Bästa skolkommun 2015!

VELLINGE
Kommuniké
Vellinge kommuns informationstidning | Nr 5 | Oktober 2015
Bästa skolkommun 2015!
Läs mer på sidan 4
Foto: Marie Grönvold
Ny e-tjänst för bygglov
Trivselelda rätt
Inspirerande möte
Läs mer på sidan 7
Läs mer på sidan 5
Läs mer på sidan 8
Vellinge.se
Händelserik höst i världen
och i Vellinge
Det har säkert inte undgått någon att
det just nu pågår en svår humanitär
kris som påverkar hela världen, och
Vellinge är inget undantag. I denna
akuta situation måste givetvis Vellinge
ta ett ansvar och bidra för att hjälpa
människor i nöd. Jag hoppas jag har
ert stöd i detta arbete.
Sen 2010 har vi avtal med migrationsverket om mottagning av ensamkommande barn. Barnen har välkomnats av samhället, snabbt kommit in i
studierna och fått hjälp och stöd av
professionella tjänstemän och inte
minst av fantastiska ideella krafter.Vi
vill att vårt mottagande ska fortsätta
helt i den andan. Som ny Vellingebo
ska man inte bara tas emot på ett bra
sätt. Man ska ges goda förutsättningar
för att på sikt utvecklas till en självständig och självförsörjande individ.
Även om utmaningarna är många, är
också utsikterna goda om vi fortsätter att tillsammans göra vad vi kan.
Till höger kan du läsa om budgeten
för 2016. Den är jag mycket stolt
över! Det är vår starkaste budget på
många år. Många satsningar men med
oförändrad skattesats. Extra stolt är
jag över att vi fortsätter satsa på skolan.Vi stärker till exempel elevhälsan
och förstelärartjänster införs inom
förskola och fritidshem.Vår satsning på Naturum Falsterbo är något
alldeles extra! Naturum, konsthall,
turistcenter och restaurang. Detta vill
du inte missa! Ta hand om varandra
i höstmörkret! Vi hörs och ses – till
dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens
ordförande
Följ Vellinge i sociala medier:
Facebook.com/Vellingekommun
Twitter.com/Vellinge
Bambuser.com/channel/Vellinge
Youtube.com/Vellingekommun
Vellinge.se/Bloggar
Flickr.com/photos/Vellingekommun
Redaktör: Magnus Mosén,
[email protected],
tfn 040-42 50 00
Ansvarig utgivare: Mats Adolfsson,
[email protected]
Tidningen är tryckt på pappret
Galerie art silk
Repro och tryck: Holmbergs AB
Nästa nummer kommer ut 12 december
2
Förslag på Budget för 2016
Vellinge gör sitt bästa
budgeterade resultat sedan
2008. 2016 års budget har ett
resultat på 21 miljoner.
Ändå gör kommunen ett flertal stora
satsningar under 2016.
– Vi budgeterar för ett bra resultat,
men lyckas ändå göra stora satsningar
för totalt 39 miljoner kronor, trots en
oförändrat skattesatts på 18,5 kronor.
Detta är möjligt bland annat på grund
av effektiviseringar på nästan 20 miljoner, ökade skatteintäkter och lägre
räntekostnader, berättar Åke Grönvall,
ekonomidirektör.
Några av satsningarna under 2016:
Tillbyggandet av äldreboendet på St
Knut, satsningar på personlig
assistans, individ- och familjeomsorg,
förstelärare, ett nytt LSS-boende på
Bäckahästen och en ny familjecentral i Vellinge centrum som kommer
att rymma kommunens familjeteam,
barnavårdscentral, mödravårdscentral
och en öppen förskola. Kommunen
kommer även att avsätta mer resurser
till handläggare inom omsorgsverksamheten.
– En annan mycket viktig satsning
är Naturum i Falsterbo, som kommer
betyda väldigt mycket för turismen i
Vellinge, avslutar Åke Grönvall.
Kommunfullmäktige behandlade
Budget för 2016 med ekonomisk plan
2017–2018, onsdagen den 21 oktober.
Du hittar den på Vellinge.se. Text:
Magnus Mosén
Så kan du hjälpa ensamkommande barn
Det råder just nu en akut humanitär
kris. Det finns olika sätt att hjälpa
ensamkommande barn och flyktingar.
