Bästa N-givan i maltkorn sid 3–5

Växtpressen
Nr 1 • mars 2015 • Årgång 44
Bästa N-givan
i maltkorn
sid 3–5
Höstveteskörden kan
byggas på olika sätt sid 8–11
Utnyttja grödans potential
med YaraVita Gramitrel sid 14–15
LEDAREN
Våga ta ut svängarna!
2014 blev precis som 2012 ett år med
hög skördepotential i stråsäden. Många
lantbrukare lyckades också bärga stora
skördar, men liksom för två år sedan var
det mycket spannmål som levererades
med låga proteinhalter. Det betyder
att skörden hade kunnat vara ännu
större. Många odlare förlorade pengar
på att inte gödsla tillräckligt mycket –
framförallt i tappad skörd, men också i
för dålig kvalitet. Potentialen blev helt
enkelt inte utnyttjad.
om att det går att höja skörden med
upp emot 1,5 ton även vid relativt sen
komplettering, faller argumentet platt
till marken. Höstvetet bygger först och
främst in kvävet i en ökad skörd. Inte
förrän skördepotentialen är fylld, går
kvävet till en ökad proteinhalt. Stär­
kelsehalten kan förvisso minska något,
men för totalekonomin är det även i
foder och stärkelsevete mest lönsamt
att sträva efter en hög skörd.
En del säger uppgivet ”jag kan ändå
inte påverka vädret”. Naturligtvis kan
vi inte förutsäga vädret perfekt. Men
vi kan anpassa åtgärderna efter de
förutsättningar som råder när besluten
fattas.
En sak är säker – om målet är att
uppnå hög skörd och bästa möjliga
ekonomi kan man inte snåla. Det
gäller att med förnuft våga satsa på
sin gröda. För att kunna det krävs
förståelse för hur grödorna växer och
när växtnäringen behöver komma
grödan tillgodo. Vi måste vilja
lära oss mer om bestånd, skörde­
parametrar, kritiska reduktionsfaser
och sen kompletteringsgödsling. På
sidan 8–11 påminner vi därför om
gammal k­unskap kring beståndsupp­
byggnad och när kvävet behöver vara
t­illgängligt för att a­nläggnings- och
framförallt r­eduktionsfaserna ska
påverkas.
”Jag odlar bara foder- och stärkelsevete”, säger andra. Men med kunskap
Först när vi lärt oss hantera varia­
tionen mellan år och fält, kan vi
I detta nummer av Växtpressen skriver
vi därför mycket om N-optimering. Det
är enkelt i teorin och när man har facit
i hand. Men det är inte lätt att veta om
man ska gasa eller bromsa, varken på
våren eller senare under säsongen. Det
kräver framförallt att man lägger energi
och tid på att följa grödorna och sedan
gödslar efter årets förutsättningar.
uppnå bästa odlingsekonomi. När
året är gynnsamt – och tillfälle bjuds
– gäller det att våga ta ut svängarna
och faktiskt gödsla mer. När skörde­
potentialen inte finns ska man hålla
igen. Självklart kommer vi fortsatt att
m­isslyckas ibland, men även det leder
till ökad kunskap och erfarenhet som
ger u­tdelning kommande odlingsår.
Gunilla Frostgård
Chefsagronom
VÄXTPRESSEN NR 1 • MARS 2015 • ÅRGÅNG 44
INNEHÅLL
Historielektion avgör bäst
N-givan i maltkorn
3
Utnyttja grödans potential med
YaraVita Gramitrel
14
Viktigt med koll
på spridare och gödsel
6
Följ Yara N-Sensor på Facebook
15
Beställ egna spridarbackar
7
Höstvetet är flexibelt
– skörden kan byggas på olika sätt
Lönsammare komplettering i potatis
16
8
Yara tar greppet
om luftföroreningarna
20
Dyr dollar driver gödselpriset
22
8 steg för rätt N-giva
2
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
12
©Yara AB
Box 516, 261 24 Landskrona
Tel: 0418-761 00
Fax: 0418-583 46
E-post: [email protected]
Hemdsida: www.yara.se
Redaktör: Inger Hyltén-Cavallius
Redaktionskommitté: Gunilla Frostgård,
Mogens Erlingson, Inger Hyltén-Cavallius,
Hans Jonsson, www.hansjonsson.se,
Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Layout: Charlotta Behrens, Lime AB
Tryck: Norra Skåne Offset
Tryckt på papper som uppfyller
miljökraven för ISO 14001.
ISSN 0346-4989
Omslagsfoto: Yara
Historielektion
avgör bäst N-givan i maltkorn
Markens N-leverans har stor påverkan på optimal N-giva i
maltkorn. Därför är en egen lektion med skördarnas och proteinhalternas historia på gården den bästa vägledningen inför
vårens gödsling i maltkorn för den som inte har en Yara NSensor. Den som anpassar N-givan till året genom att dela
den och sedan komplettera eller avstå, prickar oftare rätt.
O
dling av maltkorn innebär att
en hel del kvalitetskrav måste
uppfyllas. Proteinhalt mellan
9,5 och 11,5 procent är ett av dem.
Man kan tycka att det inte borde vara
något problem att träffa rätt protein­
halt med ett så stort godkänt intervall.
Om vi siktar på 10,5 procent
som mål är ”gödslingsfönstret”
Av Ingemar Gruvaeus, Yara
Optimal kvävegiva till maltkorn hänger mest samman med hur mycket kväve som marken levererar. En djupdykning i gamla avräk­ningar
för att studera proteinhalterna i tidigare maltkornskördar ger därför den bästa vägledningen inför vårbruket. Foto: Jens Blomquist
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
3
Stor variation i tid och rum
2011
2012
2013
Figur 1. Proteinhaltens variation i maltkorn under åren 2011–2013 för inleveranser till Lantmännen mellan 1 augusti och 30 december respektive år.
Variationen mellan år och mellan områden är mycket stor. Källa: Lantmännen
Op#mal kvävegiva #ll maltkorn 2013-­‐2014, L3-­‐2291, 11 försök Op#mal N-­‐giva, kg/ha Op#mal N-­‐giva, kg/ha Optimal N-giva,
kg/ha
N-optimum
avgörs
180 av160 markens
Op#mal kN-leverans
vävegiva #ll maltkorn 140 Optimal
120 180 180
100 2013-­‐2014, L3-­‐2291, 11 försök = -­‐0,0013x + 113,24 kvävegiva
till maltkorn
i relation
till skörd vidy optimum
R² = 0,00145 160 160
80 140 140
60 y = -­‐0,0013x + 113,24 R² = 0,00145 120 120
40 100 100
20 80 800 60 60 0 40 40
2000 0
0 Figur 2
6000 8000 10000 12000 Skörd vid op#mum, kg/ha 20 20
0 0
4000 2000
4000
2000 4000 6000
8000
6000 8000 Skörd vid optimum, kg/ha
10000
10000 Op#mal kvävegiva #ll maltkorn Skörd vid op#mum, kg/ha 12000
12000 2013-­‐2014, L3-­‐2291, Optimal kvävegiva
till maltkorn
relation11 tillförsök markens N-leverans
160
160 140
140 120
120 180 100
100 Optimal N-giva, kg/ha
Op#mal N-­‐giva, kg/ha Op#mal N-­‐giva, kg/ha 180
180 Op#mal kvävegiva #ll maltkorn 2013-­‐2014, L3-­‐2291, 11 försök 160 80
80 140 60 60
y = -­‐1,804x + 196,54 R² = 0,87124 y = -­‐1,804x + 196,54 R² = 0,87124 120 40 40
100 20 20
80 0 0
010 20 30405060 708090
60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kväveskörd i ogödslad ruta, kg/ha
Figur 3
40 20 Kväveskörd i ogödslad ruta, kg/ha Figur 2 och 3. Sambandet mellan skördens storlek och optimal gödsling är mycket dåligt enligt figur 2. Däremot
0 förklarar markens kväveleverans på det e­nskilda fältet optimal gödslingsnivå mycket bra enligt figur 3.
0 10 20 40 50 60 70 80 90 11 försök i serien
L3-2291,
Sverigeförsöken
år30 2013–2014.
Försöken som låg spridda över landet
finansieradesi oavgödslad Sverigeförsöken,
och Yara. Gå gärna in på
Kväveskörd ruta, Jordbruksverket
kg/ha www.sverigeforsoken.nu och titta på resultaten. Försöken låg på kreaturslösa gårdar med fastmarksjord och
hade stråsäd som förfrukt.
4
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
plus/minus ca 30 kilo N per hektar om
man ser på hur proteinhalten förändras
med ökad kvävegödsling i försöken.
Med dagens sortmaterial behöver vi
heller inte gödsla mer för att få optimal
skörd. Ur kvävegödslingssynpunkt är
det egentligen ingen skillnad mellan
att odla korn till foder eller korn till
malt idag, så länge man inte betalar
för proteinhalten i foderkorn. Vi har
optimal skörd vid proteinhalt runt
10,5 procent. Trots detta återkommer
ständigt problemet med att pricka rätt
N-giva i maltkornet.
