Detaljplan för Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt delar av Röinge 2:1

PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
1(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för
Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt delar av Röinge 2:1
Ludvigsborg, Hörby kommun, Skåne län
SYFTE OCH BAKGRUND
Syfte
Detaljplanens syfte är att på fastigheterna Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt delar av
Röinge 2:1, pröva lämpligheten till:
1. bostadsbyggelsen – ett 100-tal bostadshus;
2. enfamiljshus på väl tilltagna tomter samt i södra delen av planområdet möjligheten till några enstaka kedjehus/marklagenheter;
3. att en del av ett strategiskt gång- och cykelstråk byggs ut längst med Röingevägen;
4. nya grönområden med trädplanteringar gör att husen smälter in i omgivningen samt att hänsyn tas till bland annat existerande fornlämningar samt längre
distansvyer.
Planområdets läge
1
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
2(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Bakgrund
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Ludvigsborg och omfattar totalt cirka
19,4 ha. Området är inte sedan tidigare detaljplanlagt. I kommunens nuvarande översiktsplan från 2005 samt i den kommande översiktsplanen, Översiktsplan 2030, är området utpekat för bostäder.
Ludvigsborg är en ort nära kommungränsen till Höörs kommun. Ludvigsborg och
dess omkringliggande landsbygd är en alltmer populär plats för åretruntboende. Under de senaste 25 åren har orten ändrats från att huvudsakligen vara ett fritidsområde
till att bli den ort med snabbast växande andel åretruntboende i Hörby kommun.
Befolkningsstatistik för 2012 visar att Ludvigsborg med landsbygd har 1315 invånare.
Orten ligger på ett avstånd av cirka 8 km från huvudorten Hörby samt 5 km från
Höör.
Området ligger cirka 2 km nordväst om Ludvigsborgs centrum och drygt 1,5 km från
närmaste förskola. I öster gränsar området till Röinge stugområde som numera i huvudsak används för permanentboende. I norr och väster gränsar området till skogsoch ängsmark i Höörs kommun och i söder mot Röingevägen och ängsmark. I områdets norra del ligger marken högt och sluttar mot söder mot en sänka med ett begränsat sankt parti. Från de högre belägna delarna är utblicken vacker mot bland annat Ringsjön. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge i närheten till busshållsplatser inom Hörby och Höörs kommun. I samband med områdets utbyggnad för bostäder finns det möjlighet att förbättra länkar mot busshållplatserna genom att en del
av ett strategiskt gång- och cykelstråk byggs ut längst med Röingevägen.
Marken inom fastigheterna Ludvigsborg 1:35 samt Röinge 2:1 används som idag
jordbruks- och betesmark. Betesmark finns i områdets nordöstra del. Fastigheten
Röinge 2:2, ett gammalt gårdshus med ekonomibyggnader, har ett centralt läge inom
planområdet. Röingevägen passerar strax söder om området och har idag funktionen
av matargata till delar av de omkringliggande villaområdena. Två grusvägar kopplar
marken mot Röingevägen i söder. Vägen i västra delen av området kopplar mot två
befintliga stugor precis utanför planområdet i nordväst inom fastigheterna Ludvigsborg 1:36 och 1:37.
2
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
3(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
PLANFÖRSLAG
Områdets gestaltning och disposition
Illustration över hur föreslagen ny bebyggelse kan placeras.
Utformning
Underlagsmaterial till utformning av individuella hus samt gator inom planområdet
har arbetats fram av Plan- och Arkitektur i Malmö AB och sedan bearbetats av Planering och utveckling på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Typen av bebyggelse kommer att variera inom utbyggnadsområdet. Inom området
bedöms en tätare bebyggelse med enfamiljshus på mindre tomter vara en lämplig
bostadsform. Plats till ett visst antal kedjehus eller marklägenheter finns i södra delen
av planområdet längst med Röingevägen. Nivåskillnaderna och utblickarna mot
Ringsjön utnyttjas genom bl.a. placering av grönområden samt individuella gator.
Illustrationsbilden ovan visar att cirka 100 bostäder kan få plats inom planområdet.
Det förslagna gatunätet med genomgående vägar strukturerar villorna i mindre grupper. De offentliga platserna ska omformas till stora grönytor där utpekade fornlämningar bibehålls tillsammans med ny plantering och dagvattenhantering.