Här listar vi några olika sätt.
Har du tid och engagemang för att
bli jourhem?
Vellinge kommuns största behov nu
är jourhem till ensamkommande barn.
Ett jourhem är ett hem som är utrett
och godkänt av kommunen. Skillnaden mellan familjehem och jourhem
är att i ett jourhem bor barnet akut i
avvaktan på att lämpligt familjehem
hittas. Barnen kan som längst bo i ett
jourhem i sex månader.
Vid intresse genomgår du en utredning. Vid ett godkännande och ett påbörjat uppdrag får man som jourhem
utbildning, handledning och arvode.
Ring för mer information till familjehemssekreterare Anna Gran, 040-42
Mer på Vellinge.se
Mycket händer just nu när det gäller
mottagandet av ensamkommande barn.
Du följer utvecklingen bäst på kommu-
52 96 eller mejla [email protected]
se.
Har du tid och engagemang för att
bli familjehem?
Kommunen söker familjehem till
ensamkommande flyktingbarn från
olika delar av världen. Att vara familjehem innebär att man blir en viktig
vuxen, en ställföreträdande förälder,
för ett barn som inte har tillgång till
sina biologiska föräldrar.
Vid intresse genomgår du en utredning. Vid ett godkännande och ett
påbörjat uppdrag får man som familjehem utbildning, handledning och
arvode.
Ring för mer information till familjehemssekreterare Anna Gran, 040-42
52 96 eller mejla [email protected]
se. Läs mer om andra sätt att hjälpa på
Vellinge.se. Text Magnus Mosén
nens webbplats Vellinge.se som löpande
och snabbt uppdateras vid behov.
På Vellinge.se hittar du också vanliga
frågor och svar kring mottagandet av
ensamkommande barn.
Nytt avtal för IT-tjänster i kommunen
Vellinge kommun har efter
upphandling tecknat ett nytt
avtal för IT-tjänster med Evry
One Outsourcing Services
Malmö AB.
Avtalstiden löper mellan 7 september 2015 och 6 september 2020.
Kommunen har utöver denna
period en option om förlängning
upp till 5 år.
– Jag är mycket nöjd. Fokus har
legat på att se till att vi får ett ITstöd som verkligen gör skillnad
Thomas Lorentzon, IT-chef i Vellinge kommun och Peter Sjödahl, chef på Evry One Outsourcing Servii vardagen för alla som arbetar i
ces Malmö AB. Foto: Magnus Mosén
kommunen, och där vi har en leveincitament till utveckling och en helt
säger Thomas Lorentzon, IT-chef.
rantör som på ett professionellt sätt
annan flexibilitet än tidigare. Desshanterar IT som en tjänst över tid. Geutom lyckas vi med detta till en något
Utökad service
nom att vi handlar upp IT som tjänst
lägre kostnad än vad vi har idag. Det
Även Carina Wutzler (M), kommunligger vi i framkant som organisation
kommer att bli positiv en förändring
styrelsens ordförande, ser fram emot
och kommun och helt rätt i tiden. Vi
även för verksamheterna. Detta är
samarbetet.
kan på ett flexibelt sätt skala upp och
första gången kommunen arbetat med
– Med det nya avtalet kommer
ner IT-tjänster vid behov för verksamupphandlingsformen konkurrensprägVellinge att få ett mer samlat grepp
heten men också utveckla dem över
lad dialog, vilket har gett oss mycket
om
IT-tjänsterna.
Det
här
är
oerhört
tid utan att vara låsta i gamla ramar. Vi
goda erfarenheter som vi kommer ta
är mycket nöjda med Evrys anbud. De viktiga funktioner för kommunen
med oss i framtida upphandlingar,
och det blir nu lättare att följa upp
har visat att de jobbar med IT-tjänster
säger hon. Text: Magnus Mosén
och kvalitetssäkra våra dem. Avtalet
som sticker ut på marknaden och vi
innehåller även en utökad service,
ser fram emot att arbeta med dem,
Sortera mera!
Tänk på att sortera ut alla dina
förpackningar från restavfallet. Förra
årets plockanalyser visade att det
finns 40 procent förpackningar kvar i
restavfallet.
