i rapporten

Läge för fler funktionsupphandlingar
i kollektivtrafiken
2015: Allt fler följer branschens rekommendationer,
men dags att ta steget fullt ut
Sveriges Bussföretag, 2015-05-06
Innehåll
1. …Innehåll ................................................................................... 2
2. …Ord på vägen ......................................................................... 3
3. …Sammanfattning ..................................................................... 5
4. …Utvecklingen mot målet om fördubblat resande
inom kollektivtrafiken, med sikte på fördubblad
marknadsandel för kollektivtrafiken . . ................................... 7
5. …De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM),
deras upphandlande bolag och branschens
rekommendationer ............................................................... 9
6. …RKM och deras effektiviseringsarbete ................................. 9
7. …Metod .. ................................................................................. 10
8. …Kollektivtrafikens utveckling mot målet
om fördubblat resande 2020 och
en fördubblad marknadsandel på sikt .. ............................... 13
9. …Analys . . ................................................................................. 16
10. …Kollektivtrafikens utveckling
mot fördubblad marknadsandel . . ........................................ 19
11. …Slutsatser om ekonomi och resandeutveckling ................. 29
2
1.
Ord på vägen
Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda
både samhällets pengar och företagens resurser kostnadseffektivt och klokt.
En viktig del är att fullt ut implementera och tillämpa de gemensamma
rekommendationer och dokument vi inom den samlade kollektivtrafiken
tagit fram inom ramen för Avtalsprocessen – avtalsrekommendationer
­inklusive mallavtal, ett av projekten inom Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik, där Sveriges Bussföretag är en av de ingående aktörerna.
De finns att hämta på www.partnersamverkan.se/avtalsprocessen.
Fler borde läsa på där – det finns fortfarande ett stort utrymme för
­förbättringar inom den upphandlade kollektivtrafiken. År 2014 ser trots
allt rätt ljust ut när vi gått igenom följsamheten gentemot branschens egna
rekommendationer och modellavtal. Visst finns undantag, men trenden som
vi rapporterat om i tidigare publikationer verkar hålla i sig, i rätt ­riktning.
Dock har vi en brasklapp: Våra slutsatser i rapporten bygger huvudsak­ligen
på statistik från Trafikanalys. Genom åren har vi påpekat brister i denna
nationella statistik och i vissa delar har vi själva fått bearbeta ­underlaget
från databaserna. I begreppet trafikintäkter till exempel räknar Trafikanalys
med både biljettintäkter och hyresintäkter från lokaler, en ­definition som
ingen annan i branschen använder så vitt vi vet. Öresundstågs resenärer
räknas också flera gånger då de ingår i statistik från flera län, ett annat
märkligt exempel. Här krävs bättring – Trafikanalys ambition måste rimligen
vara att den nationella statistiken om svensk kollektivtrafik ska bli en del
av Sveriges officiella statistik.
3
Sveriges Bussföretag bildades 1 januari 2014 av medlemmarna i
Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och Bussarbetsgivarna (BuA).
Vi är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom TransportGruppen och
Svenskt Näringsliv.
Den här publikationen är en uppföljning på rapporten ”På väg mot
fler resenärer i bussen – eller inte?” som publicerades av BR 2010,
efterföljaren från 2011 ”Spara pengar och få samtidigt fler resenärer i
­kollektivtrafiken”, 2012 års rapport ” Så räcker skattepengarna längre
på vägen” samt 2013 års rapport “På väg mot en mer kostnadseffektiv
kollektivtrafik?!”. Mer fakta finns också att hämta på vår webbplats
www.sverigesbuss­foretag.se, under rubriken upphandlad linjetrafik.
Stockholm i maj 2015
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag1)
1) Tidigare rapporter:
2010: På väg mot fler resenärer i bussen eller inte?
2011: Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna
2012: Så räcker skattepengarna längre på vägen
2013: På väg mot en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik
4
2.
Sammanfattning
Majoriteten av resorna i den regionala kollektivtrafiken sker
med buss. En positiv utveckling av andelen resande i kollektiv­
trafiken påverkar hela den svenska bussbranschens förmåga
att växa, skapa nya attraktiva tjänster för våra resenärer,
­erbjuda fler arbetstillfällen över hela Sverige och bidra till
uppfyllandet av de transportpolitiska målen. Därför är arbetet
för framtida förändringar i branschen bärande i verksamheten
inom Sveriges Bussföretag. Det är också en av anledningarna
till att vi är aktiva inom Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik, ett branschgemensamt forum som syftar till
att öka antalet resor i kollektivtrafiken på bekostnad av andra
motoriserade persontransportresor.
Syftet med denna rapport är att analysera och beskriva hur
kollektivtrafiken utvecklas mot branschens mål om fördubblad
kollektivtrafik. Detta har vi gjort på tre sätt. För det första har
vi analyserat hur kollektivtrafiken utvecklas mot målet att fördubbla
antalet resor i kollektivtrafiken till 2020, och på sikt fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel, genom att använda statistik
om resandeutveckling och ekonomi från SIKA och Trafik­
analys för åren 2007–20132.
För det andra har vi analyserat i vilken omfattning som ­r egionala
­kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) eller deras bolag använder de
branschrekommendationer som deras egen branschorganisation,
Sveriges Kommuner och L
­ andsting (SKL) samt Svensk
­Kollektivtrafik, har kommit överens om med övriga
branschorganisationer inom ­kollektivtrafiken.
När Sveriges Bussföretag granskat de upphandlingar som
påbörjades 2014 ser vi att branschen tagit ett kliv framåt när
det gäller följsamhet gentemot branschens egna rekommen­
dationer. När det gäller kollektivtrafikbranschens ekonomiska
utveckling så ser bilden inte lika ljus ut. Fortfarande är
­ etydligt
kostnads­ökningen (2007–2013 var den 39,4 %4 ) b
större än resandeökningen (2007–2013 var den 17,0 %).
Till denna bild hör att utvecklingen är ­synnerligen varierande
mellan länen/regionerna. Låt oss peka på tabell 15 i denna
rapport. Där framgår tydligt vilka skillnader det finns.
­Mellan åren 2007–2013 har kostnad per resa ökat med 11%
i Värmland (inkl. Karlstadbuss) och under samma tid har
kostnad per resa ökat med 50% i Dalarna. Helt klart finns
det en stor effektiviseringspotential inom kollektivtrafik­
branschen när man ser dessa siffror. Allt kan inte förklaras
med att det råder ”speciella förutsättningar här”, därför är det
stora kostnadsökningar. Likaså satsningar på miljövänligare
trafik och ökad tillgänglighet för personer med funktions­
nedsättningar kan ske med funktionella krav och inte med
detaljkrav, det ger mer trafik för pengarna. Trafikverkets
­planeringsprocess, kallat fyrstegsprincipen, borde i större
utsträckning användas även vid utveckling av kollektivtrafik
i syfte att få fram den mest kostnads­effektiva lösningen.
­Exempelvis skulle betydlig fler buss­körfält i våra städer
göra kollektivtrafiken attraktivare och mer kostnadseffektiv.
Och för det tredje har vi analyserat i vilken utsträckning som
­r egionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) eller ­deras bolag
tagit tillvara den effektiviseringspotential som finns i de doku­
ment som ingår i de branschgemensamma Avtalsrekommen­
dationerna3 och i tidigare överenskommelser kring bland annat
index och ­fordonsstandardisering.
2) Statens Institut för Kommunikationsanalys (numer nedlagt och ersatt av Trafikanalys) publicerar varje år statistik över lokal och regional kollektivtrafik. Nyckeltalen bygger på
SIKA:s rapport 2009:18, publicerad i juli 2009, Trafikanalys rapport 2010:12 publicerad i juli 2010, Trafikanalys rapport 2011:19 publicerad i juli 2011, Trafikanalys rapport 2012:16
publicerad i juni 2012 samt Trafikanalys rapport 2013:20 publicerad i juni 2013.
3) Modellavtalen antogs av samtliga ingående branschorganisationers styrelser försommaren 2010 och de uppdateras efter gemensamma beslut,
se www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Avtalsprocessen/
4) Räknat i 2013 års priser.
5
3.
Utvecklingen mot målet
om fördubblat resande inom kollektivtrafiken, med sikte på fördubblad
­marknadsandel för kollektivtrafiken
Resandet med regional kollektivtrafik ökar – det visar statistik
från Trafikanalys. Men det är inte bara resandet som ökar,
utan även kostnaderna. Kostnaderna stiger i själva verket
mycket snabbare än resandet. Mellan 2007 och 2013 steg
kostnaderna med drygt 39 %5, medan resandet bara
ökade med 17 %.
Resandet ökar dock allt för långsamt för att
­fördubblingsmålet ska kunna nås enligt
­tidplan. Om denna utveckling fortsätter,
med en årlig ökningstakt på någon eller
några procent, kommer målet om ett
fördubblat resande med kollektivtrafiken
inte att nås förrän år 2034. Fjorton år
efter att målet borde varit uppnått
enligt kollektivtrafikbranschen.
Om kostnaderna tillåts stiga i
­samma takt som i dag, med 6–8%
årligen i snitt, kommer kostna­
derna för den regionala kollektiv­
trafiken att vara uppe i drygt
100 miljarder kr per år när målet
nås. Det är inte troligt att skatte­
betalarna och kollektivtrafikens
resenärer kommer att anse sig ha
råd att betala mer än tre gånger
som mycket som i dag för att
­fördubbla resandet med kollektiv­
trafiken. Detta visar på det mycket
stora behovet av effektiviseringar
inom kollektivtrafiken.
5) Räknat i 2013 års priser.
6
4.
De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM),
deras upphandlande bolag och branschens rekommendationer
En slutsats vi kan dra för 2014 är att RKM eller deras upp­
handlande bolag i de upphandlingar som påbörjades 2014
i många fall börjat tillämpa kollektivtrafikbranschens egna
rekommendationer.
Buss 2010 som innehåller branschens rekommendationer
för standardisering av bussar, har använts i cirka 75 % av den
upphandlade trafiken. I andra upphandlingar hänvisar man
till Buss 2010, men samtidigt har RKM eller deras b
­ olag
skrivit in ett eller flera egna tillägg. Tillägg som många
­gånger är detaljstyrande och kostnadsdrivande. Detta innebär
att upphandlande organisationer åter igen har missat möjlig­
heten att harmonisera fordonskraven, och därmed möjligheten
att sänka, inte bara sina egna kostnader, utan kostnaderna
för hela branschen. Det är först när vi har ett helt standar­
diserat kravställande på bussarna som vi helt kan minimera
ex restvärdesrisker, fördyrande inköpskostnader m m6. Sänkta
kostnader som hade gjort det möjligt att satsa på mer trafik
för att genom ett större utbud locka nya resenärer. Det är nu
dags för landets regionala kollektivtrafik-myndigheter att gå
från ord till handling och verkligen se till att vi får chansen att
skapa en harmoniserad bussflotta i Sverige. Ett argument
som ofta används för att motivera egna tillägg är att det är nu
man handlar upp och avtalet ska vara i x antal år, och lägger
man inte till sina egna krav så får man inte det man vill ha.
