Bedömningsmatris förskola

BEDÖMNINGSMATRIS
FÖRSKOLA
Normer och värden
Utveckling och lärande
Ansvar och inflytande för barn
Förskolechefens ansvar
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
sid 2
sid 3-6
sid 7
sid 8-9
1
NORMER OCH
VÄRDEN
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Formuleringar som
används
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på
verksamhetens värdegrund bland
personalen.
Det finns till viss del en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen.
Det finns till stora delar en gemen- Det finns i hög grad en gemensam
sam och förankrad syn på värdeoch förankrad syn på verksamhetgrunden bland personalen.
ens värdegrund bland personalen.
Värdegrundsarbetet
Förhållningssätt
Arbetsklimat för
barn
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Det saknas ett aktivt arbete med att Det finns i viss utsträckning ett
utveckla en förståelse för alla
aktivt arbete med att utveckla en
människors lika värde
förståelse för alla människors lika
värde
Det finns till stora delar ett aktivt
arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde
Det finns i hög grad ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse
för alla människors lika värde
Det saknas eller finns i liten utsträckning ett systematiskt arbete
mot diskriminering och kränkande
behandling med utgångspunkt från
en plan.
Det bedrivs i viss utsträckning ett
systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling
med utgångspunkt från en plan.
Det bedrivs ett till stora delar ett
systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling
med utgångspunkt från en plan.
Det bedrivs i hög grad ett systematiskt arbete mot diskriminering och
kränkande behandling med utgångspunkt från en plan.
Det saknas ett respektfullt förhållningssätt mellan:
 personal/personal,
 personal/barn
 barn/barn
Det finns brister i förhållningssätt- Det finns till stora delar ett reet mellan:
spektfullt förhållningssätt mellan:
 personal/personal,
 personal/personal
 personal/barn
 personal/barn
 barn/barn
 barn/barn
Det finns i hög grad ett respektfullt
förhållningssätt mellan:
 personal/personal,
 personal/barn
 barn/barn
Det är sällan eller aldrig ett arbets- Det är till viss del ett arbetsklimat
klimat som gynnar barnens läsom gynnar barnens lärande.
rande.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
Det är oftast ett arbetsklimat som
gynnar barnens lärande.
Hela verksamheten präglas i hög
grad av ett arbetsklimat som gynnar barnens lärande.
2
UTVECKLING OCH
LÄRANDE
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Formuleringar som
används
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Hur förskolan arbetar
för att skapa förutsättningar för utveckling
och lärande
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Verksamheten är sällan eller aldrig Verksamheten är delvis strukturestrukturerad.
rad.
Verksamheten är till stora delar
strukturerad.
Verksamheten är i hög grad strukturerad.
Undervisningen utgår inte alls eller Undervisningen utgår till viss del
i liten utsträckning ifrån läroplaifrån läroplanen.
nen.
Undervisningen utgår till stora
delar ifrån läroplanen.
Undervisningen utgår i hög grad
från läroplanen.
Barnen ges sällan eller aldrig möj- Barnen får ibland pröva olika arlighet att pröva olika arbetssätt och betssätt och arbetsformer.
arbetsformer.
Barnen får vanligtvis pröva olika
arbetssätt och arbetsformer.
Barnen får i hög grad pröva olika
arbetssätt och arbetsformer.
Barnen ges i liten utsträckning
möjlighet att utvecklas så långt
som möjligt.
Barnen ges till stora delar möjlig- Barnen ges i hög grad möjlighet att
het att utvecklas så långt som möj- utvecklas så långt som möjligt.
ligt.
Barnen ges till viss del möjlighet
att utvecklas så långt som möjligt.
Utforskande och kreativa arbetssätt Utforskande och kreativa arbetssätt Utforskande och kreativa arbetssätt Utforskande och kreativa arbetssätt
förekommer sällan eller inte alls.
förekommer ibland.
är vanligt förekommande.
förekommer i hög grad.
Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan barnen i deras lärande
förekommer sällan eller saknas
helt.
Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan barnen i deras lärande
förekommer till viss del.
Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan barnen i deras lärande
är vanligt förekommande.
Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan barnen i deras lärande
förekommer i hög grad.
Språkutvecklande arbetssätt förekommer sällan eller saknas helt.
Språkutvecklande arbetssätt förekommer till viss del.
Språkutvecklande arbetssätt är
vanligt förekommande.
Språkutvecklande arbetssätt förekommer i hög grad.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
3
Arbetssätt som utvecklar barnens Arbetssätt som utvecklar barnens Arbetssätt som utvecklar det mamatematiska tänkande förekommer matematiska tänkande förekommer tematiska tänkandet är vanligt
sällan eller saknas helt.
till viss del.
förekommande.
Arbetssätt som utvecklar barnens
matematiska tänkande förekommer
i hög grad.
Arbetssätt som utvecklar förmågor Arbetssätt som utvecklar förmågor Arbetssätt som utvecklar förmågor Arbetssätt som utvecklar förmågor
inom naturvetenskap förekommer inom naturvetenskap förekommer inom naturvetenskap är vanligt
inom naturvetenskap förekommer i
sällan eller saknas helt.
till viss del.
förekommande.
hög grad.
Pedagogerna använder sällan eller
aldrig estetiska arbetssätt som
verktyg för lärandeprocesser.
Hur modern teknik
integreras i lärprocesser
Pedagogerna använder tillviss del
estetiska arbetssätt som verktyg i
lärandeprocesser.
Pedagogerna använder ofta estetiska arbetssätt som verktyg i lärandeprocesser.
Pedagogerna använder i stor utsträckning estetiska arbetssätt som
verktyg i lärandeprocesser.
Användande av modern teknik
Användande av modern teknik
som ett verktyg i lärprocessen
som ett verktyg i lärprocessen
förekommer aldrig eller saknas till förekommer till viss del.
stora delar.
Användande av modern teknik
som ett verktyg i lärprocesser förekommer relativt ofta.
Användande av modern teknik
som ett verktyg i lärprocessen
förekommer i hög utsträckning.
Barn får i liten utsträckning utveckla sin förmåga till källkritiskt
förhållningssätt.
Barn får i relativt stor utsträckning Barn får i stor utsträckning ututveckla sin förmåga till källkriveckla sin förmåga till källkritiskt
tiskt förhållningssätt.
förhållningssätt.
Barn får i viss mån utveckla sin
förmåga till källkritiskt förhållningssätt.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
4
Hur verksamheten anpassas till barn i behov
av särskilt stöd
Hur verksamheten anpassas till barn med
annat modersmål
Dokumentation av
barns lärprocesser
Verksamheten anpassas inte alls
eller i liten utsträckning för barn i
behov av särskilt stöd.
Verksamheten anpassas till viss
del för barn i behov av särskilt
stöd.
Det saknas eller finns i liten utsträckning strategier och metoder
för arbetet med barn i behov av
särskilt stöd.
Det finns i viss mån strategier och Det finns relativt väl fungerande
metoder för arbetet med barn i
strategier och metoder för arbetet
behov av särskilt stöd.
med barn i behov av särskilt stöd.
Det finns väl fungerande strategier
och metoder för arbetet med barn i
behov av särskilt stöd.
Verksamheten anpassas inte för
barn med annat modersmål.
Verksamheten anpassas delvis för
barn med ett annat modersmål.
Verksamheten anpassas till stora
delar för barn med ett annat modersmål.
Verksamheten anpassas i hög grad
för barn i med ett annat modersmål.
Det saknas eller finns i liten utsträckning strategier och metoder
för arbetet med barn med annat
modersmål.
Det finns i viss mån strategier och Det finns relativt väl fungerande
metoder för arbetet med barn med strategier och metoder för arbetet
annat modersmål.
med barn med annat modersmål.
Det finns väl fungerande strategier
och metoder för arbetet med barn
med annat modersmål.
