Svar - Umeå kommun

Sida 1 av 3
Umeå kommun
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
2015-08-31
§ 155
Diarienr: KS-2015/00690
Interpellation - Dags att öka takten på
bostadsbyggandet i Umeå – lär av Luleås
exempel!
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Hans Lindberg, Petter Nilsson,
Peder Westerberg, Bore Sköld, Nasser Mosleh, Bernt Andersson, Mattias
Larsson, Veronica Kerr och Jan Hägglund beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.
Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M)
följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett allvarligt problem under de
kommande åren. Det är ett fortsatt allvarligt hot mot Umeås tillväxt och vi
skulle behöva fördubbla bostadsbyggandet för att komma ikapp de senaste
årens eftersläpning.
Människor måste ha någonstans att bo. Får vi inte fart på
bostadsbyggandet så hämmas Umeås befolkningstillväxt och därför måste
vi på alla sätt uppmuntra privata aktörer att bygga mer. Även Umeå
kommun måste via sitt bostadsbolag AB Bostaden öka takten på
byggandet av nya bostäder, och i synnerhet hyreslägenheter.
I S-styrda Luleå har man tagit beslut att avyttra delar av beståndet hos det
kommunala bostadsbolaget, för att få ekonomiska muskler att kunna öka
nyproduktionen. Samma sak har man gjort i S-styrda Skellefteå. Men i
Umeå har man hittills inte haft politisk handlingskraft nog att göra samma
sak.
Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:
1. Delar du synen att vi skulle behöva fördubbla byggandet av
bostäder i Umeå under de kommande åren för att komma tillrätta
med bostadsbristen?
2. Är det inte dags att göra som exempelvis Luleå kommun, där man
beslutat att avyttra delar av bostadsbeståndet hos det kommunala
bostadsbolaget för att möjliggöra ökad nyproduktion av
hyresrätter?
Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), lämnar följande
skriftliga svar:
1. Delar du synen på att bostadsbyggandet skulle behöva fördubblas?
Justeringsmännens sign:
Utdraget bestyrks:
Sida 2 av 3
Umeå kommun
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
2015-08-31
Ja, jag delar den uppfattningen och så sker också. Genom att
Socialdemokraternas uppdrag till budgeten gick igenom har vi beslut på att
förkorta handläggningstiderna med 20 %, utöka byggbar mark och öppna
upp fler områden för byggnation, vilket kommer stärka upp byggandet.
I år färdigställs ca 1000 nya bostäder i Umeå. Av dessa är 49 %
hyresrätter, 39 % bostadsrätter och resterade 12 % äganderätter dvs.
småhus. Bostadsbyggande äger främst rum på Öbacka strand, Sandåkern
och Tomtebo.
Även under 2016 bedöms motsvarande nivåer bli färdigställda. Åren efter
2016 är det svårare att på detaljnivå förutse allt bostadsbyggande då
flertalet byggprojekt inte har startat, däremot kan vi se att
bostadsbyggandet verkar hålla sig fortsatt högt. Ett stort antal
detaljplanearbeten för uppskattningsvis ca 4000 nya bostäder pågår för
färdigställande till 2017-2018.
Särskilda satsningar görs då även på studentbostäder. Just nu byggs 280
studentbostäder på Campus och ytterligare ca 400 är planerade. Därefter
kan nya delar inom universitetsområdet bli aktuella för studentbostäder.
Vidare pågår ett planarbete för ca 400 studentbostäder på Tvistevägen och
på Tomtebo planeras byggstart för 190 studentbostäder vilket nyligen togs
i Näringsliv- och planeringsutskottet.
2. Är det inte dags att göra som exempelvis Luleå kommun, där man
beslutat att avyttra delar av bostadsbeståndet hos det kommunala
bostadsbolaget för att möjliggöra ökad nyproduktion av
hyresrätter?
Det är inte aktuellt med någon politiskt motiverad utförsäljning av det
kommunala bostadsbeståndet som Anders Ågren är ute efter. Vi värnar
allmännyttan och vill fortsätta utveckla Bostaden. Umeå behöver
hyresrätter och Bostaden har ett mycket attraktivt bestånd av inte minst
äldre hyresrätter med låga hyror byggda under miljonprogramsåren 196575. Tillgången på den här typen av bostäder ger Umeå en stor fördel i
konkurrensen om ökad tillväxt och inflyttning. Att sälja ut dessa och
ersätta den med nyproducerade bostäder med betydligt högre hyresnivåer
och samtidigt riskera att de omvandlas till bostadsrätter gynnar inte Umeås
tillväxtambitioner.
Idag har vi flera aktörer på bostadsmarknaden och en hög tillväxt och
byggnation av bostäder, som även redovisades i svaret på fråga ett.
Bostaden AB har en stabil ekonomi och utrymme för att finansiera
nybyggnation. Att i ett sådant läge sälja bort bostäder är inte motiverat
överhuvudtaget.
Justeringsmännens sign:
Utdraget bestyrks:
Sida 3 av 3
Umeå kommun
Kommunfullmäktige
Justeringsmännens sign:
Protokollsutdrag
2015-08-31
Utdraget bestyrks: