Arbetsgivarplan 10-plan

Arbetsgivarplan
10-plan
Försäkring
utan krav på
individuell hälsoprövning
Johanna,
SPP
Arbetsgivarplan 10-plan är en tjänstepensionslösning som du som arbetsgivare kan teckna för
dig själv och dina anställda. Arbetsgivarplan 10-plan kompletterar det allmänna pensionssystemet.
Premien är avdragsgill enligt gällande skatteregler. Den går också att komplettera med SPPs
Vårdförsäkring Grupp för snabb tillgång till vård.
Enkel att teckna
Tjänstepensionslösningen är till för ägare/delägare samt anställda
i aktiebolag. För att teckna 10-plan krävs att minst tio individer
ansluts till tjänstepensionsplanen. Planen ska omfatta alla ägare/
delägare i företaget och/eller alla anställda (utan kollektivavtal) och
det krävs ingen individuell hälsoprövning för de som ska försäkras. Vid nyteckning görs inte heller skillnad på ägare/delägare och
anställda som i många andra pensionsplaner utan här ansluts
samtliga enligt samma regler om fullt arbetsför.
Omfattning – detta ingår i 10-plan
• ålderspension – fondförsäkring
• ålderspension – traditionell försäkring
• premiebefrielse (kan väljas bort kollektivt)
• anpassat efterlevandeskydd (kan väljas till individuellt)
• sjukförsäkring (kan väljas bort kollektivt)
Ålderspension – fondförsäkring
Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i. Tillväxten på försäkringskapitalet beror helt på
hur fonderna utvecklas. Läs mer om vårt fondutbud på spp.se.
Ålderspension – traditionell försäkring
SPPs försäkring med traditionell förvaltning ger en garanterad
lägsta pension, med god möjlighet till återbäring. Det är SPP som
ansvarar för placeringen och hur pengarna förvaltas.
Premiebefrielse
Premiebefrielse är en försäkring som innebär att arbetsgivaren
helt eller delvis inte behöver betala premier, om en försäkrad på
grund av sjukdom eller olycksfall blir arbetsoförmögen till minst
25 procent. Premiebefrielsen börjar gälla när den försäkrade varit
sjukskriven i minst 90 dagar i en följd från det att försäkringen
har trätt i kraft. Premiebefrielsen är proportionell till graden av
arbetsoförmåga.
Anpassat efterlevandeskydd
Anpassat efterlevandeskydd är en kombination av efterlevandepension och ålderspension med återbetalningsskydd som ger
möjlighet till ett prisvärt skydd till efterlevande om den försäkrade skulle avlida.
För mer information, se faktablad om ”Anpassat Efterlevandeskydd” SPP 479.
Sjukförsäkring
Om den som är försäkrad på grund av sjukdom eller olycksfall blir
arbetsoförmögen med minst 25 procent betalas ersättning från
sjukförsäkringen ut. Arbetsoförmågan ska dessutom pågå under
längre tid än karenstiden. Ersättningen står i direkt proportion till
graden av arbetsoförmåga och premien är alltid relaterad till den
försäkrades lön och ålder.
Komplettera
med SPPs Vårdförsäkring Basplan
för snabbare
vård.
Omfattning och förmåner i procent av lön
10-plan
Vårdförsäkring (tillval)
Lön
30 IBB
20 IBB
7,5 IBB
(PBB sjuk)
32,5 %
65 %
65 %
90 %
10 %
(90 dagar)
10 %
(90 dagar)
15 %
(R-karens)
25 %
(R-karens)
Nivå 1
Nivå 2
4–35 %
4,5 %
4–35 %
Sparpremie
Sjukförmån
0–5
miljoner
kronor
Anpassat
Efterlevandeskydd
Komplettera med vård – SPPs Vårdförsäkring Grupp
Om pensionsplanen kompletteras med SPPs Vårdförsäkring
Grupp ges den som är försäkrad snabb tillgång till vård. Han eller
hon får vård för de flesta typer av sjukdomar, inklusive all form av
cancervård. För mer information, läs faktabladet om ”SPPs Vårdförsäkring Grupp” SPP 557.
Återbetalningsskydd
Den försäkrade kan till sin ålderspension välja återbetalningsskydd
som då betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade
avlider innan pensionen börjat betalas ut. Återbetalningsskyddet
motsvarar försäkringskapitalet.