Tomtstorlekarna varierar mellan en minsta storlek på 700 - 800 m2 och i de norra
delen av planområdet till cirka 1100 m2. Tomter ska ha en bredd på ca 30 meter. Be3
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
4(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
byggelsen följer i stort höjdkurvorna. Bebyggelsen föreslås få en mer samlad karaktär
som ansluter till byggnadstraditionen i Skåne. Huvudbyggnaderna föreslås placeras
med långsidan parallellt med gatan. Garage placeras indraget från gatan så att en vanlig personbil ryms framför bygganden. Huvudbyggander uppförs till en högsta byggnadshöjd om 4 eller 4,2 meter beroende på placering inom planområdet. Enkla raka
sadeltak föreslås med en 22-47 graders taklutning. Taktäckning anses vara tegelröda
matt takpannor.
Skiss på bebyggelsekaraktär utan hänsyn till topografin (Plan- och Arkitektur i Malmö AB).
Exempel på marklägenheter från Osbyholm.
Föreslagna åtgärder (sammanfattning)
För området innefattar detaljplanen:
• Kvartersmark för bostäder (B);
• Allmän platsmark för Lokalgata, Park och Natur;
• En genomförandetid på 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Vidare innefattar detaljplanen:
• Cirka 100 enbostadhus i 1-2 våningar samt möjligtvis radhus/marklägenheter i
mindre omfattning;
• Bostäder uppförs i en tydlig och omfattande grönstruktur som behåller både möjligheten till längre distansvyer till och från Ringsjön i sydväst samt avstånd till
fornlämningar;
• Bostäder uppförs i mindre grupper med tomtstorleken av minst 800 kvm i centrala och norra delar av planområdet och minst 700 kvm i södra delar av området,
• Husen får byggas med en byggnadshöjd av 4 meter i norra delarna av planområdet
samt 4,2 meter i söder. Takvinklar ska vara mellan 22 och 47 grader vilket möjliggör hus med sadeltak i en eller en och halvt plan med inred vind;
4
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
5(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
• Takkupor alternativt frontespis får uppta max en tredjedel av takets längd;
• Huvudbyggnaden ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen;
• Största byggnadsarea för enbostadshus är max 200 kvm eller 120 kvm per lägenhet i flerbostadshus (dock max 25 % av tomtstorlek);
• Uthus, garage m.m. i ett plan får placeras i tomtgräns upp till en maxal storlek av
50 kvm;
• Uppgradering av två befintliga in- och utfarter från Röingevägen för att möta angöringsbehovet;
• Anläggning av en del av ett strategiskt gång- och cykelstråk längst med Röingevägen;
Radon
Radonmätning i och omkring planområdet (SGI 1989)
(ungefärligt område i röd).
I en tidigare markradonundersökning från Ludvigsborg utförd av Statens geotekniska
institut (SGI) 1989 visades att planområdet ligger delvis inom normalriskområde för
markradon 10-25 kBq/m3 (i väst) samt inom lågriskområde (i öst). I samband med
ny eller tillbyggnad ska radonmätning genomföras eftersom radon kan variera kraftigt. Där marken vid radonmätningar befinns vara normal- eller högriskmark ska
grundkonstruktionen utföras radonskyddande vid normalrisk resp. radonsäker vid
högrisk.
Trafik
Biltrafik
Med cirka 100 bostäder beräknas planen generera drygt 500 bilresor/dygn. Två befintliga in- och utfarter finns mot planområdet från Röingevägen. Dessa kommer att
förbättras samt breddas ut vid planläggning för att bemöta områdets angöringsbehov.
Föreslagna gator inom planområdet har två anslutningar, vilka är sammankopplade så
att ingen återvändsgata skapas.
5
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
6(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Cykeltrafik
I Hörby kommuns utställningshandling för Översiktsplan 2030 påvisas möjligheten
att i samband med utbyggnad av nya bostadsområden i norra delarna av Ludvigsborg
kan säkra och attraktiva gång- och cykelstråk som kopplar mot de centrala delarna av
Ludvigsborg samt vidare mot Hörby och Höör skapas.
Gång- och cykelvägar (GCV) saknas idag i direkt närheten av planområdet vilket
leder till att gående och cyklister hänvisas till befintliga genomfartsvägar i blandtrafik.
Närmaste GC-väg sydöst om planområdet ligger på ett avstånd av cirka 750m. Cykelvägen är en separerad bana norra om Röingevägen med en fortsättning söderut
över Kvesarumsån. Via GC-vägen ligger bykärnan och Skogsgläntans förskola 2 km
respektive 1,5 km borta.