Sedan 1995 är det lag på att dessa ska
sorteras ut och lämnas separat. På
återvinningsstationen kan du lämna
plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, glasförpackningar, tidningar och textilier.
Tack till alla bostadsrättsföreningar
som vi haft förmånen att besöka under
våren och prata sopsortering med. För
er som inte hunnit boka finns det fortfarande chans att få en kurs i sopsortering av kommunens specialkonsult.
Som tack för att vi får komma får alla
lägenheter en specialkasse att sortera
förpackningar i. Ring 040-42 51 82 för
att boka in ett besök.
Förslag till ny renhållningsordning gällande 2016–2020 finns nu att
granska i kommunhusets reception
eller på våra bibliotek. Du kan också
Pågatågsstationer invigs den 12 december
Under förmiddagen den 12 december kommer de nya Pågatågsstationerna i kommunen att invigas med glädje och trevligheter för
både vuxna och barn. Mer information om invigningen kommer att
läsa den på vellinge.se/avfall. Renhållningsordningen består av kommunens avfallsplan och föreskrifter
om avfallshantering. Avfallsplanen är
ett strategiskt dokument som anger
kommunens utvecklingsarbete inom
avfallsområdet. Föreskrifterna om avfallshantering innehåller regelverk för
avfallshantering gentemot kommunens
invånare och verksamheter. Remisstiden är 2015-09-28 – 2015-11-24. Text:
Anna Olsson
finnas på Vellinge.se, i kommande nummer av Vellinge Kommuniké
och i annonser i lokalpressen. Från den 13 december går tågen i
ordinarie trafik enligt Skånetrafikens tidtabeller.
Mer om Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan läser du på Vellinge.
se/trelleborgsbanan. Text: Anna Södergren
3
Vellinge bästa skolkommun 2015
Vellinge gör det igen! För tredje
gången och för andra året i rad
vinner Vellinge kommun utmärkelsen bästa skolkommun.
Priset delas årligen ut av Lärarförbundet.
– Detta börjar bli en mycket trevlig
vana! Jag är självklart otroligt glad
och stolt över denna utmärkelse, som
betyder väldigt mycket för Vellinge på
många sätt. Detta är en bekräftelse på
att våra pedagoger gör ett fantastiskt
jobb och på att vår långsiktiga satsning
på skolan bär frukt. Skolan i Vellinge
har ett tydligt fokus på kärnuppdraget
– kunskap och lärande – och det ger
nu än en gång utdelning. Utmärkelsen betyder även väldigt mycket för
Vellinge kommuns varumärke som
en attraktiv boendekommun, säger
Gustav Schyllert (M), ordförande i
utbildningsnämnden.
Martin Persson är utbildningschef
och kommer noga att analysera Vellinges resultat.
– Vi kan redan nu konstatera att en
viktig nyckelfaktor är att våra skolledare är pedagogiska ledare och arbetar
med återkoppling och utveckling av
våra lärare så att de ständigt utvecklas i
att skapa lärmiljöer som är bra för alla
elever. Resultaten i rankingen kommer
vi nu att använda som en språngbräda
mot ännu bättre framtida resultat. Vi
har en fantastisk skola i Vellinge – och
vi ska bli ännu bättre, bland annat
genom att studera resultaten i Lärarförbundets rankning, säger han.
Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen
bygger på 14 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för
skolan. Text: Magnus Mosén
Bredband gav kliv i näringslivsrankning för Vellinge
I Svenskt Näringslivs årliga rankning
av företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Vellinge på tredje plats.
Det innebär att Vellinge klättrat två
platser sedan 2014.
– För oss är ett gott näringsklimat av
yttersta vikt för att kommunen ska
växa och utvecklas. Det ska vara lätt
att starta företag och att växa som företagare i vår kommun. Därför har vi
under de senaste åren gjort mycket för
att skapa bästa möjliga förutsättningar
för företagare. Vi har till exempel
en tjänsteman som helt fokuserar på
näringslivsfrågor och som är en lots in
i den kommunala servicen för näringsidkaren. Målet är hög serviceanda för
att skapa korta handläggningstider och
att underlätta vardagen för företagaren. Vi vill tillsamman och i dialog
med företagen skapa förutsättningar
för ett bra företagsklimat. Det är avgörande att kommunen försöker lyssna in
deras behov, säger Carina Wutzler (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Bredband viktigt
En god digital infrastruktur är
en förutsättning för ett modernt
näringsliv. Därför har kommunen
storsatsat på att bygga ut fibernätet.