Svårt att gödsla rätt
Tittar man på hur inleveranserna till
handeln har sett ut de senaste åren
verkar det vara riktigt svårt att gödsla
rätt. Som framgår av kartorna för åren
2011–2013 var det stora variationer
i proteinhalt mellan områden inom
landet, men också mellan åren inom
samma område (figur 1). Exempelvis
låg Västergötland och Dalsland lågt alla
år, men katastrofalt lågt 2012. Nord­
västra Skåne drog också åt det alltför
låga hållet, medan Uppland och delar
av Västmanland låg för högt 2011 och
mera lagom de andra åren. Kartorna
visar medeltal för områden och om
man går in och tittar på enskilda
l­everanser ökar variationen ytterligare.
Oftare låg proteinhalt
Förr ansågs det normalt vara ett
problem i maltkornsodling att man
lätt hamnade för högt i proteinhalt.
Numera verkar det vara ett lika stort
problem att man hamnar för lågt. Vad
det beror på kan man bara spekulera i,
men dagens sortmaterial, där skörden
är nästan lika hög som i foderkorn, är
säkert en orsak. En annan är det tidiga
vårbruket under flera av de senare
åren, som också gör att proteinhalten
blir lägre. Tidig sådd gör det lättare att
ta en hög skörd, men vi binder också
in större kvävemängd i grödan som
sedan inte kan utnyttjas till skörd och
protei­n. Med tidig sådd ökar också
risken för kväveförluster om vi får regn
på lite tätare lerjordar, innan kväve- och
vattenupptag kommit igång ordentligt.
Markens N-leverans avgör
Vad är då en optimal kvävegödsling i
maltkorn? Svaret de senaste två åren,
2013 och 2014, går att söka i försöks­
serien L3-2291 – Kvävestrategi till
maltkorn. Resultaten visar tydligt
att det är mycket stor variation i
optima­l kvävegiva mellan olika platser.
Försöken visar också att det är mark­
ens kväveleverans som är det allra
viktigaste för gödslingsbehovet – inte
avkastningens storlek (figur 2 och 3).
Man kan därför inte bara gödsla på
samma sätt som grannen och förvänta
sig att få samma resultat. Grund­
förutsättningarna är olika. Sedan
kommer årsmånen ovanpå – alltså
variationen mellan åren. Får vi högre
skörd än normalt? Finns det risk att vi
haft kväveförluster?
Komplettera i DC 31
Den egna odlingshistorien ger en god
vägledning. Det kan vara helt rätt att
lägga 160 kilo N eller högre till malt­
korn på en jord som levererar lite kväve
ett år med tidig sådd och gynnsam
vår med god skörd på gång. Samtidigt
kan en annan plats som levererar mer
kväve, ge samma skörd med 60 kilo N
per hektar.
Hur kan vi då göra för att komma
rätt? Som vi ser det måste man gå
på sin egen odlingshistoria med de
proteinhalter man haft tidigare år. Lägg
en giva som ligger lite i underkant vid
sådd, framförallt om sådden försenas.
Om utvecklingen sedan är gynnsam
och skörden ser ut att bli bra, kan man
komplettera med kväve i varje fall fram
till i början av stråskjutningen, d.v.s.
DC 31–32. På detta sätt minskar man
risken för liggsäd ett gynnsamt år och
får lättare rätt kvalitet.
Men vi arbetar också med att ta fram
praktiska redskap för att på den egna
gården och det egna fältet kunna mäta
markleveransen av kväve på ett tillräck­
ligt tillförlitligt, rationellt och billigt
sätt. Vi hoppas att kunna sjösätta detta
i större skala inom något år och då kan
vi ännu bättre bedöma rätt giva.
Skjut upp beslutet
Förr ansågs det att man inte kunde
komplettera maltkorn med kväve
senare i utvecklingen eftersom pro­
teinhalten då skulle bli för hög. Så
är det inte alls. Det viktigaste är att
vi försöker komma någorlunda rätt
i kvävenivå. Denna är dock svår att
bestämma vid sådd. Beslutsunderlaget
blir bättre längre fram på säsongen. Då
kan man lättare bedöma om det finns
behov av en komplettering. Detta har
man också tittat på i försöksserien
L3-2291 (tabell 1). Gödslingen vid
sådd är gjord med kombisådd NPKS,
vilket är ett mycket effektivt sätt att
gödsla på. I de försök där man hade
högre kvävebehov än lägsta nivån 70
kilo N, per hektar gav det i stort sett
samma skörd och proteinhalt om
man gav hela optimala givan vid sådd
(led X) eller delade den (led Y) och
sparade 30 kilo N till stråskjutningen
(1-nodsstadiet). Om man grundgöd­
slade ca 30 kilo N för lågt jämfört med
optimal giva (led Z) fick man ca 540
kilo ökad skörd för att komplettera
med 30 kilo N (jämför led Y och Z)
och man klarade också proteinhalten
över 9,5 och under 11,5 procent pro­
tein. Delning och komplettering ger
större träffsäkerhet i N-givan. /
Fem slutsatser
1. Odlingshistorik
– försök ta reda på dina egna fälts kväveleveranser.
Tidigare års skördar och proteinhalter ger en
uppfattning.
2. Underkant
– gödsla något i underkant från början för att
inte riskera liggsäd eller för hög proteinhalt om
förutsättningarna blir mindre gynnsamma.
3. Komplettera
– om behov finns, tveka inte att komplettera
med kväve fram tills grödan har 1–2 noder. Har
årsmånen medfört ett högre kvävebehov än din
grund­gödsling, måste kvävegivan kompletteras för
att du ska få optimal skörd och kvalitet.
4. Yara N-Sensor®
– har du tillgång till en Yara N-Sensor använder
du MALTKORNS-kalibreringen för att bestämma
kvävenivå och variera kvävegivan efter behovet
över fältet så att hela fältet får rätt proteinhalt.
5. Variera
– vi bör fokusera på att lägga rätt N-giva varje år
istället för att diskutera om vi ska dela eller inte.
Vissa år innebär det att vi måste k­omplettera och
vissa år att vi avstår.
Delad N-giva utan risk
Led
Avkastning
kg/ha
Differens
kg/ha
Protein
% i ts
X. Bästa grundgiva 100–130 N
7412
10,2
Y. Delad giva 70–100 N + 30 N*
7360
–52
10,2
Z. 70–100 N grundgiva (30 N under opt.)
6822
– 590
9,5
Tabell 1. Skörd och proteinhalt i 6 försök med 100–130 kilo N per hektar som bästa grundnivå. Resultat från
serie L3-2291 – Kvävestrategi till maltkorn. Sverigeförsöken 2013–2014. *Delad N-giva med 30 kilo N i form av
K­alksalpeter i stadium 31.
Foto: Jens Blomquist
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
5
Viktigt med koll på
spridare och gödsel
Ränderna i fältet beror på att spridaren gett
mer kväve på ena sidan jämfört med den
andra och därför är grödan ljus mellan
vart annat körspår.
Dagens mineralgödsel­
spridare är överlag bra och
har goda spridningsegen­
skaper, men när det gäller
det faktiska spridningsresultatet i fält är det du som förar­e
som bestämmer r­esultatet.
Var noggrann med att ställa
spridaren efter aktuell­t
gödsel­medel och undvik
därmed randiga överrask­
ningar efter gödslingen.
Av Per-Anders Algerbo, JTI
6
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
F
ör att vara säker på att mineral­
gödseln hamnar där den ska
krävs det att du testar spridaren.
Därigenom kan du undvika vanliga
problem som i slutänden medför lägre
avkastning och sämre växtnäringsut­
nyttjande. Testet kan du göra själv
om du lånar eller köper en testutrust­
ning. Du kan också kontakta Greppa
N­äringen som erbjuder kostnadsfri råd­
givning och har en rådgivningsmodul
för test av mineralgödselspridare.
spridarna visade sig ha ”tillfredsstäl­
lande” spridningsjämnhet och kunde
hålla gödseln inom fältet vid kantsprid­
ningen enligt EU-kraven. En spridare
hade ”mycket bra” spridningsbild och
krävde ingen vidare justering, men
alla spridarna kunde efter ytterligare
justeringar nå ”mycket bra” till ”god”
spridningsbild. Men detta resultat
erhölls inomhus utan inverkan av
väder, vind, ojämna fält och varierande
gödselmedelskvalitet.
Små skillnader
Skillnaden i spridningsjämnhet mellan
gödselspridarna på marknaden är idag
liten. Senaste större test av spridare
genomfördes i Danmark 2011 och
omfattande 6 centrifugalspridare. Alla
Mot eller från centrum
På en spridare med rotationsriktning
”från-centrum” inverkar höger spridar­
tallrik och spjällöppning mestadels på
höger sida om spridaren och vice versa
på vänster sida. Fördelen är att givan
Spridartest i Greppa Näringen
Så här går det till att testa mineralgödselspridaren med hjälp av Greppa Näringen. Kontakta din råd­
givare eller gå in på Greppa Näringens hemsida, www.greppa.nu, för att få veta mer om spridartest.