Detta resonemang bygger på att det inte sker uppdateringar
av Buss 20xx, vilket är fel. Buss 20xx uppdateras regelbundet
och målet är att ny version ska komma vart fjärde år. I stället
för att lägga fast egna krav är det bättre att lyfta fram sina
idéer och förslag till Buss 2014-gruppen så att vi i branschen
gemensamt och i samma takt utvecklar bussars attraktionskraft.
Vidare är det så att med detaljkrav exempelvis vad gäller
drivmedel så omöjliggör man för beställaren att ta del av
den teknikutveckling som sker, och den går mycket snabbt
när det gäller bussar.
Andelen upphandlingar som följer, eller nästan följer bransch­
gemensamma indexrekommendationer är 99 % av den upp­
handlade trafiken vilket är en förbättring jämfört tidigare år.
Dock vill vi påtala vikten av att följa indexrådets rekommen­
dationer gällande förnybara drivmedel. Avvikelser även på
detta område medför en affärsrisk för trafikföretaget, en
helt onödig affärsrisk i det fall en rekommendation finns.
Bra indexvillkor är oerhört viktigt. Inte bara för trafikföretagen,
utan även för kommuner, RKM eller deras upphandlingsbolag
som upphandlar kollektivtrafiken. Genom att använda index
som kompenserar trafikföretagen för kostnadsutvecklingen
minskas företagens risker med avtalet, vilket innebär att
­trafikföretagen inte behöver gardera sig genom att lägga
­dyrare anbud. En för båda parter bra affär ska med andra
ord avgöras vid upphandlingen och inte vara ett utfall av
­indexreglering saknas eller är felaktig under avtalstiden.
­Indexregleringen ska se till att avtalade affärsvillkor bibe­
hålls under hela avtalstiden. Det gynnar såväl trafikföretag
som beställare och ytterst resenärerna.
Samtliga upphandlingar som genomfördes under år 2014
innehöll formuleringar som visade att RKM ansluter sig till
de målen om fördubblat resande eller ökad marknadsandel
för kollektivtrafiken. I de flesta fall anges dock inte några
konkreta målsättningar för resandeökningen på linjen eller
i trafikområdet som upphandlats, vilket gör att målet inte
bryts ner i den faktiska verksamheten och därmed riskerar
att inte få ett verkligt genomslag.
När det gäller de upphandlingar av linjetrafik med buss som
genomfördes 2014 kan konstateras att nästan alla av de upp­
handlingar som hade förutsättningar för att vara ett resande­
incitamentsavtal innehöll en resandeincitamentsandel på
minst 25 %.
6) www.bilsweden.se: Särkravens betydelse för busstrafikens kostnader.
7
När det gäller andelen avtal som i sina miljökrav enbart
innehåller funktionella krav visar statistiken som Sveriges
Bussföretag tagit fram att nästan 100 % av den upphandlade
busstrafiken enbart ställde funktionella miljökrav. Detaljkrav
på drivlina eller drivmedel är inte bara fördyrande, det innebär
även en klar risk att gå miste om de teknikskiften som är på
stark frammarsch. Slutligen måste ordet energieffektivisering
få en större betydelse hos landets trafikbeställare. Det är inte
rimligt att slösa med energi bara för att den är förnybar.
Det finns även mycket att göra som direkt hamnar på sam­
hällets bord. Exempelvis prioritera kollektivtrafiken i våra
större städer på ett helt annat sätt än vad som sker i dagsläget.
Överlåt till trafikföretaget att sköta tidtabellsplanering och
besluta om fordonsstorlekar. Detta kräver att man vågar
vara modig hos beställaren, eller snarare vågar släppa taget
lite grann.
Det sker en snabb och mycket spännande teknikutveckling
när det gäller bussar. Vi ser flera exempel på eldrift i olika
former som exempelvis laddhybrider, batteridrivna bussar,
bussar som använder superkondensatorer eller bussar som
drivs med hjälp av induktionsteknik. Detta är en mycket
stark trend på gång över hela världen, därför är det oerhört
viktigt att inte låsa fast sig vid en enda teknik som man
­sedan tvingas hållas fast vid på grund av stora investeringar
i infrastruktur etc.
8
5.
RKM och deras
effektiviserings­
arbete
Inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har
aktörerna enats om ett effektiviseringsmål som syftar till att
skapa ekonomiska förutsättningar att utveckla kollektivtrafik­
verksamheten i riktning mot fördubblingsmålet. Enligt den
branschgemensamma rapporten Affärsmodell för fördubblad
kollektivtrafik bör en effektivisering av branschen på i
storleks­ordningen 20 % vara fullt möjlig. För att nå fram
­rekommenderas flera åtgärder. Tidtabellsplanering hos
­trafikföretagen är en.
I merparten av den upphandlade busstrafiken överlåts
­planeringen av tidtabellen till trafikföretaget. I de allra flesta
fallen sker detta i varianter av samrådsförfarande, med sista
ordet hos beställaren.
I de modellavtal som finns i Avtalsrekommendationerna
finns till exempel skrivningar kring tidtabells- och utbuds­
planering. ”Förslag till tidtabell avseende de linjer och turer
som inom Trafikuppdraget skall företas med buss skall
framtas av Trafikföretaget och överlämnas till Beställaren
för godkännande senast fyra (4) månader innan det att
­trafiken enligt tidtabellen skall påbörjas. Det åligger därefter
Beställaren att senast tre (3) månader innan trafiken skall
­påbörjas fastställa tidtabellen. Trafikföretaget äger rätt att
föreslå ändrade linjesträckningar och turintervall samt
­införande av nya linjesträckningar, vilka ska godkännas
av Beställaren.”
6.
Metod
Vi har på tre sätt analyserat hur kollektivtrafiken och kollektiv­
trafikbranschen utvecklas mot målet om ett fördubblat
­resande 2020 och en fördubblad marknadsandel för kollektiv­
trafiken på sikt. För det första har vi tagit fram nyckeltal
över hur kollektivtrafiken utvecklas mot fördubblingsmålet.
För det andra har vi tagit fram statistik över i vilken omfattning
landets RKM i de upphandlingar av busstrafik som genomförts
under 2013, har använt de rekommendationer som branschen
enats kring. Och för det tredje har vi försökt analysera RKMs
effektiviseringsarbete.
Utöver tidtabells- och omloppsplaneringen finns det en stor
effektiviseringspotential i att följa branschens rekommenda­
tioner om index, standardisering av fordonen och att ställa
funktionskrav istället för detaljkrav. Sist, att också överlåta
till trafikföretaget att besluta om fordonsstorlek m m så
länge dessa följer branschens egna rekommendationer,
­innebär inte bara en minskad miljöbelastning, det är även
bättre hushållande med pengarna.
9
7.
Utvecklingen mot målet
om fördubblat resande 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt
För att kunna analysera och beskriva hur kollektivtrafiken
utvecklas mot målet om fördubblat resande 2020 har Sveriges
Bussföretag, genom att använda statistik från SIKA och
Trafikanalys7 för år 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och
2013 tagit fram nyckeltal för resandeutveckling och ekonomi
för landets förutvarande trafikhuvudmän och de nya regionala
kollektivtrafikmyndigheterna.
Nyckeltalen beskriver utvecklingen på såväl riksnivå som på
länsnivå. På så sätt är det möjligt att utläsa hur utvecklingen
sker i landet som helhet, men också skillnader i landet
­beroende på hur RKM använder de resurser som finns
inom kollektivtrafiken.
7.1 RKM och branschens rekommendationer
För det andra har vi tagit fram statistik över i vilken
­omfattning landets RKM har använt de rekommendationer
som branschen enats kring.
7.2 Resandeincitament
Enligt den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtals­
rekommendationer inklusive mallavtal8 bör alla avtal så långt
möjligt innehålla incitament som baseras baserat på antal resor,
så kallade resandeincitament, för att driva på utvecklingen i
riktning mot fördubblingsmålen. Storleken på den rörliga
ersättningen preciseras i ett förslag till modellavtal för resande­
incitamentsavtal som branschorganisationerna enats kring
under våren 2010. Enligt modellavtalet bör den rörliga delen
utgöras av ersättning per registrerat resande och utgöra en
väsentlig del av kontraktets omfattning, minst 25 % av den
totala ersättningen.9 Sveriges Bussföretag har därför analyserat
hur stor andel av upphandlingarna under 2013 som innehållit
resandeincitament som utgjort minst 25 % av den totala
­ersättningen till trafikföretaget.
7.3 Målet om fördubblat kollektivtrafikresande
I början av 2008 presenterade kollektivtrafikbranschen sina
gemensamma fördubblingsmål. Som redan nämnts är målet
att till år 2020 fördubbla resandet med kollektivtrafiken och
att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt.
Dessa mål utgör grunden för Partnersamverkan för förbättrad
kollektivtrafik, och de ska ses på samlad nationell nivå.
I Avtalsprocessen – avtalsrekommendationer inklusive
mallavtal understryks också vikten av att resandemålet bryts
ner lokalt och regionalt till att gälla områden, stråk etc.10
Vi har analyserat i vilken utsträckning RKM eller deras bolag i
sina upphandlingar dels har anslutit sig till fördubblingsmålen,
dels om de satt upp konkreta målsättningar för resande­
ökningen i de stråk eller områden som upphandlats.
7.4 Indexrekommendationer
– verktyget för affärsneutralitet
Index används inom kollektivtrafiken för att inom ramen för
upphandlingsavtalen skapa affärsneutralitet och kompensera
trafikföretaget för kostnadsutvecklingen. Sedan 2008 finns
ett branschgemensamt indexråd, vilket har presenterat en rad
rekommendationer under åren 2009–2014. I de antagna
mallavtalen har också aktuella indexöverenskommelser
­inarbetats. Sveriges Bussföretag har analyserat i vilken
­utsträckning RKM eller deras bolag använt någon av dessa
dokument i de upphandlingar som de genomförde under
2014. Rådets rekommendationer publiceras löpande på
­Indexrekommendationer och på Standardisering
förutsätter följsamhet.
7.5 Buss 2010 – Buss 2014
Syftet med att standardisera de bussar som upphandlas för
trafik i regional kollektivtrafik är att öka likformigheten
kring bussens utformning över hela landet och därmed sänka
kollektivtrafikens samlade kostnader. Målet är att en buss
som uppfyller de branschgemensamma rekommendationerna
ska accepteras och fungera lika bra i hela Sverige oavsett
RKM och avtalsområde.
7) Statens Institut för Kommunikationsanalys (numer nedlagt och ersatt av Trafikanalys) publicerar varje år statistik över lokal och regional kollektivtrafik. Nyckeltalen bygger på
SIKA:s rapport 2009:18, publicerad i juli 2009, samt de efterföljande rapporterna från Trafikanalys.
8) Avtalsprocessen-avtalsrekommendationer inklusive mallavtal.
9) Bilaga 3 Modellavtal resandeincitamentsavtal, beslutad av branschorganisationerna i juni 2010.
10) Den branschgemensamma rapporten ”Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/affarsmodell/
10
Sveriges Bussföretags och Svensk Kollektivtrafiks
­rekommendationer kring utformningen av de bussar som
ska ­användas i regional kollektivtrafik finns i dokumenten
Buss 2010 och Buss 2014, som utgör en bilaga till Avtals­
rekommendationerna.