Det har gett resultat. Vellinge klättrar extra mycket i kategorin tele- och
it-nät.
– 2012 hade Vellinge endast fyra
procent uppkopplade med fiber.
Detta resulterade i en bredbandsstrategi och att Vellinge stadsnät,
vårt bredbandsbolag, bildades 2013.
Nu 2015 kan vi stolt konstatera att
vi uppnått det första av regeringens
delmål, säger Carina Wutzler.
Centrumutveckling i Vellinge består
av att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, företagen och invånarna.
– Centrumutvecklingen är viktig
bland annat för att lyfta fram de eldsjälar som finns i kommunen och för att
skapa delaktighet som ger ett positivt
engagemang, säger Carina Wutzler,
som nu ser mycket positivt på framtiden för företagandet.
Carina Wutzler (M), gläds åt bättre utsikter för
näringslivet. Foto:Lasse Strandberg
– Vellinges geografiska läge är gynnsamt. Läget kombinerat med låg skatt
och en positiv syn på privata aktörer i
välfärden är attraktivt ur ett företagarperspektiv. Vi arbetar med förbättrad
infrastruktur i form av superbussar,
pågatågstrafikstart i Västra Ingelstad
och Östra Grevie i december 2015,
utbyggnad av väg 100 men också i
form av fortsatt bredbandsutbyggnad,
avslutar hon. Text. Magnus Mosén
Chatt med Carina Wutzler den 13 november kl 13–15
Ta chansen att chatta med Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, den 13 november på Vellinge.se. Du kan ställa frågor om
allt som rör kommunens verksamhet.
4
Några tips för att trivselelda rätt i vinter
I Vellinge kommun bör braskaminer, öppna spisar och kakelugnar endast användas för så
kallad trivseleldning och inte
för basuppvärmning.
Trivseleldning innebär eldning vid
högst två tillfällen per vecka och som
mest 4 timmar per tillfälle. Nu börjar
vintern närma sig vilket bland annat
innebär mer vedeldning. Vedeldning
bidrar till utsläpp av olika luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på
olika pannor och det finns sätt att elda
som minskar utsläppen.
Vedeldning kan ge stora miljöstörningar i omgivningen. Småskalig
förbränning av ved och pellets är en
relativt stor källa till utsläpp av miljöoch hälsoskadliga luftföroreningar till exempel dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och partiklar
(stoft). Sådana föroreningar kan leda
till problem i andningsvägarna och
hjärt-kärlsystemet samt cancer. Särskilt
känsliga är barn, äldre, astmatiker
och andra som lider av luftrörs- och
andningsbesvär.
Hälsoproblemen till följd av småskalig förbränning är ofta störst i
tätbebyggda områden där det i många
fastigheter eldas ved eller pellets.
Arbetet med skydd mot
höga havsnivåer fortsätter
Under oktober och november görs
en geoteknisk undersökning med
borrningar på ett flertal ställen längs
Falsterbonäsets kust. Detta är ett steg
i arbetet med skyddsåtgärder mot
stigande havsnivåer som kommunen
arbetar med. Den 21 oktober hölls
ett samrådsmöte med Länsstyrelsen.
Tips för en bättre eldning
Utsläppen är normalt sett betydligt
större innan eldstaden har uppnått
rätt förbränningstemperatur. Därför
bör eldning i så stor utsträckning som
möjligt ske i ett sammanhang, det vill
säga med så få uppstarter som möjligt.
Undvik att elda om vindriktningen
är sådan att röken kommer att utsätta
någon för olägenhet. Var uppmärksam
på var grannarnas luftintag sitter!
•
•
•
Veden ska vara torr, ren och
lagrad i minst ett år, kluven och
anpassad till eldstaden.
Se till att snabbt få fyr och hög
temperatur.
Se till att lufttillförseln är god.
Otillräcklig lufttillförsel ger
dålig förbränning.
Samråd med olika intresseorganisationer och allmänheten kommer
också att hållas. Dessa planeras till
i början av 2016. Inbjudan till samrådsmöten skickas till direkt berörda
sakägare. Andra intresserade kommer
också att kunna delta i samråden.