Cirka 320 m nord väst om planområdet i Höörs kommun finns det på södra sidan av
Sätoftavägen ett välutvecklat gång- och cykelstråk genom Sätofta med fortsättning
mot Höör. Hållplatser för regionbussar finns i direkt anslutning till GC-vägen. Dock
finns det i dagsläget ingen säker förbindelse fram till kommungränsen samt planområdet.
I planförslaget finns det en möjlighet att förverkliga att en ny gång- och cykelkoppling anläggs längs med Röingevägen och fram till kommungränsen. Vägen kan därefter, genom strategiska initiativ tillsammans med Höörs kommun, ha en förlängning
till de existerande gång- och cykelförbindelserna i nordväst och i sydöst. GC-banan
ska vara lätt att underhålla med raka sträckor och kommer att ligga inom ett grönområde med ny trädplantering.
Parkering
Parkering skall i huvudsak ske på tomtmark. För friliggande enbostadshus skall plats
minst två parkeringsplatser per fastighet finnas. Utöver dessa finns några enstaka
gästparkeringsplatser utpekade inom vägområdet i centrala delarna av planområdet.
För flerbostadshus/radhus gäller enligt Hörby kommuns parkeringsnorm att erforderlig parkering skall anordnas inom kvartersmark motsvarande minst 12 platser per
1000 m2 våningsyta inkl. besöksparkering.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele
Fastigheterna kan anslutas till befintligt el- och telenät. Plats till en ny transformatorstation säkras i ett centralt läge i östra delen av planområdet i anslutning till befintlig
infartsväg.
Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter inom planområdet skall anslutas till det kommunala Va-nätet för
vatten och spillvatten.
6
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
7(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Dagvatten
Dagvattenhanteringen skall lösas lokalt. Dagvattensystemet utformas så att risken för
uppdämningsskador vid kraftiga regn minimeras och föroreningsbelastningen på
recipienten minskas. Dagvattnet skall om möjligt utnyttjas som en estetisk resurs i
stadsbyggandet. Området planeras med mindre andel hårdgjord ytor. Icke genomsläppliga markbeläggningar skall undvikas för att underlätta infiltration av dagvatten.
Som underlag till den vidare projekteringen av området kommer en översiktlig geoteknisk undersökning samt en dagvattenutredning att göras. Huvudsakligen skall
dagvatten omhändertas enligt Hörby kommuns dagvattenpolicy från 2008 eller motsvarande policy som finns när området byggs ut. För att undvika ökad risk för närliggande fastigheter och vägar kommer avrinningen från planområdet inte att öka jämfört med vad ytan genererar idag.
Illustrationskartan nedan visar möjligheter till att bl.a. utöka befintliga vattendammar
i lågpunkter i södra delen av planområdet samt att anlägga öppna dike längs med
plangränserna. Diken skapar möjligheten till att fånga upp befintlig avrinning och
därefter leda vattnet mot närmaste fördröjningsdamm. Längs med infartsvägarna
finns det dessutom plats för att anlägga svackdike eller liknande stenfyllda magasin
integrerade med trädplantering.
Översiktliga punkter på hur dagvatten kan hanteras i planen.
Renhållning
Sophämtning sker enligt kommunens renhållningsordning. Disponering av vägar
inom planområdet samt etappindelning ska ske utifrån principen att skapa sammankopplade vägar för att undvika behov av återvändning.
7
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
8(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Ludvigsborg och omfattar cirka 19,4 ha.
I öster gränsar området till befintlig bebyggelse i Röinge stugområde. I norr och väster gränsar området till skogs- och ängsmark i Höörs kommun och i söder mot Röingevägen och ängsmark. I områdets norra del ligger marken högt och sluttar mot
söder mot en sänka med ett begränsat sänkt parti. Från de högre belägna delarna
finns det utsikt mot bland annat Ringsjön.
Markägoförhållanden
I planområdet ingår fastigheterna Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och Röinge 2:2.
Samtliga fastigheter är i privat ägo.
Fastigheter inom planområdet.
8
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
9(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Vyer
Vyer till och från planområdet från Ringsborg samt Ringsjön.
Marknivån inom planområdet varierar mellan +60 och +78 m över nollplanet. I områdets norra del ligger marken högt och sluttar mot söder mot en sänka ner med ett
begränsat sankt parti. Från de högre belägna delarna är utblicken vacker mot bland
annat Ringsjön. Planområdet med skogen i bakgrund syns från Ringsborg i sydväst.