För att syftet och målet ska kunna uppfyllas kan inte RKM
eller deras upphandlade bolag i upphandlingsunderlagen
göra egna tillägg samtidigt som de föreskriver att någon av
dessa dokument ska följas. Om RKM lägger till egna speci­
fikationer uteblir standardiseringen. Därför har Sveriges
Bussföretag analyserat i vilken omfattning RKM eller deras
­upphandlande bolag använt någon av dessa dokument i
den trafik som handlats upp under 2014 utan egna tillägg.
7.6 Lokal marknadsföring
I den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtalsrekom­
mendationer inklusive mallavtal är det trafikföretaget som
ska ansvara för den lokala marknadsföringen i de fall avtalet
är ett resandeincitamentsavtal. Vi har analyserat i hur stor
andel av den upphandlade trafiken som ansvaret för den
­lokala marknadsföringen förts över till trafikföretaget.
7.7 Funktionella miljökrav
Enligt den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtals­
rekommendationer inklusive mallavtal- bör alla avtal så
långt möjligt vara baserade på funktions- och systemansvar.
Detta innebär bland annat att de miljökrav som ställs vid
upphandlingar så långt möjligt bör vara funktionella miljö­
krav. Vi har analyserat hur stor andel av den upphandlade
trafiken där enbart funktionella miljökrav har ställts.
­Funktionella miljökrav ställs även i det branschgemensamma
miljöprogrammet, med tillhörande kravbilaga, vilken ingår
i Avtalsrekommendationerna.
7.8 Mer kollektivtrafik för samma pengar
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har enats
om ett effektiviseringsmål som syftar till att skapa ekonomiska
förutsättningar att utveckla kollektivtrafikverksamheten i
riktning mot fördubblingsmålet. Enligt den branschgemen­
samma skissen till ny affärsmodell11 som branschen tog fram
april 2009 bör en effektivisering av branschen på i storleks­
ordningen 20 % vara fullt möjlig.
11) www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/affarsmodell.pdf
11
Kollektivtrafiken kan effektiviseras och sänka sina kostnader
på en lång rad olika sätt. Ett sätt som nämnts ovan är genom
att standardisera utformningen av de fordon som används
inom kollektivtrafiken. Ett annat är att använda de index­
rekommendationer som branschen enats kring. Genom att
använda index som fullt ut kompenserar trafikföretagen för
kostnadsutvecklingen minskas företagets risker med avtalet,
vilket innebär att trafikföretagen inte behöver gardera sig
­genom att lägga ett dyrare anbud. Ett tredje är att använda
funktionskrav istället för detaljkrav vid upphandlingar. Det är
inte säkert att den metod som en RKM valt, om den innebär
att man ställer detaljkrav, är den mest effektiva metoden att
uppnå ett visst mål, till exempel ett mål för miljöfarliga utsläpp.
Genom att ställa funktionskrav kan istället trafikföretaget
välja den mest effektiv metoden eller tekniken för att uppfylla
kravet i den konkreta driften. Detta skapar förutsättningarna
för att trafikföretagen kan implementera ny teknik inom området
och risken minimeras att man på grund av upphandlings­krav
måste stanna kvar i en teknik som blivit gammal.
Sveriges Bussföretag har under lång tid även drivit att kollektiv­
trafiken ska effektiviseras genom att trafikföretaget får ta över
ansvaret för tidtabellsplaneringen och omloppsplaneringen.12
År 2007 skrev BR i rapporten ”Mer kollektivtrafik för samma
pengar” om potentialen för effektiviseringar vid tidtabellsoch omloppsplaneringen. Resonemanget är i högsta grad
­relevant fortfarande. I rapporten redovisades intern statistik
från BRs medlemmar som gav en fingervisning om hur
mycket mer effektiv användningen av bussar och förarnas
körtid skulle kunna bli om tidtabellen lades mer effektivt.
Bussförarna är i genomsnitt bara tillgängliga för resenärer
under 65% av den betalda förartiden. Lönekostnaden för
den tid som förarna inte är tillgängliga för resenärerna var
2,8 miljarder kr. För att få en uppfattning om proportionerna
kan man räkna om detta till andel av förarkåren. Omräknat
innebär detta att av totalt cirka 18 000 förare som kör upp­
handlad busstrafik träffar 6 300 förare aldrig några resenärer.
När inte förarna kör resenärer kör de tomma bussar tillbaka
till garaget, sitter och väntar vid ändhållplatser och så vidare.
Det är samhället som ytterst, genom RKMs avtal med trafik­
företagen, betalar för såväl fordons- som personalkostnaderna
och även för drivmedelskostnaderna. Detta gäller oavsett
om bussen är full med resenärer, om den körs tom till garaget
eller om föraren sitter och väntar vid en ändhållplats.
Sveriges Bussföretag har därför även analyserat i vilken
­utsträckning som RKM har fört över ansvaret för tidtabells­
planering och omloppsplanering till trafikföretagen i de
upphandlingar som genomfördes år 2014.
Enligt de modellavtal som finns inom Avtalsrekommenda­
tioner antagna inom Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik 2010 ska ”Förslag till tidtabell avseende de
linjer och turer som inom Trafikuppdraget skall företas med
buss framtas av Trafikföretaget och överlämnas till Beställaren
för godkännande senast fyra (4) månader innan det att trafiken
enligt tidtabellen skall påbörjas. Det åligger därefter Beställaren
att senast tre (3) månader innan trafiken skall påbörjas fast­
ställa tidtabellen. Trafikföretaget äger rätt att föreslå ändrade
linjesträckningar och turintervall samt införande av nya
linjes­träckningar, vilket ska godkännas av Beställaren”.
Dessa rekommendationer gäller i och med att modellavtalen
antogs försommaren 2010.
Sist men inte minst analyserar vi vilken upphandlad trafik
som följer branschrekommendationen om affärsneutrala
­betalningsvillkor. Att inte belasta trafikföretagen med att
ända upp till en månad ligga ute med mycket stora belopp,
utan man får betalt för den större delen redan under trafik­
månaden minskar trafikföretagens kostnader. Det är betydligt
billigare för kollektivtrafiken om samhället tar denna kapital­
kostnad än om trafikföretagen gör det. Mer trafik för pengarna
med andra ord.
I 13% av alla utförda kilometrar med buss körs fordonet
tomt utan resenärer ombord, när förarna utanför tidtabell
kör bussen tillbaka till garaget. Det betyder att kollektivtrafiken
varje dag i Sverige kör motsvarande 4 varv runt jorden och
släpper ut 125 000 kg koldioxid helt utan resenärer ombord
på bussen.
Bussar som går i trafik för RKM används bara under 20 %
av trafikdygnet. Övrig tid står bussen i depå, används för
framkörning till eller från linjen, etc.
12) Omloppsplanering beskriver hur många fordon som ska användas.
12
8.
Utvecklingen mot målet
om fördubblat resande 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt
För att kunna analysera och beskriva hur kollektivtrafiken
utvecklas mot målet om fördubblat resande 2020 har Sveriges
Bussföretag, genom att använda statistik från SIKA och
Trafikanalys13 för år 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och
2013 tagit fram nyckeltal för resandeutveckling och ekonomi
för landets förutvarande trafikhuvudmän och de nya regionala
kollektivtrafikmyndigheterna.
Nyckeltalen beskriver utvecklingen på såväl riksnivå som på
länsnivå. På så sätt är det möjligt att utläsa hur utvecklingen
sker i landet som helhet, men också skillnader i landet
­beroende på hur RKM använder de resurser som finns
inom kollektivtrafiken.
8.1 RKM och branschens rekommendationer
För det andra har vi tagit fram statistik över i vilken omfattning
landets RKM har använt de rekommendationer som
­branschen enats kring.
8.2 Resandeincitament
Enligt den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtals­
rekommendationer inklusive mallavtal14 bör alla avtal så
långt möjligt innehålla incitament som baseras baserat på
antal resor, så kallade resandeincitament, för att driva på
­utvecklingen i riktning mot fördubblingsmålen. Storleken
på den rörliga ersättningen preciseras i ett förslag till modell­
avtal för resandeincitamentsavtal som branschorganisatio­
nerna enats kring under våren 2010. Enligt modellavtalet
bör den rörliga delen utgöras av ersättning per registrerat
­resande och utgöra en väsentlig del av kontraktets omfattning,
minst 25 % av den totala ersättningen.15 Sveriges Bussföretag
har därför analyserat hur stor andel av upphandlingarna
­under 2013 som innehållit resandeincitament som utgjort
minst 25 % av den totala ersättningen till trafikföretaget.
13) Statens Institut för Kommunikationsanalys (numer nedlagt och ersatt av Trafikanalys) publicerar varje år statistik över lokal och regional kollektivtrafik. Nyckeltalen bygger på
SIKA:s rapport 2009:18, publicerad i juli 2009, samt de efterföljande rapporterna från Trafikanalys.
14) Avtalsprocessen-avtalsrekommendationer inklusive mallavtal.
15) Bilaga 3: Modellavtal resandeincitamentsavtal, beslutad av branschorganisationerna i juni 2010.
13
8.3 Målet om fördubblat kollektivtrafikresande
8.5 Lokal marknadsföring
I början av 2008 presenterade kollektivtrafikbranschen sina
gemensamma fördubblingsmål. Som redan nämnts är målet
att till år 2020 fördubbla resandet med kollektivtrafiken och
att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt.
Dessa mål utgör grunden för Partnersamverkan för förbättrad
kollektivtrafik. I Avtalsprocessen – avtalsrekommendationer
inklusive mallavtal understryks också vikten av att resande­målet
bryts ner lokalt och regionalt till att gälla områden, stråk etc.16
I den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtalsrekommen­
dationer inklusive mallavtal är det trafikföretaget som ska
ansvara för den lokala marknadsföringen i de fall avtalet är
ett resandeincitamentsavtal. Vi har analyserat i hur stor andel
av den upphandlade trafiken som ansvaret för den lokala
marknadsföringen förts över till trafikföretaget.
Vi har analyserat i vilken utsträckning RKM eller deras bolag i
sina upphandlingar dels har anslutit sig till fördubblingsmålen,
dels om de satt upp konkreta målsättningar för resande­
ökningen i de stråk eller områden som upphandlats.
Enligt den branschgemensamma Avtalsprocessen – avtals­
rekommendationer inklusive mallavtal bör alla avtal så långt
möjligt vara baserade på funktions- och systemansvar.
Detta innebär bland annat att de miljökrav som ställs vid
upphandlingar så långt möjligt bör vara funktionella miljökrav.
Vi har analyserat hur stor andel av den upphandlade trafiken
är där enbart funktionella miljökrav har ställts. Funktionella
miljökrav ställs även i det branschgemensamma miljöprogram,
med tillhörande kravbilaga vilken ingår i Avtalsrekommen­
dationerna.
