Privatvårdsförsäkring – Lifeline Access med remiss

Privatvårdsförsäkring
– Lifeline Access med remiss
för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R805
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
Markera vilket företag du tillhör:
Enhet 202  Volvokoncernen
Enhet 5460 Blue Chip Jet
Enhet 512  Volvo Truck C Sw AB, Göteborg
Enhet 5461 CPAC System AB
Enhet 514  Volvo Truck C Sw AB, Skåne
Enhet 5462  Volvos Försäkringsförening, autogiro
Enhet 515  Volvo Truck C Sw AB, Stockholm
1. Personuppgifter gruppmedlem
Efternamn, tilltalsnamn
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer och ortnamn
Telefonnummer dagtid (även riktnummer)
Mejladress
2. Personuppgifter försäkringstagare
Efternamn, tilltalsnamn barn 1
Personnummer
Efternamn, tilltalsnamn barn 2
Personnummer
Efternamn, tilltalsnamn barn 3
Personnummer
Fullt arbetsför?
-
Ja
Nej
Fullt arbetsför?
-
Ja
Nej
Fullt arbetsför?
-
Ja
Nej
3. Hälsokrav
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 502017-3083
En förutsättning för att barnet ska kunna anslutas till försäkringen är att han/hon är fullt arbetsför, enligt nedanstående definition,
vid tidpunkten för ansökan. (Gäller inte för barn mellan 16 och 18 år.)
För barn som fyllt 18 år
Med fullt arbetsför menas
• att du kan fullgöra ditt vanliga arbete eller din skolgång
utan inskränkningar,
• att du inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller
• att du inte får utbetalning från Försäkringskassan.
Du får heller inte vara anställd med lönebidrag eller uppbära arbetsskadelivränta.
Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning.
4. Underskrift av försäkringstagare och gruppmedlem (för barn under 18 år krävs endast underskrift av gruppmedlemmen)
Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft
endast om ansökan är fullständig och försäkringen kan beviljas av
Skandia. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan har
erhållit Skandias förköpsinformation.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
-
Namnteckning barn 1 (om barnet har fyllt 18 år)
Namnförtydligande barn 1
Namnteckning barn 2 (om barnet har fyllt 18 år)
Namnförtydligande barn 2
Namnteckning barn 3 (om barnet har fyllt 18 år)
Namnförtydligande barn 3
Namnteckning av gruppmedlem/huvudförsäkrad
Namnförtydligande av gruppmedlem/huvudförsäkrad
Fullständig försäkringsomfattning framgår av försäkringsvillkoren
90342:4
90342:4
SID 1 (1)
Förköpsinformation
Lifeline Access med remiss – barn över 16 år
Gruppförsäkring – Gäller från och med 2015-05-01
Gruppavtal 200 – Volvokoncernen
Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkring Lifeline Access med remiss – för barn som fyllt 16 år.
Vid skadereglering används försäkringsvillkoren för gruppförsäkring. Ytterligare information om Volvokoncernens
gruppförsäkring hittar du på försäkringsguiden,
skandia.se/grupp
För att logga in på försäkringsguiden anger du:
Användarnamn: volvo
Lösenord: viking10
Gruppmedlem – avser anställd hos Volvokoncernen.
Barn – avser samtliga arvsberättigade barn till dig som är
gruppmedlem. Barn till din make/registrerad partner/sambo
omfattas om de är folkbokförda på samma adress som du
som gruppmedlem.
Med premie avses kostnad per person och månad.
Gruppavtalet – Till grund för gruppförsäkringen ligger ett
avtal mellan Skandia och Volvokoncernen. Gruppen består
av de anställda inom Volvokoncernen. En förutsättning för
att en enskild försäkring ska kunna vara giltig är att gruppavtalet gäller.
Försäkringsavtalet – Avtal om frivillig gruppförsäkring
ingås mellan Skandia och gruppmedlemmen på grundval av
gruppavtalet.
Ett ingånget försäkringsavtal löper på 1 år. Det kan upphöra i förtid och ändras under försäkringstiden i sådana fall
som anges i försäkringsavtalslagen. Om inte försäkringsavtalet och inte heller gruppavtalet sägs upp av någon av parterna, förlängs försäkringsavtalet på de villkor som Skandia
anger med 1 år i taget.