Vyn är dock begränsad p.g.a. terräng samt befintliga träd. Utsikter mot Ringsjön
finns från högre punkter i norra delen av planområdet.
Vy från nordvästra delen av planområdet mot Ringsjön.
9
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
Vy från marken nordvästra om Ringsborg mot planområdet.
Markhöjder i området.
10
10(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
11(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Utställningsförslag till översiktsplan 2030 (ej antagen)
Utställningshandling till ÖP 2030, s.125 med busshållplatser inom Höörs kommun markerad
I utställningsförslaget till ”Översiktsplan 2030, Hörby kommun” (beslutat av KS
2015-08-10 § 164), är området utpekat för cirka 90-95 bostäder. I förhållande till områdets relativt högt och perifert läge i utkanten av Ludvigsborg bedöms i planen att
den dominerande upplåtelseformen ska vara enfamiljshus.
Översiktsplan 2005
I gällande översiktsplan, Översiktsplan 2005, antagen av kommunfullmäktige 2005-1212, Kf § 118, är området utpekat som lämpligt utbyggnadsområde för bostäder.
Fördjupad översiktsplan 2003
Gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ludvigsborg, antagen 2003-06-23 Kf §
78, redovisas möjligheten till att området bebyggas med cirka 80 friliggande enbostadshus på stora tomter tillsammans med stora grönytor för ny trädplantering. Området i FÖP-dokumentet var något större och inkluderade ytterligare 1,83 ha i sydöst.
Detaljplan
Planområdet är inte sedan tidigare detaljplanelagt. Området direkt öster om planområdet, Röinge, är detaljplanelagt för bostäder. Röingeområde var ursprunglig en
stugby, men har byggts om till åretrundboende. Resten av området består av befintlig
skog samt ängsmark som betecknas i planen som naturmark.
11
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
12(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Detaljplanen för Röingeområdet, Ludvigsborg direkt öster om planområdet
(antagen 2003, arkiv nr. 1266-P03/119).
Ytterligare ett planlagt område för stugor finns sydöst om planområdet samt söder
om Röingevägen. Byggnadsplanen för området ”fritidsområde å fastigheterna i Ludvigsborg
1:4 och 1:34 i Östra Frosta kommun” fastställdes 1960 (Arkiv nr. 12-FUL-356). Planen
passar inte till åretrundboende då byggrätten är begränsad till stugor. Marken har
aldrig tagits i anspråk.
Kommunala beslut i övrigt
Byggnadsnämnden gav 2011-09-15, § 144, Plan- och byggkontoret i uppdrag att
pröva föreslagen markanvändning i detaljplan med normalt planförfarande. Enligt
beslut skulle det ursprungliga förslaget från exploatören på cirka 21 ha mark med
cirka 134 tomter studeras vidare med hänsyn till utökning av grönområden inom
planområdet.
Riksintresse och förordningar
Planområdet ligger utanför område för riksintresse. Närmaste område för riksintresse
för naturvård ligger söder om Fulltoftavägen. Området ligger inte heller inom ett
särskilt skyddsområde (se kartan nedan). Strandskyddszonen för Kvesarumsån ligger
cirka 95 meter söder om planområdet.
12
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
13(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Karta med riksintresse samt andra kontrollområden i närheten av planområde.
Översvämning
Enligt plan och bygglagen (PBL) 2 kap 5 § ska nya byggnader lokaliseras på mark
som är lämpliga för ändamålet med hänsyn till bland annat riskerna för översvämning, olyckor samt erosion. Planområdet ligger cirka 1,2 km från Ringsjön.
Kvesarumsån söder om planområdet ligger i en dalgång med vattenytan cirka 58 meter över havet (m ö.h.). Planområdet ligger betydligt mycket högre, mellan 60 och 78
meter. Ett mindre vattendrag som möter Kvesarumsån angränsar planområdet i sydöst. Risken för översvämning från ån eller från Ringsjön bedöms som mycket låg.
Fornlämningar
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller
täcka över en fornlämning. I vissa fall kan Länsstyrelsen Skåne ge tillstånd till ingrepp
i fornlämningar. Inom planområdet har det sedan tidigare gjorts en översiktlig undersökning, utförd av Riksantikvarieämbetet under 1970- och 1980-talet, över tre kända
och registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen underrättas.