8.4 Indexrekommendationer
– verktyget för affärsneutralitet
Index används inom kollektivtrafiken för att inom ramen för
upphandlingsavtalen skapa affärsneutralitet och kompensera
trafikföretaget för kostnadsutvecklingen. Sedan 2008 finns ett
branschgemensamt indexråd, vilket har presenterat en rad
rekommendationer under 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och
2014. I de antagna mallavtalen har också aktuella indexöverens­
kommelser inarbetats. Sveriges Bussföretag har a­ nalyserat i
vilken utsträckning RKM eller deras bolag ­använt någon av
dessa dokument i de upphandlingar som de genomförde
under 2014. Rådets rekommendationer publiceras löpande
på www.svenskkollektivtrafik.se.
Syftet med att standardisera de bussar som upphandlas för
trafik i regional kollektivtrafik är att öka likformigheten
kring bussens utformning över hela landet och därmed sänka
kollektivtrafikens samlade kostnader. Målet är att en buss
som uppfyller de branschgemensamma rekommendationerna
ska accepteras och fungera lika bra i hela Sverige oavsett
RKM och avtalsområde.
Sveriges Bussföretags och Svensk Kollektivtrafiks
rekommenda­tioner kring utformningen av de bussar som
ska användas i regional kollektivtrafik finns i dokumentet
Buss 2010/ Buss 2014, som antogs av de båda organisa­
tionerna i januari 2010 respektive september 2014 och som
idag utgör en bilaga till Avtalsrekommendationerna.
För att syftet och målet ska kunna uppfyllas kan inte RKM
eller deras upphandlade bolag i upphandlingsunderlagen
göra egna tillägg samtidigt som de föreskriver att någon av
dessa dokument ska följas. Om RKM lägger till egna speci­
fikationer uteblir standardiseringen. Därför har Sveriges
Bussföretag analyserat i vilken omfattning RKM eller deras
­upphandlande bolag använt någon av dessa dokument i
den trafik som handlats upp under 2014 utan egna tillägg.
8.6 Funktionella miljökrav
8.7 Mer kollektivtrafik för samma pengar
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har enats
om ett effektiviseringsmål som syftar till att skapa ekono­
miska förutsättningar att utveckla kollektivtrafikverksam­
heten i riktning mot fördubblingsmålet. Enligt den bransch­
gemensamma skissen till ny affärsmodell17 som branschen
tog fram april 2009 bör en effektivisering av branschen på i
storleksordningen 20 % vara fullt möjlig.
Kollektivtrafiken kan effektiviseras och sänka sina kostnader
på en lång rad olika sätt. Ett sätt som nämnts ovan är genom
att standardisera utformningen av de fordon som används
inom kollektivtrafiken. Ett annat är genom att använda de
indexrekommendationer som branschen enats kring. Genom
att använda index som fullt ut kompenserar trafikföretagen
för kostnadsutvecklingen minskas företagets risker med avtalet,
vilket innebär att trafikföretagen inte behöver gardera sig
­genom att lägga ett dyrare anbud. Ett tredje är att använda
funktionskrav istället för detaljkrav vid upphandlingar.
Det är inte säkert att den metod som en RKM valt, om
den innebär att man ställer detaljkrav, är den mest effektiva
metoden att uppnå ett visst mål, till exempel ett mål för
­miljöfarliga utsläpp. Genom att ställa funktionskrav kan
­istället trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller
tekniken för att uppfylla kravet i den konkreta driften.
Detta skapar förutsättningarna för att trafikföretagen kan
implementera ny teknik inom området och risken minimeras
att man på grund av upphandlingskrav måste stanna kvar i
en teknik som blivit gammal.
16) Den branschgemensamma rapporten ”Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/affarsmodell/
17) www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/affarsmodell.pdf
14
Sveriges Bussföretag har under lång tid även drivit
att kollektivtrafiken ska effektiviseras genom att
trafikföretaget får ta över ansvaret för tid­
tabellsplaneringen och omloppsplaneringen.18
År 2007 skrev BR i rapporten ”Mer kollektiv­
trafik för samma pengar” om potentialen
för effektiviseringar vid tidtabells- och
­omloppsplaneringen. Resonemanget är i
högsta grad relevant fortfarande. I rapporten
redovisades intern statistik från BRs
­medlemmar som gav en fingervisning om
hur mycket mer effektiv användningen av
bussar och förarnas körtid skulle kunna bli
om tidtabellen lades mer effektivt.
Bussförarna är i genomsnitt bara tillgängliga
för resenärer under 65% av den betalda förartiden.
Lönekostnaden för den tid som förarna inte är
tillgängliga för resenärerna var 2,8 miljarder kr.
För att få en uppfattning om proportionerna kan
man räkna om detta till andel av förarkåren. Omräknat
innebär detta att av totalt cirka 18 000 förare som kör
upphandlad busstrafik träffar 6 300 förare aldrig några
­resenärer. När inte förarna kör resenärer kör de tomma
­bussar tillbaka till garaget, sitter och väntar vid ändhåll­
platser och så vidare.
I 13 % av alla utförda kilometrar med buss körs fordonet
tomt utan resenärer ombord, när förarna utanför tidtabell
kör bussen tillbaka till garaget. Det betyder att kollektivtrafiken
varje dag i Sverige kör motsvarande 4 varv runt jorden och
släpper ut 125 000 kg koldioxid helt utan resenärer ombord
på bussen.
Bussar som går i trafik för RKM används bara under 20 %
av trafikdygnet. Övrig tid står bussen i depå, används för
framkörning till eller från linjen, etc.
Det är samhället som ytterst, genom RKMs avtal med
­trafik­företagen, betalar för såväl fordons- som personal­
kostnaderna och även för drivmedelskostnaderna. Detta gäller
oavsett om bussen är full med resenärer, om den körs tom till
garaget eller om föraren sitter och väntar vid en ändhållplats.
Sveriges Bussföretag har därför även analyserat i vilken
­utsträckning som RKM har fört över ansvaret för tidtabells­
planering och omloppsplanering till trafikföretagen i de
upphandlingar som genomfördes år 2014.
Enligt de modellavtal som finns inom Avtalsrekommenda­
tioner antagna inom Partnersamverkan för en fördubblad
kollektivtrafik 2010 ska ”Förslag till tidtabell avseende de
linjer och turer som inom Trafikuppdraget skall företas med
buss framtas av Trafikföretaget och överlämnas till Beställaren
för godkännande senast fyra (4) månader innan det att trafiken
enligt tidtabellen skall påbörjas. Det åligger därefter Beställaren
att senast tre (3) månader innan trafiken skall påbörjas fastställa
tidtabellen. Trafikföretaget äger rätt att föreslå ändrade linje­
sträckningar och turintervall samt införande av nya linje­
sträckningar, vilket ska godkännas av Beställaren”. Dessa
­rekommendationer gäller i och med att modellavtalen
­antogs försommaren 2010.
Sist men inte minst analyserar vi vilken upphandlad trafik
som följer branschrekommendationen om affärsneutrala
­betalningsvillkor. Att inte belasta trafikföretagen med att
ända upp till en månad ligga ute med mycket stora belopp,
utan man får betalt för den större delen redan under trafik­
månaden minskar trafikföretagens kostnader. Det är betydligt
billigare för kollektivtrafiken om samhället tar denna kapital­
kostnad än om trafikföretagen gör det. Mer trafik för
­pengarna med andra ord.
18) Omloppsplanering beskriver hur många fordon som ska användas.
15
9.
Analys
9.1 Analystabell 1
RKMs och deras bolag och följsamhet till branschens
­rekommendationer (grön signal = följer branschrekommen­
dationen, orange signal = avviker från branschrekommendatio­
nen, men inte på ett allvarligt sätt, blå signal = avviker från
bransch­rekommendationen med framför allt kostnads­
drivande ­konsekvenser).
iktad andel av
Resande-incitament
s upphandlingar
> 24 %
Upphandlare
Följer indexrek.
Ja
Ja
Följer branschrek
Beställaren har klart
Följer Buss 2010,
Trafikföretaget sköter
Enbart funktionella
Följer mål
branschrek
om affärsneutrala
uttalade
om
Viktad andel
av egna
Resande-incitament
Följer indexrek.
Följer
Buss 2010,
utan
tillägg
lokal marknadsföring
miljökrav
om affärsneutrala
betalningsvillkor
resandeökning
årets upphandlingar
> 24 %
utan egna tillägg
betalningsvillkor
Nej
Ja
Ja
Nja
Ja
Nja
Nja
60,80%
Piteå Kommun
2,00%
SLL Trafikförv. E 23
11,30%
Länstrafiken Västerbotten Objekt 15001-15023
5,80%
Västtrafik 2015:1 TÅ 10, 21, 30, Orust, Alingsås
0,04%
Västtrafik 2015:1 TÅ 40. Lerum
5,40%
Länstrafiken Västerbotten Objekt 15024-15025
1,00%
Länstrafiken Örebro, Nora, Hällefors
Nej
Nej
1,70%
Kiruna Kommun
Ja
Ja
10,10%
Länstrafiken Jämtland, Ragunda Buss
Ja
Nej
Nej
Nja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nja
Nej
Nja
Nej
Ja
Nja
Nja
Nja
60,80%
2,00%
11,30%
Nja
Nja
5,80%
0,04%
5,40%
1,00%
1,70%
Ja
Nja
Nja
Nja
Nja
Nja
Ja
Nja
Ja
Nej
Nej
Nja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej, samråd
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nja
Nja
Nej, samverka
Nja
Nej, samverka
Nej
Nej
Ja
Nja
Nej, delaktigNej
Ja
Nej
Nja
Nja%
1,7 % + 78,3 10,10%
%
63,8 % + 36,3Nej
%
92,3 % + 7,8
94,3 % + 5,8 %
64,5 % + 34,6 %
Länstrafiken Örebro; regiontrafik Hallsberg, Kumla m.m.
94,3 % + 5,8 %
64,5 % + 34,6 %
Andel som följer rek;
Ja, ej målsatt
Nej
Ja, ej målsatt
Nja
Ja, ej målsatt
Nja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja, ej målsatt
Nja
Ja, ej målsatt
Nja
Ja, ej målsatt
Nej
Ja, ej målsatt
Ja
Ja, ej målsatt
17,1 % +Nja
83,0 %
1,7 % + 78,3 %
Ja
Trafikföretaget sköter
lokal marknadsföring
Beställaren har klart
Enbart funktionella
uttalade mål om
miljökrav
resandeökning
Ja Ja
Ja Ja
Nej, samråd
Ja, ej målsatt
Ja
Ja, ej målsatt
Ja
Nej
Ja, ej målsatt
Ja
Nej, samverka
Ja
Ja
Ja Nja
Ja Nja
Nej, samverka
Ja
Ja
Nej
Ja, ej målsatt
Ja
Nej
Ja, ej målsatt
Ja
Nej
Ja, ej målsatt
Ja
Nej, delaktig
Ja, ej målsatt
Ja
Nej
Ja, ej målsatt
Ja Nja
Ja Nja
Ja Nja
Ja Ja
NjaNja
90,0 % +Nja
10,0 %
63,8 % + 36,3 %
92,3 % + 7,8 %
17,1 % + 83,0 %
Ja
Nja
90,0 % + 10,0 %
Följer branschrekommendationen
Avviker branschrekommendationen men inte på ett allvarligt sätt
Följer branschrekommendationen
Avviker branschrekommendationen men inte på ett allvarligt sätt
Avviker från branschrekommendation med framförallt kostnadsdrivande konsekvenser
Avviker från branschrekommendation med framförallt kostnadsdrivande konsekvenser
16
Användbarhet
Social acceptans
Produktfördel Kunskap
Prisvärt
Drivkraft resefrekevens
0,4
0,06
0,31
0,36 0,11 Drivkraf
När det gäller de upphandlingar av linjetrafik med buss som genomfördes 2014 kan vi konstatera att de flesta
Drivkraft nöjdhetavtal som rimligen
0,38 bör ha ett resandeincitament0,44
0,39
0,31
0,4
även har det. Några trafikområden
som vi anser skulle haft
25 % eller mer nådde inte hela vägen.