Målet med rådgivningen är att optimera spridningen av din mineralgödsel så att en ojämn fördelning
kan förebyggas. Det är ofta lämpligt att genomföra testet i samband med den ordinarie spridningen och
med det gödselmedel som används i störst omfattning på gården.
Artikelförfattaren Per-Anders Algerbo,
seniorprojektledare vid JTI:s regionkontor i Skåne,
www.jti.se
på respektive sida enkelt kan varieras
under spridningen, vilket bland annat
underlättar kant- och kilspridning.
”Mot-centrum”-spridare har en utjäm­
nande effekt då gödseln från respek­
tive spridartallrik nästan överlappar
varandra helt där också överlappen
mellan kördragen oftast är större än
för ”från-centrum”-spridarna. Det
gör ”från-centrum”-spridarna något
känsligare för förändringar i gödsel­
medlens fysikaliska egenskaper som har
inverkan på kastvidd. Här har ramp­
spridarna en stor fördel då de i princip
inte påverkas av dessa variationer.
Ökade arbetsbredder
Med en blick i backspegeln kan man
notera att arbetsbredd och lastförmåga
på senare tid har ökat för centrifugal­
spridarna. Idag ligger de maximala
arbetsbredderna på mellan 36 och 50
meter och lastförmågan kan gå upp
till hela 6 ton. Det ger kapacitets­
ökning mot tidigare, men möjligheten
Vid ett spridartest kommer en rådgivare ut till gården. Ni går tillsammans igenom spridaren så att den
är rätt inställd. För testet genomförande läggs backar ut
och spridningsjämnheten bestäms vid normal fältspridning
och därefter vid kantspridning. Om spridningsjämnheten
inte är tillfredsställande görs justeringar varefter testet görs
om. Vanligtvis brukar avvikelser kunna justeras på plats och
tillfredställande resultat uppnås.
att använda de allra största arbets­
bredderna begränsas starkt av risken för
ojämn spridning och färre gödselmedel
med fysikaliska egenskaper som gör
dem användbara vid dessa arbets­
bredder.
Koll på gödseln
Börja alltid med att se över spridaren så
att den fungerar korrekt och är grund­
justerad.
1.Ta reda på gödselmedlets kvalitets­
egenskaper. De intressanta egenska­
per som främst påverkar spridar­
inställningarna är granulstorlek,
hållfasthet och volymvikt.
2.Var noga med att använda och ställa in
spridaren utifrån informationen om
kvalitetsegenskaper för aktuellt göd­
selmedelsparti som spridartillverkaren
rekommenderar. Inställningarna kan
variera, framförallt mellan åren, även
för ett och samma gödselmedel.
3.Utnyttja också möjligheten att skicka
in gödselprov för att få spridar­
rekommendationer för just din
spridare i de fall det är möjligt.
Gärna spridartest
Ett spridartest kan vara bra att genom­
föra en gång per år, framförallt om större
mängder sprids. Då har man stor möj­
lighet att fånga upp avvikelser i spridn­
ingsjämnhet vare sig de beror på spridare
eller gödselmedel. Det finns också enkla
”testkit” för att bestämma granulstor­
leksfördelning och hållfasthet.
Testa och jämför gärna flera gånger
med de angivna egenskaperna för
gödselmedlet allteftersom sprid­
ningen fortgår. Det kan vara svårt
med provtagningen. Är det ”billigare”
gödsel så kan testet vara den möjlighet
du har att bäst få fram ”rätt” inställ­
ningsrekommendation för spridaren.
Förringa inte kantspridningen. Har du
ekologiska fokusarealer att ta hänsyn
till råder nolltolerans. Så här gäller det
att testa och justera även för optimal
kantspridning. /
Beställ egna
spridarbackar!
D
u kan beställa spridarbackar direkt från Yara. Priset för
ett set med 7 backar samt kringutrustning är 2 000
kronor exkl. moms. Frakten kostar 500 kronor inom
Sverige. Kontakta Kristina Blomberg om du önskar en leverans,
tel. 0418-761 43. På vår hemsida, www.yara.se, finns mer
information om Yara spridarbackar och hur de används. Sök på
”spridarbackar” så kommer du rätt.
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
7
Höstvetet
är flexibelt
– skörden kan byggas på olika sätt
Kväve i rätt mängd och vid
rätt tidpunkt är liksom vattentillgången av stor betydelse
för att en god skörd ska uppnås. Skörden kan byggas på
olika sätt beroende på hur
näringstillgång och årsmån
påverkar och samverkar.
Antal ax, antal kärnor per ax
och kärnornas storlek kan
s­tyras genom gödslingen.
Av Gunilla Frostgård, Yara
D
Foto: Jens Blomquist
Försöksplan med 6 strategier
Led
Tidig giva
Huvudgiva
Tidpunkt för N-gödsling*
DC 32
1
40
DC 37-39
Total N
DC 45
120
2
80
3
160
4
120
5
120
6
120
160
80
160
160
40
160
40
160
40
160
Tabell 1. Försöksplan för jämförelse mellan olika strategier för N-tillförsel i höstvete. 160 kilo N per hektar tillfördes på 6 olika sätt:
Tidigt kväve plus huvudgiva (1), delad huvudgiva (2) en enda giva (3) samt huvudgiva plus komplettering vid 3 olika stadier (4–6).
Kvävet tillfördes som Axan, utom i stadierna 37–39 och 45, där det spreds som Kalksalpeter.
* Se utvecklingsstadier sidan 11.
8
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
en produktionsbiologiska
bakgrunden med 3 faktorer
som styr avkastningen går
att läsa om på sid 11. Där framgår hur
viktigt det är att kväve finns tillgängligt
i rätt mängd, vid rätt tidpunkter. Men
skörden kan byggas upp på olika sätt
vilket visas i kvävegödslingsförsöken
från växtodlingsåret 2014. I förra
numret av Växtpressen (nr 2/2014)
redovisade vi kvävestegar med höga
gödslingsoptimum, stora merutbyten av
att komplettera efter behov samt att det
gick att vänta med kompletteringsgi­
van så länge som till DC 55 med upp
till 1,5 ton i merutbyte. Artikeln finns
också på www.yara.se, sök på “Växtpres­
sen”. Nedan redovisas olika gödsling­
sstrategier från samma försöksplatser
som kvävestegarna låg på.
Veteskörden skapas på olika sätt
I de regionala, årligen återkommande
kvävegödslingsförsöken, jämfördes
Högre N-effektivitet
med komplettering
Sent N gick bra 2014
9666
9500
9827
9858
9754
10,5
9000
9,9
9,6
8500
8000
9694
9856
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
2
–
80 N
80 N
–
–
10,1
9,7
3
–
160 N
–
–
–
9,7
4
–
120 N
40 N
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
6
–
120 N
–
–
40 N
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
170
Kväveskörd (kg N/ha i kärnan
Skörd (kg/ha)
10000
Skörd
Protein
10500
Figur 1. De genomsnittliga skördenivåerna är lika för de olika gödslingsstrategierna.
Tidigt kväve gav ingen positiv skördepåverkan 2014. Att senarelägga kvävet sänkte
inte skörden, men höjde proteinhalten. Resultat från 12 försök 2014 i serie L3-2290.
under 2014 olika strategier för göds­
ling (tabell 1). Genom att samma
kvävegiva (160 kilo N per hektar)
delades och tillfördes enligt olika
strategier, kunde man visa skillnader
i hur beståndet kan byggas upp.
Under 2014 låg dessa försök på 12
platser i Sverige. Medelskörden för
alla försöken redovisas i figur 1. Där
kan vi se att val av strategi inte hade
någon större betydelse för det genom­
snittliga skörde­utfallet 2014. Det
160
N-skörd
150
143
142
143
2
–
80 N
80 N
–
–
3
–
160 N
–
–
–
4
–
120 N
40 N
–
–
139
140
149
153
130
120
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
6
–
120 N
–
–
40 N
Figur 2. Jämförbara skördenivåer i samtliga led, men högre proteinhalter vid sena
kompletteringar gav ett högre totalt N-upptag och en högre kväveeffektivitet i dessa
led. Resultat från 12 försök 2014 i serie L3-2290.
gick lika bra att omfördela kvävet från
tidigt till senare. Däremot påverkades
proteinhalten. Detta gjorde att leden
med senare gödsling hade högre totalt
kväveupptag och därmed blev kväve­
effektiviteten bättre (figur 2).
I figur 3 syns tydligt hur tidigt kväve
ledde till fler ax per kvadratmeter
jämfört med om kvävet lades senare.
När kvävet istället omfördelas till senare
stadier blev resultatet fler och tyngre
kärnor (figurerna 4 och 5).