13
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
14(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Utsnitt från Riksantikvarieämbetets kartdatabas.
Fornlämningsbeskrivningar från Riksantikvarieämbetets webbsida:
RAÄ-nummer Fulltofta 95:1
Objektidentitet 10122800950001
Stenåldersboplats, ca 250x75-100 m (NNV-SSÖ).
RAÄ-nummer Fulltofta 29:1
Objektidentitet 10122800290001
Fossil åker/ Röjningsröseområde (förstörd)
RAÄ-nummer Fulltofta 31:1 och Fulltofta 31:2
Objektidentitet 10122800310001
Objektidentitet 10122800310002
Stensättning, högliknande, 8 m diam och 0.5 m h.
RAÄ-nummer Fulltofta 30:1
Objektidentitet 10122800300001
Grav markerad av sten/block
Rest sten, av granit, 1.6 m h, 1.2 m br (Ö-V) och 0.6-0.8 m tj.
En arkeologisk förundersökning har tagits fram för området av Skåne arkeologi.
Undersökningen togs fram under juni 2015. För områden utanför kända fornlämningsområden har endast enstaka lämningar påträffats. Länsstyrelsen har bekräftat
den 25 juni att för dessa områden finns det inte något hinder för planerad exploatering. För övriga delar av planområdet har ytan som betraktas som fornlämningsområde dock utökats (se kartan nedan).
14
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
15(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Utsnitt från arkeologisk utredning för området (Skånearkeologi 2015).
Länsstyrelsen bekräftade den 25 juni 2015 den fortsatta processen om exploatören
vill pröva möjligheten till att ta bort delar av fornlämningsområdet:
”Om ett långsiktigt bevarande av boplatslämningarna inte är möjligt måste de arkeologiskt dokumenteras. Detta sker i två etapper. Först i form av en förundersökning som innebär att ett antal
provschakt grävs med grävmaskin för att utröna omfattning, bevarandegrad och framför allt vetenskapligt värde för kvarvarande fornlämningar. Därefter en slutundersökning varvid fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras och tas bort så att en önskad utbyggnad kan genomföras. I så fall ska
ansökan om att få ta bort påträffade fornlämningar ställas till Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet ”
(Länsstyrelsen, 2015 06 25)
Plankartan till detaljplanen utgår från informationen om fornlämningsområdena för
Fulltofta 31:1, 31:2 samt 95:1 som finns på Riksantikvarieämbetets webbsida och
behåller ett stort område som grönområde. Vid överenskommelse med Länsstyrelsen
kommer en vidare undersökning av fornlämningsområdena att tas fram inför
granskning.
Kulturmiljö
Stengärdgårdar markerar fastighetsgränser längs med planens västra, östra samt norra
gränser.
Mark och vegetation
Kvesarumsån och Ringsjön
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Kvesarumsån som i sin tur är en del
av ett större avrinningsområde för Rönneå. Kvesarumsån rinner ut i Östra Ringsjön
cirka 1,2 km västerut. Enligt nuvarande FÖP från 2003 samt ÖP 2005, har ån sär15
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
16(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
skild betydelse både för friluftslivet och som biotop. Ett stort antal växt- och djurarter finns i vattendraget bl.a. bäcköring samt Ringsjö öring. I Ringsjön finns det bl.a.
både gädda och sik. Fågellivet vid sjön är rikt med bl.a. sångsvan, skäggdopping och
änder. Ringsjön har också stor betydelse för friluftslivet med bl.a. anlagda strövområden, bad- och campingplatser. Ringsjön har nationell betydelse för yrkesfiske men
har haft problem med dålig ekologisk status som orsakats av en för stor mängd näringsämnen från jordbruk och enskilda avlopp. En process för att förbättra statusen
pågår.
Våtmark inom området
Kartan från Ängs- och betesmarksinventeringen(Jordbruksverket).
Enligt Jordbruksverket är den sydöstra delen planområdet en betesmark som inte
betas med öppna vattenytor samt floravärde. Området är ett inventeringsområde för
äng- och betesmark. Ytterligare en öppen vattenyta finns centralt i södra delen av
planområdet. Dessutom angränsar planområdet i sydöst mot ett mindre vattendrag.
Ytterligare ett mindre vattendrag korsar planområdets sydvästra hörn.