Vikten av incitamentsavtal har bland annat visats i en kunskapssammanställning som togs fram inom ramen för
Göteborgs stads utvecklingsprojekt K2020. I kunskapssammanställningen ingår en analys av vilka faktorer som
ökar det kollektiva resandet19.
Analyser av data från Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer visar på ett lågt samband mellan beteende
(att välja att resa kollektivt) och den generella kundnöjdheten. Figuren nedan visar hur olika faktorer påverkar
individers beteende att resa mer kollektivt respektive nöjdhet med k­ ollektivtrafiken.
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Drivkraft resefrekevens
Drivkraft nöjdhet
De ljusa staplarna förklarar varför man reser (beteende) med kollektivtrafiken och de mörka staplarna förklarar
vilka faktorer som driver människors nöjdhet med kollektivtrafiken. Analysen visar att användbarhet är viktigaste
faktorn att öka resandet. Den näst viktigaste faktorn (0,36) är att höja kunskapen om hur systemet fungerar.
Notera är att kvalitet fått värdet noll (0) vad gäller påverkan på att resa mer. Förklaringen är att kvalitet är en hygien­
faktor som människor förväntar sig ska fungera och den driver därför inte mot ett ökat resande med ­kollektivtrafik.
Nöjdhet påverkas av hög kvalitet (mörk stapel) samt att k­ ­ollektivtrafiken blir populärare. Med popularitet avses
att omgivningen (vänner och bekanta) också har en positiv bild av kollektivtrafiken vilket innebär att den sociala
acceptansen att använda kollektivtrafiken ökar. I staplarna längst till höger – prisvärt – ser vi att lågt pris inte
medför att folk generellt reser mer (0,11) dock blir man nöjdare.
I en absolut övervägande del av den trafik som handlats upp överlåter man på trafikföretaget att ansvara för
den lokala marknadsföringen. Kombineras detta med ett tillräckligt kraftigt resandeincitament så har man
­skapat en stark driftkraft för att resenären är i fokus.
Buss 2010, som innehåller branschens rekommendationer för standardisering av bussar, har använts vid knappt
30 procent av upphandlad trafik. Därtill har några upphandlingar adderat egna tillägg som vi bedömer inte är
kostnadsdrivande, åtminstone inte utan att bussens marknadsfördelar ökar. Detta är en stor nedgång jämfört
med föregående år då 44 procent följde Buss 2010 utan egna tillägg.
När det gäller andelen upphandlad busstrafik som följer branschgemensamma indexrekommendationer är den
för 2013 77 procent, en förbättring jämfört med 2012 då motsvarande resultat var 62 procent.
Bra indexvillkor är oerhört viktigt. Inte bara för trafikföretagen, utan även för RKM och kommuner som
19) ”Drivkrafter – vilka faktorer påverkar valet av färdmedel?” PM från Torbjörn Eriksson 2007-10-25. Delar av denna PM ingår i en kunskapssammanställning
som Mats Börjesson och Torbjörn Eriksson gjort för Göteborgsstad K2020 projekt, januari 2007.
17
u­ pphandlar kollektivtrafiken. Genom att använda index som fullt ut kompenserar trafikföretagen för kostnads­
utvecklingen minskas företagens risker med avtalet, vilket innebär att trafikföretagen inte behöver gardera sig
genom att lägga dyrare anbud.
Samtliga upphandlingar som genomfördes under år 2013, innehöll formuleringar som visade att RKM ansluter
sig till de mål som Partnersamverkan har satt upp. I de flesta fall anges dock inte några konkreta målsättningar
för resandeökningen.
När det gäller andelen avtal som i sina miljökrav enbart innehåller funktionella krav visar statistiken som Sveriges
Bussföretag tagit fram att ungefär 77 procent av den upphandlade trafiken enbart har funktionella miljökrav.
Detta är en stor förändring jämfört med 2012 och avspeglar mer vilka RKM som upphandlar trafik. Detta värde
kommer säkert att svänga fram och tillbaka de närmaste åren. Det absolut vanligaste kravet är att det ska vara
biogasbussar och här väger Skåne tungt. Här är det på sin plats att säga att biogas är en utmärkt energi­källa.
Dock, den förhärskande tekniken då biogas utnyttjas där man har en Ottomotor i en tung buss medför väsentligt
ökad energiförbrukning jämfört med en dieselbuss, cirka 30 procent mer energi. Jämför man med de hybrid­
bussar som idag finns i trafik så är skillnaden hela 60 procent högre energiförbrukning. Här är det oerhört viktigt
att man överlåter till trafikföretaget att välja bästa teknik för att uppfylla de branschgemensamma målen om
­utfasning av fossila drivmedel och ökad energieffektivitet.
9.2 Analystabell 2:
RKM och deras bolags effektiviseringsarbete (grön signal = följer branschrekommendationen, orange signal =
avviker från branschrekommendationen, men inte på ett allvarligt sätt, blå signal = avviker från bransch­
rekommendationen med framför allt kostnadsdrivande konsekvenser).
Nära på all den busstrafik som handlades upp 2014 överlåter planeringsansvaret till trafikföretaget. Här är flera
RKM goda föredömen.
Viktad andel av
Trafikföretaget sköter
årets
tidtabellsplanering
upphandlingar
Upphandlare
2,00%
60,80%
1-15023
2,00%
Alingsås
11,30%
4-15025
berg,
5,80%
Nej, påverkansmöjligheter
Trafikföretaget ansvarar
för omloppsplanering
Viktad andel av
fordonen
årets
upphandlingar
Ja
Piteå Kommun Ja
Nja,
samråd
SLL Trafikförv.
E i23
Trafikföretaget sköter
tidtabellsplanering
Trafikföretaget ansvarar
för omloppsplanering
fordonen
Nej, påverkansmöjligheter
Ja
Ja
2,00%
Ja
60,80%
Ja
Ja
Ja,Västerbotten
detaljplanering
Länstrafiken
Objekt 15001-15023 Ja
Ja, detaljplanering
Västtrafik 2015:1
TÅ 10,21,30, Orust, Alingsås Ja
2,00%
Nja, i samråd
Ja
11,30%
Ja, detaljplanering
Ja
Ja
Västtrafik 2015:1Nej
TÅ 40. Lerum
Nja,
i
samråd
Ja
Länstrafiken Västerbotten Objekt 15024-15025
5,80%
Ja, detaljplanering
Ja
0,04%
Nej
Ja
Ja
5,40%
Nja, i samråd
Ja
1,70%
i samråd
Länstrafiken Nja,
Örebro,
Nora, Hällefors
Nja,
förslag
kan
lämnas
Kiruna Kommun
Ja
1,00%
Nja, i samråd
Ja
10,10%
Länstrafiken Nja,
Jämtland,
Ragunda Buss
i samråd
Nej
1,70%
Nja, förslag kan lämnas
Ja
100%
10,10%
Nja, i samråd
Nej
77,9 % + 22,2 %
100%
0,04%
5,40%
1,00%
Länstrafiken Örebro; regiontrafik Hallsberg,
77,9 % + 22,2 %
Kumla m.m.
Andel som följer rek;
Följer branschrekommendationen
Avviker branschrekommendationen men inte på ett allvarligt sätt
Följer branschrekommendationen
Avviker från branschrekommendation med framförallt kostnadsdrivande konsekvenser
Avviker branschrekommendationen men inte på ett allvarligt sätt
2,00%
60,80%
2,00%
11,30%
5,80%
0,04%
5,40%
1,00%
Avviker från branschrekommendation med framförallt kostnadsdrivande konsekvenser
2,00%
60,80%
2,00%
11,30%
5,80%
0,04%
5,40%
18
10.
Kollektivtrafikens utveckling
mot fördubblad marknadsandel
10.1 Övergripande resande och utbud
Tabell 1 Antalet resor20 jämfört föregående år, total (miljoner)
Antalet resor i lokal och regional kollektivtrafik har ökat med 17,0 procent mellan år 2007 och 2013.
Årtal
Antal resor
2007
1214
Antal resor i %
2008
1244
2,50%
2009
1251
0,60%
2010
1283
2,60%
2011
1341
4,50%
2012
1377
2,70%
2013
1420
3,10%
17%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 12; Trafikanalys 2010:12, tabell 12, Trafikanalys 2011:19, tabell 12, Trafikanalys 2012:16, tabell 12, Trafikanalys 2013:20, tabell
12, Trafikanalys 2014:22, tabell 12
Tabell 2 Antal resor per trafikslag jämfört föregående år, totalt (miljoner)
Resandet i lokal och regional kollektivtrafik, räknat som antal resor per trafikslag, är störst med buss.
­Busstrafiken stod för 52 procent av antalet resor inom kollektivtrafiken 2013.
Årtal
2007
Spårväg
T-bana
Förändring Förändring Förändring
2012
2013
2007-2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
122
123
124
124
124
124
124
124
124
124
303
3,06
307
307
307
307
307
307
307
307
Buss
640
6,58
660
660
660
660
660
660
660
660
Tåg
142
149
151
151
151
151
151
151
151
151
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
Sjöfart
Källa: SIKA 2009:18, tabell 12; Trafikanalys 2010:12, tabell 12; Trafikanalys 2011:19, ­tabell 12, Trafikanalys 2012:16, tabell 12 och Trafikanalys 2013:20,
tabell 12; ­Trafikanalys 2014: 22, tabell 12
20) En resa definieras som en påstigning.
19
Tabell 3 Antalet utbudskilometer jämfört föregående år total (miljoner)
Utbudet av lokal och regional kollektivtrafik har ökat med 18,6 procent mellan 2007 och 2013.
Årtal
km (miljoner)
Förändring
2007
681
2008
709
4,1%
2009
722
1,8%
2010
740
2,5%
2011
777
5,0%
2012
793
2,1%
2013
808
1,9%
Förändring
2007-2013
18,6%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 13; Trafikanalys 2010:12, tabell 13; Trafikanalys 2011:19, tabell 13; Trafikanalys 2012:16, tabell 13;
Trafikanalys 2013:20, tabell 13 samt Trafik­analys 2014:22, tabell 13
Tabell 4 Antalet utbudskilometer21 per trafikslag jämfört föregående år (miljoner)22
Bussen står för den största delen av utbudet av lokal och regional kollektivtrafik. Bussen står för
73 procent av utbudet av kollektivtrafik. Noterbart är den starka ökningen av utbud på järnväg.