Försäkringsvillkor – Skandia har rätt att vid förlängning av
en försäkring ändra försäkringsvillkoren. Om sådan ändring
sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid
närmast följande förfallodag.
Skandia har även rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras på
grund av ändrad lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträf-
far regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. För gruppavtalet och försäkringarna
tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att ändras.
När kan ansökan göras och när börjar
försäkringen gälla?
För att ansöka om gruppförsäkring ska barnet:
• vara bosatt och folkbokförd i Sverige
• ha fyllt 16 år men inte 25 år
• uppfylla hälsokraven (Se Krävs någon hälsoprövning
vid anslutning till försäkringen? nedan).
Frivillig gruppförsäkring gäller från och med dagen efter
ansökan görs till Skandia under förutsättning att kraven
för anslutning till försäkringen är uppfyllda och fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Skandia samt om
inget annat anges i gruppavtalet. Ansökan om försäkring
kan göras så länge du som gruppmedlem tillhör gruppen
som kan försäkras och inte uppnått försäkringens högsta
inträdesålder. Barn över 16 år med som inte fyllt 25 år kan
ansöka om privatvårdsförsäkring Lifeline Access om du
som gruppmedlem har minst en försäkring av något slag i
gruppavtalet.
Hur sker en uppsägning? – Den försäkrade har rätt att när
som helst säga upp en försäkring att genast upphöra. Uppsägningen ska vara skriftlig.
Har du rätt att ångra dig? – Är du inte nöjd med ditt köp
av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse
på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta
avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie.
Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia på
0771-55 55 00 eller [email protected]
Hur beräknas och betalas premien? – Premie beräknas
för 1 år i sänder och grundar sig på bland annat den premietariff som gäller vid årets början. Premien är beräknad för
att täcka förväntade skadekostnader och omkostnader för
administration, information och försäljning. Premien ska
betalas senast på förfallodagen. Om premien inte betalas
i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, får
Skandia säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar
enligt försäkringsvillkoret. Uppsägningen får verkan 14
dagar efter det att Skandia skickar meddelande om uppsägning, om premien inte betalas inom denna tid.
Premien betalas genom löneavdrag.
Krävs någon hälsoprövning vid anslutning till
försäkringen? – En förutsättning för att barnet ska kunna
anslutas till försäkringen är att han/hon är fullt arbetsför
enligt definitionen nedan (gäller inte för barn mellan 16
och 18 år.)
För barn som fyllt 18 år
Med fullt arbetsför menas:
• att barnet kan fullgöra sitt vanliga arbete eller sin
skolgång utan inskränkningar,
• att barnet inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren
eller
• att barnet får utbetalning från Försäkringskassan.
Barnet får heller inte vara anställt med lönebidrag eller uppbära arbetsskadelivränta.
Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, vilande ersättning
eller annan motsvarande ersättning.
Hur länge gäller försäkringen? – Betalas inte försäkringen
i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Se Hur
beräknas och betalas premien? ovan. Försäkringen upphör
också om gruppavtalet upphör. En uppsägning av gruppavtalet av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot
samtliga försäkrade.
•Gruppmedlem – Gruppförsäkringen gäller längst till
dess gruppmedlem uppnår den i gruppavtalet angivna
slutåldern. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla
vid utgången av den månad gruppavtalet upphör, gruppmedlem väljer att inte vara försäkrad eller inte längre
tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer
som kan försäkras, det vill säga slutat sin anställning.
Giltighetstiden kan inte förlängas genom att premien
betalas för tid efter det att försäkringen har upphört.
• Barn – Upphör gruppmedlems försäkring upphör också
barnets försäkring att gälla. Giltighetstiden kan inte
förlängas genom att premien betalas för tid efter det att
försäkringen har upphört. Inom 1 månad från det att
försäkringen upphörde på grund av att gruppmedlems
anställning upphört eller att gruppmedlemmen uppnått
gruppavtalets slutålder, kan barnet ha rätt att utan hälsoprövning, ansöka om privatvårdsförsäkring Lifeline
Access för privatpersoner enligt normala försäkringsvillkor men med särskild premietariff.