Jordbruksmark
Fastigheten Röinge 2:2 som omfattar cirka 0,5 ha, har styckats av och utgörs inte
längre som jordbruksmark. Resten av jordbruksmarken i området har tilldelats klassificering 4. I Hörby kommun klassas den bästa jordbruksmarken till 7. I en national
kontext anses hela den skånska jordbruksmarken av nationellt intresse som endast i
undantagsfall ska ianspråktas.
16
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
17(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Planområdet i rött samt jordbruksklassificeringen i Hörby kommun.
Bebyggelse
Ett gårdshus med tillhörande ekonomibyggnader ligger centralt inom planområdet.
Huset är en rödmålad träbyggnad med sadeltak med liknande uthuslängor i vinkel.
Tillsammans bildar de en u-formad gård.
Vy från nord väst mot nuvarande gårdsbyggnader.
Service
Föreslagen bebyggelse ligger i ett strategiskt bra läge i närheten av skolor och livsmedelsbutik i Ludvigsborg samt pendlingsmöjligheter till tätorterna Hörby och Höör
där ett mer omfattande serviceutbud finns samt snabba kopplings mot Lund och
Malmö.
17
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
18(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Trafik och gatumiljö
Ludvigsborgs kuperade terräng och skogsmiljö samt karaktären med lokalgator som
oftast saknar trottoar gör det besvärligt att skapa nya genomfartsvägar som annars
kunde koppla samman byn på ett mer robust sätt ur trafiksynpunkt. Planområdet nås
via två korsningar med Röingevägen. Därefter leds trafiken via korsningar med
Kvarndammsvägen i öst och Fulltoftavägen i väst. Kvarndammsvägen och Fulltoftavägen är vanliga tvåfältsvägar, 5,5- 6 meter bredd, som kopplar mot Ludvigsborgsvägen, en tillfartsväg i Ludvigsborgs centrum mot riksväg 13.
Fulltoftavägen där majoriteten av trafikrörelserna i Ludvigsborg finns, samt
Kvarndammsvägen är avsedda för trafik mellan områden inom tätorten Ludvigsborg.
Röingevägen har en mindre bredd på cirka 5 meter och angränsas av stengärdsgårdar.
Vägen saknas trottoar. Fartgupp finns i östra delen av Röingevägen samt en gångoch cykelväg.
Hastighetsbegränsningen vid korsningen mellan Fulltoftavägen och Röingevägen
samt på den västra delen av Röingevägen är 70 km/h. Hastighetsbegränsningen på
Kvarndammsvägen samt på östra delen av Röingevägen är 40 km/h. Enligt Trafikverkets senaste mätning i februari 2015 trafikeras Fulltoftavägen av 997 fordon per
årsmedeldygn (ÅDT), varav 45 av fordonen är lastbilar (Trafikverket 2015). Motsvarande uppgifter för södra delen av Kvarndammsvägen uppger ett ÅDT-flöde av 504
fordon (Trafikverket, trafikflöde från 2011). Uppgifter på Röingevägen saknas. Väghållare för Fulltoftavägen är Trafikverket. Röingevägen samt Kvarndammsvägen
sköts av Ludvigsborg-Röinge vägförening.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Planförslaget ska hålla sig
till följande miljökvalitetsnormer:
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt 5 kap. Miljöbalken gäller för kvävedioxid
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon.
Exploateringen ska bidra till viss trafikalstring på närliggande vägar i Ludvigsborg
samt där trafiken kopplas vidare mot tätorterna Höör och Hörby, men inte så mycket
att det bedöms bidra till någon påtagligt ökad påverkan på utomhusluft. Risken att
normen för utomhusluft överskids bedöms som mycket låg.
Vatten
Planområdet ligger relativt långt från Ringsjön. Två mindre vattendrag ligger dock
inom eller i anslutning till planområdet. Vatten och avlopp (VA) kommer att kopplas
till det kommunala VA-nätverket. Dessutom kommer dagvattnet från vägar, tak m.m.
att tas om hand inom planområdet. För att undvika risk för påverkan av vattenytor
kommer dagvatten från vägar, hårdgjorda ytor samt tak att fördröjas innan vattnet
18
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
19(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
släpps vidare mot ån. Föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten trädde i kraft i
december 2009. Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst. De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller
och näringsämnen i form av kväve och fosfor. Där dagvatten kontrolleras genom
särskilda bestämmelser planen bedöms risken av föroreningar som mycket låg.