Årtal
2007
2013
Förändring
2013
Förändring
2007-2013
Järnväg
65
105
9,4%
61,5%
T-bana
91
92
1,1%
1,1%
Buss
506
591
1,0%
16,8%
Spårvagn
18
19
-9,5%
5,6%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 13;Trafikanalys 2010:12, tabell 13,Trafikanalys 2011:19, tabell 13;Trafikanalys 2012:16, tabell 13; samt Trafik­
analys 2013:20, tabell 13
21) Samma som tidtabellskilometer och exkluderar den trafik som ställs in och inkluderar den trafik som sätts in vid behov. Trafik såsom ut och inkörning samt
tomkörning bör om möjligt exkluderas (Trafikanalys).
22) Utbudet för sjöfart i lokal och regional kollektivtrafik redovisas inte av SIKA, Trafikanalys.
20
10.2 Resande och utbud per län
Tabell 5 Antalet resor jämfört föregående år total (1000-tal)
Den största resandeökningen 2013 skedde i Kronoberg och Västra Götaland. När det gäller de län som är med
i Öresundståg så är det så att antalet resande som enbart passerar igenom länet i fråga, räknas som en resa.
Enligt Trafikanalys definition är en resa = påstigande resenär i det egna länet. Nu räknar RKM även resenärer
som enbart reser igenom, eller kliver av, som en resa i den egna statistiken. Se även tabell 18 för jämförelse
med befolkningsförändring i de ­olika länen.
Län
2011
2012
2013
Förändring
2011
Förändring
2012
Förändring
2013
Förändring
2007-2013
15 409
15 689
16 077
14,0%
1,8
2,5%
41,0%
6 526
7 579
8 236
3,9%
16,1
8,7%
36,5%
257 020
259 295
281 800
13,3%
0,9
8,7%
34,2%
Västerbotten
10 225
10 529
11 314
2,7%
3
7,5%
31,0%
Uppsala
29 105
30 200
32 600
2,5%
3,8
7,9%
24,9%
Värmland
11 571
11 903
12 175
3,3%
2,9
2,3%
23,4%
7 099
7 529
7 694
4,0%
6,1
2,2%
22,6%
149 471
157 045
154 902
3,8%
5,1
-1,4%
20,3%
13,3%
Halland
Kronoberg
Västra Götaland
Kalmar
Sköne
Jönköping
16 404
17 519
18 507
1,3%
6,8
5,6%
Stockholm
722 046
742 396
761 093
2,3%
2,8
2,5%
12,5%
8 201
8 169
8 465
3,4%
-0,4
3,6%
11,8%
Blekinge
13 739
14 265
13 913
8,0%
3,8
-2,5%
11,6%
Västmanland
9 199
9 392
9 533
-0,9%
2,1
1,5%
8,7%
Södermanland
9 751
9 943
9 827
5,3%
2
-1,2%
6,5%
Dalarna
9 924
10 121
9 855
0,7%
2
-2,6%
6,2%
Östergötland
26 804
26 590
27 487
2,4%
-0,8
3,4%
6,0%
Västernorrland
10 132
10 589
10 100
0,1%
4,5
4,6%
5,9%
Örebro
12 622
12 751
12 377
3,3%
1
2,9%
-0,5%
Norrbotten
8 351
8 113
8 212
-1,3%
-2,9
1,2%
-2,5%
Jämtland
5 380
5 226
5 254
-7,5%
-2,9
0,5%
-2,5%
Gotland
1 199
1 051
898
2,9%
-12,3
-14,6%
-26,6%
Gävleborg
Källa: SIKA 2009:18, tabell 16; Trafikanalys 2010:12, tabell 16; Trafikanalys, tabell 16, Trafikanalys 2011:19, tabell 16, Trafikanalys 2012:16, tabell 16,
Trafikanalys 2013:20, tabell 16 samt Trafikanalys 2014:22
21
Tabell 6 Antalet utbudskilometer jämfört föregående år total (1000-tal)
Utbudet av kollektivtrafik är störst i Stockholm och Västra Götaland. Den största ökningen av utbudet, räknat
i utbudskilometer, mellan år 2007 och 2013 har skett i Halland och Kalmar. Största minskningarna har skett i
Gotland och ­Västernorrland.
Län
Halland
Kalmar
Jönköping
Uppsala
Blekinge
Skåne
Kronoberg
Västmanland
Södermanland
Värmland
Västra Götaland
Västerbotten
Dalarna
Gävleborg
Östergötland
Stockholm
Jömtland
Örebro
Norrbotten
Västernorrland
Gotland
2007
12 126
12 077
19 866
33 188
9 686
69 827
9 797
7 448
12 924
17 059
112 711
19 051
14 000
20 245
26 740
235 991
11 009
13 427
17 873
15 079
50 230
2012
2013
17 114
17 026
26 767
40 350
12 603
96 738
12 272
8 093
14 272
21 096
142 788
18 187
15 700
21 418
30 449
241 783
11 420
13 240
16 037
13 498
50 786
18 198
18 111
28 358
45 667
13 120
92 784
12 982
9 163
15 880
20 847
132 895
22 312
15 900
22 530
29 536
253 512
10 825
13 159
16 434
13 597
51 645
Förändring Förändring Förändring
2012
2013
2007-2013
7,3%
5,8%
-2,8%
-0,3%
-1,9%
3,1%
8,6%
3,5%
6,7%
6,0%
5,0%
-6,8%
1,3%
0,4%
0,5%
2,6%
-0,4%
-4,3%
-1,6%
-11,1%
-3,3%
6,3%
6,4%
5,9%
13,2%
4,1%
-4,1%
5,8%
13,2%
11,3%
-1,2%
-6,9%
22,7%
1,3%
5,2%
-3,0%
4,9%
-5,2%
-0,6%
2,5%
0,7%
0,2%
50,1%
50,0%
42,7%
37,6%
35,5%
32,9%
32,5%
23,0%
22,9%
22,2%
17,9%
17,1%
13,6%
11,3%
10,5%
7,4%
-1,7%
-2,0%
-8,1%
-9,8%
-10,1%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 16; Trafikanalys 2012:16, tabell 16, Trafikanalys 2013:20, tabell 16 samt Trafikanalys 2014:22
22
10.3 Övergripande ekonomi
Tabell 7 Kostnader (miljoner kr) total kollektivtrafik jämfört föregående år (2013 års priser)
Kostnaderna för lokal och regional kollektivtrafik ökade med 8 procent mellan år 2012 och 2013. Räknat från
2007 har kostnaderna ökat med 39,4 procent.
År
Kostnad
(miljoner)
2007
2008
2009
2010
28 258 29 781 31 303 32 955
2011
2012
2013
Förändring
2011
Förändring
2012
Förändring
2013
Förändring
2007-2013
34 378
36 482
39 383
4%
6%
8%
39,50%
Källa: Trafikanalys 2014:22, tabell 8
Tabell 8 Trafikeringskostnader per trafikslag (1000-tal kr) jämfört föregående år (2013 års priser)
OBS! För dessa värden redovisas inte uppgifter från Stockholms län p g a sekretess.
År
Buss 2013 års
prisnivå
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 802 894 kr
11 269 547 kr
11 616 403 kr
12 050 205 kr
12 781 618 kr
13 334 838 kr
13 513 093 kr
Totalt
Förändring Buss
2013 års
prisnivå
Spårväg i 2013
års prisnivå
973 477 kr
1 040 400 kr
1 083 711 kr
991 226 kr
1 034 818 kr
1 022 168 kr
1 088 238 kr
4%
3%
4%
6%
4%
1%
25%
Förändring
Spårväg 2013 års
prisnivå
7%
4%
-9%
4%
-1%
6%
12%
Tåg 2013 års
prisnivå
2 495 489 kr
2 820 910 kr
3 096 751 kr
3 301 511 kr
3 787 097 kr
4 526 406 kr
4 765 922 kr
Förändring
Tåg 2013 års
prisnivå
13%
10%
7%
15%
20%
5%
91%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 7 och 2008:17, tabell 7; Trafikanalys 2010:12, tabell 7; Trafikanalys 2011:19, tabell 7; Trafikanalys 2012:16, tabell 7; Trafikanalys
2013:20, tabell 7 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 7
Tabell 9 Kostnad per resa total (2013 års priser)
Mellan år 2007 och 2012 ökade kostnaderna per resa i den upphandlade kollektivtrafiken med drygt 19 procent
i snitt över landet.
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totalkostnad/resa
Förändring
23,75 kr
23,95 kr
25,02 kr
25,68 kr
25,63 kr
26,49 kr
27,73 kr
2,9%
4,5%
2,6%
-0,2%
3,4%
4,7%
Förändring
2007-2013
19%
Källa: Trafikanalts 2014:22, tabell 10
23
Tabell 10 Trafikintäkt total kollektivtrafik jämfört föregående år (1000-tal kr) (2013 års priser)
Trafikintäkterna, I detta ingår enligt Trafikanalys nuvarande definition, även intäkter av hyra från fordon vilket
förekommer hos bl a Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. För 2013 ändrade SLL definition enligt
ovan, vilket gav en ökning på drygt 2 miljarder kronor på trafikintäktssidan jfr med 2012.
Trafikintäkter
Trafikintäkter
2013 prisnivå
Förändring
(fasta priser)
Förändring
2007-2013
11 592 507,00 kr
12 895 030,00 kr
13 437 467,00 kr
13 974 171,00 kr
15 000 755,00 kr
16 478 519,00 kr
18 637 697,00 kr
12 532 246,00 kr
134 719,84 kr
14 083 197,00 kr
14 462 295,00 kr
15 127 435,00 kr
16 471 177,00 kr
16 637 697,00 kr
7,5%
4,5%
2,7%
4,6%
8,9%
13,2%
48,7%
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Källa: SIKA 2009:18, tabell 1 och 2008:17, tabell 1, Trafikanalys 2010:12, tabell 1; Trafikanalys 2011:19, tabell 1, Trafikanalys 2012:16, tabell 1; Trafikanalys
2013:20, tabell 1 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 1.
Tabell 11 Trafikintäkt per trafikslag jämfört föregående år (1000-tal kr)23 (2013 års priser)
Mellan år 2007 och 2012 ökade kostnaderna per resa i den upphandlade kollektivtrafiken med drygt 19 procent
i snitt över landet.