Förmånstagare
Från ålderspension och sjukförsäkring är det den anställde
som får ersättning från försäkringen. När det gäller skydd till
efterlevande är kretsen där förmånstagare kan väljas begränsad
till make/registrerad partner, sambo och barn/fosterbarn/
styvbarn.
Välja efterlevandeskydd och fonder
Fram till dess att varje individ har gjort sitt individuella val tecknas
en ålderspension med återbetalningsskydd. Sparpremien placeras i SPPs vid var tid gällande entrélösning för fondförsäkring.
Sjukförsäkring samt premiebefrielse ingår då enligt vad som
beskrivs i planen. Anpassat efterlevandeskydd ingår inte utan
måste väljas till individuellt.
För mer information
Vill du veta mer ring Företagskontakt på 0771-598 102,
kontakta din rådgivare/försäkringsförmedlare eller gå in på
spp.se.
Bra att veta
Ägare och anställda kan anslutas till planen
under förutsättning att villkoret för fullt arbetsför är uppfyllt.
Fullt arbetsför
Vid nyanslutning innebär det att den som ska
försäkras inte får ha varit sjukskriven, helt eller
delvis, i mer än 30 dagar i följd under den
senaste tolvmånadersperioden Detsamma gäller
vid ändring av försäkringen med skillnaden att
perioden för sjukskrivning begränsas till 14 dagar i följd den senaste tremånadersperioden.
Ändringsrätt vid familjehändelse
Ändringsrätt som innebär att om den försäkrades familjesituation ändras, kan han eller hon
komplettera sitt efterlevandeskydd, under förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför.
Ändringsrätten måste utnyttjas inom ett år från
det att den försäkrade gift sig, blivit sambo eller
fått barn.
Lönehöjningsrätt (anställda)
Den pensionsmedförande lönen kan höjas
obegränsat, dock inte högre än det lönetak som
gäller för tjänstepensionslösningen. I 10-plan är
lönetaket 30 inkomstbasbelopp.
Höjningsrätten kan endast utnyttjas under förutsättning att den försäkrade uppfyller kravet
på fullt arbetsför. Hälsodeklaration kan inte
lämnas för höjning av lön utöver ovanstående
nivå eller om full arbetsförhet inte kan intygas.
Lönehöjningsrätt (ägare/delägare)
Den pensionsmedförande lönen kan höjas
med 10 procent under en 12-månadersperiod,
22 procent under en 24-månadersperiod samt
33 procent under en 36-månadersperiod.
Höjningsrätten kan endast utnyttjas under
förutsättning att den försäkrade uppfyller
kravet på fullt arbetsför. Hälsodeklaration kan
inte lämnas för höjning av lön utöver ovanstående nivåer eller om full arbetsförhet inte kan
intygas.
Ägare/delägare
För ägare/delägare som vill teckna sjukförsäkring eller premiebefrielse gäller en inskränkning för ett antal sjukdomar och besvär som
påvisats under de första 18 månaderna från
det att försäkringen tecknades, till exempel
utbrändhet och vissa rygg- och ledsjukdomar.
Ägare/delägare i aktiebolag är den som ensam
eller tillsammans med make, förälder och barn
äger minst en tredjedel av aktierna. Den försäkrade behöver inte själv äga några aktier.
Företagets rätt att göra avdrag
Huvudregeln är att arbetsgivaren får göra
avdrag för premien upp till 35 procent av
lönen, dock högst 10 prisbasbelopp. Med lön
menas av arbetsgivaren utbetald ersättning
under räkenskapsåret. Om lönen var högre
under närmast föregående räkenskapsår, kan
avdraget beräknas på denna istället.
Avkastningsskatt
SPP är skyldiga att dra en schablonskatt på
en av staten bestämd avkastning. Avkastningsskatten dras från det förvaltade kapitalet,
oavsett om det ökat eller minskat och är för
närvarande 15 procent av föregående års
genomsnittliga statslåneränta.
Löneskatt
Premier som betalas av arbetsgivaren är
underlag för särskild löneskatt.
Inkomstbeskattning
När pengarna betalas ut, beskattas de som
inkomst av tjänst.
SPP 561/dec -15
Riskbedömning