Skottätt negativt ibland
För att få en riktigt hög skörd krävs
många och välfyllda ax. Men ibland
kan beståndet vara alltför tätt. Då kan
tidigt kväve t.o.m. medföra skörde­
sänkning. På försöksplatsen Skofteby
utanför Lidköping i Västergötland var
beståndet 2014 mycket kraftigt redan
på våren. Här gav tidigt kväve liggsäd
och den höga skördepotentialen kunde
inte tas tillvara. Genom att istället
omfördela kvävet, klarade beståndet sig
Sent N – färre ax, men fler och tyngre kärnor
Ax/m2
660
40
Ax/m2
620
604
580
570
571
572
540
500
Figur 3
TKV
50
48
Kärnor/ax
700
553
559
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
2
–
80 N
80 N
–
–
3
–
160 N
–
–
–
4
–
120 N
40 N
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
6
–
120 N
–
–
40 N
38
37
38
37
35
34
30
Figur 4
Tusenkornvikt (TKV)
46
47
47
47
48
42
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
2
–
80 N
80 N
–
–
3
–
160 N
–
–
–
4
–
120 N
40 N
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
2
–
80 N
80 N
–
–
3
–
160 N
–
–
–
4
–
120 N
40 N
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
6
–
120 N
–
–
40 N
49
44
Figur 5
36
37
32
46
40
Kärnor/ax
38
6
–
120 N
–
–
40 N
Figur 3–5. Våren 2014 var det i flertalet försök många skott/m2.
För att underhålla alla dessa krävdes ofta ganska mycket N under
skott­reduktionsfasen. Utan tidig N-giva fick man skottreduktion och i
genomsnitt ca 50 färre ax per kvadratmeter (figur 3). Men samtidigt
blev det fler kärnor per ax när kvävet omfördelades till senare stadier
(figur 4). Dessa kärnor blev också tyngre och tusenkornvikten ökade ju
senare kvävet blev tillgängligt (figur 5).
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
9
Ett höstvetebestånd kan se helt olika ut i mars och vara
tunt eller tätt. Det kräver anpassning av N-givan i tid
och mängd för att locka fram skördekapaciteten i
grödan. Foto: Jens Blomquist
bättre och skörden blev betydligt högre
i de led som fick kväve senare (figur 6).
Vete kan kompensera
Motsatsen kan också uppstå med glesa
och svaga bestånd. Så blir fallet om det
råder ogynnsamma förhållanden under
höst eller tidig vår. Då är det svårt att
tro att det går att uppnå en hög skörd.
Men även ett bestånd som har relativt
få skott och ax kan ge höga skördar.
Om kvävetillgången är god under
perioden när blommorna anläggs och
reduceras kan de ax som finns bära
fram riktigt många och stora kärnor.
Det visar exemplet från Klagstorp i
Skåne (se nedan).
Sammanfattningsvis kan man kon­
Tidigt N fällde grödan
Skörd (kg/ha)
12500
12239
9,5
12000
11456
11500
12458
9,0
12741
9,1
12616
12421
9,3
9,2
9,2
11000
10500
Led
Tidigt
Normal
DC 32
DC 37-39
DC 45
1
40 N
120 N
–
–
–
2
–
80 N
80 N
–
–
3
–
160 N
–
–
–
4
–
120 N
40 N
–
–
5
–
120 N
–
40 N
–
6
–
120 N
–
–
40 N
14
12
10
8
6
4
2
0
Proteinhalt
13000
Figur 6. Skörd och
proteinhalter vid olika
gödslingsstrategier i
försöket på Skofteby,
Lidköping 2014. Beståndet var extremt tjockt på
våren. Hela 950 skott per
m2! Tidigt kväve gjorde
att beståndet blev för
tungt och medförde
liggsäd. Genom att skjuta
den tidiga givan framåt
i tiden kunde liggsäd
undvikas och skörden
blev betydligt högre.
Utdömt vete gav 9,6 t/ha med 160 kg N
Skördeåret 2012 fanns ett fältförsök i
Klagstorp i södra Skåne som vid första
besiktningen på våren var så svagt
och ojämnt att det diskuterades att
stryka försöket. Men det fick ligga
kvar. Utvecklingen under tidig vår gick
långsamt och skottantalet var lågt. Men
när kvävet så småningom blev tillgängligt och markfukten god, utvecklades
grödan positivt och gav en hög skörd.
Det fanns få ax, men kärnorna per ax
var många och stora!
Tidigt N Normalt N
40
10
|
120
Total N
Skörd (kg/ha)
Skott/m2
Antal ax/m2
Antal kärnor/ax
TKV
160
9600
479
304
59
54
© Yara • Växtpressen 1/2015
statera att höstvete är en flexibel gröda.
Men du som odlare måste också vara
flexibel. Du får mest ut av höstvetet
genom att samspela med grödan och
anpassa N-gödslingen: bedöm bestån­
det på våren, följ dess utveckling och
komplettera med N om skördepoten­
tialen finns. /
Fundera på
göds­lings­
strategin 2015
När Växtpressen skrivs vet vi inget om hur
den fortsatta vintern blir och hur vetegrödan
ser ut när våren väl är här. Men vi ger ändå
några tips (fler tips får du på nästa uppslag):
1. Bedöm – gör en bedömning tidigt
på våren. Om skottantalet är riktigt stort
(storleksordningen 900 skott eller fler per m2)
eller om lite stråsvagare sorter odlas, kan det
vara klokt att avvakta med kväve­gödslingen
och senarelägga en del av kvävegivan.
Om beståndet är tunt (kall höst, sen sådd,
utvintring) är det en god försäkring att lägga
en mindre giva vid tillväxtstart för att få fram
så många ax som möjligt även om det blir
en torr vår.
2. Följ – det är alltid klokt att följa
beståndsutvecklingen under hela säsongen.
En hjälp kan man få genom att prenumerera
på våra nyhetsmejl, där såväl utvecklingsstadier som kväveupptag på några
platser i Sverige redovisas och diskuteras
varje vecka. Anmäl dig på www.yara.se om
du inte redan har gjort det.
3. Komplettera – slutligen finns det
mycket att vinna på att kompletteringsgödsla
om året blir gynnsamt och skörden bedöms
kunna bli stor. I Växtpressen nr 2/2014
visade vi att det går att uppnå mycket stora
skördeökningar även vid sen komplettering
(stadium 55). Ju längre man vågar vänta,
desto bättre blir ju bestlutsunderlaget.
3 faktorer styr avkastningen
Man brukar tala om tre viktiga skördeparametrar
som tillsammans bestämmer avkastningen:
1. skottantal – ax per m2
2. kärnor per ax
3. tusenkornvikten
För att en riktigt hög skörd ska kunna uppnås krävs
många ax som består av ett stort antal välfyllda
kärnor.
Växtnäring vid rätt tid
Tillgång till vatten och växtnäring är de faktorer
som påverkar beståndsutvecklingen mest. Men det
är viktigt att kvävetillgången är tillräckligt hög vid
rätt tillfällen och under rätt perioder, för att största
möjliga kärnskörd ska kunna uppnås. Att gödsla
för mycket för tidigt medför risk för förluster, men
kan också ge alltför långt strå och ibland också en
onödigt tät gröda. Om kvävet däremot tillförs alltför
sent, riskerar man att en bristsituation gör att den
skördepotential som anlagts i form av skottantal
och blomanlag tillbakabildas.
Anläggnings- och
reduktionsfaser
2. Kärnor per ax
– avgörs i blomreduktion
Redan under bestockningsfasen börjar anlägg­
ningen av blommorna. Det slutliga antalet kärnor
bestäms sedan under den känsliga period som
kallas blomreduktion. Vid torka eller brist på kväve
reduceras anlagen och det blir färre kärnor. Denna
period infaller sent, från slutet av stråskjutningen
fram till blomning. Därför är det helt naturligt att
ganska sena kvävegivor kan ge stor skördeeffekt
och att kvävebrist vid denna tid kan ge stor skörde­
reduktion, även om beståndet varit tätt och sett bra
ut tidigare.
3. Tusenkornvikt
– styrs av näring
Kärnstorleken anges ofta som tusenkornvikt. Hur
mycket som lagras in i kärnorna beror på markfukt
och tillgång till näring. En hel del av det kväve som
återfinns i kärnorna kommer från plantan själv, det
omfördelas inom växten, men under förutsättning
att kväve finns tillgängligt kan upptaget från
marken fortsätta ganska länge.
I figur 7 visas vetets utveckling. Beståndet byggs
upp i olika steg. Först kommer anläggnings­
faserna där potentialen skapas. Därefter inträder
reduktionsfaserna när skott, småax och blomanlag
tillbakabildas. Antal skott och ax, antal kärnor samt
hur stora kärnorna blir, kan man aktivt påverka
genom att fördela kvävegödslingen efter vad man
vill uppnå. Generellt kan man säga att reduktionsfasen är viktigare än anläggningsfasen, eftersom
växten oftast är generös med anlag från start.
De tre skördeparametrarna fastställs under
olika perioder:
1. Skottantal
– sätts på hösten
Hur många skott man har när våren kommer
regleras redan på hösten genom utsädesmängd,
såtidpunkt och tillväxtperiod under höst­
månaderna. Under våren kan det slutliga antalet
skott som går fram till ax påverkas med kvävegödslingen. Om beståndet är mycket glest brukar man
tala om att lägga en tidig bestockningsgiva för att
locka fram fler sidoskott som kan öka axantalet.