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Ställningstagande (behovsbedömning)
Kommunen ska, enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen, göra en bedömning av behovet av att göra en miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms i stort sätt positiva där väsentliga
samhällsintressen, utbyggnad av ett strategiskt område för bostäder kommer att anläggas dock på jordbruksmark. Påverkan på trafik särskild vid korsningar i Ludvigsborg behöver utredas vidare under planprocessens gång. Den huvudsakliga påverkan
bedöms dock som ej betydande. Risken för ökade störningar på omgivningen eller
risker för människors hälsa och säkerhet eller känsliga mark- och vattenområden
bedöms som ej betydande där planen regleras med särskilda bestämmelser i planen
kring bland annat hantering av dagvatten.
Behovsbedömningen grundas på:
-
-
-
Befolkningsökning samt lokalt serviceutbud – möjligheten finns att genom planen som ligger i ett kollektivtrafiknära läge intill befintligt bostadsområde möta behoven av en växande befolkning i Ludvigsborg samt stödja lokalt serviceutbud.
God boendemiljö - Områdets läge i närheten till naturen samt service i och omkring Ludvigsborg bedöms kunna uppnå kraven för god boendemiljö, ett helhetsbegrepp som syftar till att skapa god boendekvalitet såväl inne som ute;
Trafikökning på Röingevägen samt Fulltoftavägen - Med hänsyn till möjliga
säkerhetsrisker samt störning för boenden utmed vägarna bedöms konsekvenser
som mindre negativa samt hanterbara där trafikökning är relativt måttlig samt möjligheten finns att genom planen ta fram erforderliga åtgärder. Åtgärder ska undersökas vidare genom en trafikutredning;
Ianspråktagande av jordbruksmark - då en relativt stor areal jordbruksmark tas i
anspråk bedöms planen ge måttlig negativa konsekvenser. Den strategiska avvägningsprocessen i översiktsplan 2030 (ej antagen) har visat att marken behovs för att
möta ortens goda utvecklingspotential;
Ökat bilberoende – konsekvenser bedöms som mindre negativa där goda möjligheter till kollektivtrafik finns samt möjligheten att öka förutsättningarna för gångoch cykeltrafik;
19
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
-
-
20(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Förändring av stads- och landskapsbild - förändringar bedöms som måttliga där
reglering i planen skapar möjligheten till att ha byggelsen i mindre grupper anpassad
till terräng och höjden i landskapet. Stora grönområden ska dessutom bryta upp
områden i längre distansvyer, ger inslag av trädplantering samt behåller utsikter bl.a.
mot Ringsjön;
Påverkan på kulturmiljö – hänsyn tas till fornlämningsområden i och direkt utanför planområdet genom införande av grönområden, samt att nuvarande stengärdsgårdar bibehålls ska konsekvenser från ett kulturmiljöperspektiv minimeras;
Påverkan på vattenkvalitet – där vatten tas omhand enligt Hörby kommuns dagvattenpolicy kommer konsekvensen att vara liten samt ej betydande.
En sammanvägd bedömning är därför att genomförandet av detaljplanen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 11-18 §
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning anses inte behöva upprättas.
KONSEKVENSER
Planen bedöms medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av förhållanden i omgivningen vilket redovisas i följande avsnitt.
Hälsa och säkerhet
Trafik
Planen kommer att medföra en viss ökning av trafikmängd på Röingevägen och Fulltoftavägen. Därför kommer sikten och kapaciteten av närliggande korsningar att undersökas under planprocessen. Möjligheten till mindre förbättringar av framkomlighet för bilar längst Röingevägen, till exempel breddning i vissa punkter ska dessutom
undersökas samtidigt som lösningar för gång- och cykeltrafik tas fram.
ORGANISATORISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Ansvarsfördelning
Exploatören är byggherre och ansvarar för genomförandet och exploateringen på
kvartersmark.
Huvudmannaskap
Fastighetsägaren, dvs. exploatören, ansvarar för detaljplanens genomförande i alla
delar. Ett fungerande system för förvaltning och skötsel av både natur- samt vägmark
inom planområdet kommer att tas fram för området där kommunen inte är huvudman för allmän platsmark.
Som primärt skäl för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt anförs att
både närliggande stugområde Röinge och övriga andra områden i Ludvigsborg har
enskilt huvudmannaskap. En annan lösning i aktuellt område skulle därmed ur ett
allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt.
20
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
21(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Allmän platsmark inom planområdet såsom gator, vägar och övriga exploateringsanläggningar skall genom fastighetsägarens försorg inordnas i en gemensamhetsanläggning/ar för planområdets fastigheter.
