Förköpsinformation för Allra Premiepensionsförsäkring PPF 900.816.

Förköpsinformation för
Allra Premiepensionsförsäkring PPF 900.816.
Frivillig Gruppförsäkring
Försäkrad och tillika försäkringstagare är de kunder hos Allra Försäkring AB som vid var tid är anslutna till
gruppförsäkringen.
Försäkringen är en frivillig grupplivförsäkring som är kopplad till ditt premiepensionskapital. Om du avlider
innan du uppnår försäkringens slutålder utbetalas ett försäkringsbelopp till dina förmånstagare antingen i
enlighet med villkoren eller i enlighet med ett förmånstagarförordnande om du gett in ett sådant.
Försäkringsbeloppet som betalas ut motsvarar det aktuella värdet på ditt premiepensionskonto dagen före
dödsfallet, dock utbetalas högst 2 500 000 kr per liv eller 1 000 000 000 kr sammanlagt för samtliga
försäkrade som är inblandade i en katastrofal händelse. En förutsättning för att ersättning ska lämnas vid ditt
dödsfall är att du vid startdatum var bosatt i Sverige och fullt arbetsför.
Vem kan vara försäkrad?
Vid tiden för anslutning till försäkringen ska den försäkrade vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år men inte 60 år.
Försäkringen upphör den 30:e november det kalenderår du fyller 67 år.
När börjar försäkringen gälla?
Försäkringsgivarens ansvar inträder från och med det att du har anslutit dig till grupplivförsäkringen enligt de vid var
tid gällande villkoren.
Vad ersätter försäkringen?
Om du avlider till och med den 30:e november det år du fyller 67 år utbetalas ett belopp motsvarande värdet av ditt
innehav på premiepensionskontot dagen före dödsfallet med de begränsningar som följer av villkoren.
När upphör försäkringen?
Försäkringen gäller så länge den försäkrade tillhör den försäkringsberättigade gruppen, dock längst till utgången av
den 30:e november det år som du fyller 67 år. Inträffar ett dödsfall så upphör försäkringen. Om någon av parterna
säger upp gruppavtalet så upphör försäkringen.
Fullt arbetsför
För att du som försäkrad ska anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete, och du får inte till
någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, aktivitetsersättning, sjuk- eller rehabiliteringspenning, tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning eller liknande ersättning p.g.a. arbetsoförmåga. Du får inte heller ha pågående eller vilande
arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning.
För det fall du inte är fullt arbetsför enligt ovan och har frågor om rätt till ersättning enligt försäkringen är du
välkommen att kontakta kundtjänst på 08-535 25 400.
Symtomklausul
Försäkringen beviljar inte ersättning för dödsfall till följd av sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat före försäkringens startdatum. Detta gäller även om diagnos eller orsak fastställts efter försäkringens startdatum. Denna begränsning gäller de första 12 månaderna räknat från försäkringens startdatum.
Med försäkringens startdatum menas den dag då försäkringen först tecknades, även om avtalet då ingicks med en
annan försäkringsgivare.
Webb
www.allra.se
Kundtjänst
08-535 25 400
Adress
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm
Förmånstagarförordnande
Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till
försäkringsgivaren, i nedan angiven ordning:
a)
make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns
b)
den försäkrades arvingar.
Blanketten får du av Allra.
Inskränkningar i försäkringens giltighet
Vid självmord, särskilt riskfylld verksamhet (beskrivs nedan), flygning, krig och politiska oroligheter, terrorhandlingar och liknande gäller inskränkningar i försäkringens giltighet. De exakta begränsningarna framgår av de allmänna
villkoren och här beskrivs bara vissa av begränsningarna.
Försäkringen är aldrig giltig om försäkrad åsidosatt gällande säkerhetsbestämmelser, avseende såväl fritid som arbetstid eller om försäkrad på annat sätt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallat eller förvärrat ett försäkringsfall.
Självmord
Begår du som försäkrad självmord inom ett (1) år från det att försäkringen tecknades gäller försäkringen endast om
det antas att försäkringen tecknats utan tanke på självmordet.
Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att du är eller har varit verksam och deltagit i sport,
idrotts-, äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld sysselsättning, som inte kan anses som motions- eller
fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet.
