever med
behov av stöd och anpassade arbetsuppgifter.
FORBUNDSKONTORET
Besöksa dress Stagneliusgatan 33
E-post [email protected]
Postadress Box 865,391 28 Kalmar
Hemsida www.gyf.se
Tel 0480-45 15 00
Org nr 832401-6453
2 (2)
KALMARSLINDS
GYMNASIEFÖRBUND
4.
Datum
Ärendebeteckning
2015-10-08
cYF 2015/0517-10.15
Handels- och administrationsprogrammet innehåller breda
möjligheter till programftirdjupningar som kan väljas med
utgångspunkt från vad som är lämpligt lor målgruppen.
Ekonomisk konsekvens
De ekonomiska beräkningarna bygger på att det totala antalet elever inom
AST-enheten inte ökar utan att elever som berfünas gå Handels- och
administrationsprogrammet i annat fall skulle valt
S amhäll svetenskapspro grammet eller annat individuellt anpassat pro gram
inom enheten. Vi beräknar att det är rimligt med fna elever till Handelsoch administrationsprogrammet år l.
Kalkylen räknar även med samläsning fullt ut med
S amhällsvetenskapspro grammet inom de gymnasiegemensamma ämnena.
Detta innebåir att den beräknade utökningen av tjänster endast avser de
programspecifika delarna vilka är 200 p i årskurs 1, 300 p i årskurs 2 satnt
500 p vardera i årskurs 3 och 4. Fullt utbyggt innebär detta ett behov om2,0
tjänst ytterligare inom enheten, varav 0,3 tjåinst år 1.
Under fiirsta året, då det endast är årskurs 1, finns utrymme på Fabriksgatan
de fÌi tillfüllen programmets elever behöver läsa enskilt. I övrigf läser de
med Samhällsvetenskapsprogrammet vilket fungerar då det totala antalet
elever inte beräknas öka. Fullt utbyggt krävs dock en ny lösning avseende
lokalerna, vilket även är en önskan från AST-enheten i dag.
Sammanfattningsvis tillkommer en kostnad om0,2 mkr år I für 0,3 tjänst.
En mindre kostnad fiir undervisningsmaterial o.d. tillkommer. Ingen kostnad
beräknas fiir lokal. Fullt utbyggt tillkommer en kostnad om 1,1 mkr für 2,0
låirartjänster. Kostnaderna for utökningen fullt utbyggt ryms inte inom
befintlig elevpeng vilket bör beaktas.
Lokalfrågan återstår att ta håinsyn till men lämnas i denna kalkyl.
Behovet av särskild resurs bör även beaktas vilket kan påverka kostnaderna.
FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Håkansson
Förbundschef
o
Mari Bredman
Rektor