Vad händer om någon uppgift är oriktig eller ofull­
ständig? – Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter
lämnats i samband med ansökan som är av betydelse för
bedömning av din rätt till försäkring, kan det medföra att
försäkringen inte gäller vid försäkringsfall. Din försäkring
kan då komma att sägas upp. Skandia kan i så fall behöva
kontrollera dina uppgifter med vårdgivare eller försäkringsinrättning.
Vilka skatteregler gäller? – Utbetalda försäkringsbelopp är
fria från inkomstskatt. Premie för gruppförsäkring får inte
dras av i självdeklaration.
Försäkringsgivare – Försäkringsgivarna står under tillsyn
av Finansinspektionen.
Om du inte är nöjd
Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av
försäkringsbolag. Ibland tycker du och vi olika och då vill
vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den
person som utfört ditt ärende. Du kan också kontakta vår
kundservice som ser till att du får hjälp. Klagomålsansvarig
inom Skandia har till uppgift att se till att klagomålen blir
omhändertagna.
Om du inte är nöjd med det beslut du fått i klagomålet kan du vända dig till Skandias Kundombudsman.
Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla
typer av ärenden och skador och granska både handläggningen och beslut i olika frågor. Klagomål gällande den
medicinska riskbedömningen hanteras däremot inte.
Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i
försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller
av konsumentvägledaren i din kommun. En tvist som gäller
försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden
eller om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av
Personförsäkringsnämnden. Du kan också få en tvist prövad
av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta
ingår i hemförsäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta
dina advokatkostnader.
Skandias Kundombudsman (KO)
Dokumenthantering R809
106 37 Stockholm
Telefon: 08-788 10 00
Mejladress: [email protected]
Information om behandling av
personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsbolaget
Skandia ömsesidigt eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvariga, kommer att
behandlas av bolagen och andra bolag i Skandiakoncernen
för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade
men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren
eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom
externa register, till exempel Spar.
Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och
produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för
att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter
med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter
kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag i
Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandia­
koncernen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och
EES-området. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kal�lad reklamspärr.
Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda
den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer
endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha
tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för
Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast
att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs
för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma
att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes
kommunikation med bolaget.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen
till Skandia, 106 55 Stockholm. Märk kuvertet ”Information
om personuppgifter”.
Inskränkningar i giltigheten – Försäkringen täcker inte
sjukdom eller olycksfallsskada som barnet haft symtom
från eller fått vård eller medicinering för innan försäkringen
börjat gälla. Om barnet varit symtom-, vård- och medicineringsfri i 2 sammanhängande år när sjukdomen/skadan
eventuellt återkommer, omfattas barnet ändå av försäkringen. För fullständig beskrivning angående begränsningar
gällande vårdgaranti samt inskränkningar i giltigheten, se
villkor för gruppförsäkring.
Premien beräknas utifrån den försäkrades ålder. Under
förutsättning att du som gruppmedlem inte uppnått gruppavtalets slutålder (månaden ut som du fyller 65 år) gäller
försäkringen längst till och med månaden ut som den försäkrade fyller 65 år.
Försäkringen kan tecknas för samtliga arvsberättigade
barn till dig som gruppmedlem. Barn till din make, registrerad partner eller sambo omfattas om de är folkbokförda på
samma adress som du.
Försäkringsgivare: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Org.nr: Säte: Stockholm 502017-3083
Privatvårdsförsäkring – Lifeline Access
med remiss
Barn som fyllt 16 år
Försäkringen förmedlar vård av specialistläkare efter remiss
från läkare inom primärvården. All vård och behandling
samt alla kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Försäkringen gäller för vård i Sverige. Vissa speciella behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom den privata
vården. Dessa behandlingar sker då i den offentliga vården
och kan inte bokas av Skandias Vårdplanering. Försäkringen lämnar inte ersättning under den tid barnet är bosatt och
folkbokförd utomlands. Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringen omfattar:
• Sjukvårdsrådgivning
• Vårdplanering
• Vårdgaranti – du garanteras att inom 20 vardagar bli
inskriven på sjukhus i Skandias nätverk
• Specialistläkarvård
• Läkemedel
• Patientavgifter
• Operation och sjukhusvård
• Eftervård – rehabilitering
• Hjälp i hemmet efter operation
•B
ehandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat
eller kiropraktor
• Behandling hos psykolog eller psykoterapeut
• Dietist
• Hjälpmedel
• Resor och logi
• Second opinion
90342:4B (apr-15)
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083