År
Buss
Förändring
Buss
Spårvagn
Förändring
Spårvagn
725 391,00 kr
Tåg
Förändring
Tåg
Fartyg
1 358 000,00 kr
Förändring
Fartyg
2007
5 452 870,00 kr
2008
5 521 101,00 kr
1,30%
722 408,00 kr
0,40%
1 738 047,00 kr
27,90%
640 008,00 kr
59 792,00 kr
7,10%
2009
5 657 418,00 kr
2,50%
752 590,00 kr
4,20%
2 032 787,00 kr
17,00%
59 702,00 kr
-6,70%
2010
5 729 421,00 kr
1,30%
701 804,00 kr
-6,70%
2 260 398,00 kr
11,20%
51 071,00 kr
-1,45%
2011
5 945 839,00 kr
3,80%
695 784,00 kr
-0,90%
2 401 223,00 kr
6,20%
53 964,00 kr
5,70%
2012
6 168 853,00 kr
3,80%
708 039,00 kr
1,80%
2 915 254,00 kr
21,40%
60 569,00 kr
12,20%
2013
6 411 203,00 kr
3,90%
719 603,00 kr
1,60%
2 753 145,00 kr
-5,60%
99 483,00 kr
64,20%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 7 och 2008:17, tabell 7; Trafikanalys 2010:12, tabell 7; Trafikanalys 2011:19, tabell 7; Trafikanalys 2012:16, tabell 7; Trafikanalys
2013:20, tabell 7 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 7
Tabell 12 Självfinansieringsgrad24 total i 2013 års priser
Upphandlad kollektivtrafik finansieras dels med skatte­medel, dels genom intäkter från trafiken, framförallt från
biljettförsäljningen, men även bidrag från kommuner som många fall betraktas som trafikintäkt i stället för
skatte­bidrag vilket vore mer korrekt. Till intäktssidan för RKM r­ äknas även hyresintäkter från depåer och
­fordon som trafik­företagen hyr.
År
Självfinanseringsgrad
2007
49,20%
2008
48,50%
2009
48,20%
2010
47,20%
2011
48%
2013
51,70%
Källa: Trafikanalys 2014:22.
23) Exklusive Stockholms län.
24) Den del av trafikens kostnader som täcks av verksamhetsintäkter (Trafikanalys).
24
Tabell 13 Skattebidrag per resa total jämfört föregående år (1000-tal kr) (2013 års priser)
Subventioneringen av den upphandlade kollektivtrafiken ökade även 2013. Sannolikt än högre än som syns i
tabellen då skattebidrag från kommuner ofta jämställs med biljettintäkter.
År
Skattebidrag
(1000-tal kr)
Skattebidrag i
2013 års prisnivå
Antal resor
Bidrag/resa
2007
12 546 447 kr
13 563 516 kr
1 213 068
11,18 kr
2008
13 866 145 kr
14 486 549 kr
1 244 676
11,64 kr
2009
14 481 181 kr
15 177 066 kr
1 251 121
12,13 kr
4,20%
2010
14 993 436 kr
15 517 164 kr
1 287 498
12,05 kr
-0,60%
2011
16 447 459 kr
16 586 356 kr
1 354 363
12,25 kr
1,60%
2012
17 586 466 kr
17 578 630 kr
1 382 513
12,71 kr
3,80%
2013
19 641 068 kr
19 641 068 kr
1 420 319
13,83 kr
8,80%
Förändring
Förändring
2007-2013
4,10%
23,70%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 1 och 2008:17, tabell 1;Trafikanalys 2010:12, tabell 1;Trafikanalys 2011:19, tabell 1;Trafikanalys 2012:16, tabell 1;Trafikanalys
2013:20, tabell 1 samt Trafikanalys 2014:22
10.4 Per län ekonomi
Tabell 14 Kostnader total kollektivtrafik jämfört föregående år (1000-tal kr) (2013 års priser)
Noterbart är att vissa län har mycket kraftiga kostnadsökningar när man jämför mellan åren 2007–2013.
­Orsakerna varierar säkerligen över landet. Kraftiga satsningar på järnvägstrafik är en av skälen.
Län
2007
2012
2013
Förändring
2013
Förändring
2007-2013
-14%
201300%
Gotland
56 970
58 643
50 284
Gävleborg
488 320
544 620
556 811
2%
14%
Dalarna
446 661
500 882
522 070
4%
17%
16%
Norrbotten
428 803
492 140
497 718
1%
Gotland
263 956
305 839
299 457
-2%
13%
Östergötland
910 992
1 075 174
1 127 199
5%
24%
515 042
609 484
543 978
-11%
6%
12 889 098
15 476 101
17 268 962
12%
34%
Blekinge
244 738
296 904
351 222
18%
44%
Västernorrland
324 830
399 874
410 912
3%
27%
Västmanland
300 225
376 823
418 167
11%
39%
Värmland
489 663
619 898
681 080
10%
39%
Uppsala
996 994
1 278 430
1 520 356
19%
52%
Västerbotten
Stockholm
Södermanland
Västra Götaland
436 666
562 378
627 442
12%
44%
4 820 846
6 345 502
6 670 669
5%
38%
Jönköping
614 988
809 743
858 561
6%
40%
Örebro
392 464
525 465
548 187
4%
40%
3 155 142
4 455 783
4 584 202
3%
45%
Kalmar
408 142
601 934
589 197
-2%
44%
Kronoberg
241 725
413 063
468 072
13%
94%
Halland
400 180
732 013
788 159
8%
97%
Skåne
Källa: SIKA 2009:18, tabell 1 och 2008:17, tabell 1; Trafikanalys 2010:12, tabell 1; Trafikanalys 2011:19, tabell 1, Trafikanalys 2012:16, tabell 1;
Trafikanalys 2013:20, tabell 1 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 1.
25
Tabell 15 Kostnad per resa total25 (kr/resa) (2013 års priser)
Kostnad per resa år 2013 var precis som tidigare år högst i Kalmar och lägst i Stockholm. Kostnad per resa har
mellan år 2007 och 2013 ökat mest i Dalarna med 50 procent och Kronoberg med 33 procent.
Län
Förändring
2012
Förändring
2013
Förändring
2007-2013
2007
2012
2013
Värmland
50,20 kr
47,25 kr
55,94 kr
7,90%
18 ,4%
11,40%
Västerbotten
59,64 kr
57,88 kr
48,08 kr
-0,20%
-16,90%
-19,40%
Gävleborg
39,17 kr
38,18 kr
40,02 kr
3,20%
4,80%
2,20%
Dalarna
35,22 kr
37,04 kr
52,98 kr
3,70%
43,00%
50,40%
Västra Götaland
22,96 kr
24,47 kr
23,67 kr
14,20%
-3,30%
3,10%
Stockholm
19,17 kr
20,79 kr
22,69 kr
0,40%
9,10%
18,40%
Uppsala
38,20 kr
42,33 kr
46,64 kr
2,50%
10,20%
22,10%
Västernorrland
34,08 kr
37,76 kr
40,68 kr
6,90%
7,70%
19,40%
Blekinge
32,33 kr
36,34 kr
41,49 kr
3,30%
14,20%
28,30%
Östergötland
35,12 kr
40,44 kr
41,01 kr
0,80%
1,40%
16,80%
Skåne
24,50 kr
28,38 kr
29,59 kr
2,80%
4,30%
20,80%
Västmanland
34,24 kr
40,12 kr
43,87 kr
4,20%
9,30%
28,10%
Norrbotten
50,92 kr
60,66 kr
60,61 kr
4,10%
-0,10%
19,00%
Jämtland
48,96 kr
58,52 kr
57,00 kr
5,00%
-2,60%
16,40%
Södermanland
47,31 kr
56,56 kr
63,85 kr
3,50%
12,90%
35,00%
Gotland
46,54 kr
55,80 kr
56,00 kr
23,50%
0,40%
20,30%
Jönköping
37,65 kr
46,22 kr
46,39 kr
1,40%
0,40%
23,20%
Kalmar
65,02 kr
79,94 kr
76,58 kr
-3,00%
-4,20%
17,80%
Örebro
31,87 kr
41,21 kr
44,29 kr
3,20%
7,50%
39,00%
Halland
35,10 kr
46,66 kr
49,02 kr
18,90%
5,10%
39,60%
Kronoberg
40,05 kr
54,46 kr
56,83 kr
-5,50%
4,40%
41,90%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 3 och 2008:17, tabell 3;Trafikanalys 2010:12, tabell 3;Trafikanalys 2011:19, tabell 3;
Trafikanalys 2012:16, tabell 3;Trafikanalys 2013:20 tabell 3 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 3
25) Totala kostnaderna fördelat på antalet resor.
26
Tabell 16 Självfinansieringsgrad26 total jämfört föregående år (Verksamhetsintäkter/totala intäkter)
(Förändring anges i procentenheter)
Noterbart är att i Trafikintäkter, vilka utgör en del av verksamhetsintäkterna ingår enligt Trafikanalys definition
inkomster i form av hyra för fordon som trafikföretagen betalar. När det gäller Gotland beror resultatet på
ofullständigt material från region Gotland.
Län
Halland
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Förändring
2007-2013
(procentenheter)
50,20%
48,30%
58,70%
56,80%
56,00%
58,40%
59,50%
9,30%
-5,70%
Skåne
61,30%
61,40%
62,20%
63,60%
61,90%
58,20%
55,60%
Stockholm
55,10%
56,00%
49,30%
49,90%
52,30%
54,40%
57,50%
2,40%
Uppsala
56,90%
57,30%
56,90%
59,90%
52,90%
53,90%
49,80%
-7,10%
Kronoberg
47,80%
52,60%
53,90%
50,50%
51,80%
52,70%
50,70%
2,90%
Blekinge
63,40%
50,30%
50,60%
52,10%
48,80%
51,20%
49,90%
-13,50%
Norrbotten
54,60%
51,50%
51,50%
51,40%
50,20%
51,20%
50,90%
-3,70%
Gävleborg
51,00%
48,40%
46,30%
47,70%
49,20%
48,40%
45,90%
-5,00%
Västerbotten
52,50%
51,90%
50,90%
51,00%
48,60%
48,20%
44,30%
-8,20%
-11,50%
Västra Götaland
53,70%
47,80%
47,20%
46,40%
45,10%
45,90%
42,20%
Dalarna
43,30%
44,20%
45,10%
47,10%
45,90%
45,60%
46,20%
2,90%
Jönköping
49,60%
50,10%
51,50%
48,20%
52,90%
44,60%
44,40%
-5,20%
Jämtland
50,10%
47,40%
46,70%
46,70%
44,30%
43,80%
44,90%
-5,20%
Kalmar
36,20%
36,90%
36,40%
34,10%
29,30%
43,30%
45,10%
8,90%
Källa:
SIKA 2009:18, tabell 151,50%
och 2008:17, tabell
1,Trafikanalys
2010:12, tabell
1;Trafikanalys
2011:19, tabell
1;Trafikanalys39,20%
2012:16, tabell 1; -12,30%
Värmland
51,40%
50,80%
48,40%
41,30%
39,60%
Trafikanalys 2013:20, tabell 1samt Trafikanalys 2014:22, tabell 1
Västmanland
45,80%
47,20%
44,90%
44,10%
41,10%
39,50%
34,10%
Östergötland
43,10%
42,40%
40,30%
38,10%
35,00%
36,70%
36,10%
-11,70%
-7,00%
Örebro
45,40%
40,70%
38,80%
36,30%
35,70%
35,10%
36,50%
-8,90%
-11,90%
Västernorrland
42,80%
41,50%
41,80%
39,90%
37,30%
32,40%
30,90%
Södermanland
35,60%
35,40%
35,20%
34,90%
31,80%
29,50%
30,40%
-5,20%
Gotland
22,00%
21,50%
25,30%
25,50%
21,40%
24,10%
3,00%
-19,10%
26) Självfinansieringsgrad är andelen av trafikens kostnader som täcks av verksamhetsintäkter, t.ex. biljettintäkter.