Tid och plats för möten annonseras
i slutet av 2015 i tidningar, Vellinge
Kommuniké samt på Vellinge.se.
Undersökningar av olika typer
av skydd som kan bli aktuella längs
Parkera husvagnen och husbilen rätt
Nu när sommaren med råge är slut är det dags att ställa undan sin
husvagn eller husbil. Det är viktigt att tänka på att en husvagn eller
•
•
•
•
Foto: Matthew Lloyd
Se till att ha en
ordentlig glödbädd.
Sota ofta! Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din
anläggning.
Iaktta röken från skorstenen.
Om det ryker vitt eller mörkt
direkt ur skorstensmynningen är
temperaturen sannolikt för låg.
Röken ska inte synas förrän den
nått ett par meter från skorstenstoppen. Om man eldar rätt är
röken nästan osynlig vid varmt
väder och vitaktig vid kallt
väder.
Tänk på att det är förbjudet att
elda med avfall eller behandlat
trä. Text: Nina Heinesson
kusten fortsätter under hösten och
våren. Resultatet av undersökningarna används sedan i den ansökan
till Mark- och miljödomstolen som
kommunen beräknar lämna in under
hösten 2016. De fysiska åtgärderna
påbörjas tidigast 2018.
Mer om kommunens arbete med
skydd mot höga havsnivåer finns
att läsa på Vellinge.se. Text: Anna
Södergren
husbil inte får stå på allmän plats längre än 24 timmar. Detta dels
på grund av trevnadskäl och på grund av trafiksäkerhetsskäl. Ställ
din husbil/husvagn på din egen fastighet, eller i ett garage.
5
Lekfulla bluestoner i Vellinge konserthus
Den 13 november kommer
High Hill Blues Band till
Vellinge och gör en uppföljning
på fjolårets mycket uppskattade
konsert.
Du bjuds på genuin blues med rötter
i 40-och 50-talet, med förebilder som
Elmore James, Muddy Waters, Smiley
Lewis och T-bone Walker. Förutom
mycket musik brukar HHBB:s konser-
Superhjältar och pop up
Vellinge bibliotek onsdag 28 oktober kl. 10–14.30, Höllvikens bibliotek Tisdag 27 oktober kl. 10–12 och
kl. 14–16: Tillsammans med Jasmine
Cederqvist förvandlar vi ventilationsrör till superhjälteskulpturer med hjälp
av spännande material. Ta med egen
lunchmatsäck. Begränsat antal platser.
Skulpturerna kommer sedan att ställas
ter bli fyllda av allehanda konstigheter och lustifika tilltag.
Konserten är en picknickkonsert
där du får ta med egen mat och
dryck. Sittplatser finns både vid
bord och på läktare. Biljettpris: 150
kronor. Biljettbokning: 0708-57 84
78 eller mejl till [email protected]
Förköp: Spelbutiken ICA Vellinge, Vellinge Bok & Papper, Asps
Bok & Papper (Toppengallerian,
Höllviken). Text: Magnus Mosén
ut som vernisage i Vellinge, fredag 30
okt. kl. 10–11 och i Höllviken Fredag
30 okt. kl. 13–14. Läs mer på Vellinge.
se!
Västra Ingelstads bibliotek, tisdag 27 oktober. kl. 13–16, Skanörs
bibliotek onsdagen den 28 oktober.
kl. 13–16 Pappersmagi med popups:
Kom och var med på workshop med
konstnären Lena Ignestam och lär dig
hur du skapar egna magiska kort och
böcker, där innehållet poppar upp när
Foto: Mirjam Ekespong
man öppnar dem! Föranmälan till biblioteket från och med den 7 oktober.
Begränsat antal platser. Ålder: Från
årskurs 3. Ta med egen fika. Läs mer
på Vellinge.se!
12 december, kl. 12-16, Julstuga i
Falsterbo konsthalls nya lokaler på
Falsterbo Strandbad: Varmt välkomna till Julpyssel för barn och vuxna.