Dokumentation av barns lärprocesser saknas eller förekommer
sällan.
Dokumentation av barns lärproDokumentation av barns lärproDokumentation av barns lärprocesser förekommer till vissa delar. cesser förekommer till stora delar. cesser förekommer i hög grad.
Dokumentationen används sällan
eller aldrig för att utveckla verksamheten
Dokumentationen används i viss
mån för att utveckla verksamheten.
Dokumentationen används i relativt stor utsträckning för att utveckla verksamheten.
Dokumentationen används i hög
grad för att utveckla verksamheten.
Föräldrar saknar möjlighet att ta
del av dokumentationen.
Föräldrar har viss möjlighet att ta
del av dokumentationen.
Föräldrar har relativt stor möjlighet att kontinuerligt ta del av
dokumentationen.
Föräldrar har stor möjlighet att
kontinuerligt ta del av dokumentationen.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
Verksamheten anpassas till stora
delar för barn i behov av särskilt
stöd.
Verksamheten anpassas i hög grad
för barn i behov av särskilt stöd.
5
Miljön som stöd för
lärandet
Samverkan med samhälle, arbetsliv och
högre utbildning
Lärandemiljön är i liten utsträck- Lärandemiljön är delvis stimulening stimulerande, utmanande och rande, utmanande och mångsidig.
mångsidig.
 Inomhus
 Inomhus
 Utomhus
 Utomhus
Lärandemiljön är till stora delar
stimulerande, utmanande och
mångsidig.
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer sällan eller saknas helt i
det pedagogiska arbetet.
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker relativt stor utsträckning i det pedagogiska arbetet.
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer till vissa delar i det pedagogiska arbetet.


Inomhus
Utomhus
Lärandemiljön är i hög grad stimulerande, utmanande och
mångsidig.


Inomhus
Utomhus
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker i stor
utsträckning i det pedagogiska
arbetet.
Närområdets möjligheter tas aldrig Närområdets möjligheter tas i viss Närområdets möjligheter tas till
Närområdets möjligheter tas i hög
eller sällan tillvara i verksamhet- utsträckning tillvara i verksamhet- stora delar tillvara i verksamheten. grad tillvara i verksamheten.
en.
en.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
6
Ansvar och inflytande för barn
Formuleringar som
används
Ansvar för det egna
lärandet
Demokratiska
arbetsformer
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Barn ges viss möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet och
miljön.
Barn ges liten eller ingen möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet och miljön.
4,0
Mycket god kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Barn ges till stora delar möjlighet
att ta ansvar för det egna lärandet
och miljön.
Barn ges i hög grad möjlighet att
ta ansvar för det egna lärandet och
miljön.
Barns tankar, intressen och åsikter Barns tankar, intressen och åsikter Barns tankar, intressen och åsikter Barns tankar, intressen och åsikter
tas aldrig eller sällan tillvara i
tas i viss utsträckning tillvara i
tas i relativt stor utsträckning till- tas i hög grad tillvara i verksamverksamheten.
verksamheten.
vara i verksamheten.
heten.
Barn ges inga eller små möjlighet- Barn ges till viss del möjlighet att
er att påverka sin egen situation i påverka sin egen situation i förförskolan.
skolan.
Samverkan föräldrar
3,0
God kvalitet
Barn ges relativt stor möjlighet att Barn ges i hög grad möjlighet att
påverka sin egen situation i förpåverka sin egen situation i förskolan.
skolan.
Barn har litet eller inget inflytande Barn har ett visst inflytande över
Barn har relativt stort inflytande
över planering, arbetssätt, och
planering, arbetssätt, och innehåll. över planering, arbetssätt, och
innehåll.
innehåll.
Barn har i hög grad inflytande
över planering, arbetssätt, och
innehåll.
Forum för demokrati fungerar
bristfälligt eller inte alls
Forum för demokrati har vissa
brister.
Forum för demokrati fungerar
relativt bra.
Forum för demokrati fungerar
mycket bra.