Om man däremot har ett tätt bestånd med många
skott (> 900 välutvecklade skott per m2), kan en
tidig giva innebära risk för liggsäd och det kan
finnas anledning att vänta med N-gödslingen.
Brist på kväve under reduktionsfasen innebär att
sidoskotten tillbakabildas och att axantalet därför
blir lägre.
Ett axanlag som skalats fram. Foto: Jens Blomquist
Figur 7. Vetets utvecklingsstadier från etablering till skörd. Tillgång till
vatten och näring under anläggnings- och reduktionsfaser bestämmer
slutligt antal ax och kärnor.
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
11
8steg
för rätt
N-giva
Det är inte alltid lätt att
o­ptimera kvävegödslingen till
höstvete. Men genom att lägga
upp en tydlig kväve­gödslings­
strategi och a­nvända de hjälpmedel som finns, så ökar
chansen betydligt att t­räffa rätt.
1.
2.
Bedöm
ungefärlig
skördenivå
Av Inger Hyltén-Cavallius, Yara
E
rfarenheter från 2014 visade
att det ibland kan vara svårt
att o­ptimera kvävegödslinge­n
till höstvetet. Skördepotentialen
underskattade­s och markens N-leverans
överskattade­s i många fält och grödan
fick därmed otillräckligt med kväve.
Följden blev lägre skördar och alltför låga
proteinhalter.
Andra år kan årsmånen göra att skörd­
arna blir lägre än normalt och att onödigt
mycket kväve används.
För att hitta optimal N-giva måste man
årligen försöka besvara två frågor för varje
enskilt fält:
1.Hur stor skörd är det möjligt att ta i år?
Svaret ger grödans totala N-behov.
2.Hur mycket kväve mineraliseras från
marken i år? N-behovet minus denna
mineralisering = gödslingsbehovet.
Lätt i teorin, lite svårare i praktiken.
Men som tur är finns idag en hel del
hjälpmedel som underlättar. Här komme­r
några hållpunkter som du kan använda
för att hitta optimal kvävegiva till ditt
höstvete 2015. Många av råden går
så klart också att applicera på annan
s­pannmålsodling.
12
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
Bestäm årets kvävestrategi
Det första du bör göra är att lägga upp N-strategin. Ska vetet ha en tidig giva
eller ej? Ska huvudgivan vara hel eller delad? Svaren kan variera mellan fält och
år beroende på hur beståndet ser ut, hur tidig våren är etc.
Gå ut i fält strax innan huvudgivan
ska läggas och bedöm på ett ungefär
hur stor skörd du kan tänkas få.
Besiktiga beståndet och ta hjälp av
din erfarenhet från tidigare år. Har du
till exempel erfarenheter av markens
mineraliserings­potential eller har du
haft för låga proteinhalter tidigare? Vi
antar i detta exempel att din bedöm­
ning blir 8 ton höstvete och att du får
proteinbetalning.
3.
Kolla tabellvärdet
Tabellen rekommenderar 180 kg N/ha till 8 ton med proteinbetalning. Men
OBSERVERA - använd tabellvärdet endast som en riktgiva! Värdet bygger på ett
genomsnitt från 90 försök där ekonomiskt optimum varierar mycket stort mellan
försöksplatserna och mellan åren. I de enskilda försöken har man skördat 8 ton
höstvete med alltifrån 0 till 280 kg N/ha. Det är därför av yttersta vikt att anpassa
N-givan till det enskilda fältet, d.v.s. efter årsmån och fältets kväveleverande förmåga!
4.
Håll nere
huvudgivan
Lägg en huvudgiva som är lite lägre än vad
som åtgår till förväntad skörd. Det blir bäst
för både ekonomi och miljö. Blir året sämre
än normalt har du då sparat både pengar och
kväve. Blir året normalt eller bättre, kan du
kompletteringsgödsla senare när skördens
storlek är betydligt lättare att bedöma. Om
möjligt, använd Yara N-Sensor för att fördela
N-givan efter grödans varierande behov över
fältet.
5. Följ N-upptaget med
Yara N-Prognos
Du får Yara N-Prognos genom att
p­renumerera på våra kostnadsfria
e-brev. Varje vecka från höstvetets till­
växtstart mäter vi kväveupptaget i ett
stort antal kväveförsök runt om i
l­andet. Resultaten presenteras i
Yara N-Prognos. Genom att ta del av
diskussionen samt jämföra dina egna
fält med något eller några av
p­rognosens fält kan du lättare bedöma
kompletterings­behovet. Anmäl dig på
www.yara.se om du önskar få våra e-brev.
6.
Bedöm
kompletteringsbehovet
När det närmar sig axgång är det dags
att göra en fältbesiktning för att bedöma
hur stor skörden kan bli samt hur mycket
kväve som fattas för att skörd och kvalitet
ska nås. Beslutet att gödsla fattar du när
du anser dig ha ett tillräckligt bra besluts­
underlag. Är bara vattentillgången god,
kan man om det behövs vänta ganska
länge med kompletteringen och få en
god påverkan på skördens storlek, ända
till stadium 55 (halva axet framme).
7.
Använd ett
batteri av hjälpmedel
Ju fler hjälpmedel du använder, desto säkrare blir bedömningen
av kompletteringsbehovet. Du kan då bättre veta hur mycket
N som har mineraliserats, hur mycket som är upptaget och hur
mycket som finns kvar i marken som är tillgängligt för grödan.
Följande hjälpmedel kan användas:
• Yara N-Tester (se bild): Mäter N-koncentrationen i grödan
och ger förslag på kompletteringsgiva. Tar inte hänsyn till hur
mycket tillgängligt kväve som finns i marken.
• Nitratstickor: Mäter nitratkoncentrationen vid stråbasen. Ger
en ögonblicksbild av N-upptaget.
• Yara N-Prognos: Gör det lättare att bedöma hur mycket kväve
marken mineraliserat och hur mycket kväve som finns kvar
i marken. Kväve­
upptaget vid olika
N-givor kan följas
under hela tillväx­
ten fram till axgång.
• Erfarenhet och sunt
förnuft: Till slut är
det ändå du som
bestämmer!
8.
Kompletteringsgödsla!
Om det behövs, kompletteringsgödsla för att nå hög skörd
och rätt kvalitet. För att ytterligare öka kväveeffektiviten,
variera givan över fältet efter grödans behov med hjälp med
Yara N-Sensor.
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
13
Utnyttja grödans
potential med
YaraVita Gramitrel
®
Brist på mikronäringsämnen
kan få stora konsekvenser för
både skörd och kvalitet.
Säkra en högre skörd genom
att tillföra mikro­näringsämnen
med YaraVita Gramitrel.
Av Carl-Magnus Olsson, Yara
U
tan en balanserad tillförsel av
näringsämnen kan man inte
nå en grödas fulla skörde­
potential. Stort fokus ligger idag på att
tillföra makronäringsämnena N, P, K
och S. Men det är minst lika viktigt
med mikronäringsämnena. Det
illustreras tydligt med den s.k. Liebigs
tunna. Grödans tillväxt begränsas av
det växtnäringsämne som det råder
underskott av. Det är den kortaste
laggen på tunnan som begränsar hur
mycket man kan fylla i tunnan. Om
det finns ett underskott utnyttjas inte
heller potentialen i de andra närings­
ämnena som tillförts. Det finns då risk
för att man inte kan hämta hem de
sista värdefulla kilona i skörd.
Nå full skörd med Gramitrel
Det är svårt att veta om det finns någon
brist och kanske framförallt vilket
mikronäringsämne som fattas i fältet.
En bladanalys är ett enkelt sätt att få
svar på om grödan lider brist på ett eller
flera näringsämnen vid ett visst tillfälle.
Det är välkänt att manganbrister är
vanligt förekommande. Men svenska
växt­analyser visar att även zink- och
kopparbrister ofta förekommer.
Gramitrel är en bladgödslings­
produkt anpassad för stråsäd och som
tillför flera av de mikronäringsämnen
14
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
Genom att bladgödsla med Gramitrel undviker man växtnäringsbrist i växande
gröda – i detta fall zinkbrist i höstvete.
som grödan behöver för att nå sin fulla
skördepotential. Grödan kan då också
på ett effektivare sätt utnyttja övriga
näringsämnen.
När ska Gramitrel användas?
Överväg även bladgödsling med
G­ramitrel när:
• grödan står inför en stark utveck­
ling, till exempel vid stråskjutning,
och då behöver mycket näring.
• grödan har utsatts för stress, till
exempel efter torkperioder eller kallt
väder. När tillväxten sedan sätte­r
igång uppstår ofta en obalans i
näringstillförseln som Gramitrel kan
motverka.
Vill man verkligen ta en hög skörd
är det extra viktigt att grödan har
tillgång till alla näringsämnen, såväl
makro som mikro.
Om pH ligger på 7 eller däröver, bör
man har speciellt fokus på mikro­
näring eftersom tillgängligheten av
bland annat koppar, mangan och zink
minskar. /
Det kan vara svårt att veta vilket mikronäringsämne man har brist på. Därför kan
det vara bra att bladgödsla med en bred produkt som Gramitrel. Detta för kunna
utnyttja grödans skördepotential, speciellt vid förväntat hög skörd. Foto: Hardi.
Gramitrel optimerar skörden
6700
YaraVita
Gramitrel
Bästa behandlingstidpunkt: från 3-bladstadiet
till begynnande stråskjutning samt på hösten
till höstsäd.
Rekommenderad dos: 1–2 liter/hektar.
Blandbarhet: Produkten kan blandas med ett
stort antal växtskyddsmedel. Behandlings­
kostnaden kan på så sätt hållas nere.
www.tankmix.com är en bra hemsida som
visar vilka produkter som är blandbara med
produkterna i YaraVita-sortimentet. Samma
i­nformtaion får du om du laddar ner appen
TankmixIT.
Skörd, kg/ha
Gramitrel är ett bladgödselmedel för stråsäd
som i­nnehåller Mg, Cu, Mn, Zn och lite N.
6650
6600
+ 175 kg
6550
6500
6450
6400
Balans 22-4-7
Balans 22-4-7, +
Gramitrel 2,0 l/ha
För att se vilken skördehöjande effekt Gramitrel har på andra brister än manganbrister i vårkorn, behandlades hela försöket
före­byggande med mangan. Den genom­snittliga skördeökningen på 175 kg/ha visar att k­oppar, zink eller magnesium - eller
en kombination av dessa - var skördebegränsande. Behandlingen med Gramitrel utfördes strax före stråskjutningen med
2 l/ha. Försöket gödslades vid sådd med Balans 22-4-7. Genomsnitt av 4 försök på Gotland 2012 -2013.
Följ Yara N-Sensor
på Facebook
®
N
u har vi startat sidan ”Yara N-Sensor Scandinavia” på
Facebook. Tanken är att skapa ett forum där alla som är
intresserad­e av Yara N-Sensor och precisionsgödsling i Sverige,
Norge och Danmark ska kunna diskutera och utbyta erfarenheter. På
sidan kan du också ställa frågor om support direkt i fält och skapa en
interaktiv­dialog mellan dig och andra användare samt med Yara.
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
15
Lönsammare
komplettering i potatis
I potatisodling kan komplet­
terings­gödslingen vara
avgörande för lönsamheten.
Delade N- och K-givor, nitratkväve samt tillförsel av växttillgängligt kalcium ger högre
skörd. Dessutom blir
kvaliteten jämnare och bättre.
Av Inger Hyltén-Cavallius, Yara
P
otatis har ett både grunt och
förhållandevis litet rotsystem.
Därmed finns bara en begrän­
sad jordvolym att finna näring i.
Kortvuxet rotsystem
Rötternas sammanlagda längd är i
storleksordningen 1 100 meter per
kvadratmeter jord. Det kan jämföras
med t.ex. havre som har minst 10
gånger längre rotsystem motsvarande
10 000–15 000 meter per kvadrat­
meter jord. Dessutom sker odlingen
på lätta jordar med oftast begränsat
närings­innehåll och risk för utlak­
ning. Det finns alltså inga marginaler i
rotsystemet och ingen buffert i jorden
och därför måste näringstillförseln till
potatis så långt som möjligt anpassas
efter grödans tillväxt och behov under
växtsäsongen.
Dela upp N-givan
Genom att dela upp kvävegivan på två
eller flera givor får man högre skörd (se
tabell 1). Tabellen visar att kväve som
Använder man klorfria NK-produkter som Unika Kali och Unika Calcium kan man komplettera med kväve och kalium samtidigt.
16
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
ges under tillväxten i högre utsträck­
ning används till knölskörd och i
mindre grad till att producera blast.
Rekommendationen är att ge mellan
hälften och två tredjedelar av kväve­
behovet som grundgiva vid sättningen.
Om en ProMagna-produkt används till
grundgivan får potatisen inte bara N, P
och K utan även mikronäring som kan
vara avgörande för ett jämnt och bra
bestånd.
Resterande kväve ges som en eller
flera kompletteringsgivor under
perioden 4–7 veckor efter uppkomst.
Produkter med mycket nitratkväve,
som Kalksalpeter och Unika, ger
det snabbaste och säkraste upptaget.
Dessutom gynnas kalciumupptaget av
nitratkväve – läs mer om detta nedan.
Gödsling med Kalksalpeter eller Unika Calcium ger färre mekaniska skador
och bättre lagringsduglighet.
Dela också K-givan
Eftersom potatis tar upp stora mäng­
der kalium är det oftast inte möjligt,
och inte heller önskvärt, att lägga hela
kaliumbehovet vid sättningen. Med en
NK-produkt kan man samtidigt komp­
lettera med både kväve och kalium.
Förutom att kaliumgivan på detta sätt
anpassas till grödans upptag, slipper
man köra en extra gång med kalimag­
nesia eller kaliumsulfat. Det finns två
klorfria NK-produkter, Unika Kali och
Unika Calcium (tabell 2).
Varierad K gav 2 400 kr/ha
Med hjälp av Yara N-Sensor och en
markkarta kan kaliumgivan varieras
över fältet. Växa Sverige i Halland har
lång erfarenhet av kaliumstyrning. Där
utfördes för några år sedan praktiska
försök i matpotatis hos 8 lantbrukare.
Kaliumgivan i form av kaliumsulfat
fördelades efter markkartan 5 veckor
efter uppkomst. I genomsnitt fick
odlarna 2 400 kronor högre intäkt per
hektar tack vare jämnare och bättre
kvalitet.
Kalcium höjer kvaliteten
Kalcium (Ca) har ingen påverkan på
kvantiteten. Däremot är inverkan
på kvaliteten desto större! Kalcium
stärker cellväggarna och gör dem mer
motståndskraftiga mot svamp- och
bakterieangrepp, t.ex. Erwinia. God
tillgång minskar också risken för
rostfläckar. Starkare cellväggar inne­
bär också färre mekaniska skador och
mindre stötblått.
Kväve till knöl – inte till blast
Kg N/ha
Före sättning
Efter uppkomst
Blastskörd
ton, ts/ha
Knölskörd
ton/ha
Merintäkt*
kr/ha (cirka)
150
0
4,6
45
-
60
30+30+30
3,2
48
+ 6 000
30
30+30+30+30
2,5
49
+ 8 000
Tabell 1. Svenska försök i potatis visar att delad N-giva ger högre knölskörd (principförsök).
Källa: H. Linnér, SLU, 1984. 14 försök i Sydsverige.
*Pris klass 1: cirka 2:00 kr/kg
Produkter till potatis
Näringsinnehåll:
Kväve (N)
varav nitratkväve
Kalium (K)
Kalksalpeter
15,5
14,4
Unika Calcium
14,2
13,7
19,9
Unika Kali
13,6
13,6
37,3
Kalcium (Ca)
18,8
8,6
Tabell 2. Produkter för kompletteringsgödsling som innehåller snabbverkande nitratkväve och lättupptagbart
kalcium. Kalksalpeter finns också med bor (Nitrabor).
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
17
Lägg kalcium till knölen
Figur 1. Kalcium som tillförs rötterna
nära stolonerna når knölarna. Därför
måste det f­innas lättlösligt kalcium i
jorden nära stoloner och knölar.
Ca-upptag
genom huvudroten
transporteras till blasten
Ca som bladgödslas
stannar i bladen
Ca-upptag upp där
knölarna utvecklas
transporteras till
knölarna
Kalksalpeter och Unika Calcium,
som båda innehåller höga halter lätt­
upptagbart kalcium, ger alltså bättre
kvalitet och lagringsduglighet. Och
inte nog med det. Nitratkvävet gör
också att upptaget av kalcium ökar.
I markvätskan föreligger nitrat som
negativ jon (NO3-) medan ammoni­
umjonen är positiv (NH4+). Det bety­
der att ammonium kan konkurrera
ut kalciumjonen som också är positiv
(Ca 2+). Den negativa nitratjonen däre­
mot, gynnar upptaget av positiva joner
såsom kalcium med alla dess förtjän­
ster i potatisen.
Ge kalcium under tillväxten
Kalcium är ganska orörligt i marken.
Därför måste potatisplantans rötter
ständigt växa för att kunna ta upp
tillräckligt. Det mesta kalcium som tas
upp av växten följer med vattenflödet
från huvudroten upp till plantans övre
delar och stannar sedan där (figur 1).
Det betyder att växtdelar med en hög
transpiration, såsom blad, har en hög
kalciumhalt. Knölarna däremot, som
har en låg transpiration, kan ha ett
mycket lågt kalciuminnehåll.
För att knölarna ska få tillräckligt
med kalcium måste det därför finnas
lättlösligt kalcium kring knölarna och
Ca-behov
toppar vid knöltillväxt
Upptag av
kalcium/dag
Knöltillväxt
Sättning
Stolontillväxt
Knölbildning
Mognad
Blastdödning
Figur 2. Potatisens dagliga upptag av kalcium varierar. Mitt under växtsäsongen när knöltillväxten är som
k­raftigast, är det dagliga upptaget av kalcium som störst.
18
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
Skörd
stolonerna, d.v.s. i kupan. Potatisen har
störst behov av lätt­upptagbart kalcium
under knöltill­växten (figur 2). Göd­
sling med kalcium utförs därför bäst i
samband med kompletteringsgödsling
av kväve och/eller kalium.
Även grönsaker
Också många grönsaker behöver
gödslas med kalcium under tillväxt­
perioden för att få en fullgod kvalitet
och lagringsduglighet. Exempel på
sådana är lök, morötter och kål. De
nämnda produkterna är lämpliga för
kompletteringsgödsling även i dessa
odlingar. /
Kalkyl för N-, K- och Ca-komplettering i matpotatis
Strategi 1 i tabellen är en traditionell gödsling med YaraMila ProMagna 8-5-19 kompletterad med kalimagnesia och N27 (eller Axan). Denna strategi kan jämföras med en
gödsling där kompletteringen i stället görs med Unika Calcium och Kalksalpeter (Strategi
2). Grödans totala näringsbehov av N, P K och Ca anges överst i tabellen.
• bättra anpassad komplettering med kalium: ger en säkrare och bättre kalium­
effekt
Resultatet av beräkningarna visar att gödselkostnaden med Unika och Kalksalpeter är
något högre än med kalimagnesia och N27, men denna kostnad uppvägs mer än väl av:
• en körning mindre: arbetsbesparande
• tillräckligt med kalcium: minskar risken för intäktsbortfall p.g.a. sämre kvalitet (läs
mer i artikeln)
• enbart nitratkväve: ger en säkrare och bättre kväveeffekt. Nitratkvävet gör också att
kalciumupptaget ökar
Den som vill styra kaliumgivan med hjälp av Yara N-Sensor och en markkarta (se artikeln)
kan byta ut N27 mot Kalksalpeter i Strategi 1. Kaliumtillförseln blir inte optimal, men
kompletteringen innehåller både nitratkväve och kalcium.
Beräkningsunderlag: Förväntad skörd: 45 ton/ha P-AL-klass IVa, K-AL-klass III. Priserna är avrundade lantbrukarpriser i februari 2015.
Produkt
kg/ha
Näringsbehov, 45 ton/ha:
Växtnäringstillförsel, kg/ha
N
P
K
Ca
140
45
200
>50*
Kostnad
kr/ha
Strategi 1. Komplettering med Kalimagnesia och N27
Grundgödsling:
ProMagna 8-5-19
900
72
45
171
-
5 300
Kalimagnesia**
120
-
-
30
-
460
Extra körning med
Kalimagnesia
Komplettering:
100
N27
130
35
-
-
6
390
N27
130
35
-
-
6
390
= OK
= OK
= OK
Ej OK!
= 6 640
Strategi 2. Komplettering med Unika Calcium och Kalksalpeter
Grundgödsling:
ProMagna 8-5-19
900
72
45
171
-
5 300
Komplettering:
Unika Calcium
150
21
-
30
13
880
Kalksalpeter
320
*) ungefärlig rekommenderad minimumgiva
50
-
-
60
650
= OK
= OK
= OK
= OK
= 6 830
Skillnad, ca:
190 kr/ha
**) Kalimagnesia kan ersättas med 70 kg/ha kaliumsulfat, ca 375 kr/ha
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
19
Yara tar greppet om
luftföroreningarna
Under de senare åren har Yara alltmer använt sin kunskap
om kvävets kemi även till annat än att få grödor att växa.
K­ompetensen bidrar nu till att stora satsningar görs för att
minska världens utsläpp av kväve- och svaveloxider.
Av Inger Hyltén-Cavallius, Yara
N
är fossila bränslen förbränns,
t.ex. i en motor eller i en
fabrik, oxideras kvävgas varvid
kväveoxider (NOx) bildas. Genom
solljusets inverkan på kväveoxiderna
i luften, bildas både marknära ozon
och smog. Smog har stor påverkan
på m­änniskors hälsa. Bland annat
p­åverkas lungor och luftrör och i svåra
20
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
fall kan det leda till astma.
Då svavelhaltiga energikällor används
vid förbränning, kan även svaveloxider
(SOx) bildas. Svaveloxider är orsaken
till en rad hälso- och miljöproblem.
Både NOx och SOx kan fångas upp av
regn och bilda ”surt regn”, vilket kan ge
negativa effekter på flora och fauna när
det faller ner på marken.
Men genom att rena utsläppen kan
samhället spara pengar tack vare att
människor och natur blir friskare.
Yara har kompletta lösningar
Yara har idag kompletta lösningar för
rökgasrening; det vill säga allt från att
bygga in reningstekniken hos kunden,
till att erbjuda reagenser och att ge råd
kring lagring och hantering av kemiska
produkter.
Tekniken går i princip ut på att
urea eller ammoniak fås att reagera
med de skadliga kväveoxiderna så att
dessa omvandlas till ofarlig kvävgas
och vattenånga. I Växtpressen nr 1
2014 beskrevs hur det går till att rena
dieselmotorers utsläpp med adBlueprodukten Air1.
Invigningen av Yara Environmental Technologies nya kontor i Göteborg. Yves Bontes, chef för
Yaras industridivision, klipper bandet. Till vänster VD Beng-Åke Hellmansson och till höger
Rolf Isberg, chef för Environmental Solutions.
"
– Under 2013 hjälpte vi kunder att
rena 1 miljon ton NOx, vilket mot­
svarar Frankrikes totala utsläpp, berät­
tar Yves Bonte som är chef för affärsdi­
visionen vid Yara.
Denna redan höga siffra räknar han
med ska öka rejält de kommande åren.
företagsköp i rask takt. I januari 2014
införlivades det tyska teknikföretaget
H+H Umwelt- und Industrietechnik som
specialiserat sig på utsläppsreduktion av
NOx från båtar och kraftverk. Därefter
köptes 60 procent av aktierna i Green
Tech Marine i april samma år. Detta
företag har en teknik för rening av svavel
på båtar som går på tung eldningsolja.
– Nu kan vi kombinera teknik för
rening av både NOx och SOx och
erbjuda den marina marknaden en
komplett lösning, säger Yves Bontes.
Mer än 15 000 båtar runt om världen
beräknas investera i SOx-rening före år
2020 vilket motsvarar en marknad på
ungefär 1 miljard euro.
I juni 2014 köptes även rökgas­
reningsdivisionen i det österrikiska
företaget Stabag, vilket komplet­
terar företagets tidigare satsningar på
NOx-rening. Investeringarna har gett
Yara en ledande position vad gäller
NOx-reduktion. Inom sjöfart är Yara
idag ensamma om att kunna erbjuda
lösningar för både NOx och SOx.
Flera företagsköp banar väg
Första steget i att sälja kompletta
lösningar togs 2011 när Yara köpte
Petro Miljö i Göteborg, numera Yara
Environmental Technologies AB.
Företaget har en teknik som renar
NOx från stationära anläggningar
som förbränner biomassa, avfall
och kol, t.ex. cementfabriker och
s­opförbränningsanläggningar.
Förra året genomfördes ytterligare 3
EU och USA leder utvecklingen
Yara beräknar att den marknad som
företaget riktar in sig på kommer att
öka till 4 miljarder USD (cirka 30 mil­
jarder kronor) år 2020. Drivkraften för
affärsområdet är idag lagstiftning och
det är EU och USA som går i täten.
– Om inget allvarligt händer med
världsekonomin, så är vi säkra på
att reningen av rökgaser, speciellt i
befolkningstäta områden, kommer
Sjötrafiken släpper ut stora
m­ängder kväveoxid. Stena Line
har investerat i rökgasrening från
Yara för att minimera utsläppen.
Det måste vara mest
kostnadseffektivt för
samhället att bekämpa
u­tsläppen vid källan
i stället för att försöka
reparera s­jukdomar och
skador på människor
och miljö.” Yves Bontes
fortsätta att öka, bedömer Yves Bontes.
– Det måste vara mest kostnadseffek­
tivt för samhället att bekämpa utsläp­
pen vid källan i stället för att försöka
reparera sjukdomar och skador på
människor och miljö, avslutar han./
Yara minskar
problemen med NOx
och SOx
• NOx och SOx är skadliga ämnen som bildas vid förbränning av
fossila- och svavelhaltiga energikällor.
• Genom att rena utsläppen av NOx och SOx blir människor och
natur friskare.
• Det finns flera olika tekniker för att rena NOx och SOx i
rök­gaserna. Yara har idag, tack vare egen utveckling och
företagsköp, kompletta lösningar för rökgasrening.
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
21
Dyr dollar driver
gödselpriset
Priserna på urea, fosfor och kalium har under det senaste
året varit ganska stabila räknat i USA-dollar per ton. Men
USA-dollarn har stärks kraftigt under det senaste året.
Det har direkt effekt på gödselpriserna som går upp i
s­venska kronor.
produktionskostnaden för kväve. Idag
lever marknaden för naturgas sitt eget
liv, industrin köper gas på marknaden
utan att priset är kopplat till oljan.
Många förväntar att lägre oljepris ska
ge sänkt gödselpris, men detta samband
är alltså svagt.
Av Mogens Erlingson, Yara
USA-gas på export
Även marknaden för naturgas är i
förändring och världskartan ritas
om. USA har genom satsningarna
på skiffergas blivit en stor producent
och gaspriserna i USA ligger idag på
3–4 USD per miljon Btu (Henry
Hub). Idag exporterar USA naturgas,
men för mindre än 5 år sedan var man
importör. I Europa är gaspriset ungefär
det dubbla jämfört med i USA, 7–8
USD per miljon Btu (Zeebruge). Detta
är cirka 30 procent lägre jämfört med
priserna under 2013.
P
riset på Axan i januari 2015 var
cirka 300 kronor per ton högre
än i januari 2014. För YaraMila
21-3-10 var skillnaden cirka 400 kronor.
Priserna var cirka 12 procent högre.
Varför är det så? Spannmålspriset är
lägre och oljan har blivit billig! Denna
fråga ställs från många håll.
som gör det möjligt med utvinning
ur skifferberggrund. OPEC-länderna
producerar mer och kan dessutom
inte styra marknaden på samma sätt
som tidigare. Politisk oro i Ryssland
och Ukraina bidrar också. Men olja
används inte som råvara när man pro­
ducerar gödsel.
Oljepriset har rasat
Under hela 2013 och fram till mitten
av 2014 var oljepriset ganska stabilt
runt 110 USD per fat (Brent). Därefter
har prisets halverats, idag ligger priset
på 50–60 USD per fat. En dramatisk
förändring. Denna är driven av starkt
ökad produktion i USA med ny teknik
Naturgas viktig råvara
Den vanligaste råvaran för att produ­
cera kväve är i stället naturgas, bortsett
från i Kina där man använder mycket
kol. För ett tiotal år sedan var det van­
ligt att priset på gas och olja var direkt
kopplade till varandra vilket innebar
att oljepriset hade en stark inverkan på
Euron har blivit
7 procent dyrare
Dollarn upp 29 procent
på ett år
9,60
8,50
9,50
8,00
9,40
9,30
SEK/USD
SEK/EUR
Växelkurser inverkar stort
Att valutor går upp och ned är vi i Sve­
rige ganska vana vid eftersom kronan
flyter mot övriga valutor. En euro blev
under senaste året 7,4 procent dyrare
9,20
7,50
7,00
9,10
9,00
6,50
8,90
8,80 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec JanFeb
1415
Figur 1. Valutakurser SEK – EUR, januari 2014–februari 2015.
Månadsgenomsnitt, Riksbanken.
22
|
© Yara • Växtpressen 1/2015
6,00
Jan Feb MarApr MajJun Jul Aug Sep Okt Nov DecJanFeb
1415
Figur 2. Valutakurser SEK – USD, januari 2014–februari 2015.
Månadsgenomsnitt, Riksbanken.
(8:38 i januari 2014 jämfört med 9:49
i februari 2015). Detta slår naturligtvis
igenom i de svenska priserna eftersom
marknaden i Sverige är starkt kopplad
till våra grannländer (figur 1).
Den amerikanska ekonomin har
utvecklats starkt under det senaste året.
Ett viktigt bidrag till detta är de låga
energipriserna på olja, gas, m.m. Detta
syns tydligt även i dollarns utveckling.
På ett år har dollarn blivit 29 procent
dyrare för oss svenskar – 6:48 i januari
2014 jämfört med 8:35 i februari 2015
(figur 2). Som framgår av avsnitten om
olja och gas ovan är detta produkter som
handlas i USD. Detta gäller även andra
viktiga råvaror för gödselindustrin,
såsom fosfor och kalium. Om priserna i
dollar är stabila så slår trots det val­
utaförändringarna igenom på gödselpri­
serna i Europa och i Sverige.
Stark dollar gynnsam
För Axan ger en valutaförändring på 29
procent en prisförändring på cirka 600
SEK per ton medan det för YaraMila
21-3-10 gör cirka 750 SEK per ton.
Alltså betydligt mer än de skillnader på
300–400 kronor vi ser på den svenska
marknaden.
Valutaförändringarna påverkar även
priserna på spannmål. Europa har
idag en bättre konkurrenssituation än
tidigare jämfört med USA, vilket också
återspeglar sig i de priser som betalas på
marknaden. En stark dollar är bra för
det svenska spannmålspriset.
Tillgång och efterfrågan
I en fungerande marknadsekonomi har
tillgång och efterfrågan stor inverkan
på priserna.
Efterfrågan på gödsel är fortsatt god
och det krävs en stor spannmålsskörd
även 2015 för att tillfredsställa efter­
frågan. Samtidigt kan vi konstatera
att det finns ganska gott om gödsel
på världsmarknaden. Det gör att
produktions­kostnaden får större
betydelse än spannmålspriset.
använda gas för gödselproduktion
eftersom den behövdes till annat.
Kina slår exportrekord
Kina producerade cirka 70 miljoner ton
urea under 2014. Det motsvarar
40 pro­cent av den totala produktionen i
världen på cirka 170 miljoner ton (figur
3). Kina har genom sin ökade export
tagit hand om den marknad som bland
annat Egypten och Ukraina lämnat ifrån
sig. Kina exporterade under 2014 hela
13,6 miljoner ton urea! En ökning med
64 procent jämfört med föregående års
8,3 miljoner ton (figur 4).
Idag står Kina för en så stor del av
världshandeln att deras produktions­
kostnad har en stark inverkan på
världsmarknadspriset på urea. Det är
troligen Kina som sätter golvpriset
på urea baserat på deras produktions­
kostnad. Kina producerar urea med kol
som energikälla och det är följaktligen
priset på kol i Kina som är den viktigaste
ingrediensen i detta lägsta pris.
Urea är störst
Totalt produceras 111 miljoner ton
kväve per år i världen (IFA 2013,
exklusive industriell användning). Av
detta är 56 procent urea, som alltså
är världens största kväveprodukt och
därmed har en stark inverkan på de
globala priserna. I Europa dominerar
ammoniumnitrat som kväveprodukt
bland annat på grund av högre effek­
tivitet i vårt klimat, men priserna på
ammoniumnitrat är starkt kopplade till
världsmarknadspriset på urea.
Ukraina står stilla
Europas import av urea har till stor del
kommit från Nordafrika och området
kring Svarta Havet. Utbudet från dessa
regioner har under det senaste året
minskat. I Egypten, som är världens
8:e största exportör av urea, har
produktionen minskat p.g.a. brist på
gas. Investeringarna i infrastruktur för
transport av gas har varit minimala och
tilldelningen för gas till gödselproduk­
tion har skurits ned med 50 procent.
Dessutom går försörjningen av landets
eget jordbruk med växtnäring före
export.
Oroligheterna i Ukraina resultera­r
i att stora fabriker nära Donetsk står
helt stilla. Under en period var det
i Ukraina faktiskt inte tillåtet att
Diagram 3
2
Stabila priser i USD
Priserna på urea, fosfor och kalium
har under det senaste året varit ganska
stabila i USD per ton. Det är alltså
förändringar i valutakurser som är den
enskilt största förklaringen till årets
svängningar i gödselpriserna.
Vi är i Sverige på väg mot vårbruket
där det mesta av gödseln förbrukas.
I Sydeuropa har man redan kommi­t
långt. Normalt brukar gödseln vara
högst i pris under förbruknings­säsongen
och det finns som jag ser det inget som
tyder på att det skulle vara annorlunda
i år. Men som vanligt, osvuret är bäst.
Lycka till med 2015 års grödor. /
Kina är världens största producent av urea
Kina är världens största
Diagram 4
Kina ökar
exporten
av urea
Kraftig
ökning
av Kinas ureaexport
ureaproducent
Miljoner ton produkt
6,7
6,5
6,4
5,4
4,8
4,0
4,0
3,6
Indonesien
USA
Ryssland
Qatar
Paktisstan
Egypten
Iran
Oman
Indien
Kina
23,2
Figur3.3. Världens
Kina var ohotad
1:a bland
världens 10 av
största
Diagram
10 största
producenter
ureaproducenter
år 2013. av urea
Källa:
International
FertiliserFertiliser
Association
år IFA
2013.– Källa:
IFA – International
Association
Miljoner ton produkt
Miljoner tonton
urea urea
Miljoner
68,1
16,0
16,0
14,0
14,0
12,0
12,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,0
6,0
4,0
4,0
2,0
2,0
0,0
0,0
3
2014
2013
2012
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
MarApr
MajJun
JulAug
SepOktNov
Dec
2012
2013
2014
Figur 4. Export av urea från Kina 2012–2014. Exporten ökade med 64 procent 2014
jämfört med 2013. Diagram 4. Export av urea från Kina 2012 - 2014
IR – Date: December 2012
IR – Date: December 2012
© Yara • Växtpressen 1/2015
|
23
Yara AB
Box 516
261 24
LANDSKRONA
YARA0174_Ny_ProMagna_210x255.indd 2
YARA0174_Ny_ProMagna_210x255.indd 2
2013-10-31 11:34
2013-10-31 11:3