27
Tabell 17 Skattebidrag per resa total jämfört föregående år (2013 års priser)
Skattebidragsdelen för varje producerad resa ökar mycket varierande, sett över landet och åren 2007–2013.
Störst är ökningen i Blekinge och Örebro län.
Län
Skattebidrag/
resa 2007
Skattebidrag/ Skattebidrag/ Skattebidrag/
resa 2011
resa 2012
resa 2013
Förändring
2007-2013
Dalarna
23,14 kr
22,12 kr
22,23 kr
32,19 kr
50,40%
Gävleborg
19,74 kr
18,65 kr
19,56 kr
21,19 kr
16,10%
Stockholm
8,84 kr
9,03 kr
8,92 kr
9,70 kr
18,60%
Västerbotten
28,34 kr
29,62 kr
30,26 kr
30,47 kr
16,30%
Kalmar
41,51 kr
56,77 kr
45,39 kr
42,05 kr
9,50%
Gotland
36,29 kr
35,23 kr
41,03 kr
47,23 kr
40,70%
Halland
16,92 kr
17,43 kr
19,69 kr
19,55 kr
24,90%
Uppsala
16,46 kr
19,33 kr
19,38 kr
24,03 kr
57,80%
Skåne
9,50 kr
10,09 kr
11,64 kr
13,74 kr
56,40%
Västra Götaland
10,62 kr
11,69 kr
13,25 kr
13,98 kr
42,20%
Kronoberg
20,92 kr
28,23 kr
26,33 kr
27,94 kr
44,40%
Norrbotten
23,20 kr
28,83 kr
29,65 kr
29,77 kr
38,70%
Södermanland
30,85 kr
36,02 kr
39,93 kr
44,43 kr
55,70%
Östergötland
19,73 kr
25,87 kr
25,56 kr
26,45 kr
44,90%
Västernorrland
19,51 kr
21,96 kr
25,54 kr
28,34 kr
57,10%
Västmanland
18,55 kr
22,49 kr
24,49 kr
29,17 kr
70,00%
Värmland
22,06 kr
26,87 kr
29,73 kr
34,30 kr
68,10%
Jämtland
24,38 kr
30,82 kr
32,90 kr
31,38 kr
39,10%
Jönköping
18,98 kr
19,82 kr
25,63 kr
25,49 kr
45,20%
Blekinge
11,82 kr
17,89 kr
17,74 kr
20,20 kr
84,70%
Örebro
16,77 kr
25,31 kr
26,83 kr
27,91 kr
79,90%
Källa: SIKA 2009:18, tabell 1 och 2008:17, tabell 1;Trafikanalys 2010:12, tabell 1;­Trafikanalys 2011:19, tabell 1,Trafikanalys 2012:16, tabell 1;
Trafikanalys 2013:20, tabell 1 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 1
28
11.
Slutsatser om ekonomi
och resandeutveckling
En slutsats är att kollektivtrafikens kostnader fortsätter att stiga snabbare än resandet ökar. Mellan 2007 och
2012 steg kostnaderna med 37 procent, räknat i fasta priser (2012 års prisnivå), medan resandet endast ökade
med drygt 14 procent. Detta är ett medelvärde för hela landet och vid en genomgång av de olika länen kan vi
konstatera att det finns stora skillnader. Dessa stora skillnader när det gäller vad man får ut i form av resor
­mellan landets olika län och regioner kräver djupare analyser. Det kan dock inte vara rimligt med dessa stora
skillnader. Fler RKM behöver fundera på vad man får ut av sina satsade skattemedel. Det kan inte råda några
tvivel om att det finns stor effektiviseringspotential i den svenska kollektivtrafiken. En bra grund för analysen
finns i den rapport om kostnadsökningarna inom svensk kollektivtrafik som i januari 2014 publicerades av
­Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)27. Här pekar förbundet på faktorer såsom ökat utbud, framförallt i
form av relativt sett dyrare tågtrafik, ökade miljö- och tillgänglighetskrav i form av kostnadsdrivande detaljkrav
samt årliga prisökningar på löner, drivmedel etc.
Några exempel Sveriges Bussföretag kan lyfta fram är de satsningar på miljövänligare trafik och trafik med
ytterligare ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Detta kan ske med funktionella krav
och inte med detaljkrav, det ger mer trafik för pengarna. Sist, men absolut inte minst, ta lärdom av Trafik­
verkets planeringsprocess, kallat fyrstegsprincipen. Det vill säga definiera vilket problem som är tänkt att lösas.
Därefter väljer man den mest kostnadseffektiva lösningen. Exempelvis skulle betydlig fler busskörfält i våra
­städer göra kollektivtrafiken mer attraktiv och kostnadseffektiv.
Tabell 18 Sammanställning av valda nyckeltal (2013 års priser)
Här har ställts samman några av de nyckeltal som redovisats tidigare i rapporten. Syftet är att tydliggöra samband
mellan olika viktiga nyckeltal. Exempelvis är det viktigt att visa om branschen är på väg mot sina egna uppsatta
mål om resandeökning avspeglas i resandeökning i de olika länen. Resandeökningen bör då rimligen överstiga
befolkningsökningen. I vissa fall är det så, i andra är det sämre.
Län
ResandeBefolkningsförändring 2007- förändring 20072013
2013
Förändring i
utbudskm
2007-2013
Förändring i
kostnad /resa
2007-2013
Förändring i
skattebidrag/resa
2007-2013
Marknadsandel 2013
Halland
41,00%
6,50%
50,10%
97,00%
15,60%
14%
Kronoberg
36,50%
4,40%
32,50%
93,60%
33,60%
10%
Västra Götaland
34,20%
5,40%
17,90%
38,40%
31,60%
28%
Skåne
20,30%
7,30%
32,90%
45,30%
44,60%
24%
Västerbotten
31,00%
1,80%
17,10%
5,60%
7,50%
12%
Kalmar
22,60%
0,60%
50,00%
44,40%
1,30%
11%
Värmland
23,40%
0,30%
22,20%
39,10%
57,20%
12%
Uppsala
24,90%
8,00%
37,60%
52,50%
46,00%
21%
Gävleborg
11,60%
1,50%
11,30%
14,00%
7,40%
15%
Västernorrland
5,90%
-0,20%
-9,80%
26,50%
45,30%
9%
Stockholm
12,50%
12,70%
7,40%
34,00%
9,70%
52%
10%
Blekinge
11,80%
1,30%
35,50%
43,50%
70,90%
Södermanland
6,50%
5,70%
22,90%
43,70%
44,00%
13%
Jönköping
13,30%
3,10%
42,70%
40%
34,30%
14%
Västmanland
8,70%
4,90%
23,00%
39,30%
57,20%
12%
Dalarna
6,20%
1,10%
13,60%
16,90%
1,80%
10%
Örebro
0,50%
4,20%
-2,00%
39,70%
66,50%
13%
Östergötland
6,00%
4,90%
10,50%
23,70%
34,10%
Saknas Jämtland
-2,50%
-0,30%
-1,70%
13,40%
28,70%
Saknas Norrbotten
-2,50%
-0,30%
-8,10%
16,10%
28,30%
10%
Gotland
-26,60%
0,10%
-13,60%
-11,70%
30,20%
6%
27) ”Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?” Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2014.
29
60%
50%
40%
30%
20%
10%
K
H
-10%
Sk
ån
e
Jö
nk
öp
in
g
St
oc
kh
ol
m
Bl
ek
in
ge
G
äv
le
bo
Vä
rg
st
m
an
l
Sö
an
de
d
rm
an
la
nd
D
al
ar
Ö
na
st
er
gö
t
Vä
la
nd
st
er
no
rr
la
nd
Ö
re
br
o
N
or
rb
ot
te
n
Jä
m
tl
an
d
G
ot
la
nd
ro
no
Vä
be
st
rg
ra
G
öt
al
a
nd
Vä
st
er
bo
tt
en
U
pp
sa
la
Vä
rm
la
nd
Ka
lm
ar
al
la
nd
0%
-20%
-30%
Resandeförändring 07-­‐13 Förändring kostnad per resa 07-­‐13 -40%
Jämförelse mellan resandeförändring jfr med befolkningsförändring. När det gäller de län som är med i
­Öresundståg så är det så att antalet resande som enbart passerar igenom länet i fråga, räknas som en resa.
50,0%
befolkningsförändring 40,0%
resandeförändring 30,0%
20,0%
10,0%
rm ala
an l
st
er and
gö
tl
Jö and
nk
öp
K
ro ing
no
be
rg
Ka
lm
ar
G
ot la
Bl nd
ek
in
ge
Sk
ån
Vä
e
H
st
al ra
la
n
G
öt d
al
an
Vä
d
rm la
nd
Ö
Vä
re
br
st
m
o
an la
nd
D
al
ar
G
n
a
Vä ävl
e
st
er bor
no
g
rr la
nd
Jä
m
Vä
tl
a
st
n
er
d
b
N ott
e
or
rb n
ot
te
n
de
Ö
pp
s
Sö
St
-10,0%
U
oc
kh
ol
m
0,0%
-20,0%
-30,0%
I ovanstående diagram redovisas kostnads och resandeutvecklingen läns/regionvis för åren 2007–2013.
2013 års prisnivå.
30
Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussresearrangörer
som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och
utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som
branschfrågor. I dag har vi drygt 400 medlemsföretag med över 24 000 anställda.
Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, då Svenska Bussbranschens Riksförbund
och Bussarbetsgivarna slog ihop sina verksamhetsområden till en gemensam plattform
för att kunna driva bussbranschens intressen med större kraft.
Arbetsgivarfrågor
Utbildningsfrågor
En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa
kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra
branscher. Avtal tecknas med Svenska Kommunalarbetare­
förbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen
och Sveriges Ingenjörer. Dessutom bistår vi våra medlem­
mar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrå­
gor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med
processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.
I samarbete med övriga enheter inom TransportGruppen
arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och
utbildningsfrågor. För våra medlemmar arrangerar vi kurser
inom bland annat resenärsrättigheter, marknadsföring,
arbetsrätt och l­edarskap.
Branschfrågor
Sveriges Bussföretag företräder medlemsföretagens intres­
sen gentemot politiker, myndigheter och andra organisatio­
ner. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt,
omvärldsanalys, myndighetskontakter, uppvaktningar, skri­
velser och framställningar, remissarbete samt övrig intresse­
bevakning som ryms inom begreppet lobbying. Vi ser också
till att löpande förse både medlemmar och andra externa
intressenter och media med aktuell, intressant och relevant
information via olika kanaler, såsom nyhetsbrev, pressmed­
delanden och mässor.
Regionkontor och
Bussbranschföreningar
Sveriges Bussföretag och TransportGruppen har huvudkon­
tor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till
Malmö i söder. Sveriges Bussföretags medlemsföretag är
organiserade i regionala bussbranschföreningar, som driver
branschfrågor inom respektive region.
Box 5384, 102 49 STOCKHOLM • Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-762 71 00 • sveriges.bussforetag.se
E-post: [email protected]
Medlem i UITP och IRU
31
Transportgruppen
Box 5384
102 49 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08 762 71 00
[email protected]
transportgruppen.se