Föräldrar ges ingen eller liten
möjlighet att i dialog med förskolan påverka utvecklingen av innehållet i verksamheten.
Föräldrarna ges i viss mån möjlighet att i dialog med förskolan påverka utvecklingen av innehållet i
verksamheten.
Föräldrarna ges relativt stor möjlighet att i dialog med förskolan
påverka utvecklingen av innehållet
i verksamheten.
Föräldrarna ges stor möjlighet att i
dialog med förskolan påverka
utvecklingen av innehållet i verksamheten.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
7
Förskolechefens ansvar
Formuleringar som
används
Hur förskolechef leder
den pedagogiska verksamheten
Det systematiska
kvalitetsarbetet
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i
kvaliteten
Förskolechef saknar eller har liten Förskolechef har till vissa delar
kunskap om verksamhetens peda- kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet.
gogiska kvalitet.
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Förskolechef har till stora delar
kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet.
Förskolechef har i hög grad kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet.
Förskolechef arbetar sällan eller
aldrig för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp
och medarbetare
Förskolechef arbetar relativt sällan
för att utveckla verksamheten
tillsammans med ledningsgrupp
och medarbetare.
Förskolechef arbetar till stora delar för att utveckla verksamheten
tillsammans med ledningsgrupp
och medarbetare.
Förskolechef arbetar i hög grad för
att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och
medarbetare.
Förskolechef brister i ansvaret att
systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp, utvärdera och
utveckla verksamheten
Förskolechef tar ett visst ansvar
för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten
Förskolechef tar till stora delar
ansvar för att systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp,
utvärdera och utveckla verksamheten
Förskolechef tar i hög grad ansvar
för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten
Personal och barn medverkar i
liten utsträckning i det systematiska kvalitetsarbetet
Personal och barn medverkar till
viss del i det systematiska kvalitetsarbetet
Personal och barn medverkar till
stora delar i det systematiska kvalitetsarbetet
Personal och barn medverkar i hög
grad i det systematiska kvalitetsarbetet
Föräldrar till barn deltar sällan
Föräldrar till barn deltar i viss mån Föräldrar till barn deltar i relativt
eller aldrig i det systematiska kva- i det systematiska kvalitetsarbetet. stor utsträckning i det systemalitetsarbetet.
tiska kvalitetsarbetet.
Föräldrar till barn deltar i hög
utsträckning i det systematiska
kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras inte alls eller i liten
utsträckning.
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras i hög grad
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras till viss del.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras i relativt hög grad.
8
Personalen erbjuds ingen eller i
Möjligheter till kompe- liten utsträckning kompetensuttensutveckling utifrån veckling som är kopplad till verksamhetens behov.
verksamhetens behov
Samverkan och övergångar inom verksamheten och mellan skolformer
Personalen erbjuds i viss utsträck- Personalen erbjuds till stora delar Personalen erbjuds i hög grad
ning kompetensutveckling som är kompetensutveckling som är
kompetensutveckling som är
kopplad till verksamhetens behov. kopplad till verksamhetens behov. kopplad till verksamhetens behov.
Det saknas eller finns stora brister
i rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna.
Det finns i viss mån fungerande
rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna.
Det saknas eller finns stora brister
i samverkan inom verksamheten.
Det finns vissa brister i samverkan Det finns till stora delar en fungeinom verksamheten.
rande samverkan inom verksamheten.
Det saknas eller finns stora brister
i arbetet med övergångar mellan
skolformer.
Det finns vissa brister i arbetet
med övergångar mellan skolformer.
Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09
Det finns relativt väl fungerande
rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna.
Det finns väl fungerande rutiner
och former för samverkan och
kunskapsutbyte mellan pedagogerna.
Det finns i hög grad en fungerande
samverkan inom verksamheten.
Det finns ett relativt väl fungeDet finns ett väl fungerande arbete
rande arbete med övergångar mel- med övergångar mellan skolforlan skolformer.
mer.
9