Tidplan
Enligt tidsplanen beräknas granskningsskedet ske under våren 2016 med antagande
senare under 2016.
Avtal
Planavtal
Avtal om upprättande av detaljplan har gjorts mellan kommunen och ägaren till berörda fastigheter inom planområdet.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal skall upprättas och godkännas av både kommunen och exploatörerna innan planen antas. Exploateringsavtalet skall i huvudsak omfatta:
• anläggande/ombyggnad av allmän platsmark;
• anläggande av gång- och cykelväg inom fastigheterna Ludvigsborg 1:35 samt
delar av Röinge 2:1;
• drift och underhåll av dagvattenhanteringen på allmän platsmark;
• anläggande och anslutning av ledningsnät;
• övriga justeringar till vägkorsningar m.m. inom och i anslutning till planområdet där behovet anses väsentligt i förhållande till planerad exploatering.
Ekonomi
Planavgift
Planavgift debiteras för upprättandet av detaljplanen. Avgiften regleras av planavtalet.
Genomförande av planen inom kvartersmark
Respektive exploatör bekostar genomförandet inom sin kvartersmark inklusive erforderliga uppfyllnader, bygglov, anmälan samt erforderliga utredningar för exploateringens genomförande.
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år, från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 39 § PBL).
21
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
22(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
TEKNISKA ÅTGÄRDER
Utredningar
En trafikutredning, en grundundersökning/geoteknisk undersökning samt en dagvattenutredning behöver upprättas. Detta görs efter samråd och inför granskning. I fall
att markägaren vill undersöka möjligheten vidare till att bygga ut på en del av det
markerade fornlämningsområdet kommer detta att utredas vidare inför granskning.
Inför bygglovsskedet ska områdets anslutning till elnätet samt till det kommunala
VA-ledningsnätet i Ludvigsborg klargöras.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER
Servitut, ledningsrätt m.m.
Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar
Planen angränsar i söder mot samfällighet för väg Ludvigsborg S:5 samt gemensamhetsanläggning Ludvigsborg GA:1. Där finns det ett officiellservitut för utrymme
(1266-1031) samt en ledningsrätt för vatten och avlopp (1266-1471). Fastigheterna
Ludvigsborg 1:35 samt Röinge 2:1 ingår i samfälligheten.
Angränsande bostadsfastigheten Ludvigsborg 1:36 har rätt genom servitut (12FUL370) att utnyttja befintlig väg genom västra delen av fastigheten Ludvigsborg
1:35 för utfart till Röingevägen i söder. Rättigheten påverkas inte av planen.
Nya bostadsfastigheter samt befintlig fastighet Röinge 2:2 föreslås ingå i vägsamfälligheten Ludvigsborg S5.
Nya samfälligheter för väg- och grönområden inom planområdet anses tillkomma vid
behov.
Fastighetsplan/fastighetsindelningsbestämmelse
Inom planområdet finns det ingen tomtindelning eller fastighetsplan. Inget behov av
att införa fastighetsindelning föreligger.
Ansökan om fastighetsbildning/fastighetsreglering m.m.
I det fall fastighetsreglering, fastighetsbildning, upplåtande av ledningsrätt eller inrättande av gemensamhetsanläggning krävs, ankommer det på berörda fastighetsägare
att ansöka om detta hos Lantmäterimyndigheten i Kristianstad. Förrättningskostnader ska betalas av den som begär/eller har störst fördel av åtgärden.
Servitut, ledningsrätt m.m.
Existerande luftledningar kommer att behållas inom allmän platsmark i södra delen
av planområdet.
22
PLANBESKRIVNING
2015-10-07
NORMALT PLANFÖRFARANDE
23(23)
P 0004/2011
SAMRÅDSHANDLING
Rätt att dra fram ledningar inom u-område/planområdet ska säkras med ledningsrätt
eller servitut. Ledningshavaren ska ansöka om och bekosta bildande av ledningsrätten/åtgärden.
HANDLINGAR
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser daterad 2015-10-07
• Illustrationskarta daterad 2015-10-07
• Arkeologiskutredning, Skånearkeologi (2015:6)
• Fastighetsförteckning daterad 2015-08-19
MEDVERKANDE
I planarbetet har medverkat:
Hamish Bell, planarkitekt
Carin Holst, landskapsarkitekt
Plan- och byggkontoret
Hamish Bell
Planarkitekt
23