Drop-in! Små barn enbart i vuxens
sällskap. Vuxna utan barn är också välkomna! Text: Lena Miörner
Ännu en succé för löparfesten i Skanör
Löparfesten i Skanör-Falsterbo
arrangerades i år för 14:e gången. Till
årets arrangemang anmälde sig nästan
1 400 och drygt 3 000 personer besökte tävlingsområdet denna dag.
För åttonde gången arrangerades Utmaningen och för sjätte gången ställde
sig Skanörs skola överst på prispallen
och fick motta Friskvårdspokalen.
Herrestorpskolan placerade sig på
andraplats och trea blev Stora Ham-
mars skola.
Prispallen från 2014 upprepade sig
och de tre skolorna får dela på Friskvårdsstipendiets 15 000 kronor.
Stort tack till alla er som deltog på
Löparfesten i Skanör-Falsterbo! Vi
vill också passa på att tacka skolorna
och förskolorna för hjälpen med
utdelningen av flygbladen gällande
sommarens Friidrottsskola och Papricaloppet. Text: Lars Andersson
Bada och basta i Västra Ingelstad
Vet du om att det finns ett badhus i Västra Ingelstad? Badet er-
Älgar flyger i Höllvikens bibliotek
Hur skuttar en kanin? Hur går det till när en fjäril föds? Kan älgar
verkligen flyga? Katja och Anna skapar en musikglänta där vi får
6
Foto: Markus L. Svensson
bjuder både vattengympa och bastu! Badet ligger på vårdboendet
Månstorps ängar i Västra Ingelstad och har en vattentemperatur på
34,5 grader. Läs mer på Vellinge.se.
titta in och vara med i härligt gung, sköna toner, rörelse och sång!
14 november kl.11 i Höllvikens bibliotek. Från 3 år och alla andra
som vill titta. Biljetter 30 kronor, förköp på Höllvikens bibliotek
eller på plats innan föreställning.
Ansök om bygglov digitalt med ny e-tjänst
Nu behöver du inte längre
fylla i en pappersblanket för att
ansöka om bygglov. Med kommunens nya e-tjänst för bygglov
kan du ansöka helt via Vellinge.
se.
Maria Koistinen Hellborg är stadsarkitekt i Vellinge och är stolt och glad
över den nya e-tjänsten.
– Jag hoppas och tror att det är en
tjänst som invånarna verkligen kommer att uppskatta och ha nytta av.
Fram tills nu har den som vill söka
bygglov varit tvungen att skriva ut
en blankett. Att detta nu kan skötas digitalt gör livet både lättare för
invånaren och för oss som jobbar
med att administrera ansökningarna.
En annan stor fördel är att e-tjänsten
är mer pedagogisk, instruerande
och förklarande än blanketten. Det
betyder att invånaren i högre grad
än tidigare får svar på eventuella
frågor redan när invånaren fyller i
sin ansökan, förklarar hon.
Ytterligare digitaliseringar är på
gång. Vellinge driver ett projekt
som involverar tolv kommuner.
– Vi vill på ett kostnadseffektivt
sätt digitalisera bygglovsprocessen
för att skapa mesta möjliga värde
för medborgaren, avslutar Maria.
Text: Magnus Mosén
Kort om E-tjänster
I tjänsteportalen kan du som
medborgare, företagare eller
föreningsrepresentant ansöka om
olika ärenden.Via portalen kan du
följa status på ditt ärende och få
en större insyn i hur dina ärenden
hanteras hos kommunen. Läs mer
på Vellinge.se
Maria Koistinen Hellborg Foto: Thomas Althin
Spara energi med solpotentialkarta
Med solpotentialkartan kan du
se hur solinstrålningen infaller
på just ditt tak. Genom detta
ser du vilka ytor som passar
för en solcellsanläggning.
Du kan också räkna ut hur mycket
solenergi du kan producera på ett år.
Med solpotentialkartan ger kommunen ge dig ett verktyg för att på
ett enkelt sätt se vilka förutsättningar
du har att producera din egen solenergi.
Det råder stort intresse för solenergi i Sverige. Vellinge kommun har
ett relativt varmt klimat med många
soltimmar. Solceller och solfångare
har därför goda förutsättningar att ge
energi över större delen av året.
Förutom att en solcellsanläggning är
en långsiktigt lönsam investering så
minskar du din klimatpåverkan. Att
vara självförsörjande av energi ger
också en känsla av oberoende som för
många är positivt.