I övrigt föreligger inte någon rätt till ersättning ur försäkringen vid dödsfall som en konsekvens av:
-
flygshower, tävlingar, försök att sätta rekord, räder, flyg i prototyper, militärflygning, hängflygning med
eller utan motor, drakflygning, akrobatflyg, testflyg, fallskärmshoppning, fallskärmssegling, skol- eller privatflyg
utanför EU, varmluftsballong och liknande,
-
motorsport vid deltagande i motorfordonstävling på bana eller träning inför en sådan tävling, om den
försäkrade eller ett företag som den försäkrade helt eller delvis äger uppbär inkomst av verksamheten.
-
bergsklättring eller liknande aktivitet (inkl. klättring på snö och is),
-
dykning (avser dykning på större djup än 18 m eller ensamdykning utan ytorganisation eller is-, vrak-, eller
grottdykning),
-
kampsport (så som kung fu, kendo, taekwando, kick- & thaiboxning eller liknande samt boxning),
-
extrema sporter, äventyrsporter eller deltagande i expedition av ”äventyrskaraktär”, exempelvis som
stuntman, luftakrobat eller liknande verksamhet,
-
särskild riskfylld yrkesverksamhet, så som livvakt, arbete på oljeplattform, kyrktorn eller på tak på
liknande höga byggnader,
-
fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy, innebandy, basketboll, handboll eller ishockey, om den
försäkrade utövar idrotten i någon av de två högsta divisionerna och har en inkomst på grund av denna,
-
utförsåkning på elitnivå, om den försäkrade har eller har haft inkomst på grund av denna,
-
olyckor eller sjukdomar till följd av den försäkrades alkoholkonsumtion , drogmissbruk, felanvändning
eller missbruk av läkemedel såvida de inte ordinerats av läkare för behandling för annat än behandling av
drogmissbruk eller beroende,
aktioner eller bråk som den försäkrade själv aktivt deltar i, förutom vid självförsvar, vid hjälp till någon i fara
eller vid utförande av tjänsteuppdrag.
- olyckor till följd av strålning från, utvinnande av energi ur eller annan ändring av atomkärnor, vare sig naturligt
förekommande, genom acceleration av kärnpartiklar eller strålning (nukleär fission eller fusion, radioaktiva isotoper,
acceleratorer, röntgen etc.)
- deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige. Om det utbryter krig eller andra oroligheter under
tiden den försäkrade befinner sig i ett område, gäller försäkringen de första 14 dagarna, under förutsättning att den
försäkrade inte själv deltar i krigshandlingen eller oroligheterna.
Webb
www.allra.se
Kundtjänst
08-535 25 400
Adress
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm
A llmän
information
Åtgärder vid anspråk på ersättning
Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring ska alltid anmäla detta skriftligen till försäkringsgivaren
eller till den som försäkringsgivaren anvisar, och göra det så skyndsamt som möjligt.
Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren och begära en omprövning. Sänd
din begäran till Allra Försäkring AB, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Allra kommer vidarebefordra begäran
till försäkringsgivaren.
Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta Allra klagomålsansvarig på adress nedan. Avser
klagomålet försäkringsgivaren så kommer Allra vidarebefordra klagomålet till försäkringsgivaren.
Klagomålsansvarig
Sveavägen 24-26, 4 tr.
111 57 Stockholm
e-post: kundtjä[email protected]
Är du trots detta missnöjd kan du vända sig till:
•
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm
För kostnadsfri rådgivning kontakta:
•
Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00, 08-24 88 91
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och med
tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen.
Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor se www.allra.se eller
kontakta Allra kundtjänst på telefon 08-535 25 400.
Villkor: PPF 900.816.
Försäkringsgivare och gruppföreträdare
Försäkringsgivare AXA France Vie S.A., ett företag bildat i R.C.S. Nanterre med registreringsnummer 310 499 959,
med adress 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex i Frankrike.
Gruppföreträdare för den frivilliga grupplivförsäkringen är Allra Försäkring AB. Sveavägen 24-26, 111 57
Stockholm med organisationsnummer 556934-3717.
Webb
www.allra.se
Kundtjänst
08-535 25 400
Adress
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm