Detaljerad kursbeskrivning

COMBITECH.SE/UTBILDNING
TOGAF
Ramverk för
arkitekturutveckling
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är det mest
använda ramverket vid arbete med Enterprise Arkitektur (EA).
Här erbjuds tre delkurser som ger dig en inblick i vad TOGAF
är, hur det används och hur det kan synkas med
NAF/MODAF.
BESKRIVNING. Enterprise Arkitektur (EA) är ett
MÅLGRUPP. Kursen vänder sig till dig
arbetssätt för att analysera hur en organisation ska
utvecklas. TOGAF är det mest använda ramverket för
EA med över 30 000 certifierade arkitekter från hela
världen. TOGAF är ett öppet ramverk med
metodstöd som utvecklas sedan mitten på 90-talet
genom att samla in och ta tillvara kunskaper från
olika branscher. Denna kurs innehåller tre delkurser:
som vill ha en inblick i TOGAF och lära dig hur
ramverket kan användas som ett verktyg inom din
organisation. Den tredje delkursen riktar sig till dig
med särskilt intresse för kopplingen mellan TOGAF
och NAF/MODAF.
§ Delkurs 1: Vad är TOGAF?
Delkursen ger en översiktlig bild av TOGAF.
Här presenteras ramverkets olika delar
samtidigt som exempel på tillämpningar lyfts.
§ Delkurs 2: Hur används TOGAF?
Delkursen fördjupar hur ramverket och dess
olika delar kan tillämpas, med särskilt fokus på
arkitekturutvecklingsprocessen (ADM). Kursen
visar dessutom hur andra delar av TOGAF
passar in i helheten.
§ Delkurs 3: TOGAF och NAF/MODAF
Delkursen ger en inblick i hur TOGAF:s olika
delar kan användas ihop med ramverket
NAF/MODAF. NAF (NATO Architecture
Framework) och MODAF (Military Of Defence
Architecture Framework) är de två ramverk som
används i Europa för militära arkitekturer.
Eftersom NAF och MODAF är meta-modeller
som används för att beskriva arkitekturer med
vyer och element passar dessa väl ihop med
TOGAF:s definierade process ADM. Kursen
visar hur NAF:s och MODAF:s vyer används i de
olika faserna inom ADM (verksamhet,
informationssystem och teknologi).
"EA är ett modellbaserat angreppssätt för att hantera
kopplingen mellan affären och dess stödjande
informationssystem. Därigenom kan man uppnå
standardisering, enhetlighet och öka den viktiga
kopplingen mellan affärsprocesser, organisation och
IT-system" - Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
"Enterprise arkitektur har i en allt ökande grad de
senaste åren blivit ett av de viktigaste medlen för
utveckling och transformation av stora
organisationer" - Chalmers tekniska högskola
FÖRKUNSKAPER. Inga förkunskaper krävs för de två
första delkurserna. För delkurs 3 krävs
grundkunskaper i TOGAF, NAF och MODAF.
MÅL MED KURSEN . Efter genomgången kurs kommer
du att ha förståelse för vad TOGAF kan ge din
organisation, och hur det kan förhålla sig till andra
ramverk såsom NAF/MODAF.
KURSLÄNGD. Varje delkurs är en dag. Delkurserna kan
sökas separat eller läggas ihop till ett kurspaket.
KURSANSVARIG. Mats Gejnevall, 0470-421 93,
[email protected]
SPRÅK. Svenska
KURSKATEGORI. Verksamhetsutveckling
KURSINNEHÅLL
§ Enterprise Arkitektur (EA)
§ Open Group
§ TOGAF och dess delar
§ Centrala begrepp
§ Tillämpningar
Delkurs 3 innehåller även:
§ NAF/MODAF
§ Information om hur ramverken
kompletterar varandra