Solcellsanläggningen på Arrie förskola. Foto: Annika Lundh
Solenergi är attraktivt eftersom det är enkelt att hantera och
driva, solcellsanläggningar är i princip
underhållsfria. Solceller syns, med en
solscellsanläggning på ditt tak visar
du hur du tar ansvar och bidrar till en
hållbar utveckling.
Solpotentialkartan är en del av Vellinge kommuns energi- och klimatar-
bete. Ökning av lokal produktion av
förnybar energi främjar det övergripande målet att kommunens utsläpp
av växthusgaser ska ha minskat med
20 procent från 2010 till 2020. Läs mer
om solenergi på Vellinge.se/solenergi.
Text: Anna Södergren
7
Vellingekommun
kommun
Vellinge
POST235
23581
81Vellinge
Vellinge
POST
BESÖKNorrevångsgatan
Norrevångsgatan33
BESÖK
TELEFON040-42
040-4250
5000
00
TELEFON
Inspirerande företagsmöte på SFI
Foto: Lars-Erik Hansson
På Vellinge Lärcenter skapas
möten mellan näringsliv och
studerande. Först ut är
företaget Hemlycka AB som
startades av en före detta
SFI-deltagare 2009.
Under flera år har Iveta Holaskova
och hennes anställda erbjudit
hushållsnära tjänster till personer i
vår kommun. Iveta menar att vägen
till att starta ett eget företag har
varit utmanande. Hon flyttade från
Tjeckien till Sverige och studerade
Studerande vid SFI Maryna Lindgren (till vänster) pratar med företagaren Iveta Holaskova. Foto:
SFI vid Vellinge Lärcenter. Under
Josefin Erlandsson
sin tid som studerade önskade hon att
initiativ för att lära oss av den svenska
kan inspirera fler företagare till att
det fanns fler möjligheter till arbete
kulturen, språket och söka arbete,
följa hennes initiativ.
och att man som nyinflyttad till Svemen även att vi erbjuder vår erfaren– Jag tycker det är mycket viktigt
rige enklare kunde etablera kontakt
het och kunskap kring olika kulturer
att man tar initiativ för att informera
med arbetsgivare. Den 12 september
och språk, säger Maryna Lindgren,
och erbjuda arbetsmöjligheter, för att
gjorde Iveta ett besök på SFI i Vellinge
SFI-studerande, Vellinge. Text: Emelie
vi som invånare ska integrera oss i
för att berätta om sitt företag och bli
Clemedsson
samhället. Jag tycker också att det är
en potentiell kontakt för de studerande
viktigt att vi som immigranter tar egna
in i arbetslivet. Hon hoppas att detta
Naturorienterade ämnen öppnar nya vägar
På Vellinge lärcenter finns nu möjlighet att läsa naturorienterande kurser
som kemi, fysik, biologi och naturkunskap. För många studerande öppnar
det vägar till framtida yrkesval.
– När man studerar på gymnasiet är
det inte alltid lätt att veta vad man vill
bli. Jag studerade media och det var
kul, men under gymnasietiden kom jag
fram till att det var sjuksköterska jag
ville bli, berättar Sofie Hylén.
Sofie sitter djupt koncentrerad i ett
stort klassrum tillsammans med en
handfull andra studerande. Det är tyst
i salen och läraren går runt och hjälper
till. Sofie berättar att hon upplever
8
vuxenutbildningen som mycket
positiv.
– Här har alla gjort ett aktivt val
att studera vidare, det är mer seriöst,
grupperna är mindre och man kan
anpassa studietakten.
Sofie studerar på heltid under
hösten för att bli behörig att söka
vidare till högre studier. Förutom
naturkunskapen passar hon på att
läsa matematik.
– Här kan jag välja kurser som jag
är intresserad av och matematik är
något jag tycker är kul.
Andra studerande berättar om sina
framtidsplaner; att bli tandhygienist,
lärare eller barnmorska.
Foto: Mikael Ringman, Länsstyrelsen Skåne
Sofie Hylén, studerande vid Komvux. Foto: Emelie
Clemedsson
– Det är roligt att man möter olika
klasskamrater i olika kurser, tycker
Sofie och ser glad ut. Text: Emelie
Clemedsson